16-07-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - આ સંગમયુગ વિકર્મ વિનાશ કરવાનો યુગ છે , આ યુગમાં કોઇ પણ વિકર્મ તમારે નથી કરવાનાં , પાવન જરુર બનવાનું છે

પ્રશ્ન :-
અતીન્દ્રિય સુખ નો અનુભવ કયા બાળકોને થઈ શકે છે?

ઉત્તર :-
જે અવિનાશી જ્ઞાન રત્નો થી ભરપૂર છે, તેમને જ અતીન્દ્રિય સુખનો અનુભવ થઈ શકે છે. જે જેટલું જ્ઞાનને જીવનમાં ધારણ કરે છે એટલાં સાહૂકાર બને છે. જો જ્ઞાન રત્ન ધારણ નથી તો ગરીબ છે. બાપ તમને પાસ્ટ (ભૂતકાળ), પ્રેઝન્ટ (વર્તમાન), ફ્યુચર (ભવિષ્ય) નું જ્ઞાન આપીને ત્રિકાળદર્શી બનાવી રહ્યાં છે.

ગીત :-
ઓમ નમો શિવાય...

ઓમ શાંતિ!
પાસ્ટ (ભૂતકાળ) સો પ્રેઝન્ટ (વર્તમાન) ચાલી રહ્યું છે પછી આજે પ્રેઝન્ટ છે, તે પાસ્ટ થઈ જશે. આ ગાયન કરે છે પાસ્ટ નું. હમણાં તમે પુરુષોત્તમ સંગમયુગ પર છો. પુરુષોત્તમ અક્ષર જરુર નાખવો જોઈએ. તમે પ્રેઝન્ટ જોઈ રહ્યાં છો, જે પાસ્ટ નું ગાયન છે તે હવે પ્રેક્ટીકલ થઈ રહ્યું છે, આમાં કોઈ સંશય ન લાવવો જોઈએ. બાળકો જાણે છે સંગમયુગ પણ છે, કળયુગ નો અંત પણ છે. બરાબર સંગમયુગ ૫ હજાર વર્ષ પહેલાં પાસ્ટ થઈ ગયું છે, હવે ફરી પ્રેઝન્ટ છે. હવે બાપ આવ્યાં છે, ફ્યુચર પણ એજ હશે જે પાસ્ટ થઈ ગયું. બાપ રાજયોગ શીખવાડી રહ્યાં છે પછી સતયુગમાં રાજ્ય પામીશું. હમણા છે સંગમયુગ. આ વાત આપ બાળકો નાં સિવાય કોઈ પણ નથી જાણતું. તમે પ્રેકટીકલ માં રાજયોગ શીખી રહ્યાં છો. આ છે અતિ સહજ. જે પણ નાનાં અથવા મોટાં બાળકો છે, બધાને એક મુખ્ય વાત જરુર સમજાવવાની છે કે બાપ ને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થશે. જ્યારે કે વિકર્મ વિનાશ થવાનો સમય છે તો એવું કોણ હશે જે પછી વિકર્મ કરશે. પરંતુ માયા વિકર્મ કરાવી દે છે, સમજે છે ચમાટ લાગી ગઈ. અમારાથી આ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. જ્યારે કે બાપ ને બોલાવે છે કે હેં પતિત-પાવન આવો. હવે બાપ આવ્યાં છે પાવન બનાવવા તો પાવન બનવું જોઈએ ને. ઈશ્વરનાં બનીને પછી પતિત ન બનવું જોઈએ. સતયુગમાં બધાં પવિત્ર હતાં. આ ભારત જ પાવન હતું. ગાએ પણ છે-વાઈસલેસ વર્લ્ડ (નિર્વિકારી દુનિયા) અને વિશશ વર્લ્ડ (વિકારી દુનિયા). તેઓ સંપૂર્ણ નિર્વિકારી, આપણે વિકારી છીએ કારણ કે આપણે વિકારમાં જઈએ છીએ. વિકાર નામ જ વિશશ નું છે. પતિત જ બોલાવે છે આવીને પાવન બનાવો. ક્રોધી નથી બોલાવતાં. બાપ પણ પછી ડ્રામા પ્લાન અનુસાર આવે છે. જરા પણ ફરક નથી પડી શકતો. જે પાસ્ટ થયું છે તે પ્રેઝન્ટ થઈ રહ્યું છે. પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ, ફ્યુચર ને જાણવું તેને જ ત્રિકાળદર્શી કહેવાય છે. આ યાદ રાખવું પડે. આજ ખુબ મહેનતની વાતો છે. ઘડી-ઘડી ભૂલી જાય છે. નહીં તો આપ બાળકોને કેટલું અતીન્દ્રિય સુખ રહેવું જોઈએ. તમે અહીંયા અવિનાશી જ્ઞાન ધન થી ખુબ-ખુબ સાહૂકાર બની રહ્યાં છો. જેટલી જેમની ધારણા છે, તે ખુબ સાહૂકાર બની રહ્યાં છે, પરંતુ નવી દુનિયાનાં માટે. તમે જાણો છો આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે ફાર ફ્યુચર નવી દુનિયાનાં માટે. બાપ આવ્યા જ છે નવી દુનિયા ની સ્થાપના કરવાં. જૂની દુનિયાનો વિનાશ કરવાં. હૂબહૂ કલ્પ પહેલાં માફક જ થશે. આપ બાળકો પણ જોશો. નેચરલ કેલામીટીઝ (કુદરતી આપદાઓ) પણ થવાની છે. અર્થકવેક (ધરતીકંપ) થયો અને ખતમ. ભારતમાં કેટલાં અર્થકવેક થશે. આપણે તો કહીએ છીએ-આ તો થવાનું જ છે. કલ્પ પહેલાં પણ થયું છે ત્યારે તો કહે છે સોનાંની દ્વારિકા નીચે ચાલી ગઈ છે. બાળકોએ આ સારી રીતે બુદ્ધિ માં બેસાડવું જોઈએ કે આપણે ૫ હજાર વર્ષ પહેલાં પણ આ નોલેજ લીધું હતું. આમાં જરા પણ ફરક નથી. બાબા ૫ હજાર વર્ષ પહેલાં પણ અમે તમારા થી વારસો લીધો હતો. અમે અનેક વખત તમારા થી વારસો લીધો છે. તેની ગણતરી નથી થઈ શકતી. કેટલી વખત તમે વિશ્વ નાં માલિક બનો છો, પછી ફકીર બનો છો. આ સમયે ભારત પૂરું ફકીર છે. તમે લખો પણ છો ડ્રામા પ્લાન અનુસાર. તેઓ ડ્રામા અક્ષર નથી કહેતાં. તેમનો પ્લાન જ પોતાનો છે.

તમે કહો છો ડ્રામાનાં પ્લાન અનુસાર અમે ફરીથી સ્થાપના કરી રહ્યાં છીએ ૫ હજાર વર્ષ પહેલાં માફક. કલ્પ પહેલાં જે કર્તવ્ય કર્યુ હતું તે હમણાં પણ શ્રીમત દ્વારા કરીએ છીએ. શ્રીમત દ્વારા જ શક્તિ લઈએ છીએ. શિવ શક્તિ નામ પણ છે ને. તો તમે શિવ શક્તિઓ દેવીઓ છો, જેમનું મંદિરમાં પણ પૂજન થાય છે. તમે જ દેવીઓ છો જે પછી વિશ્વ નું રાજ્ય પામો છો. જગત અંબા ને જુઓ કેટલી પૂજાય છે. અનેક નામ રાખી દીધાં છે. છે તો એક જ. જેમ બાપ પણ એક જ શિવ છે. તમે પણ વિશ્વ ને સ્વર્ગ બનાવો છો તો તમારી પૂજા થાય છે. અનેક દેવીઓ છે, લક્ષ્મી ની કેટલી પૂજા કરે છે. દિવાળી નાં દિવસે મહાલક્ષ્મીની પૂજા કરે છે. તે થઈ હેડ (મુખ્ય), મહારાજા-મહારાણી મળાવીને મહાલક્ષ્મી કહી દે છે. એમાં બંને આવી જાય છે. આપણે પણ મહાલક્ષ્મી ની પૂજા કરતા હતાં, ધન વૃદ્ધિ ને પામ્યું તો સમજશું મહાલક્ષ્મી ની કૃપા થઈ. બસ દર વર્ષે પૂજા કરે છે. અચ્છા, એમની પાસે ધન માંગે છે, દેવી થી શું માંગે? તમે સંગમયુગી દેવીઓ સ્વર્ગ નું વરદાન આપવા વાળી છો. મનુષ્યોને આ ખબર નથી કે દેવીઓથી સ્વર્ગ ની સર્વ કામનાઓ પૂરી થાય છે. તમે દેવીઓ છો ને. મનુષ્યો ને જ્ઞાન દાન કરો છો જેનાથી સર્વકામનાઓ પૂર્ણ કરી દો છો. બીમારી વગેરે થશે તો દેવીઓને કહેશે ઠીક કરો. રક્ષા કરો. અનેક પ્રકારની દેવીઓ છે. તમે છો સંગમયુગ ની શિવ શક્તિ દેવીઓ. તમે જ સ્વર્ગનું વરદાન આપો છો. બાપ પણ આપે છે, બાળકો પણ આપે છે. મહાલક્ષ્મી દેખાડે છે. નારાયણને ગુપ્ત કરી દે છે. બાપ આપ બાળકોનો પ્રભાવ કેટલો વધારે છે. દેવીઓ ૨૧ જન્મનાં માટે સુખ ની સર્વ કામનાઓ પૂરી કરે છે. લક્ષ્મી થી ધન માંગે છે. ધનનાં માટે જ મનુષ્ય સારો ધંધો વગેરે કરે છે. તમને તો બાપ આવીને આખાં વિશ્વનાં માલિક બનાવે છે, અથાહ ધન આપે છે. શ્રી લક્ષ્મી-નારાયણ વિશ્વનાં માલિક હતાં. હમણાં કંગાળ છે. આપ બાળકો જાણો છો રાજાઈ કરી, પછી કેવી રીતે ધીરે-ધીરે ઉતરતી કળા થાય છે. પુનર્જન્મ લેતાં-લેતાં કળા ઓછી થતાં-થતાં હવે જુઓ કેવી હાલત આવીને થઈ છે! આ પણ નવી વાત નથી. દર ૫ હજાર વર્ષ પછી ચક્ર ફરતું રહે છે. હમણાં ભારત કેટલું કંગાળ છે. રાવણ રાજ્ય છે. કેટલું ઊંચું નંબરવન હતું, હમણાં લાસ્ટ નંબર છે. લાસ્ટ માં ન આવે તો નંબરવન માં કેવી રીતે જાય. હિસાબ છે ને. ધીરજ થી જો વિચાર સાગર મંથન કરીએ તો બધી વાતો જાતે જ બુદ્ધિ માં આવી જાય. કેટલી મીઠી-મીઠી વાતો છે. હમણાં તો તમે આખાં સુષ્ટિ ચક્રને જાણી ગયાં છો. ભણતર ફક્ત સ્કૂલમાં નથી ભણાતું. શિક્ષક શિક્ષા આપે છે ઘરે ભણવા માટે, જેને હોમ વર્ક કહે છે. બાપ પણ તમને ઘરનાં માટે અભ્યાસ આપે છે. દિવસ માં ભલે ધંધો વગેરે પણ કરો, શરીર નિર્વાહ તો કરવાનું જ છે. અમૃતવેલાએ તો બધાને ફુરસત રહે છે. સવારે-સવારે બે ત્રણ વાગ્યા નો સમય ખુબ સરસ છે. તે સમયે ઊઠીને બાપ ને પ્રેમ થી યાદ કરો. બાકી આ વિકારો એ જ તમને આદિ-મધ્ય-અંત દુઃખી કર્યા છે. રાવણ ને બાળે છે પરંતુ તેનો પણ અર્થ કાંઈ નથી જાણતાં. બસ ફક્ત પરંપરા થી રાવણ ને બાળવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે. ડ્રામા અનુસાર આ પણ નોંધ છે. રાવણ ને મારતા આવ્યાં છે પરંતુ રાવણ મરતો જ નથી. હમણાં તમે જાણો છો આ રાવણને બાળવાનું બંધ ક્યારે થશે. તમે હમણાં સાચી-સાચી સત્ય નારાયણ ની કથા સાંભળો છો. તમે જાણો છો કે આપણને હમણાં બાપ થી વારસો મળે છે. બાપને ન જાણવાનાં કારણે જ બધાં નિધન નાં છે. બાપ જે ભારત ને સ્વર્ગ બનાવે છે એમને પણ નથી જાણતાં. આ પણ ડ્રામા માં નોંધ છે. સીડી ઉતરતાં તમોપ્રધાન બન્યાં ત્યારે તો પછી બાપ આવે. પરંતુ પોતાને તમોપ્રધાન સમજે થોડી છે. બાપ કહે છે આ સમયે આખું ઝાડ જડજડીભૂત અવસ્થા ને પામ્યું છે. એક પણ સતોપ્રધાન નથી. સતોપ્રધાન હોય છે જ શાંતિધામ અને સુખધામ માં. હમણાં છે તમોપ્રધાન. બાપ જ આવીને આપ બાળકોને અજ્ઞાન નિંદ્રાથી જગાડે છે. તમે પછી બીજાઓને જગાડો છો. જાગતાં રહે છે. જેમ મનુષ્ય મરે છે તો એમનો દીવો પ્રગટાવે છે કે પ્રકાશ માં આવી જાય. હવે આ છે ઘોર અંધકાર, આત્માઓ પાછી પોતાને ઘરે જઈ ન શકે. ભલે દિલ થાય છે દુઃખ થી છૂટે. પરંતુ એક પણ છૂટી નથી શકતાં.

જે બાળકોને પુરુષોત્તમ સંગમયુગની સ્મૃતિ રહે છે તે જ્ઞાન રત્નો નું દાન કર્યા વગર રહી નથી શકતાં. જેમ મનુષ્ય પુરુષોત્તમ મહિનામાં ખુબ દાન-પુણ્ય કરે છે, એમ આ પુરુષોત્તમ સંગમયુગ માં તમારે જ્ઞાન રત્નોનું દાન કરવાનું છે. આ પણ સમજો છો સ્વયં પરમપિતા પરમાત્મા ભણાવી રહ્યાં છે, કૃષ્ણની વાત નથી. કૃષ્ણ તો છે સતયુગ નો પહેલો પ્રિન્સ (રાજકુમાર), પછી તો તે પુનર્જન્મ લેતા આવે છે. બાબાએ પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ, ફ્યુચર નું પણ રહસ્ય સમજાવ્યું છે. તમે ત્રિકાળદર્શી બનો છો, બીજું કોઈ ત્રિકાળદર્શી બનાવી નથી શકતું સિવાય બાપનાં. સૃષ્ટિ નાં આદિ-મધ્ય-અંત નું જ્ઞાન બાપને જ છે, એમને જ જ્ઞાનનાં સાગર કહેવાય છે. ઊંચે થી ઊંચા ભગવાન જ ગવાયેલા છે, એ જ રચતા છે. હેવનલી ગોડફાધર અક્ષર ખુબ ક્લિયર (સ્પષ્ટ) છે-હેવન (સ્વર્ગ) સ્થાપન કરવાવાળા. શિવજયંતી પણ મનાવે છે પરંતુ એ ક્યારે આવ્યાં, શું કર્યુ-એ કંઈ પણ નથી જાણતાં. જયંતીનાં અર્થની જ ખબર નથી તો પછી મનાવીને શું કરશે, આ પણ ડ્રામામાં બધું છે. આ સમયે જ આપ બાળકો ડ્રામાનાં આદિ-મધ્ય-અંત ને જાણો છો પછી ક્યારેય નહીં. પછી જ્યારે બાબા આવશે ત્યારે જ જાણશો. હમણાં તમને સ્મૃતિ આવી છે-આ ૮૪ નું ચક્ર કેવી રીતે ફરે છે. ભક્તિ માર્ગમાં શું છે, એનાથી તો કંઈ પણ મળતું નથી. કેટલાં ભક્ત લોકો ભીડ માં ધક્કા ખાવા જાય છે, બાબાએ તમને એનાથી છોડાવી દીધાં. હવે તમે જાણો છો આપણે શ્રીમત પર ફરીથી ભારતને શ્રેષ્ઠ બનાવી રહ્યાં છીએ. શ્રીમત થી જ શ્રેષ્ઠ બનાય છે. શ્રીમત સંગમ પર જ મળે છે. તમે યથાર્થ રીતે જાણો છો આપણે કોણ હતાં પછી કેવી રીતે આ બન્યાં છીએ, હવે ફરી પુરુષાર્થ કરી રહ્યાં છીએ. પુરુષાર્થ કરતાં-કરતાં બાળકો જો ક્યારેય ફેલ (નપાસ) થઈ જાઓ તો બાપને સમાચાર આપો, બાપ સાવધાની આપશે ફરી થી ઉભા થવાની. ક્યારેય પણ હતાશ થઈ બેસી નથી જવાનું. ફરીથી ઉભાં થઈ જાઓ, દવા કરી લો. સર્જન તો બેઠા છે ને. બાબા સમજાવે છે પાંચમા માળેથી પડવામાં અને બે માળ (મંઝિલ) થી પડવામાં ફર્ક કેટલો છે. કામ વિકાર છે ૫ માળ, એટલે બાબાએ કહ્યું છે કામ મહાશત્રુ છે, એણે તમને પતિત બનાવ્યાં છે, હવે પાવન બનો. પતિત-પાવન બાપ જ આવીને પાવન બનાવે છે. જરુર સંગમ પર બનાવશે. કળયુગ અંત અને સતયુગ આદિ નો આ સંગમ છે.

બાળકો જાણે છે-બાપ હમણાં કલમ લગાવી રહ્યાં છે પછી પૂરું ઝાડ અહીંયા વધશે. બ્રાહ્મણોનું ઝાડ વધશે પછી સૂર્યવંશી-ચંદ્રવંશી માં જઈને સુખ ભોગવશે. કેટલું સહજ સમજાવાય છે. અચ્છા, મુરલી નથી મળતી, બાપ ને યાદ કરો. આ બુદ્ધિ માં પાક્કું કરો કે શિવબાબા બ્રહ્મા તનથી અમને કહે છે કે મને યાદ કરો તો વિષ્ણુનાં કુળ માં ચાલ્યા જશો. બધો આધાર પુરુષાર્થ પર છે. કલ્પ-કલ્પ જે પુરુષાર્થ કર્યો છે, હૂબહૂ એજ ચાલશે. અડધોકલ્પ દેહ-અભિમાની બન્યાં છો, હવે દેહી-અભિમાની બનવાનો પુરુષાર્થ કરો, આમાં છે મહેનત. ભણતર તો સહજ છે, મુખ્ય છે પાવન બનવાની વાત. બાપને ભૂલવું આ તો મોટી ભૂલ છે. દેહ-અભિમાન માં આવવાથી જ ભૂલો છો. શરીર નિર્વાહ અર્થ ધંધો વગેરે ભલે ૮ કલાક કરો, બાકી ૮ કલાક યાદમાં રહેવા માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તે અવસ્થા જલ્દી નહિં થશે. અંતમાં જ્યારે આ અવસ્થા થશે ત્યારે વિનાશ થશે. કર્માતીત અવસ્થા થઈ તો પછી આ શરીર રહી નહીં શકે, છૂટી જશે કારણ કે આત્મા પવિત્ર બની ગઈ ને. જ્યારે નંબરવાર કર્માતીત અવસ્થા થઇ જશે ત્યારે લડાઈ શરું થશે, ત્યાં સુધી રિહર્સલ (પૂર્વ તૈયારી) થતી રહેશે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. આ પુરુષોત્તમ મહિનામાં અવિનાશી જ્ઞાન રત્નોનું દાન કરવાનું છે. અમૃતવેલા ઉઠી વિચાર સાગર મંથન કરવાનું છે. શ્રીમત પર શરીર નિર્વાહ કરતાં બાપએ જે હોમવર્ક આપ્યું છે તે પણ જરુર કરવાનું છે.

2. પુરુષાર્થ માં ક્યારેય અડચણ આવે તો બાપ ને સમાચાર આપીને શ્રીમત લેવાની છે. સર્જન ને બધું સંભળાવવાનું છે. વિકર્મ વિનાશ કરવાનાં સમયે કોઈ પણ વિકર્મ નથી કરવાનું.

વરદાન :-
દેહ , સંબંધ અને વૈભવ નાં બંધન થી સ્વતંત્ર બાપ સમાન કર્માતીત ભવ

જે નિમિત્ત માત્ર ડાયરેક્શન (માર્ગદર્શન) પ્રમાણે આ પ્રવૃત્તિને સંભાળતા આત્મિક સ્વરુપ માં રહે છે, મોહ નાં કારણે નહીં, તેમને જો હમણાં-હમણાં ઓર્ડર (આદેશ) હોય કે ચાલ્યા આવો તો ચાલ્યાં આવશે. બિગુલ (સૈનિકો વગેરેઓને એકત્ર કરવા માટે વગાડવામાં આવતું યંત્ર) વાગ્યું અને વિચારમાં જ સમય ન ચાલ્યો જાય-ત્યારે કહેશે નષ્ટોમોહા એટલે સદૈવ પોતાને ચેક (તપાસ) કરવાનું છે કે દેહ નું, સબંધ નું, વૈભવ નું બંધન પોતાની તરફ ખેંચતું તો નથી. જ્યાં બંધન હશે ત્યાં આકર્ષણ હશે. પરંતુ જે સ્વતંત્ર છે તે બાપ સમાન કર્માતીત સ્થિતિનાં સમીપ છે.

સ્લોગન :-
સ્નેહ અને સહયોગ ની સાથે શક્તિ રુપ બનો તો રાજધાની માં નંબર આગળ મળી જશે.