12-07-2020   પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી       ઓમ શાંતિ  22.02.86    બાપદાદા મધુબન


રુહાની સેવા - નિ : સ્વાર્થ સેવા
 


આજે સર્વ આત્માઓનાં વિશ્વ કલ્યાણકારી બાપ પોતાનાં સેવાધારી સેવાનાં સાથી બાળકોને જોઈ રહ્યાં છે. આદિ થી બાપદાદાની સાથે-સાથે સેવાધારી બાળકો સાથી બન્યાં અને અંત સુધી બાપદાદાએ ગુપ્ત રુપમાં અને પ્રત્યક્ષ રુપમાં બાળકો ને વિશ્વ સેવાનાં નિમિત્ત બનાવ્યાં. આદિમાં બ્રહ્મા બાપ અને બ્રાહ્મણ બાળકો ગુપ્ત રુપમાં સેવાનાં નિમિત્ત બન્યાં. હમણાં સેવાધારી બાળકો શક્તિ સેના અને પાંડવ સેના વિશ્વનાં આગળ પ્રત્યક્ષ રુપમાં કાર્ય કરી રહ્યાં છે. સેવાનો ઉમંગ-ઉત્સાહ મેજોરીટી (અધિકાંશ) બાળકોમાં સારો દેખાય છે. સેવા ની લગન આદિ થી રહી છે અને અંત સુધી રહેશે. બ્રાહ્મણ જીવન જ સેવાનું જીવન છે. બ્રાહ્મણ આત્માઓ સેવા વગર જીવી નથી શકતી. માયાથી જીવતા રહેવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન સેવા જ છે. સેવા યોગયુક્ત પણ બનાવે છે. પરંતુ કઈ સેવા? એક છે ફક્ત મુખની સેવા, સાંભળેલું સંભળાવવાની સેવા. બીજી છે મન થી મુખ ની સેવા. સાંભળેલા મધુર બોલનું સ્વરુપ બની, સ્વરુપ થી સેવા, નિ:સ્વાર્થ સેવા. ત્યાગ, તપસ્યા સ્વરુપ થી સેવા. હદની કામનાઓ થી પરે નિષ્કામ સેવા. આને કહેવાય છે ઇશ્વરીય સેવા, રુહાની સેવા. જે ફક્ત મુખ ની સેવા છે એને કહેવાય છે ફક્ત સ્વયંને ખુશ કરવાની સેવા. સર્વને ખુશ કરવાની સેવા, મન અને મુખની સાથે-સાથે હોય છે. મન થી અર્થાત્ મનમનાભવ સ્થિતિ થી મુખ ની સેવા.

બાપદાદા આજે પોતાનાં રાઈટ હેન્ડસ સેવાધારી અને લેફ્ટ હેન્ડ સેવાધારી બંને ને જોઈ રહ્યાં હતાં. સેવાધારી બંનેવ જ છે પરંતુ રાઈટ અને લેફ્ટ માં અંતર તો છે ને. રાઈટ હેન્ડ સદા નિષ્કામ સેવાધારી છે. લેફ્ટ હેન્ડ કોઈને કોઈ હદની આ જન્મનાં માટે સેવાનું ફળ ખાવાની ઈચ્છા થી સેવાનાં નિમિત્ત બને છે. તે ગુપ્ત સેવાધારી અને તે નામધારી સેવાધારી. હમણાં-હમણાં સેવા કરી હમણાં-હમણાં નામ થયું - ખુબ સરસ, ખુબ સરસ. પરંતુ હમણાં કર્યુ હમણાં ખાધું. જમાનું ખાતુ નથી. ગુપ્ત સેવાધારી અર્થાત્ નિષ્કામ સેવાધારી. તો એક છે નિષ્કામ સેવાધારી, બીજા છે નામધારી સેવાધારી. તો ગુપ્ત સેવાધારીનું ભલે વર્તમાન સમય નામ ગુપ્ત રહે પણ છે પરંતુ ગુપ્ત સેવાધારી સફળતાની ખુશીમાં સદા ભરપૂર રહે છે. ઘણાં બાળકોને સંકલ્પ આવે છે કે અમે કરીએ પણ છે પરંતુ નામ નથી થતું. અને જે બહાર થી નામધારી બની સેવા નો શો (દેખાવ) દેખાડે છે, તેમનું નામ વધારે થાય છે. પરંતુ એવું નથી જે નિષ્કામ અવિનાશી નામ કમાવવા વાળા છે એમના દિલનો અવાજ દિલ સુધી પહોંચે છે. છુપાયેલો નથી રહી શકતો. એમની સુરત માં, મૂર્ત માં સાચાં સેવાધારી ની ઝલક અવશ્ય દેખાઈ આવે છે. જો કોઈ નામધારીએ અહીંયા નામ કમાઈ લીધું તો આગળનાં માટે કર્યું અને ખાધું અને ખતમ કરી દીધું, ભવિષ્ય શ્રેષ્ઠ નથી, અવિનાશી નથી એટલે બાપદાદાની પાસે બધાં સેવાધારીઓ નો પૂરો રેકોર્ડ (વિગતો) છે. સેવા કરતાં જાઓ, નામ થાય આ સંકલ્પ નહીં કરો. જમા થાય આ વિચારો. અવિનાશી ફળ નાં અધિકારી બનો. અવિનાશી વારસાનાં માટે આવ્યાં છો. સેવાનું ફળ વિનાશી સમયનાં માટે ખાધું તો અવિનાશી વારસાનો અધિકાર ઓછો થઈ જશે એટલે સદા વિનાશી કામનાઓ થી મુક્ત નિષ્કામ સેવાધારી, રાઈટ હેન્ડ બની સેવામાં વધતાં જાઓ. ગુપ્તદાન નું મહત્વ, ગુપ્તસેવા નું મહત્વ વધારે હોય છે. તે આત્મા સદા સ્વયં માં ભરપૂર હશે. બેપરવાહ બાદશાહ હશે. નામ-શાન ની પરવા નહીં. આમાં જ બેપરવાહ બાદશાહ હશે અર્થાત્ સદા સ્વમાન નાં તખ્તનશીન હશે. હદનાં માનનાં તખ્તનશીન નહીં. સ્વમાન નાં તખ્તનશીન, અવિનાશી તખ્તનશીન. અટલ અખંડ પ્રાપ્તિ નાં તખ્તનશીન. આને કહે છે વિશ્વ કલ્યાણકારી સેવાધારી. ક્યારેક સાધારણ સંકલ્પોનાં કારણે વિશ્વ સેવાનાં કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં પાછળ નથી હટતાં. ત્યાગ અને તપસ્યા થી સદા સફળતાને પ્રાપ્ત કરી આગળ વધતા રહેજો. સમજ્યાં!

સેવાધારી કોને કહેવાય છે. તો બધાં સેવાધારી છો? સેવા સ્થિતિને ડગમગ કરે તે સેવા નથી. કોઈ વિચારે છે સેવામાં નીચે ઉપર પણ ખુબ થાય છે. વિઘ્ન પણ સેવામાં આવે છે અને નિર્વિઘ્ન પણ સેવા જ બનાવે છે. પરંતુ જે સેવા વિઘ્ન રુપ બને તે સેવા નથી. તેને સાચી સેવા નહીં કહેશું. નામધારી સેવા કહેશું. સાચી સેવા સાચો હીરો છે. જેમ સાચો હીરો ક્યારેય ચમક થી છુપાઈ નથી શકતો. એમ સાચાં સેવાધારી સાચો હીરો છે. ભલે ખોટાં હીરા માં ચમક કેટલી પણ વધારે હોય પરંતુ મૂલ્યવાન કોણ? મૂલ્ય તો સાચાં નું હોય છે ને. ખોટાનું તો નથી હોતું. અમૂલ્ય રત્ન સાચાં સેવાધારી છે. અનેક જન્મનું મૂલ્ય સાચાં સેવાધારીનું છે. અલ્પકાળ ની ચમક નો શો નામધારી સેવા છે એટલે સદા સેવાધારી બની સેવા થી વિશ્વ કલ્યાણ કરતાં જાઓ. સમજ્યાં-સેવાનું મહત્વ શું છે. કાંઈ ઓછું નથી. દરેક સેવાધારી પોત-પોતાની વિશેષતા થી વિશેષ સેવાધારી છે. પોતાને ઓછા પણ નહિં સમજો અને પછી કરવાથી નામની ઈચ્છા પણ નહીં રાખો. સેવાને વિશ્વ કલ્યાણ અર્થ અર્પણ કરતાં જાઓ. આમ પણ ભક્તિમાં જે ગુપ્ત દાની પુણ્ય આત્માઓ હોય છે તે આ જ સંકલ્પ કરે છે કે સર્વનાં ભલા પ્રતિ હોય! મારા પ્રતિ હોય, મને ફળ મળે, ના, સર્વ ને ફળ મળે. સર્વ ની સેવામાં અર્પણ હોય. ક્યારેય મારાપણ ની કામના નહીં રાખશે. એવી જ સર્વ પ્રતિ સેવા કરો. સર્વ નાં કલ્યાણની બેંક માં જમા કરતા જાઓ. તો બધાં શું બની જશે? નિષ્કામ સેવાધારી. હમણાં કોઈ એ નથી પૂછ્યું તો ૨૫૦૦ વર્ષ તમને પૂછશે. એક જન્મ માં કોઈ પૂછે કે ૨૫૦૦ વર્ષ કોઈ પૂછે, તો વધારે શું થયું. તે વધારે છે ને. હદનાં સંકલ્પ થી પરે થઈને બેહદ નાં સેવાધારી બની બાપનાં દિલતખ્તનશીન બેપરવાહ બાદશાહ બનો, સંગમયુગ ની ખુશીઓને, મોજો ને મનાવતા ચાલો. ક્યારેય પણ કોઈ સેવા ઉદાસ કરે તો સમજો તે સેવા નથી. ડગમગ કરે, હલચલ માં લાવે તો તે સેવા નથી. સેવા તો ઉડાવવા વાળી છે. સેવા બેગમપુર નાં બાદશાહ બનાવવા વાળી છે. એવાં સેવાધારી છો ને? બેપરવાહ બાદશાહ, બેગમપુર નાં બાદશાહ. જેમની પાછળ સફળતા સ્વયં આવે છે. સફળતાની પાછળ તે નથી ભાગતાં. સફળતા તેમની પાછળ-પાછળ છે. અચ્છા-બેહદ ની સેવા નાં પ્લાન બનાવો છો ને. બેહદ ની સ્થિતિ થી બેહદ ની સેવા નાં પ્લાન સહજ સફળ થાય જ છે. (ડબલ વિદેશી ભાઈ બહેનો એ એક પ્લાન બનાવ્યો છે જેમાં બધી આત્માઓથી થોડી મિનીટ શાંતિ નું દાન લેવાનું છે.)

આ પણ વિશ્વ ને મહાદાની બનાવવાનો સારો પ્લાન બનાવ્યો છે ને! થોડો સમય પણ શાંતિના સંસ્કારોને ભલે મજબૂરી થી, ભલે સ્નેહ થી ઈમર્જ (જાગૃત) તો કરશે ને. પ્રોગ્રામ પ્રમાણે પણ કરે તો પણ જ્યારે આત્મામાં શાંતિ નાં સંસ્કાર ઈમર્જ થાય છે તો શાંતિ સ્વધર્મ તો છે જ ને. શાંતિનાં સાગર નાં બાળકો તો છે જ. શાંતિધામ નાં નિવાસી પણ છે. તો પ્રોગ્રામ પ્રમાણે પણ તે ઈમર્જ થવાથી તે શાંતિની શક્તિ તેમને આકર્ષિત કરતી રહેશે. જેમ કહે છે ને-એક વખત જેમણે ગળ્યું ચાખીને જોયું તો ભલે તેમને ગળ્યું મળે ન મળે પરંતુ તે ચાખેલો રસ તેમને વારંવાર ખેંચતો રહેશે. તો આ પણ શાંતિનું મધ ચાખવાનું છે. તો આ શાંતિનાં સંસ્કાર સ્વતઃ જ સ્મૃતિ અપાવતા રહેશે એટલે ધીરે-ધીરે આત્માઓમાં શાંતિ ની જાગૃતિ આવતી રહે, આ પણ આપ સર્વ શાંતિનું દાન આપી તેઓને પણ દાની બનાવો છો. આપ લોકોનો શુભ સંકલ્પ છે કે કોઈ પણ રીતે થી આત્માઓ શાંતિની અનુભૂતિ કરે. વિશ્વ શાંતિ પણ આત્મિક શાંતિ નાં આધાર પર થશે ને. પ્રકૃતિ પણ પુરુષ નાં આધાર થી ચાલે છે. આ પ્રકૃતિ પણ ત્યારે શાંત થશે જ્યારે આત્માઓ માં શાંતિની સ્મૃતિ આવે. ભલે કોઈ પણ વિધિ થી કરે પરંતુ અશાંતિ થી તો પરે થઈ ગયાં ને. અને એક મિનિટની શાંતિ પણ તેમને અનેક સમયનાં માટે આકર્ષિત કરતી રહેશે. તો સારો પ્લાન બનાવ્યો છે. આ પણ જેમ કોઈ ને થોડોક ઓક્સિજન આપીને શાંતિનાં શ્વાસ ચલાવવાનું સાધન છે. શાંતિ નાં શ્વાસ થી વાસ્તવમાં બેહોશ પડ્યાં છે. તો આ સાધન જેમ કે ઓક્સિજન છે. એનાથી થોડો શ્વાસ ચાલવાનું શરું થશે. ઘણાનો શ્વાસ ઓક્સિજન થી ચાલતાં-ચાલતાં ચાલી પણ જાય છે. તો બધાં ઉમંગ ઉત્સાહ થી પહેલાં સ્વયં પૂરો સમય શાંતિ હાઉસ બની શાંતિની કિરણો આપજો. ત્યારે તમારી શાંતિની કિરણોની મદદથી, તમારા શાંતિનાં સંકલ્પ થી એમને પણ સંકલ્પ ઉઠશે અને કોઈ પણ વિધિ થી કરશે, પરંતુ તમારા લોકોનાં શાંતિનાં વાયબ્રેશન તેમને સાચી વિધિ સુધી ખેંચીને લઈ આવશે. આ પણ કોને, જે નાઉમ્મીદ છે તેમને ઉમ્મીદ ની ઝલક દેખાડવાનું સાધન છે. નાઉમ્મીદ માં ઉમ્મીદ પેદા કરવાનું સાધન છે. જ્યાં સુધી થઈ શકે ત્યાં સુધી જે પણ સંપર્કમાં આવે, જેમનાં પણ સંપર્કમાં આવે, તો તેમને બે શબ્દોમાં આત્મિક શાંતિ, મન ની શાંતિ નો પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન જરુર કરવો કારણ કે દરેક પોત-પોતાનું નામ એડ (ઉમેરો) તો કરાવશે જ. ભલે પત્ર-વ્યવહાર દ્વારા કરે પરંતુ કનેક્શન (સંબંધ) માં તો આવશે ને. લિસ્ટ (યાદી) માં તો આવશે ને. તો જ્યાં સુધી થઈ શકે શાંતિ નો અર્થ શું છે, તે બે શબ્દો માં પણ સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. એક મિનિટ માં પણ આત્મા માં જાગૃતિ આવી શકે છે. સમજ્યાં! પ્લાન તો આપ સર્વને પણ પસંદ છે ને. બીજા તો કામ ઉતારે છે, તમે કામ કરો છો. જ્યારે છો જ શાંતિનાં દૂત તો ચારે બાજુ શાંતિ દૂતો નો આ અવાજ ગુંજશે અને શાંતિનાં ફરિશ્તા પ્રત્યક્ષ થતાં જશે. ફક્ત આપસમાં આ સલાહ કરજો કે પીસ (શાંતિ) નાં આગળ કોઈ એવો શબ્દ હોય જે દુનિયા થી થોડો ન્યારો લાગે. પીસ માર્ચ અથવા પીસ આ શબ્દ તો દુનિયા પણ યુઝ કરે છે. તો પીસ શબ્દ ની સાથે કોઈ વિશેષ શબ્દ હોય જે યુનિવર્સલ (સર્વમાન્ય) પણ હોય અને સાંભળવાથી જ લાગે કે આ ન્યારા છે. તો ઇન્વેન્શન (શોધ) કરજો. બાકી સારી વાતો છે. ઓછામાં ઓછું જેટલો સમય આ પ્રોગ્રામ ચાલે એટલો સમય કાંઈ પણ થઈ જાય-સ્વયં ન અશાંત થવાનું છે, ન અશાંત કરવાનું છે. શાંતિને નથી છોડવાની. પહેલાં તો બ્રાહ્મણ આ કંગન બાંધશે ને! જ્યારે તેમને પણ કંગન બાંધો છો તો પહેલાં બ્રાહ્મણ જ્યારે પોતાને કંગન બાંધશે ત્યારે જ બીજાને પણ બાંધી શકશો. જેમ ગોલ્ડન જુબલી માં બધાએ શું સંકલ્પ કર્યો? અમે સમસ્યા સ્વરુપ નહીં બનશું, આ જ સંકલ્પ કર્યો ને. આને જ વારંવાર અન્ડરલાઇન કરતાં રહેજો. એવું નહીં સમસ્યા બનો અને કહો કે સમસ્યા સ્વરુપ નહીં બનશું. તો આ કંગન બાંધવાનું પસંદ છે ને. પહેલાં સ્વ, પછી વિશ્વ. સ્વ નો પ્રભાવ વિશ્વ પર પડે છે. અચ્છા!

આજે યુરોપ નો ટર્ન છે. યુરોપ પણ ખૂબ મોટો છે ને. જેટલો મોટો યુરોપ છે એટલાં મોટા દિલવાળા છો ને. જેમ યુરોપ નો વિસ્તાર છે, જેટલો વિસ્તાર છે એટલો જ સેવામાં સાર છે. વિનાશ ની ચિનગારી ક્યાંથી નીકળી? યુરોપ થી નીકળીને! તો જેમ વિનાશનું સાધન યુરોપ થી નીકળ્યું તો સ્થાપનાનાં કાર્યમાં વિશેષ યુરોપ થી આત્માઓ પ્રખ્યાત થવાની જ છે. જેમ પહેલાં બોમ્બ્સ અંડર ગ્રાઉન્ડ (ગુપ્ત) બન્યાં, પછી કાર્યમાં લાવવા માં આવ્યાં. એવી એવી આત્માઓ પણ તૈયાર થઈ રહી છે, હમણાં ગુપ્ત છે, અંડરગ્રાઉન્ડ છે પરંતુ પ્રખ્યાત થઈ પણ રહી છે અને થતી પણ રહેશે. જેમ દરેક દેશની પોત-પોતાની વિશેષતા હોય છે ને, તો અહીંયા પણ દરેક સ્થાનની પોતાની વિશેષતા છે. નામ પ્રખ્યાત કરવાનાં માટે યુરોપ નું યંત્ર કામમાં આવશે. જેમ સાયન્સ (વિજ્ઞાન) નાં યંત્ર કાર્યમાં આવ્યાં, એમ અવાજ બુલંદ કરવા માટે યુરોપ થી યંત્ર નિમિત્ત બનશે. નવું વિશ્વ તૈયાર કરવા માટે યુરોપ જ તમારું મદદગાર બનશે. યુરોપની વસ્તુ સદા મજબૂત હોય છે. જર્મની ની વસ્તુ ને બધાં મહત્વ આપે છે. તો એમ જ સેવા નાં નિમિત્ત મહત્ત્વ વાળી આત્માઓ પ્રત્યક્ષ થતી રહેશે. સમજ્યાં. યુરોપ પણ ઓછું નથી. હવે પ્રત્યક્ષતા નો પડદો ખુલવાનું શરું થઇ રહ્યું છે. સમય પર બહાર આવી જશે. સારું છે, થોડા સમય માં ચારે બાજુ વિસ્તાર સારો કર્યો છે, રચના સારી રચી છે. હમણાં આ રચના ને પાલના નું પાણી આપી મજબૂત બનાવી રહ્યાં છો. જેમ યુરોપની સ્થૂળ વસ્તુ મજબૂત હોય છે તેમ આત્માઓ પણ વિશેષ અચળ અડોલ મજબૂત હશે. મહેનત મહોબ્બત થી કરી રહ્યાં છો એટલે મહેનત, મહેનત નથી પરંતુ સેવાની લગન સારી છે. જ્યાં લગન છે ત્યાં વિઘ્ન આવતાં પણ સમાપ્ત થઈ, સફળતા મળતી રહે છે. તેમ ટોટલ યુરોપની જો ક્વોલિટી (ગુણવત્તા) જુઓ તો ખુબ સારી છે. બ્રાહ્મણ પણ આઈ. પી. (વિશેષ) છે. એમ પણ આઈ. પી. છે એટલે યુરોપ નાં નિમિત્ત સેવાધારીઓને અધિક જ સ્નેહ ભરી શ્રેષ્ઠ પાલના થી મજબૂત કરી વિશેષ સેવા નાં મેદાનમાં લાવતા રહો. આમ તો ધરણી ફળ આપવા વાળી છે. અચ્છા આ તો વિશેષતા છે જે બાપ નાં બનતા જ બીજાઓને બનાવવામાં લાગી જાય છે. હિમ્મત સારી રાખે છે અને હિમ્મતનાં કારણે જ આ ગિફ્ટ છે, જે સેવાકેન્દ્ર વૃદ્ધિને પામતાં રહે છે. ક્વોલિટી (સંખ્યા) પણ વધારો અને કવોન્ટીટી (ગુણવત્તા) પણ વધારો. બન્નેનું બેલેન્સ (સંતુલન) હોય. ક્વોલિટી ની શોભા પોતાની છે અને કવોન્ટીટી ની શોભા પછી પોતાની છે. બંનેવ જ જોઈએ. ફક્ત ક્વોલિટી હોય કવોન્ટીટી ન હોય તો પણ સેવા કરવાવાળા થાકી જાય છે એટલે બંનેવ જ પોત-પોતાની વિશેષતાનાં કામ નાં છે. બંને ની સેવા જરુરી છે કારણ કે ૯ લાખ તો બનાવવાનાં છે ને. ૯ લાખમાં વિદેશ થી કેટલા થયાં છે? (૫ હજાર) અચ્છા- એક કલ્પ નું ચક્ર તો પૂરુ કર્યું. વિદેશ ને લાસ્ટ શો ફાસ્ટ (છેલ્લાં તે પહેલાં) નું વરદાન છે તો ભારત થી ફાસ્ટ જવાનું છે કારણ કે ભારત વાળા ને ધરણી બનાવવામાં મહેનત થાય છે. વિદેશમાં કલરાઠી જમીન નથી. અહીંયા પહેલાં ખરાબ ને સારું બનાવવું પડે છે. ત્યાં ખરાબ સાંભળ્યું જ નથી તો ખરાબ વાતો ઉલટી વાતો સાંભળી જ નથી એટલે સાફ છે. અને ભારત વાળા ને પહેલાં સ્લેટ સાફ કરવી પડે છે પછી લખવું પડે છે. વિદેશ ને સમય પ્રમાણ વરદાન છે લાસ્ટ સો ફાસ્ટ નું એટલે યુરોપ કેટલાં લાખ તૈયાર કરશે? જેમ આ મિલિયન મિનિટ નો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે, એમ જ પ્રજાનો બનાવો. પ્રજા તો બની શકે છે ને. મિલિયન મિનિટ બનાવી શકો છો તો મિલિયન પ્રજા નથી બનાવી શકતાં. વધારે જ એક લાખ ઓછા ૯ લાખ જ કહે છે! સમજયાં-યુરોપવાળાએ શું કરવાનું છે. જોર શોર થી તૈયારી કરો. અચ્છા-ડબલ વિદેશીઓનું ડબલ લક (બમણું ભાગ્ય) છે, તેમ બધાંને બે મુરલિયો સાંભળવા મળે તમને ડબલ મળી. કોન્ફરન્સ (સંમેલન) પણ જોઈ, ગોલ્ડન જુબલી પણ જોઈ. મોટી-મોટી દાદીઓ પણ જોઈ. ગંગા, જમુના, ગોદાવરી, બ્રહ્મપુત્રા બધી જોઈ. બધી મોટી-મોટી દાદીઓ જોઈને! એક-એક દાદી ની એક-એક વિશેષતા સૌગાત માં લઈને જજો તો બધાં ની વિશેષતા કામમાં આવી જશે. વિશેષતાઓની સૌગાત ની ઝોલી ભરીને જજો. આમાં કસ્ટમ વાળા નહીં રોકે. અચ્છા!

સદા વિશ્વ કલ્યાણકારી બની વિશ્વ સેવાનાં નિમિત્ત સાચાં સેવાધારી શ્રેષ્ઠ આત્માઓ, સદા સફળતાનાં જન્મ સિદ્ધ અધિકાર ને પ્રાપ્ત કરવાવાળી વિશેષ આત્માઓ, સદા સ્વનાં સ્વરુપ દ્વારા સર્વને સ્વરુપ ની સ્મૃતિ અપાવવા વાળી સમીપ આત્માઓ, સદા બેહદનાં નિષ્કામ સેવાધારી બની ઉડતી કળામાં ઊડવા વાળા, ડબલ લાઈટ બાળકોને બાપદાદાનાં યાદપ્યાર અને નમસ્તે.

વરદાન :-
પોતાનાં ફરિશ્તા રુપ દ્વારા ગતિ - સદ્દગતિ નો પ્રસાદ વેચવા વાળા માસ્ટર ગતિ - સદ્દગતિ દાતા ભવ

વર્તમાન સમયે વિશ્વની અનેક આત્માઓ પરિસ્થિતિઓનાં વશ બુમો પાડી રહી છે, કોઈ મોંઘવારી થી, કોઈ ભૂખ થી, કોઈ તનનાં રોગ થી, કોઈ મનની અશાંતિ થી.બધાની નજર ટાવર ઓફ પીસ (શાંતિ સ્થંભ) ની તરફ જઈ રહી છે. બધાં જોઈ રહ્યાં છે હાહાકાર નાં પછી જય-જયકાર ક્યારે થાય છે. તો હવે પોતાનાં સાકારી ફરિશ્તા રુપ દ્વારા વિશ્વ નાં દુઃખ દૂર કરો, માસ્ટર ગતિ સદ્દગતિ દાતા બની ભક્તોને ગતિ અને સદ્દગતિ નો પ્રસાદ વેચો.

સ્લોગન :-
બાપદાદા નાં દરેક આદેશ ને વ્યવહાર માં લાવવા વાળા જ આદર્શ મૂર્ત બને છે.