02-08-2020   પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ  01.03.86    બાપદાદા મધુબન


હોલી હંસ બુદ્ધિ , વૃત્તિ દ્રષ્ટિ અને મુખ
 


આજે બાપદાદા સર્વ હોલી હંસો ની સભા જોઈ રહ્યાં છે. આ સાધારણ સભા નથી. પરંતુ રુહાની હોલી હંસો ની સભા છે. બાપદાદા દરેક હોલી હંસ ને જોઈ રહ્યાં છે કે બધાં ક્યાં સુધી હોલી હંસ બન્યાં છે. હંસ ની વિશેષતા સારી રીતે જાણો છો? સૌથી પહેલાં હંસ બુદ્ધિ અર્થાત્ સદા દરેક આત્માનાં પ્રતિ શ્રેષ્ઠ અને શુભ વિચારવા વાળા. હોલી હંસ અર્થાત્ કાંકરા અને રત્ન ને સારી રીતે પારખવા વાળા અને પછી ધારણ કરવાવાળા. પહેલાં દરેક આત્માનાં ભાવ ને પારખવા વાળા અને પછી ધારણ કરવાવાળા. ક્યારેય પણ બુદ્ધિ માં કોઈ પણ આત્મા નાં પ્રતિ અશુભ કે સાધારણ ભાવ ધારણ કરવાવાળા ન હોય. સદા શુભ ભાવ અને શુભ ભાવના ધારણ કરવી. ભાવ જાણવાથી ક્યારેય પણ કોઈનાં સાધારણ સ્વભાવ કે વ્યર્થ સ્વભાવ નો પ્રભાવ નહીં પડશે. શુભ ભાવ, શુભ ભાવના, જેને ભાવ સ્વભાવ કહો છો, જે વ્યર્થ છે એને બદલવાનું છે. બાપદાદા જોઈ રહ્યાં છે- એવા હંસ બુદ્ધિ ક્યાં સુધી બન્યાં છે? એમ જ હંસ વૃત્તિ અર્થાત્ સદા દરેક આત્માનાં પ્રતિ શ્રેષ્ઠ કલ્યાણ ની વૃત્તિ. દરેક આત્માની અકલ્યાણની વાતો સાંભળતાં, જોતાં પણ અકલ્યાણ ને કલ્યાણ ની વૃત્તિ થી બદલી લેવું - આને કહેવાય છે હોલી હંસ વૃત્તિ. પોતાની કલ્યાણ ની વૃતિ થી બીજાઓને પણ બદલી શકો છો. તેમની અકલ્યાણ ની વૃત્તિ ને પોતાની કલ્યાણ ની વૃત્તિ થી બદલી લેવું - આ જ હોલી હંસ નું કર્તવ્ય છે. એ જ પ્રમાણે દૃષ્ટિ માં સદા દરેક આત્માનાં પ્રતિ શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ સ્નેહ ની દૃષ્ટિ હોય. કેવું પણ હોય પરંતુ પોતાનાં તરફ થી સૌનાં પ્રતિ રુહાની આત્મિક સ્નેહ ની દૃષ્ટિ ધારણ કરવી. આને કહેવાય છે કે હોલી હંસ દૃષ્ટિ. એ જ પ્રકારે બોલમાં પણ પહેલાં સંભળાવ્યું છે ખરાબ બોલ અલગ ચીજ છે. તે તો બ્રાહ્મણોનાં બદલાઈ ગયાં છે પરંતુ વ્યર્થ બોલને પણ હોલી હંસ મુખ નહીં કહેશું. મુખ પણ હોલી હંસ મુખ હોય! જેમનાં મુખ થી ક્યારેય વ્યર્થ ન નીકળે, એને કહેશું હંસ મુખ સ્થિતિ. તો હોલી હંસ બુદ્ધિ, વૃત્તિ, દૃષ્ટિ અને મુખ. જ્યારે આ પવિત્ર અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ બની જાય છે તો સ્વતઃ જ હોલી હંસ ની સ્થિતિ નો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ દેખાઈ આવે છે. તો બધાં પોત-પોતાને જુઓ કે ક્યાં સુધી સદા હોલી હંસ બની ચાલો-ફરો છો? કારણ કે સ્વ-ઉન્નતિ નો સમય વધારે નથી રહ્યો, એટલે પોતે પોતાને ચેક (તપાસ) કરો અને ચેન્જ (પરિવર્તન) કરો.

આ સમય નું પરિવર્તન લાંબાકાળનાં પરિવર્તન વાળી ગોલ્ડન (સ્વર્ણિમ) દુનિયાનાં અધિકારી બનાવશે. આ ઈશારો બાપદાદાએ પહેલા પણ આપ્યો છે. સ્વ ની તરફ ડબલ અન્ડરલાઈન (સાવધાની) થી અટેન્શન (ધ્યાન) સૌનું છે? થોડા સમયનું અટેન્શન છે અને લાંબાકાળનાં અટેન્શન નાં ફળ સ્વરુપ શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ ની પ્રાલબ્ધ છે એટલે આ થોડો સમય ખુબ જ શ્રેષ્ઠ સુખદ છે. મહેનત પણ નથી ફક્ત જે બાપે કહ્યું અને ધારણ કર્યું. અને ધારણ કરવાથી પ્રેક્ટિકલ (વ્યવહાર) સ્વતઃ જ થશે. હોલી હંસ નું કામ જ છે ધારણ કરવું. તો એવાં હોલી હંસો ની આ સભા છે ને. નોલેજફુલ બની ગયાં. વ્યર્થ અથવા સાધારણ ને સારી રીતે સમજી ગયાં છો. તો સમજયાં પછી કર્મ માં સ્વતઃ જ આવે છે. આમ પણ સાધારણ ભાષામાં આ જ કહો છો ને કે હમણાં મને સમજ માં આવ્યું. પછી કર્યા વગર રહી નથી શકતાં. તો પહેલાં આ તપાસ કરો કે સાધારણ અથવા વ્યર્થ શું છે? ક્યારેક વ્યર્થ કે સાધારણ ને જ શ્રેષ્ઠ તો નથી સમજી લેતાં? એટલે પહેલાં-પહેલાં મુખ્ય છે હોલી હંસ બુદ્ધિ. તેમાં સ્વતઃ જ પારખવાની શક્તિ આવી જ જાય છે કારણ કે વ્યર્થ સંકલ્પ અને વ્યર્થ સમય ત્યારે જાય જ્યારે એની પરખ નથી હોતી કે આ રાઈટ (સાચું) છે કે રોંગ (ખોટું) છે. પોતાનાં વ્યર્થ ને, ખોટા ને સાચું સમજી લે છે ત્યારે જ વધારે વ્યર્થ સમય જાય છે. છે વ્યર્થ પરંતુ સમજે છે કે હું સમર્થ, સાચું વિચારી રહી છું. જે મેં કહ્યું તે જ રાઈટ છે. આમાં જ પારખવાની શક્તિ ન હોવાનાં કારણે મન ની શક્તિ, સમય ની શક્તિ, વાણી ની શક્તિ બધી ચાલી જાય છે. અને બીજા થી મહેનત લેવાનો બોજ પણ ચઢે છે. કારણ? કારણ કે હોલી હંસ બુદ્ધિ નથી બન્યાં. તો બાપદાદા બધાં હોલી હંસો ને ફરી થી એજ ઈશારો આપી રહ્યાં છે કે ઉલ્ટા ને ઉલ્ટું નહીં કરો. આ છે જ ઉલ્ટા, આ નહીં વિચારો પરંતુ ઉલ્ટા ને સુલટું કેવી રીતે કરું આ વિચારો. આને કહેવાય છે કલ્યાણની ભાવના. શ્રેષ્ઠ ભાવ, શુભ ભાવનાથી પોતાનાં વ્યર્થ ભાવ-સ્વભાવ અને બીજા નાં ભાવ-સ્વભાવ ને પરિવર્તન કરવાની વિજય પ્રાપ્ત કરશો! સમજ્યાં. પહેલા સ્વ પર વિજયી પછી સર્વ પર વિજયી, પછી પ્રકૃતિ પર વિજયી બનશો. આ ત્રણેય વિજય તમને વિજય માળાનો મણકો બનાવશે. પ્રકૃતિમાં વાયુમંડળ, વાયબ્રેશન અથવા સ્થૂળ પ્રકૃતિ ની સમસ્યાઓ બધું આવી જાય છે. તો ત્રણે પર વિજય છો? આનાં આધાર થી વિજય માળા નો નંબર પોતાનો જોઈ શકો છો, એટલે નામ જ વૈજયન્તી માળા રાખ્યું છે. તો બધાં વિજયી છો? અચ્છા!

આજે ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા નો ટર્ન છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા ને મધુબન થી પણ ગોલ્ડન ચાન્સલર બનવાનો ચાન્સ (તક) મળે છે કારણ કે બધાને આગળ રાખવાનો ચાન્સ આપો છો, આ વિશેષતા છે. બીજાઓને આગળ રાખવાં આ ચાન્સ આપવો અર્થાત્ ચાન્સલર બનવું છે.ચાન્સ લેવા વાળા ને, ચાન્સ આપવા વાળા ને બંને ને ચાન્સલર કહે છે. બાપદાદા સદા દરેક બાળક ની વિશેષતા જુએ છે અને વર્ણન કરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા માં પાંડવો ને સેવાનો ચાન્સ વિશેષ મળેલો છે. વધારે સેવાકેન્દ્ર પણ પાંડવો સંભાળે છે. શક્તિઓએ પાંડવોને ચાન્સ આપ્યો છે. આગળ રાખવાવાળા સદૈવ આગળ રહે જ છે. આ પણ શક્તિઓની વિશાળતા છે. પરંતુ પાંડવ, પોતાને સદા નિમિત્ત સમજી સેવામાં આગળ વધી રહ્યાં છો ને. સેવામાં નિમિત્ત ભાવ જ સેવાની સફળતા નો આધાર છે. બાપદાદા ત્રણ શબ્દ કહે છે ને, જે સાકાર દ્વારા પણ છેલ્લે ઉચ્ચારણ કર્યા. નિરાકારી, નિર્વિકારી, અને નિરંહકારી. આ ત્રણેય વિશેષતાઓ નિમિત ભાવ થી સ્વતઃ જ આવે છે. નિમિત્ત ભાવ નહીં તો આ ત્રણેય વિશેષતાઓ નો અનુભવ નથી થતો. નિમિત્ત ભાવ અનેક પ્રકારનું હું-પણું, મારાં-પણું સહજ જ ખતમ કરી દે છે. ન હું ન મારું! સ્થિતિમાં જે હલચલ થાય છે તે આ જ એક કમી નાં કારણે. સેવામાં પણ મહેનત કરવી પડે અને પોતાની ઉડતી કળાની સ્થિતિ માં પણ મહેનત કરવી પડે. નિમિત્ત છે અર્થાત્ નિમિત્ત બનાવવા વાળા સદા યાદ રહે. તો આ જ વિશેષતા થી સદા સેવાની વૃદ્ધિ કરતા આગળ વધી રહ્યાં છો ને. સેવા નો વિસ્તાર થવો, આ પણ સેવાની સફળતાની નિશાની છે. હવે અચળ-અડોલ સ્થિતિ નાં સારા અનુભવી થઈ ગયા છો. સમજ્યાં-ઓસ્ટ્રેલિયા અર્થાત્ કંઈક એક્સ્ટ્રા છે, જે બીજાઓમાં નથી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં બીજી વેરાયટી (વિવિધતા) ગુજરાતી વગેરે નથી. ચેરિટી બિગન્સ એટ હોમ નું કામ વધારે કર્યું છે. હમજીન્સ ને જગાડયાં છે. કુમાર-કુમારીઓનું સારું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે. આ જીવનમાં પોતાનાં જીવનનો શ્રેષ્ઠ ફેસલો (નિર્ણય) કરવાનો હોય છે. પોતાનું જીવન બનાવી લીધું તો સદાનાં માટે શ્રેષ્ઠ બની ગયાં. ઉલટી સીડી ચઢવાથી બચી ગયાં. બાપદાદા ખુશ થાય છે કે એક-બીજા થી અનેક દીવા પ્રગટાવી દીપમાળા બનાવી રહ્યાં છે. ઉમંગ-ઉત્સાહ સારો છે. સેવામાં બીઝી (વ્યસ્ત) રહેવાથી ઉન્નતિ સારી કરી રહ્યાં છે.

એક તો નિમિત્ત ભાવ ની વાત સંભળાવી, બીજું જે સેવાનાં નિમિત્ત બને તેમનાં માટે સ્વ ઉન્નતી કે સેવાની ઉન્નતી પ્રતિ એક વિશેષ સ્લોગન (સુવિચાર) સેફટી (સુરક્ષા) નું સાધન છે. આપણે નિમિત્ત બનેલા જે કરશું આપણને જોઈ બધાં કરશે કારણ કે સેવાનાં નિમિત્ત બનવું અર્થાત્ સ્ટેજ પર આવવું. જેમ કોઇ પાર્ટધારી જ્યારે સ્ટેજ ઉપર આવે છે તો કેટલું અટેન્શન રાખે છે. તો સેવાનાં નિમિત્ત બનવું અર્થાત્ સ્ટેજ પર પાર્ટ ભજવવો. સ્ટેજ તરફ બધાની નજર હોય છે. અને જે જેટલા હીરો એક્ટર હોય તેમનાં પર વધારે નજર હોય છે. તો આ સ્લોગન સેફટી નું સાધન છે, આનાથી સ્વતઃ જ ઉડતી કળા નો અનુભવ કરશો. આમ તો ભલે સેવાકેન્દ્ર પર રહો કે ક્યાંય પણ રહી ને સેવા કરતાં. સેવાધારી તો બધાં છે. કોઇ પોતાનાં નિમિત્ત સ્થાનો પર રહીને સેવાનો ચાન્સ લે તે પણ સેવાની સ્ટેજ પર છે. સેવાનાં સિવાય પોતાનાં સમય ને વ્યર્થ ન ગુમાવવો જોઈએ. સેવાનું પણ ખાતુ ખુબ જમા થાય છે. સાચી દિલ થી સેવા કરવાવાળા પોતાનું ખાતું ખુબ સારી રીતે જમા કરી રહ્યાં છે. બાપદાદાની પાસે દરેક બાળકનું આદિ થી અંત સુધી સેવાનું ખાતું છે અને ઓટોમેટિકલી (આપોઆપ) તેમાં જમા થતું રહે છે. એક-એક નું એકાઉન્ટ નથી રાખવું પડતું. એકાઉન્ટ રાખવા વાળાઓની પાસે ખુબજ ફાઈલ હોય છે. બાપ ની પાસે સ્થૂળ ફાઈલ કોઈ નથી. એક સેકન્ડમાં દરેક નું આદિ થી હમણાં સુધી નું રજીસ્ટર સેકન્ડ માં ઈમર્જ (જાગૃત) થાય છે. ઓટોમેટીક જમા થતું રહે છે. એવું ક્યારેય નહીં સમજતાં અમને તો કોઈ જોતું નથી, સમજતું નથી. બાપદાદાની પાસે તો જે જેવું છે, જેટલું કરે છે, જે સ્ટેજ થી કરે છે બધું જમા થાય છે. ફાઈલ નથી પરંતુ ફાઈનલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા માં શક્તિઓએ બાપનાં બનવાની, બાપને ઓળખી બાપ થી સ્નેહ નિભાવવામાં હિંમત ખુબ સારી દેખાડી છે. હલચલ ની ભૂલ થાય છે તે તો ઘણા સ્થાન નાં, ધરણી નાં કે ટોટલ પાછલા જીવન નાં સંસ્કાર નાં કારણે હલચલ આવે છે. તેને પણ પાર કરી સ્નેહનાં બંધનમાં આગળ વધતાં રહે છે એટલે બાપદાદા શક્તિઓની હિંમત પર મુબારક આપે છે. એક બળ એક ભરોસો આગળ વધારી રહ્યો છે. તો શક્તિઓની હિંમત અને પાંડવો ની સેવાનો ઉમંગ બંને પાંખો પાક્કી થઈ ગઈ છે. સેવાનાં ક્ષેત્રમાં પાંડવો પણ મહાવીર બની આગળ વધી રહ્યાં છે. હલચલ ને પાર કરવામાં હોશિયાર છે. બધાનું ચિત્ર એજ છે. પાંડવ મોટા તાજા લાંબા-પહોળા દેખાડે છે કારણ કે સ્થિતિ એવી ઊંચી અને મજબૂત છે એટલે પાંડવો ઊંચા અને બહાદુર દેખાડે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વાળા રહેમદિલ પણ વધારે છે ભટકતી આત્માઓનાં ઉપર રહેમદિલ બની સેવામાં આગળ વધી રહ્યાં છે. તે ક્યારેય સેવાનાં વગર રહી નથી શકતાં. બાપદાદા ને બાળકોનાં આગળ વધવાની વિશેષતા પર સદા ખુશી છે. વિશેષ ખુશનસીબ છો. દરેક બાળકનાં ઉમંગ-ઉત્સાહ પર બાપદાદા ને હર્ષ થાય છે. કેવી રીતે દરેક શ્રેષ્ઠ લક્ષ્ય થી આગળ વધી રહ્યાં છે અને વધતાં રહેશે. બાપદાદા સદૈવ વિશેષતા ને જ જુએ છે. દરેક, એકબીજા થી પ્રિય લાગે છે. તમે પણ એકબીજા ને આ વિધિ થી જુઓ છો ને! જેને પણ જુઓ એકબીજા થી પ્રિય લાગે કારણ કે ૫ હજાર વર્ષ બાદ વિખૂટાં થયેલા આપસમાં મળ્યાં છે તો કેટલાં પ્રિય લાગે છે. બાપ થી પ્રેમ ની નિશાની આ છે કે બધી બ્રાહ્મણ આત્માઓ પ્રિય લાગશે. દરેક બ્રાહ્મણ પ્રિય લાગવો એટલે બાપ થી પ્રેમ છે. માળામાં એક-બીજાનાં સંબંધમાં તો બ્રાહ્મણ જ આવશે. બાપ તો રિટાયર (નિવૃત) થઇ જોશે એટલે બાપ થી પ્રેમ ની નિશાની ને સદા અનુભવ કરો. બધાં બાપનાં પ્રિય છે તો અમારા પણ પ્રિય છે. અચ્છા.

પાર્ટીઓ થી :-

૧ - બધાં પોતાને વિશેષ આત્મા સમજો છો? વિશેષ આત્મા છીએ, વિશેષ કાર્ય નાં નિમિત્ત છીએ અને વિશેષતાઓ દેખાડવાની છે - એવું સદા સ્મૃતિ માં રહે. વિશેષ સ્મૃતિ સાધારણ સ્મૃતિ ને પણ શક્તિશાળી બનાવી દે છે. વ્યર્થ ને પણ સમાપ્ત કરી દે છે. તો સદા આ વિશેષ શબ્દ યાદ રાખવો. બોલવાનું પણ વિશેષ, જોવાનું પણ વિશેષ, કરવાનું પણ વિશેષ, વિચારવાનું પણ વિશેષ. દરેક વાતમાં આ વિશેષ શબ્દ લાવવાથી સ્વતઃ જ બદલાઈ જશો. અને આ જ સ્મૃતિ થી સ્વ પરિવર્તન વિશ્વ પરિવર્તન સહજ થઈ જશે. દરેક વાતમાં વિશેષ શબ્દ ઉમેરતાં જજો. આનાથી જે સંપૂર્ણતા ને પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ છે, મંજિલ છે એને પ્રાપ્ત કરી લેશો.

૨ - સદા બાપ અને વારસાની સ્મૃતિ માં રહો છો? શ્રેષ્ઠ સ્મૃતિ દ્વારા શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ નો અનુભવ થાય છે? સ્થિતિનો આધાર છે સ્મૃતિ. સ્મૃતિ કમજોર છે તો સ્થિતિ પણ કમજોર થઈ જાય છે. સ્મૃતિ સદા શક્તિશાળી રહે. તે શક્તિશાળી સ્મૃતિ છે હું બાપનો અને બાપ મારા. આ જ સ્મૃતિ થી સ્થિતિ શક્તિશાળી રહેશે અને બીજાઓને પણ શક્તિશાળી બનાવશે. તો સદા સ્મૃતિ નાં ઉપર વિશેષ અટેન્શન (ધ્યાન) રહે. સમર્થ સ્મૃતિ, સમર્થ સ્થિતિ, સમર્થ સેવા સ્વતઃ થતી રહે. સ્મૃતિ, સ્થિતિ અને સેવા ત્રણેય સમર્થ હોય. જેમ સ્વીચ ઓન (બટન ચાલુ) કરો તો પ્રકાશ થઈ જાય, ઓફ (બંધ) કરો તો અંધકાર થઈ જાય, એમ જ આ સ્મૃતિ પણ એક સ્વીચ (બટન) છે. સ્મૃતિની સ્વીચ જો કમજોર છે તો સ્થિતિ પણ કમજોર છે. સદા સ્મૃતિ રુપી સ્વીચ નું અટેન્શન. આનાથી જ સ્વયંનું અને સર્વનું કલ્યાણ છે. નવો જન્મ થયો તો નવી સ્મૃતિ હોય. જૂની સ્મૃતિઓ બધી સમાપ્ત. તો આ જ વિધિ થી સદા સિદ્ધિ ને પ્રાપ્ત કરતા જાઓ.

૩ - બધાં પોતાને ભાગ્યવાન સમજો છો? વરદાન ભૂમિ પર આવવું આ મહાન ભાગ્ય છે. એક ભાગ્ય વરદાન ભૂમિ પર પહોંચવાનું મળી ગયું, આ જ ભાગ્યને જેટલું ઈચ્છો શ્રેષ્ઠ બનાવી શકો છો. શ્રેષ્ઠ મત જ ભાગ્યની રેખા ખેંચવાની કલમ છે. આમાં જેટલી પણ પોતાની શ્રેષ્ઠ રેખા બનાવતાં જશો એટલાં શ્રેષ્ઠ બની જશો. આખાં કલ્પ ની અંદર આ જ શ્રેષ્ઠ સમય ભાગ્યની રેખા બનાવવાનો છે. એવાં સમય પર અને એવાં સ્થાન પર પહોંચી ગયાં. તો થોડા માં ખુશ થવાવાળા નહિં. જ્યારે આપવા વાળા દાતા આપી રહ્યાં છે તો લેવા વાળા થાકે કેમ. બાપ ની યાદ જ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. બાપ ને યાદ કરવાં અર્થાત્ પાવન બનવું. જન્મ-જન્મ નો સંબંધ છે તો યાદ શું મુશ્કેલ છે? ફક્ત સ્નેહ થી અને સંબંધ થી યાદ કરો. જ્યાં સ્નેહ હોય છે ત્યાં યાદ ન આવે, આ થઇ ન શકે. ભૂલવાની કોશિશ કરો તો પણ યાદ આવે છે. અચ્છા.

વરદાન :-
મસ્તક દ્વારા સંતુષ્ટતાની ચમક ની ઝલક દેખાડવા વાળા સાક્ષાત્કારમૂર્ત ભવ

જે સદા સંતુષ્ટ રહે છે, તેમનાં મસ્તક થી સંતુષ્ટતાની ઝલક સદા ચમકતી રહે છે, તેમને કોઈ પણ ઉદાસ આત્મા જો જોઈ લે છે તો તે પણ ખુશ થઈ જાય છે, તેમની ઉદાસી મટી જાય છે. જેમની પાસે સંતુષ્ટતાની ખુશી નો ખજાનો છે એમની પાછળ સ્વતઃ જ બધાં આકર્ષિત થાય છે. તેમનો ખુશી નો ચહેરો ચૈતન્ય બોર્ડ બની જાય છે જે અનેક આત્માઓને બનાવવા વાળાનો પરિચય આપે છે. તો એવી સંતુષ્ઠ રહેવા અને સર્વની સંતુષ્ટ કરવા વાળી સંતુષ્ટ મણી બનો જેનાથી અનેકોને સાક્ષાત્કાર થાય.

સ્લોગન :-
ચોટ (પીડા) લગાવવા વાળા નું કામ છે ચોટ લગાવવાનું અને તમારું કામ છે પોતાને બચાવી લેવાનું .