16-03-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - તમને જ્ઞાનથી સારી જાગૃતિ આવી છે , તમે પોતાનાં ૮૪ જન્મોને , નિરાકાર અને સાકાર બાપને જાણો છો , તમારું ભટકવાનું બંધ થયું

પ્રશ્ન :-
ઈશ્વરની ગત મત ન્યારી કેમ ગવાયેલી હોય છે?

ઉત્તર :-
૧. કારણ કે એ એવી મત આપે છે જેનાથી તમે બ્રાહ્મણ સૌથી ન્યારા બની જાઓ છો. તમારાં બધાંની એક મત થઈ જાય છે, ૨. ઈશ્વર જ છે જે સૌની સદ્દગતિ કરે છે. પૂજારી થી પૂજ્ય બનાવે છે એટલે એમની ગત મત ન્યારી છે, જેને આપ બાળકોનાં સિવાય કોઈ સમજી નથી શકતું.

ઓમ શાંતિ!
આપ બાળકો જાણો છો, બાળકોની જો તબિયત ઠીક નહીં હોય તો બાપ કહેશે ભલે અહીંયા સુઇ જાઓ. એમાં કોઈ વાંધો નથી કારણ કે સિકીલધા બાળકો છે અર્થાત્ ૫ હજાર વર્ષ પછી ફરીથી આવીને મળ્યાં છે. કોને મળ્યાં છે? બેહદનાં બાપને. આ પણ આપ બાળકો જાણો છો, જેમને નિશ્ચય છે બરાબર અમે બેહદનાં બાપને મળ્યાં છીએ કારણ કે બાપ હોય જ છે એક હદનાં અને બીજા બેહદનાં. દુઃખમાં બધાં બેહદનાં બાપને યાદ કરે છે. સતયુગમાં એક જ લૌકિક બાપને યાદ કરે છે કારણકે ત્યાં છે જ સુખધામ. લૌકિક બાપ એમને કહેવાય છે જે આ લોકમાં જન્મ આપે છે. પારલૌકિક બાપ તો એક જ વાર આવીને તમને પોતાનાં બનાવે છે. તમે રહેવાવાળા પણ બાપની સાથે અમરલોકમાં છો-જેને પરલોક, પરમધામ કહેવાય છે. એ છે પરે થી પરે ધામ. સ્વર્ગને પરે થી પરે નહીં કહેશું. સ્વર્ગ નર્ક અહીંયા જ હોય છે. નવી દુનિયા ને સ્વર્ગ, જૂની દુનિયાને નર્ક કહેવાય છે. હમણાં છે પતિત દુનિયા, પોકારે પણ છે-હેં પતિત-પાવન આવો. સતયુગમાં એવું નહીં કહેશે. જ્યાર થી રાવણ રાજ્ય થાય છે ત્યારે પતિત બને છે, તેને કહેશે ૫ વિકારોનું રાજ્ય. સતયુગમાં છે જ નિર્વિકારી રાજ્ય. ભારતની કેટલી જબરજસ્ત મહિમા છે. પરંતુ વિકારી હોવાનાં કારણે ભારતની મહિમાને જાણતાં નથી. ભારત સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતું, જ્યારે આ અહીંયા લક્ષ્મી-નારાયણ રાજ્ય કરતાં હતાં. હમણાં તે રાજ્ય નથી. તે રાજ્ય ક્યાં ગયું-એ પથ્થર બુદ્ધિઓને ખબર નથી. બીજા બધાં પોત-પોતાનાં ધર્મ સ્થાપકને જાણે છે, એક જ ભારતવાસી છે જે ન પોતાનાં ધર્મને જાણે, ન ધર્મ સ્થાપકને જાણે છે. બીજા ધર્મવાળા પોતાનાં ધર્મને તો જાણે છે પરંતુ તે પછી ક્યારે સ્થાપન કરવાં આવશે, એ નથી જાણતાં. સિક્ખ લોકોને પણ આ ખબર નથી કે અમારો સિક્ખ ધર્મ પહેલાં હતો નહીં. ગુરુનાનક એ આવીને સ્થાપન કર્યો તો જરૂર પછી સુખધામમાં નહીં હશે, ત્યારે જ ગુરુનાનક આવીને પછી સ્થાપન કરશે કારણ કે વર્લ્ડ ની હિસ્ટ્રી-જોગ્રોફી રિપીટ થાય છે ને. ક્રિશ્ચન ધર્મ પણ નહોતો પછી સ્થાપના થઈ. પહેલાં નવી દુનિયા હતી, એક ધર્મ હતો. ફક્ત તમે ભારતવાસી જ હતાં, એક ધર્મ હતો પછી તમે ૮૪ જન્મ લેતાં-લેતાં એ પણ ભૂલી ગયા છો કે આપણે જ દેવતા હતાં. પછી આપણે જ ૮૪ જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે બાપ કહે છે તમે પોતાનાં જન્મો ને નથી જાણતાં, હું બતાવું છું. અડધોકલ્પ રામરાજ્ય હતું પછી રાવણ રાજ્ય થયું છે. પહેલાં છે સૂર્યવંશી કુળ પછી ચંદ્રવંશી કુળ રામરાજ્ય. સૂર્યવંશી લક્ષ્મી-નારાયણનાં કુળનું રાજ્ય હતું જે સૂર્યવંશી લક્ષ્મી-નારાયણનાં કુળના હતાં, તે ૮૪ જન્મ લઇ હમણાં રાવણનાં કુળના બન્યાં છે. આગળ પુણ્ય આત્માઓનાં કુળના હતાં, હવે પાપ આત્માઓનાં કુળના બન્યાં છે. ૮૪ જન્મ લીધાં છે, તેઓ તો ૮૪ લાખ કહી દે છે. હવે ૮૪ લાખનો કોણ બેસી વિચાર કરશે એટલે કોઈનો વિચાર ચાલતો જ નથી. હમણાં તમને બાપે સમજાવ્યું છે, તમે બાપનાં આગળ બેઠાં છો, નિરાકાર બાપ અને સાકાર બાપ બંનેવ ભારતમાં નામીગ્રામી છે. ગાએ પણ છે પરંતુ બાપને જાણતાં નથી, અજ્ઞાન નિંદ્રામાં સૂતેલાં પડ્યાં છે. જ્ઞાનથી જાગૃતિ થાય છે. અજવાળાં માં મનુષ્ય ક્યારેય ધક્કા નથી ખાતાં. અંધારામાં ધક્કા ખાતા રહે છે. ભારતવાસી પૂજ્ય હતાં, હવે પુજારી છે. લક્ષ્મી-નારાયણ પૂજ્ય હતાં ને, આ કોની પૂજા કરશે. પોતાનાં ચિત્ર બનાવી પોતાની પૂજા તો નહીં કરશે. આ થઇ નથી શકતું. આપ બાળકો જાણો છો-આપણે જ પૂજ્ય, તે પછી કેવી રીતે પૂજારી બનીએ છીએ. આ વાતો બીજા કોઈ સમજી નથી શકતાં. બાપ જ સમજાવે છે એટલે કહે પણ છે ઈશ્વરની ગત મત ન્યારી છે.

હમણાં આપ બાળકો જાણો છો બાબાએ આપણી આખી દુનિયાથી ગત મત ન્યારી કરી દીધી છે. આખી દુનિયામાં અનેક મત-મતાંતર છે, અહીંયા આપ બ્રાહ્મણોની છે એક મત. ઈશ્વરની મત અને ગત. ગત અર્થાત્ સદ્દગતિ. સદ્દગતિ દાતા એક જ બાપ છે. ગાએ પણ છે. સર્વનાં સદ્દગતિ દાતા રામ. પરંતુ સમજતાં નથી કે રામ કોને કહેવાય છે. કહેશે જ્યાં જુઓ રામ જ રામ રહે છે, આને કહેવાય છે અજ્ઞાન અંધકાર. અંધારા માં છે દુઃખ, અજવાળાં માં છે સુખ. અંધકાર માં જ પોકારે છે ને. બંદગી કરવી એટલે બાપને બોલાવવાં, ભીખ માંગે છે ને. દેવતાઓનાં મંદિરમાં જઈને ભીખ માંગવાનું થયું ને. સતયુગમાં ભીખ માંગવાની દરકાર નથી. ભિખારીને ઇનસોલ્વન્ટ (કંગાળ) કહેવાય છે. સતયુગ માં તમે કેટલાં સોલ્વન્ટ (ભરપુર) હતાં, આને કહેવાય છે સોલ્વન્ટ. ભારત હમણાં ઇનસોલ્વન્ટ છે. આ પણ કોઈ સમજતાં નથી. કલ્પ ની આયુ ઉલટી-સુલટી લખી દેવાથી મનુષ્યોનું માથું જ ફરી ગયું છે. બાપ ખૂબ પ્રેમથી બેસી સમજાવે છે. કલ્પ પહેલાં પણ બાળકોને સમજાવ્યું હતું, મુજ પતિત-પાવન બાપ ને યાદ કરો તો તમે પાવન બની જશો. પતિત કેવી રીતે બન્યાં છો, વિકારોની ખાદ પડી છે. બધાં મનુષ્ય કાટ ખવાયેલાં છે. હવે તે કાટ કેવી રીતે નીકળે? મને યાદ કરો. દેહ-અભિમાન છોડી દેહી-અભિમાની બનો. સ્વયં ને આત્મા સમજો. પહેલાં તમે છો આત્મા પછી શરીર લો છો. આત્મા તો અમર છે, શરીર મૃત્યુ ને પામે છે. સતયુગ ને કહેવાય છે અમરલોક. કળયુગ ને કહેવાય છે મૃત્યુલોક. દુનિયામાં આ કોઈ પણ નથી જાણતું કે અમરલોક હતું પછી મૃત્યુલોક કેવી રીતે બન્યું. અમરલોક અર્થાત્ અકાળે મૃત્યુ નથી થતી. ત્યાં આયુ પણ મોટી રહે છે. તે છે જ પવિત્ર દુનિયા.

તમે રાજઋષિ છો. ઋષિ પવિત્રને કહેવાય છે. તમને પવિત્ર કોણે બનાવ્યાં? તેમને બનાવે છે શંકરાચાર્ય, તમને બનાવી રહ્યાં છે શિવાચાર્ય. આ કોઈ ભણેલાં નથી. આમનાં દ્વારા તમને શિવબાબા આવીને ભણાવે છે. શંકરાચાર્યે તો ગર્ભથી જન્મ લીધો, કોઈ ઉપર થી અવતરિત નથી થયાં. બાપ તો આમનાં માં પ્રવેશ કરે છે, આવે છે, જાય છે, માલિક છે, જેમાં ઈચ્છે એમાં જઈ શકે છે. બાબાએ સમજાવ્યું છે કોઈનું કલ્યાણ કરવાનાં અર્થે હું પ્રવેશ કરી લઉં છું. આવું તો પતિત તનમાં જ છું ને. અનેકોનું કલ્યાણ કરું છું. બાળકોને સમજાવ્યું છે-માયા પણ ઓછી નથી. ક્યારેક-ક્યારેક ધ્યાનમાં માયા પ્રવેશ કરી ઉલટુ-સુલટુ બોલાવતી રહે છે એટલે બાળકોએ ખૂબ સંભાળ કરવાની છે. ઘણાઓમાં જ્યારે માયા પ્રવેશ કરી લે છે તો કહે છે હું શિવ છું, ફલાણો છું. માયા બહુજ શૈતાન છે. સમજદાર બાળકો સારી રીતે સમજી જશે કે આ કોનો પ્રવેશ છે. શરીર તો એમનું મુકરર આ છે ને. પછી બીજાનું આપણે સાંભળીએ જ કેમ! જો સાંભળો છો તો બાબાને પૂછો આ વાત રાઈટ (સત્ય) છે કે નહીં? બાપ ઝટ સમજાવી દેશે. ઘણી બ્રાહ્મણીઓ પણ આ વાતોને સમજી નથી સકતી કે આ શું છે. કોઈમાં તો એવી પ્રવેશતા થાય છે જે થપ્પડ પણ મારી દે છે, ગાળો પણ આપવા લાગી જાય છે. હવે બાપ થોડી ગાળો આપશે. આ વાતોને પણ ઘણાં બાળકો સમજી નથી શકતાં. ફર્સ્ટ ક્લાસ બાળકો પણ ક્યાંક-ક્યાંક ભૂલી જાય છે. બધી વાતો પૂછવી જોઈએ કારણ કે અનેકોમાં માયા પ્રવેશ કરી લે છે. પછી ધ્યાનમાં જઈને શું-શું બોલતા રહે છે. આમાં પણ ખૂબ સંભાળવું જોઈએ. બાપને પુરા સમાચાર આપવા જોઈએ. ફલાણામાં મમ્મા આવે છે, ફલાણામાં બાબા આવે છે-આ બધી વાતોને છોડી બાપનું એક જ ફરમાન છે કે મામેકમ યાદ કરો. બાપને અને સૃષ્ટિ ચક્રને યાદ કરો. રચયિતા અને રચનાનું સિમરણ કરવાવાળાનો ચહેરો સદેવ હર્ષિત રહેશે. ઘણાં છે જેમનું સિમરણ થતું નથી. કર્મ-બંધન બહુ ભારે છે. વિવેક કહે છે-જ્યારે બેહદનાં બાપ મળ્યાં છે, કહે છે મને યાદ કરો તો પછી કેમ ન આપણે યાદ કરીએ. કાંઈ પણ થાય છે તો બાપ ને પૂછો. બાપ સમજાવશે કર્મભોગ તો હજી રહેલા છે ને. કર્માતીત અવસ્થા થઇ જશે તો પછી તમે સદેવ હર્ષિત રહેશો. ત્યાં સુધી કાંઈ ને કાંઈ થાય છે. આ પણ જાણો છો મિરુઆ મોત મલૂકા શિકાર. વિનાશ થવાનો છે. તમે ફરિશ્તા બનો છો. બાકી થોડા દિવસ આ દુનિયામાં છો પછી આપ બાળકોને આ સ્થૂળવતન ગમશે નહીં. સૂક્ષ્મવતન અને મૂળવતન ગમશે. સૂક્ષ્મવતનવાસીઓને કહેવાય છે ફરિશ્તાઓ. તે ખૂબ થોડો સમય બનો છો જ્યારે તમે કર્માતીત અવસ્થાને પામો છો. સૂક્ષ્મવતનમાં હાડ-માસ હોતું નથી. હાડ-માસ નથી તો બાકી શું રહ્યું? ફક્ત સૂક્ષ્મ શરીર હોય છે! એવું નથી કે નિરાકાર બની જાય છે. નહીં, સૂક્ષ્મ આકાર રહે છે. ત્યાની ભાષા ઈશારા થી ચાલે છે. આત્મા અવાજ થી પરે છે. એને કહેવાય છે સુક્ષ્મ દુનિયા. સૂક્ષ્મ અવાજ હોય છે. અહીંયા છે ટોકી (અવાજ). પછી મુવી (ઈશારો) પછી છે સાઈલેન્સ (શાંતિ). અહીંયા ટોક ચાલે છે. આ ડ્રામાનો બન્યો-બનાવેલ પાર્ટ છે. ત્યાં છે સાઈલેન્સ. તે મૂવી અને આ છે ટોકી. આ ત્રણેય લોકોને પણ યાદ કરવાવાળા કોઈ વિરલા હશે. બાપ સમજાવે છે-બાળકો, સજાઓથી છુટવાનાં માટે ઓછામાં ઓછા ૮ કલાક કર્મયોગી બની કર્મ કરો, ૮ કલાક આરામ કરો અને ૮ કલાક બાપ ને યાદ કરો. આજ પ્રેક્ટિસ (અભ્યાસ) થી તમે પાવન બની જશો. નિંદ્રા કરો છો, તે કોઈ બાપની યાદ નથી. એવું પણ કોઈ ન સમજે કે બાબાનાં તો અમે બાળકો છીએ ને પછી યાદ શું કરીએ. નહીં, બાપ તો કહે છે મને ત્યાં યાદ કરો. પોતાને આત્મા સમજી મને યાદ કરો. જ્યાં સુધી યોગબળ થી તમે પવિત્ર ન બનો ત્યાં સુધી ઘરમાં પણ તમે જઈ નથી શકતાં. નહીં તો પછી સજાઓ ખાઈને જવું પડશે. સૂક્ષ્મવતન મૂળવતનમાં પણ જવાનું છે પછી આવવાનું છે સ્વર્ગમાં. બાબાએ સમજાવ્યું છે આગળ ચાલી સમાચાર પત્રમાં પણ પડશે, હમણાં તો ખૂબ સમય છે. આટલી આખી રાજધાની સ્થાપન થાય છે. સાઉથ (દક્ષિણ), નોર્થ (ઉત્તર), ઈસ્ટ (પૂર્વ), વેસ્ટ (પશ્ચિમ) ભારતનો કેટલો છે. હવે સમાચાર પત્રો દ્વારા જ અવાજ નીકળશે. બાપ કહે છે મને યાદ કરો તો તમારાં પાપ કપાઈ જશે. બોલાવે પણ છે-હેં પતિત-પાવન, લિબરેટર (મુક્તિદાતા) અમને દુઃખથી છોડાવો. બાળકો જાણે છે ડ્રામા પ્લાન અનુસાર વિનાશ પણ થવાનો છે. આ લડાઈનાં પછી શાંતિ જ શાંતિ હશે, સુખધામ થઇ જશે. બધું ઉથલ-પાથલ થઇ જશે. સતયુગમાં હોય છે જ એક ધર્મ. કળયુગમાં છે અનેક ધર્મ. આ તો કોઈ પણ સમજી શકે છે. સૌથી પહેલાં આદિ-સનાતન દેવી-દેવતા ધર્મ હતો, જ્યારે સૂર્યવંશી હતાં તો ચંદ્રવંશી નહોતાં પછી ચંદ્રવંશી હોય છે. પાછળ આ દેવી-દેવતા ધર્મ પ્રાય:લોપ થઇ જાય છે. પછી બીજા ધર્મવાળા આવે છે. તે પણ જ્યાં સુધી તેમની સંસ્થા વૃદ્ધિને પામે ત્યાં સુધી, ખબર થોડી પડે છે. હમણાં આપ બાળકો સૃષ્ટિનાં આદિ-મધ્ય-અંત ને જાણો છો. તમને પૂછશે સીડી માં એકલાં ભારતવાસીઓને કેમ દેખાડયાં છે? બોલો, આ રમત છે ભારત પર. અડધોકલ્પ છે તેમનો પાર્ટ, બાકી દ્વાપર, કળયુગમાં અન્ય બધાં ધર્મ આવે છે. ગોળામાં આ બધું નોલેજ છે. ગોળો તો બહુજ ફર્સ્ટક્લાસ છે. સતયુગ-ત્રેતામાં છે શ્રેષ્ઠાચારી દુનિયા. દ્વાપર-કળયુગ છે ભ્રષ્ટાચારી દુનિયા. હમણાં તમે સંગમ પર છો. આ જ્ઞાનની વાતો છે. આ ૪ યુગોનું ચક્ર કેવી રીતે ફરે છે-આ કોઈને ખબર નથી. સતયુગમાં આ લક્ષ્મી-નારાયણનું રાજ્ય હોય છે. આમને પણ એ થોડી ખબર રહે છે કે સતયુગનાં પછી ફરી ત્રેતા થવાનું છે, ત્રેતાનાં પછી ફરી દ્વાપર કળયુગ આવવાનું છે. અહીંયા પણ મનુષ્યોને બિલકુલ ખબર નથી. ભલે કહે છે પરંતુ કેવી રીતે ચક્ર ફરે છે, આ કોઈ નથી જાણતું એટલે બાબાએ સમજાવ્યું છે-બધું ગીતા પર જોર રાખો. સાચ્ચી ગીતા સાંભળવાથી સ્વર્ગવાસી બનાય છે. અહીંયા શિવબાબા પોતે સંભળાવે છે, ત્યાં મનુષ્ય વાંચે છે. ગીતા પણ સૌથી પહેલાં તમે ભણો છો. ભક્તિમાં પણ પહેલાં-પહેલાં તમે જાઓ છો ને. શિવનાં પૂજારી પહેલાં તમે બનો છો. તમારે પહેલાં-પહેલાં પૂજા કરવાની હોય છે. અવ્યભિચારી, એક શિવ બાબાની. સોમનાથ મંદિર બીજા કોઈની તાકાત થોડી છે બનાવવાની. બોર્ડ ઉપર કેટલાં પ્રકારની વાતો લખી શકાય છે. આ પણ લખી શકાય છે ભારતવાસી સાચ્ચી ગીતા સાંભળવાથી સચખંડનાં માલિક બને છે.

હમણા આપ બાળકો જાણો છો આપણે સાચ્ચી ગીતા સાંભળીને સ્વર્ગવાસી બની રહ્યાં છીએં. જે સમયે તમે સમજાવો છો તો કહે છે-હાં, બરાબર ઠીક છે, બહાર ગયાં ખલાસ. ત્યાંની ત્યાં રહી. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. રચયિતા અને રચનાનું જ્ઞાન સિમરણ કરી સદા હર્ષિત રહેવાનું છે. યાદની યાત્રાથી પોતાનાં જૂનાં બધાં કર્મબંધન કાપી કર્માતીત અવસ્થા બનાવવાની છે.

2. ધ્યાન દિદારમાં માયાની બહુજ પ્રવેશતા થાય છે, એટલે સંભાળ કરવાની છે, બાપને સમાચાર આપી સલાહ લેવાની છે, કોઈ પણ ભૂલ નથી કરવાની.

વરદાન :-
મુરલીધર ની મુરલી થી પ્રીત રાખવાવાળા સદા શક્તિશાળી આત્મા ભવ .

જે બાળકોને ભણતર અર્થાત્ મુરલી થી પ્રેમ છે એમને સદા શક્તિશાળી ભવનું વરદાન મળી જાય છે, એમની સામે કોઈ પણ વિઘ્ન રહી નથી શકતાં. મુરલીધર થી પ્રીત રાખવી એટલે એમની મુરલી થી પ્રીત રાખવી. જો કોઈ કહે કે મુરલીધર થી તો મારી ખૂબ પ્રીત છે પરંતુ ભણવા માટે સમય નથી, તો બાપ નથી માનતાં કારણ કે જ્યાં લગન હોય છે ત્યાં કોઈ પણ બહાનું નથી હોતું. ભણતર અને પરિવાર નો પ્રેમ કિલ્લો બની જાય છે, જેનાથી તેઓ સેફ (સુરક્ષિત) રહે છે.

સ્લોગન :-
દરેક પરિસ્થિતિમાં સ્વયં ને મોલ્ડ કરી લો તો રીયલ ગોલ્ડ બની જશો.