12.03.2020 પ્રાતઃમુરલી ઓમ શાંતિ બાપદાદા મધુબન


"મીઠા બાળકો - તમે બાપનો હાથ પકડયો છે, તમે ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં રહેતાં પણ બાપ ને યાદ કરતાં - કરતાં તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન બની જશો ”

પ્રશ્ન :-

આપ બાળકોની અંદરમાં કયો ઉલ્લાસ રહેવો જોઈએ? તખ્તનશીન બનવાની વિધિ શું છે?

ઉત્તર :-

સદા ઉલ્લાસ માં રહો કે જ્ઞાન સાગર બાપ આપણને રોજ જ્ઞાન રત્નોની થાળીઓ ભરી-ભરીને આપે છે. જેટલું યોગમાં રહેશો એટલી બુદ્ધિ કંચન થતી જશે. આ અવિનાશી જ્ઞાન રત્ન જ સાથે જાય છે. તખ્તનશીન બનવું છે તો માત-પિતાને પૂરે-પૂરું ફોલો (અનુકરણ) કરો. એમની શ્રીમત અનુસાર ચાલો, બીજાઓને પણ આપ સમાન બનાવો.

ઓમ શાંતિ ! રુહાની બાળકો આ સમય ક્યાં બેઠા છે? કહેશે રુહાની બાપની યુનિવર્સિટી અથવા પાઠશાળામાં બેઠાં છે. બુદ્ધિમાં છે કે આપણે રુહાની બાપની આગળ બેઠાં છીએ, એ બાપ આપણને સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત નું રહસ્ય સમજાવે છે અથવા ભારતનું રાઈઝ (ઉત્થાન) અને ફોલ (પતન) કેવી રીતે થાય છે, એ પણ બતાવે છે. ભારત જે પાવન હતું તે હવે પતિત છે. ભારત સિરતાજ હતું પછી કોણે જીત પામી છે? રાવણએ. રાજાઈ ગુમાવી દીધી તો પતન થયું ને. કોઈ રાજા તો છે નહીં. જો હશે પણ તો પતિત જ હશે. આ જ ભારતમાં સૂર્યવંશી મહારાજા-મહારાણી હતાં. સૂર્યવંશી મહારાજાઓ અને ચંદ્રવંશી રાજાઓ હતાં. આ વાતો હવે તમારી બુદ્ધિમાં છે, દુનિયામાં આ વાતો કોઈ નથી જાણતું. આપ બાળકો જાણો છો આપણાં રુહાની બાપ આપણને ભણાવી રહ્યાં છે. રુહાની બાપનો આપણે હાથ પકડયો છે. ભલે આપણે રહીએ ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં છીએ પરંતુ બુદ્ધિમાં છે કે હમણાં આપણે સંગમયુગ પર ઉભાં છીએં. પતિત દુનિયા થી આપણે પાવન દુનિયામાં જઈએ છીએં. કળયુગ છે પતિતયુગ, સતયુગ છે પાવનયુગ. પતિત મનુષ્ય પાવન મનુષ્યો ની આગળ જઈને નમસ્તે કરે છે. છે તો તે પણ ભારતનાં મનુષ્ય. પરંતુ તેઓ દૈવીગુણ વાળા છે. હમણાં આપ બાળકો જાણો છો આપણે પણ બાપ દ્વારા આવાં દૈવી ગુણ ધારણ કરી રહ્યાં છીએં. સતયુગમાં આ પુરુષાર્થ નહીં કરશું. ત્યાં તો છે પ્રાલબ્ધ. અહીંયા પુરુષાર્થ કરી દૈવી ગુણ ધારણ કરવાનાં છે. સદેવ પોતાની તપાસ રાખવાની છે - અમે બાબાને ક્યાં સુધી યાદ કરી તમોપ્રધાન થી સતોપ્રધાન બની રહ્યાં છીએં? જેટલું બાપને યાદ કરશું એટલાં સતોપ્રધાન બનશું. બાપ તો સદેવ સતોપ્રધાન છે. હમણાં પણ પતિત દુનિયા, પતિત ભારત છે. પાવન દુનિયામાં પાવન ભારત હતું. તમારી પાસે પ્રદર્શની વગેરેમાં ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારનાં મનુષ્ય આવે છે. કોઈ કહે છે જેમ ભોજન જરૂરી છે એમ વિકાર પણ ભોજન છે, એનાં વગર મરી જઈશું. હવે એવી વાત તો છે નહીં. સન્યાસી પવિત્ર બને છે પછી મરી જાય છે શું? એવું-એવું બોલવા વાળા ને માટે સમજાય છે કોઈ બહુજ અજામિલ જેવાં પાપી હશે, જે આવું-આવું કહે છે. બોલવું જોઈએ શું આનાં વગર તમે મરી જશો જે ભોજન થી તમે આની ભેંટ (તુલના) કરો છો! સ્વર્ગમાં આવવાવાળા જે હશે તે હશે સતોપ્રધાન. પછી પાછળ સતો, રજો, તમો માં આવે છે ને. જે પાછળ થી આવે છે તે આત્માઓએ નિર્વિકારી દુનિયા તો જોઈ જ નથી. તો તે આત્માઓ આવું-આવું કહેશે કે આનાં વગર અમે રહી નથી શકતાં. સૂર્યવંશી જે હશે એમને તો તરત બુદ્ધિમાં આવશે - આ તો સત્ય વાત છે. બરાબર સ્વર્ગમાં વિકારનું નામ-નિશાન નહોતું. ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારનાં મનુષ્ય, ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારની વાતો કરે છે. તમે સમજો છો કોણ-કોણ ફૂલ બનવાવાળા છે. કોઈ તો કાંટા જ રહી જાય છે. સ્વર્ગનું નામ છે ફૂલોનો બગીચો. આ છે કાંટાનું જંગલ. કાંટા પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે ને. હમણાં તમે જાણો છો આપણે ફૂલ બની રહ્યાં છીએ. બરાબર આ લક્ષ્મી-નારાયણ સદા ગુલાબ નાં ફૂલ છે. આમને કહેશું કિંગ ઓફ ફ્લાવર્સ (ફૂલોનાં રાજા). દૈવી ફ્લાવર્સ (ફૂલો) નું રાજ્ય છે ને. જરૂર એમણે પણ પુરુષાર્થ કર્યો હશે. ભણતર થી જ બન્યાં છે ને.

તમે જાણો છો હમણાં આપણે ઈશ્વરીય પરિવારનાં બન્યાં છીએં. પહેલાં તો ઈશ્વરને જાણતાં જ નહોતાં. બાપે આવીને આ પરિવાર બનાવ્યો છે. બાપ પહેલા સ્ત્રીને એડોપ્ટ (દત્તક) કરે છે પછી તેમનાં દ્વારા બાળકોને રચે છે. બાબાએ પણ આમને એડોપ્ટ કર્યા છે પછી આમનાં દ્વારા બાળકોને રચે છે. આ બધાં બ્રહ્માકુમાર-કુમારીઓ છે ને. આ સંબંધ પ્રવૃત્તિ માર્ગનો થઈ જાય છે. સંન્યાસીઓનો છે નિવૃત્તિ માર્ગ. તેમાં કોઈ મમ્મા-બાબા નથી કહેતાં. અહીંયા તમે મમ્મા-બાબા કહો છો. બીજા જે પણ સતસંગ છે તે બધાં નિવૃત્તિ માર્ગનાં છે, આ એક જ બાપ છે જેમને માત-પિતા કહીને પોકારે છે. બાપ બેસી સમજાવે છે, ભારતમાં પવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ હતો, હવે અપવિત્ર થઈ ગયો છે. હું ફરીથી એજ પ્રવૃત્તિ માર્ગ સ્થાપન કરું છું. તમે જાણો છો આપણો ધર્મ બહુજ સુખ આપવાવાળો છે. પછી આપણે બીજા જૂનાં ધર્મવાળાઓનો સંગ કેમ કરીએ! તમે સ્વર્ગમાં કેટલા સુખી રહો છો. હીરા-ઝવેરાતનાં મહેલ હોય છે. અહીંયા ભલે અમેરિકા રશિયા વગેરેમાં કેટલાં સાહૂકાર છે પરંતુ સ્વર્ગ જેવું સુખ હોઈ ન શકે. સોનાની ઇંટો જેવાં મહેલ તો કોઈ બનાવી ન શકે. સોનાનાં મહેલ હોય જ છે સતયુગમાં. અહીંયા સોનું છે જ ક્યાં. ત્યાં તો દરેક જગ્યાએ હીરા-ઝવેરાત લાગેલાં હશે. અહીંયા તો હીરાની પણ કેટલી કિંમત થઈ ગઈ છે. આ બધું માટીમાં મળી જશે. બાબા એ સમજાવ્યું છે નવી દુનિયામાં પછી બધી નવી ખાણો ભરપૂર થઇ જશે. હમણાં આ બધું ખાલી થતું રહેશે. દેખાડે છે સાગરે હીરા-ઝવેરાતની થાળીઓ ભેટ આપી. હીરા-ઝવેરાત તો ત્યાં તમને અઢળક મળશે. સાગરને પણ દેવતા રુપ સમજે છે. તમે સમજો છો બાપ તો જ્ઞાન નાં સાગર છે. સદા ઉલ્લાસ રહે કે જ્ઞાન સાગર બાપ આપણને જ્ઞાન રત્નો, ઝવેરાતની થાળીઓ ભરીને આપે છે. બાકી તે તો પાણીનો સાગર છે. બાપ આપ બાળકોને જ્ઞાન રત્ન આપે છે, જે તમે બુદ્ધિમાં ભરો છો. જેટલું યોગમાં રહેશો એટલી બુદ્ધિ કંચન થતી જશે. આ અવિનાશી જ્ઞાન રત્ન જ તમે સાથે લઇ જાઓ છો. બાપની યાદ અને આ નોલેજ છે મુખ્ય.

આપ બાળકોની અંદરમાં ખુબ ઉલ્લાસ રહેવો જોઈએ. બાપ પણ ગુપ્ત છે, તમે પણ ગુપ્ત સેના છો. નોન વાયોલેન્સ (અહિંસક), અનનોન-વોરીઅર્સ (ગુપ્ત યોદ્ધા) કહે છે ને, ફલાણા બહુજ પહેલવાન વોરીઅર્સ છે. પરંતુ નામ-નિશાનની ખબર નથી. એવું તો થઇ નથી શકતું. ગવર્મેન્ટની પાસે એક-એકનું નામ નિશાન પૂરું હોય છે. અનનોન-વોરીઅર્સ, નોન વાયોલેન્સ આ તમારું નામ છે. સૌથી પહેલી-પહેલી હિંસા છે આ વિકાર, જે આદિ-મધ્ય-અંત દુઃખ આપે છે એટલે તો કહે છે-હેં પતિત-પાવન, અમને પતિતો ને આવીને પાવન બનાવો. પાવન દુનિયામાં એક પણ પતિત નથી હોઈ શકતાં. આ આપ બાળકો જાણો છો, હમણાં જ આપણે ભગવાનનાં બાળક બન્યાં છીએ, બાપ થી વારસો લેવાં, પરંતુ માયા પણ ઓછી નથી. માયાનો એક જ થપ્પડ એવો લાગે છે જે એકદમ ગટરમાં પાડી દે છે. વિકારમાં જે પડે છે તો બુદ્ધિ એકદમ ચટ થઈ જાય છે. બાપ કેટલું સમજાવે છે-પરસ્પર દેહધારીથી ક્યારેય પ્રીત નહીં રાખો. તમારે પ્રીત રાખવાની છે એક બાપ થી. કોઈ પણ દેહધારીથી પ્રેમ નથી રાખવાનો, મોહબ્બત નથી રાખવાની. મોહબ્બત રાખવાની છે એમનાથી જે દેહરહિત વિચિત્ર બાપ છે. બાપ કેટલું સમજાવતાં રહે છે તો પણ સમજતાં નથી. તકદીરમાં નથી તો એક-બીજાનાં દેહમાં ફસાઇ જાય છે. બાબા કેટલું સમજાવે છે-તમે પણ રુપ છો. આત્મા અને પરમાત્માનું રુપ તો એક જ છે. આત્મા નાની-મોટી નથી હોતી. આત્મા અવિનાશી છે. દરેકનો ડ્રામામાં પાર્ટ નોંધાયેલો છે. હમણાં કેટલાં અસંખ્ય મનુષ્ય છે, પછી ૯-૧૦ લાખ હશે. સતયુગ વગેરેમાં કેટલું નાનું ઝાડ હોય છે. પ્રલય તો ક્યારેય થતી નથી. તમે જાણો છો જે પણ મનુષ્ય માત્ર છે તે બધાની આત્માઓ મૂળવતન માં રહે છે. તેમનું પણ ઝાડ છે. બીજ નખાય છે, તેનાથી આખું ઝાડ નીકળે છે ને. પહેલાં-પહેલાં બે પત્તા નીકળે છે. આ પણ બેહદનું ઝાડ છે, ગોળા પર સમજાવવું કેટલું સહજ છે, વિચાર કરો. હમણાં છે કળયુગ. સતયુગ માં એક જ ધર્મ હતો. તો કેટલાં થોડા મનુષ્ય હશે. હમણાં કેટલાં મનુષ્ય, કેટલાં ધર્મ છે. આટલાં બધાં જે પહેલાં નહોતાં તે પછી ક્યાં જશે? બધી આત્માઓ પરમધામમાં ચાલી જાય છે. તમારી બુદ્ધિમાં બધું જ્ઞાન છે. જેમ બાપ જ્ઞાન નાં સાગર છે એવાં તમને પણ બનાવે છે. તમે ભણીને આ પદ પામો છો. બાપ સ્વર્ગનાં રચયિતા છે તો સ્વર્ગ નો વારસો ભારતવાસીઓને જ આપે છે. બાકી બધાને પાછાં ઘરે લઈ જાય છે. બાપ કહે છે હું આવ્યો છું આપ બાળકોને ભણાવવાં. જેટલો પુરુષાર્થ કરશો એટલું પદ પામશો. જેટલું શ્રીમત પર ચાલશો એટલાં શ્રેષ્ઠ બનશો. બધો આધાર પુરુષાર્થ પર છે. મમ્મા-બાબાનાં તખ્તનશીન બનવું છે તો પૂરે-પૂરું ફોલો ફાધર-મધર. તખ્તનશીન બનવાં માટે તેમની ચલન અનુસાર ચાલો. બીજાઓને પણ આપસમાન બનાવો. બાબા અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ બતાવે છે. એક બેજ પર જ તમે કોઈને પણ સારી રીતે બેસી સમજાવો. પુરુષોત્તમ માસ હોય છે તો બાબા કહી દે છે ચિત્ર ફ્રી (મફત) આપી દો. બાબા સૌગાત (ભેટ) આપે છે. પૈસા હાથમાં આવી જશે તો જરૂર સમજશે, બાબાનો પણ ખર્ચો થાય છે ને તો પછી જલ્દી મોકલી દેશે. ઘર તો એક જ છે ને. આ ટ્રાન્સલાઈટ નાં ચિત્રોની પ્રદર્શની બનશે તો કેટલાં જોવા આવશે. પુણ્ય નું કામ થયું ને. મનુષ્યોને કાંટા થી ફૂલ, પાપ આત્મા થી પુણ્ય આત્મા બનાવે છે, આને વિહંગ માર્ગ કહેવાય છે. પ્રદર્શની માં સ્ટોલ લેવાથી આવે બહુજ છે. ખર્ચો ઓછો થાય છે. તમે અહીંયા આવો છો બાપ થી સ્વર્ગની રાજાઈ ખરીદી કરવાં. તો પ્રદર્શની માં પણ આવશે, સ્વર્ગની રાજાઈ ખરીદી કરવાં. આ હટ્ટી છે ને.

બાપ કહે છે આ જ્ઞાનથી તમને ખૂબ સુખ મળશે, એટલે સારી રીતે ભણીને, પુરુષાર્થ કરીને ફુલ પાસ થવું જોઈએ. બાપ જ બેસી પોતાનો અને રચનાનાં આદિ-મધ્ય-અંત નો પરિચય આપે છે, બીજા કોઈ આપી ન શકે. હવે બાપ દ્વારા તમે ત્રિકાળદર્શી બનો છો. બાપ કહે છે હું જે છું, જેવો છું, મને યથાર્થ રીતે કોઈ નથી જાણતાં. તમારામાં પણ નંબરવાર છે. જો યથાર્થ રીતે જાણત તો ક્યારેય છોડત નહીં. આ છે ભણતર. ભગવાન બેસીને ભણાવે છે. કહે છે હું તમારો ઓબીડિયન્ટ સર્વન્ટ (વફાદાર સેવક) છું. બાપ અને શિક્ષક બંને ઓબીડિયન્ટ સર્વન્ટ હોય છે. ડ્રામામાં મારો પાર્ટ જ એવો છે પછી બધાને સાથે લઇ જઈશ. શ્રીમત પર ચાલી પાસ વિથ ઓનર થવું જોઈએ. ભણતર તો ખુબ સહજ છે. સૌથી ઘરડા તો આ ભણાવવા વાળા છે. શિવબાબા કહે છે હું ઘરડો નથી. આત્મા ક્યારેય ઘરડી નથી થતી. બાકી પથ્થર બુદ્ધિ બને છે. મારી તો છે જ પારસ બુદ્ધિ, ત્યારે તો તમને પારસ બુદ્ધિ બનાવવાં આવું છું. કલ્પ-કલ્પ આવું છું. અગણિત વાર તમને ભણાવું છું છતાં પણ ભૂલી જશો. સતયુગમાં આ જ્ઞાનની દરકાર જ નથી રહેતી. કેટલું સારી રીતે બાપ સમજાવે છે. આવાં બાપને પછી ફારકતી (દગો) આપી દે છે એટલે કહેવાય છે મહાન મૂર્ખ જોવા હોય તો અહીંયા જુઓ. એવાં બાપ જેમનાથી સ્વર્ગનો વારસો મળે છે, એમને પણ છોડી દે છે. બાપ કહે છે તમે મારી મત પર ચાલશો તો અમરલોકમાં વિશ્વનાં મહારાજા-મહારાણી બનશો. આ છે મૃત્યુલોક. બાળકો જાણે છે આપણે જ પૂજ્ય દેવી-દેવતા હતાં. હવે આપણે શું બની ગયાં છીએં? પતિત ભિખારી. હવે ફરી આપણે જ પ્રિન્સ (રાજકુમાર) બનવાવાળા છીએં. બધાનો એકરસ પુરુષાર્થ તો હોઈ ન શકે. કોઈક તો તૂટી જાય છે, કોઈ ટ્રેટર (દગાબાજ) બની જાય છે. આવાં દગાબાજ પણ ખૂબ છે તેમનાથી વાત પણ ન કરવી જોઈએ. સિવાય જ્ઞાનની વાતોનાં બીજી કાંઈ પૂછે તો સમજો શૈતાની છે. સંગ તારે કુસંગ બોરે. જે જ્ઞાનમાં હોશિયાર બાબાનાં દિલ પર ચઢેલા છે, તેમનો સંગ કરો. તેઓ તમને જ્ઞાનની મીઠી-મીઠી વાતો સંભળાવશે. અચ્છા.

મીઠા-મીઠા સિકિલધા સર્વિસેબુલ, વફાદાર, ફરમાનબરદાર બાળકોને માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર :-

  1. જે દેહ રહિત વિચિત્ર છે, એ બાપથી મહોબ્બત રાખવાની છે. કોઈ દેહધારીનાં નામ-રુપમાં બુદ્ધિ નથી ફસાવવાની. માયાનો થપ્પડ ન લાગે, આ સંભાળ કરવાની છે.
  2. જે જ્ઞાનની વાતોનાં સિવાય બીજું કાંઈ પણ સંભળાવે તેમનો સંગ નથી કરવાનો. ફુલ પાસ થવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો છે. કાંટાઓને ફૂલ બનાવવાની સેવા કરવાની છે.

વરદાન :-

કારણ નું નિવારણ કરી ચિંતા અને ભય થી મુક્ત રહેવાવાળા માસ્ટર સર્વશક્તિમાન ભવ

વર્તમાન સમયે અલ્પકાળનાં સુખની સાથે ચિંતા અને ભય આ બન્ને ચીજો તો છે જ. જ્યાં ચિંતા છે ત્યાં ચેન ન હોઈ શકે. જ્યાં ભય છે ત્યાં શાંતિ ન હોઈ શકે. તો સુખની સાથે આ દુઃખ અશાંતિનું કારણ પણ છે જ. પરંતુ આપ સર્વ શક્તિઓનાં ખજાના થી સંપન્ન માસ્ટર સર્વશક્તિમાન બાળકો દુઃખોનાં કારણનું નિવારણ કરવાવાળા, દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરવાવાળા સમાધાન સ્વરુપ છો એટલે ચિંતા અને ભયથી મુક્ત છો. કોઈ પણ સમસ્યા તમારી સામે રમત કરવા આવે છે ન કે ડરાવવાં.

સ્લોગન :-

પોતાની વૃત્તિ ને શ્રેષ્ઠ બનાવો તો તમારી પ્રવૃત્તિ સ્વતઃ શ્રેષ્ઠ થઇ જશે.