05-11-2019    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ      બાપદાદા મધુબન


મીઠા બાળકો આ આંખોથી જે કંઈ દેખાય છે , એને જોવા છતાં પણ નહીં જુઓ , એમાંથી મમત્વ નિકાળી દો કારણકે એને આગ લાગવાની છે.

પ્રશ્ન :-
ઈશ્વરીય ગવર્મેન્ટ (સરકાર) નું ગુપ્ત કર્તવ્ય કયું છે, જેને દુનિયા નથી જાણતી?

ઉત્તર :-
ઈશ્વરીય ગવર્મેન્ટ આત્માઓને પાવન બનાવી દેવતા બનાવે છે આ છે બહુજ ગુપ્ત કર્તવ્ય, જેને મનુષ્ય નથી સમજી શકતાં. જ્યારે મનુષ્ય દેવતા બને ત્યારે તો નર્કવાસી થી સ્વર્ગવાસી બની શકે. મનુષ્યનું આખું કેરેક્ટર (ચરિત્ર) વિકારો એ બગાડ્યું છે. હવે તમે બધાને શ્રેષ્ઠ કેરેક્ટર વાળા બનાવવાની સેવા કરો છો, આજ તમારુ મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

ઓમ શાંતિ!
જ્યારે ઓમ્ શાંતિ કહેવાય છે, તો પોતાનો સ્વધર્મ અને પોતાનું ઘર યાદ આવે છે પછી ઘરમાં બેસી તો નથી જવાનું. બાપનાં બાળકો બન્યા છે તો જરુર સ્વર્ગનો વારસો પણ યાદ આવશે. ઓમ્ શાંતિ કહેવાથી પણ આખું જ્ઞાન બુદ્ધિમાં આવી જાય છે. હું આત્મા શાંત સ્વરુપ છું, શાંતિનાં સાગર બાપનો બાળક છું. જે બાપ સ્વર્ગની સ્થાપના કરે છે, એ જ બાપ આપણને પવિત્ર, શાંત સ્વરુપ બનાવે છે. મુખ્ય વાત છે પવિત્રતાની. પવિત્ર દુનિયા અને અપવિત્ર દુનિયા છે. પવિત્ર દુનિયામાં એક પણ વિકાર નથી. અપવિત્ર દુનિયામાં ૫ વિકાર છે એટલે કહેવાય છે વિકારી દુનિયા. એ છે નિર્વિકારી દુનિયા. નિર્વિકારી દુનિયાથી સીડી ઉતરતાં-ઉતરતાં ફરી નીચે વિકારી દુનિયામાં આવે છે. એ છે પાવન દુનિયા, આ છે પતિત દુનિયા. રામરાજ્ય અને રાવણરાજ્ય છે ને! સમય પર દિવસ ને રાત ગવાયેલા છે. બ્રહ્માનો દિવસ અને બ્રહ્માની રાત. દિવસ સુખ, રાત દુ:ખ. રાત ભટકવાની હોય છે. આમ તો રાતમાં કોઈ ભટકવાનું નથી હોતું પરંતુ ભક્તિને ભટકવાનું કહેવાય છે. આપ બાળકો અહીં આવ્યા છો સદગતિ પામવા માટે. તમારી આત્મામાં ૫ વિકારોનાં કારણે પાપ હતાં, એમાં પણ મુખ્ય છે કામ વિકાર, જેનાંથી જ મનુષ્ય પાપ આત્મા બને છે. આ તો દરેક જાણે છે આપણે પતિત છીએં. ભ્રષ્ટાચારથી પેદા થયાં છીએં. એક કામ વિકારનાં કારણે આખું ક્વોલિફિકેશન (ભણતર) બગડી પડે છે એટલે બાપ કહે છે આ કામ વિકારને જીતો તો જગત જીત નવી દુનિયાનાં માલિક બનશો. તો અંદરમાં એટલી ખુશી રહેવી જોઈએ. મનુષ્ય પતિત બને છે તો કંઈ સમજતાં નથી. આ કામ પર જ કેટલા હંગામા થાય છે. કેટલી અશાંતિ, હાહાકાર થઇ જાય છે. આ સમયે દુનિયામાં હાહાકાર કેમ છે? કારણકે બધી પાપ આત્માઓ છે. વિકારોનાં કારણે જ અસુર કહેવાય છે. હવે બાપ દ્વારા સમજો છો આપણે તો બિલ્કુલ કોડી જેવા વર્થ નોટ પેની હતાં. કામની જે ચીજ નથી એને આગમાં બાળી દેવાય છે. હવે આપ બાળકો સમજો છો દુનિયામાં કોઈ કામની ચીજ નથી. બધા મનુષ્ય માત્રને આગ લાગવાની છે. જે કંઈ આ આંખોથી જુઓ છો, બધાને આગ લાગી જશે. આત્માને તો આગ લાગતી નથી. આત્મા તો જેમકે ઇન્સ્યોર (સલામત) છે. આત્માને ક્યારેય ઇન્સ્યોર કરાવે છે શું? ઇન્સ્યોર તો શરીરનું કરાવે છે. બાળકોને સમજાવાયું છે આ ખેલ છે. આત્મા તો ઉપરમાં ૫ તત્વોથી પણ ઉપર રહે છે. ૫ તત્વોથી જ આખી દુનિયાની સામગ્રી બને છે. આત્મા તો નથી બનતી, આત્મા તો સદેવ છે જ. ફક્ત પુણ્ય આત્મા, પાપ આત્મા બને છે. ૫ વિકારોથી આત્મા કેટલી ગંદી બની જાય છે. હવે બાપ આવ્યા છે પાપોથી છોડાવવા. વિકારથી આખું કેરેક્ટર (ચરિત્ર) બગડે છે. ચરિત્ર કોને કહેવાય છે - આ પણ કોઈને ખબર નથી. ગવાય પણ છે પાંડવ રાજ્ય, કૌરવ રાજ્ય. હમણાં પાંડવ કોણ છે, આ પણ કોઈ નથી જાણતું. હવે તમે સમજો છો આપણે ઈશ્વરીય ગવર્મેન્ટ નાં છીએ. બાપ આવ્યા છે રામરાજય સ્થાપન કરવા. આ સમયે ઈશ્વરીય ગવર્મેન્ટ શું કરે છે? આત્માઓને પાવન બનાવી દેવતા બનાવે છે. નહીં તો પછી દેવતા ક્યાંથી આવ્યા - આ કોઈ નથી જાણતાં એટલે આને ગુપ્ત ગવર્મેન્ટ કહેવાય છે. છે તો આ પણ મનુષ્ય પરંતુ દેવતા કેવી રીતે બન્યા, કોણે બનાવ્યા? દેવી-દેવતા તો હોય જ છે સ્વર્ગમાં. તો તેમને સ્વર્ગવાસી કોણે બનાવ્યા. સ્વર્ગવાસી થી પછી નર્કવાસી બને છે. પછી નર્કવાસી સો સ્વર્ગવાસી બને છે. આ તમે પણ નહોતા જાણતાં. પછી બીજા કેવી રીતે જાણે. સ્વર્ગ સતયુગને, નર્ક કળયુગને કહેવાય છે. આ પણ તમે હમણાં સમજો છો. આ ડ્રામા બનેલો છે. આ ભણતર છે જ પતિત થી પાવન બનવાનું. આત્મા જ પતિત બને છે. પતિત થી પાવન બનાવવું - આ ધંધો બાપએ તમને શીખવાડ્યો છે. પાવન બનો તો પાવન દુનિયામાં ચાલશો. આત્મા જ પાવન બને ત્યારે તો સ્વર્ગનાં લાયક બને. આ જ્ઞાન તમને આ સંગમ પર જ મળે છે. પવિત્ર બનવાનું હથિયાર મળે છે. પતિત-પાવન એક બાબાને જ કહેવાય છે. કહે છે અમને પાવન બનાવો. આ લક્ષ્મી-નારાયણ સ્વર્ગનાં માલિક હતાં. પછી ૮૪ જન્મ લઇ પતિત બન્યાં છે. શ્યામ અને સુંદર તેમનું નામ પણ એવું રાખેલ છે. પરંતુ મનુષ્ય અર્થ થોડી સમજે છે. કૃષ્ણની પણ ક્લીયર (સ્પષ્ટ) સમજણ મળે છે. આમાં બે દુનિયાઓ કરી દીધી છે. હકીકતમાં દુનિયા તો એક જ છે. તે નવી અને જૂની થાય છે. પહેલા નાનાં બાળકો પછી મોટા થઈ બુઢા થાય છે. દુનિયા પણ નવી સો જૂની થાય છે. તમે કેટલા માથા મારો છો સમજાવવા માટે. પોતાની રાજધાની સ્થાપન કરી રહ્યા છો ને. આમને પણ સમજયું છે ને. સમજ થી કેટલા મીઠા બન્યા છે. કોણે સમજાવ્યું? ભગવાને. લડાઈ વગેરેની તો વાત જ નથી. ભગવાન કેટલા સમજદાર, નોલેજફુલ બનાવે છે. શિવનાં મંદિરમાં જઈને નમન કરે છે પરંતુ એ શું છે, કોણ છે આ કોઈ નથી જાણતું. શિવ કાશી વિશ્વનાથ ગંગા.... બસ ફક્ત કહેતાં રહે છે, અર્થ જરા પણ નથી સમજતાં. સમજાવો તો કહેશે તમે અમને શું સમજાવશો, અમે તો વેદ-શાસ્ત્ર વગેરે બધુ વાંચેલું છે. આપ બાળકોમાં નંબરવાર છે જે આ ધારણા કરે છે. કોઈ તો ભૂલી જાય છે કારણ કે બિલ્કુલ પથ્થર બુદ્ધિ બની ગયા છે. તો હમણાં જે પારસ બુદ્ધિ બન્યા છે એમનું જ કામ છે બીજાને પણ પારસ બુદ્ધિ બનાવવું. પથ્થર બુદ્ધિની એક્ટિવિટી (પ્રવૃત્તિ) જ એવી રીતે ચાલે છે કારણકે હંસ-બગલા થયા ને. હંસ ક્યારેય કોઈને દુઃખ નથી દેતા. બગલા દુઃખ દે છે. તેમને અસુર કહેવાય છે. ઓળખ નથી રહેતી. ઘણા સેન્ટર પર પણ આવા વિકારી બહુ જ આવી જાય છે. બહાના બનાવે છે અમે પવિત્ર રહીએ છીએ પરંતુ છે જૂઠું. કહેવાય પણ છે જૂઠ્ઠી દુનિયા..... હમણાં છે સંગમ. કેટલો ફરક રહે છે. જે જૂઠું બોલે, જૂઠ્ઠા કામ કરે, તે જ થર્ડ ગ્રેડ બને છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ગ્રેડ હોય છે ને. બાપ બતાવી શકે છે - આ થર્ડ ગ્રેડ છે.

બાપ સમજાવે છે પવિત્રતાનું પૂરું સબૂત (પ્રમાણ) દેવાનું છે. કોઈ કહે છે તમે બંને સાથે રહી પવિત્ર રહો છો - આ તો અસંભવ છે. પરંતુ બાળકોમાં યોગબળ ન હોવાનાં કારણે આટલી સહજ વાત પણ પૂરી રીતે સમજાવી નથી શકતા. તેમને આ વાત કોઈ નથી સમજાવતું કે અહિયાં અમને ભગવાન ભણાવે છે. તે કહે છે પવિત્ર બનવાથી તમે ૨૧ જન્મ સ્વર્ગનાં માલિક બનશો. જબરદસ્ત લોટરી મળે છે. આપણને વધારે જ ખુશી થાય છે. ઘણા બાળકો ગાંધર્વ વિવાહ કરી પવિત્ર રહી દેખાડે છે. દેવી-દેવતાઓ પવિત્ર છે ને. અપવિત્ર થી પવિત્ર તો એક બાપ જ બનાવશે. આ પણ સમજાવ્યું છે જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય. જ્ઞાન અને ભક્તિ અડધું-અડધું છે પછી ભક્તિ પછી છે વૈરાગ્ય. હવે આ પતિત દુનિયામાં નથી રહેવાનું, આ કપડા ઉતારી ઘરે જવાનું છે. ૮૪નું ચક્ર હવે પૂરું થયું. હવે આપણે જઈએ છીએ શાંતિધામ. પહેલા-પહેલા અલ્ફની વાત નથી ભૂલવાની. આ પણ બાળકો સમજે છે આ જૂની દુનિયા ખતમ જરુર થવાની છે. બાપ નવી દુનિયા સ્થાપન કરે છે. બાપ અનેકવાર નવી દુનિયા સ્થાપન કરવા આવે છે. પછી નર્કનો વિનાશ થઈ જાય છે. નર્ક કેટલું મોટું છે, સ્વર્ગ કેટલું નાનું છે. નવી દુનિયામાં છે એક ધર્મ. અહીંયા તો કેટલા અસંખ્ય ધર્મ છે. લખેલું પણ છે શંકર દ્વારા વિનાશ. અનેક ધર્મોનો વિનાશ થાય છે પછી બ્રહ્મા દ્વારા એક ધર્મની સ્થાપના થાય છે. આ ધર્મ કોણે સ્થાપન કર્યો? બ્રહ્માએ તો નથી કર્યો! બ્રહ્મા જ પતિત થી પછી પાવન બને છે. મારા માટે તો નહીં કહેશે પતિત થી પાવન. પાવન છે તો લક્ષ્મી-નારાયણ નામ છે, પતિત છે તો બ્રહ્મા નામ છે. બ્રહ્માનો દિવસ, બ્રહ્માની રાત. એમને (શિવબાબાને) અનાદિ ક્રિએટર (રચયિતા) કહેવાય છે. આત્માઓ તો છે જ. આત્માઓનાં ક્રિએટર નહીં કહેશે એટલે અનાદિ કહેવાય છે. બાપ અનાદિ તો આત્માઓ પણ અનાદિ છે. ખેલ પણ અનાદિ છે. આ અનાદિ બન્યો-બનાવેલ ડ્રામા છે. સ્વ આત્માને સૃષ્ટિ ચક્રનાં આદિ, મધ્ય, અંતનું ડ્યુરેશન (સમયગાળા) નું જ્ઞાન મળે છે. આ કોણે દીધું? બાપ એ. તમે ૨૧ જન્મનાં માટે ધનવાન બની જાઓ છો પછી રાવણનાં રાજ્યમાં નિર્ધન બની જાઓ છો. પછી કેરેક્ટર બગડવા લાગે છે. વિકાર છે ને. મનુષ્ય સમજે છે નર્ક-સ્વર્ગ બધું સાથે ચાલે છે. હવે આપ બાળકોને કેટલું ક્લિયર (સ્પષ્ટ) સમજાવાય છે. હમણાં તમે ગુપ્ત છો, શાસ્ત્રોમાં શું-શું લખી દીધું છે. કેટલું સુત મુંઝાયેલું છે. બાપને જ બોલાવે છે અમે કોઈ કામનાં નથી રહ્યા. આવીને પાવન બનાવી અમારા કેરેક્ટર સુધારો. તમારા કેટલાં કેરેક્ટર્સ સુધરે છે. કોઈ તો સુધરવાનાં બદલે વધારે જ બગડે છે. ચલન થી જ ખબર પડી જાય છે. આજે હંસ કહેવાય છે, કાલે બગલા બની જાય છે. વાર નથી લાગતી. માયા પણ બહુ જ ગુપ્ત છે. અહીંયા કંઈ જોવામાં આવે થોડી છે. બહાર નીકળવાથી દેખાઈ જાય છે પછી આશ્ચર્યવંત્ સુનન્તી...ભાગન્તી થઈ જાય છે. એટલાં જોરથી પડે છે જે હડગુડ જ તૂટી જાય છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ની વાત છે. ખબર તો પડી જ જાય છે. આવાએ પછી સભામાં ન આવવું જોઈએ. થોડું ઘણું જ્ઞાન સાંભળ્યું છે તો સ્વર્ગમાં આવી જ જાય છે. જ્ઞાન નો વિનાશ નથી થતો. હવે બાપ કહે છે પુરુષાર્થ કરી ઊંચ પદને પામો. જો વિકારમાં ગયા તો પદ ભ્રષ્ટ થઇ જશે. હમણાં તમે સમજો છો ચક્ર કેવી રીતે ફરે છે.

હમણાં આપ બાળકોની બુદ્ધિ કેટલી પલટાય છે તો પણ માયા દગો જરુર દે છે. ઈચ્છા માત્રમ્ અવિદ્યા. કોઈ ઈચ્છા રાખી તો ગયા. વર્થ નોટ અ પેની બની જાય છે. સારા-સારા મહારથીઓને પણ માયા કોઈને ન કોઈ પ્રકારથી દગો દઇ દે છે પછી તેઓ દિલ પર ચઢી નથી શકતાં. કોઈ તો બાળકો એવા હોય છે જે બાપને પણ ખતમ કરવામાં વાર નથી કરતાં. પરિવારને પણ ખતમ કરી દે છે. મહાન પાપ આત્માઓ છે. રાવણ શું-શું કરાવી દે છે. બહુજ નફરત આવે છે. કેટલી ડર્ટી (ગંદી) દુનિયા છે. આનાથી ક્યારેય દિલ નથી લગાડવાનું. પવિત્ર બનવાની બહુજ હિમ્મત જોઈએ. વિશ્વની બાદશાહીની પ્રાઈઝ (ઇનામ) લેવા માટે પવિત્રતા છે મુખ્ય. પવિત્રતા પર કેટલા હંગામા થાય છે. ગાંધીજી પણ કહેતાં હતાં હે પતિત-પાવન આવો. હવે બાપ કહે છે હિસ્ટ્રી-જોગ્રાફી ફરીથી રીપીટ થાય છે. બધાએ પાછું આવાનું જ છે, ત્યારે તો સાથે જઈએ. બાપ પણ તો આવ્યા છે ને - બધાને ઘરે લઈ જવા માટે. બાપનાં આવ્યા વગર કોઈ પાછું જઈ ન શકે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતાં બાપદાદાનાં યાદ પ્યાર અને ગુડ મોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. માયા નાં દગાથી બચવા માટે કોઈપણ પ્રકારની ઈચ્છા નથી રાખવાની. ઈચ્છા માત્રમ્ અવિદ્યા બનવાનું છે.
2. વિશ્વની બાદશાહીની પ્રાઈઝ (ઇનામ) લેવા માટે મુખ્ય છે પવિત્રતા, એટલે પવિત્ર બનવાની હિમ્મત રાખવાની છે. પોતાનું કેરેકટર સુધારવાનું છે.

વરદાન :-
રહેમની ભાવ ના દ્વારા નિમિત્ત ભાવથી સેવા કરવાવાળા સર્વ લગાવ મુક્ત ભવ :

વર્તમાન સમય જ્યારે બધી આત્માઓ થાકીને નિરાશ થઈ મર્સી (રહેમ) માંગે છે. તો તમે દાતાનાં બાળકો પોતાનાં ભાઈ-બહેનો પર રહેમ દિલ બનો. કોઈ કેટલા પણ ખરાબ હોય, એમનાં પ્રતિ પણ રહેમ ની ભાવના હોય તો ક્યારેય ઘૃણા, ઈર્ષ્યા અથવા ક્રોધ ની ભાવના નહી આવશે. રહેમની ભાવના સહેજ નિમિત્ત ભાવ ઈમર્જ કરી દે છે, લગાવથી રહેમ નહીં પરંતુ સાચો રહેમ લગાવ મુક્ત બનાવી દે છે કારણ કે એમાં દેહભાન નથી હોતું.

સ્લોગન :-
બીજાને સહયોગ આપવો જ સ્વયંનું ખાતું જમા કરવું છે.