16-09-2020    પ્રાતઃ  ગુજરાતી મુરલી    ઓમ શાંતિ    બાપદાદા    મધુબન


મીઠા બાળકો - બાપ આવ્યાં છે સર્વ નાં દુઃખ હરી ને સુખ આપવાં , એટલે તમે દુઃખહર્તા નાં બાળકો કોઈને પણ દુઃખ નહીં આપો

પ્રશ્ન :-
ઉંચ પદ પામવા વાળા બાળકો ની મુખ્ય નિશાની શું હશે?

ઉત્તર :-
૧ - તે સદા શ્રીમત પર ચાલતાં રહેશે. ૨ - ક્યારેય હઠ નહિં કરશે. ૩ - સ્વયંને જાતે જ રાજતિલક આપવા માટે ભણવાનું ભણીને ગેલપ કરશે. ૪ - પોતાનો ક્યારેય ઘાટો નહીં કરે. ૫ - સર્વ પ્રતિ રહેમદિલ અને કલ્યાણકારી બનશે. તેમને સર્વિસ (સેવા) નો ખુબ શોખ હશે. ૬ - કોઈ પણ તુચ્છ કામ નહિં કરશે. લડશે-ઝઘડશે નહીં.

ગીત :-
તૂને રાત ગવાઈ સો કે

ઓમ શાંતિ!
રુહાની બાળકો રુહાની બાપની સામે બેઠાં છે. હવે આ ભાષા ને આપ બાળકો જ સમજો છો બીજું કોઈ નવું સમજી ન શકે. હેં રુહાની બાળકો આવું ક્યારેય કોઈ કહી ન શકે. કહેતાં આવડશે જ નહીં. તમે જાણો છો આપણે રુહાની બાપની સામે બેઠા છીએ. જે બાપ ને યથાર્થ રીતે કોઈ પણ જાણતું નથી. ભલે પોતાને ભાઈ-ભાઈ પણ સમજે છે, આપણે બધાં આત્માઓ છીએ. બાપ એક છે પરંતુ યથાર્થ રીતે નથી જાણતાં. જ્યાં સુધી સમ્મુખ આવીને સમજે નહીં ત્યાં સુધી સમજે પણ કેવી રીતે? તમે પણ જ્યારે સમ્મુખ આવો છો ત્યારે સમજો છો. તમે છો બ્રાહ્મણ-બ્રાહ્મણીઓ. તમારી સરનેમ (અટક) જ છે બ્રહ્માવંશી બ્રહ્માકુમાર-કુમારીઓ. શિવની તો બધી આત્માઓ છે. તમને શિવકુમાર કે શિવકુમારી નહીં કહેશે. આ અક્ષર રોંગ (ખોટો) થઈ જાય છે. કુમાર છો તો કુમારી પણ છો. શિવ ની બધી આત્માઓ છે. કુમાર-કુમારી ત્યારે કહેવાય જ્યારે મનુષ્ય નાં બાળકો બને છે. શિવ નાં બાળકો તો નિરાકારી આત્માઓ છે જ. મૂળવતન માં બધી આત્માઓ જ રહે છે, જેમને સાલિગ્રામ કહેવાય છે. અહીંયા આવે છે પછી કુમાર અને કુમારીઓ બને છે શરીરધારી. વાસ્તવ માં તમે છો કુમાર શિવબાબા નાં બાળકો. કુમારી અને કુમાર ત્યારે બનો છે જ્યારે શરીર માં આવો છો. તમે બી.કે. છો, એટલે ભાઈ-બહેન કહેવાઓ છો. હમણાં આ સમયે તમને નોલેજ મળ્યું છે. તમે જાણો બાબા આપણને પાવન બનાવીને લઈ જશે. આત્મા જેટલું બાપ ને યાદ કરશે તો પવિત્ર બની જશે. આત્માઓ બ્રહ્મા મુખ થી આ નોલેજ ભણે છે. ચિત્રો માં પણ બાપનું નોલેજ ક્લિયર (સ્પષ્ટ) છે. શિવબાબા આપણને ભણાવે છે. ન કૃષ્ણ ભણાવી શકે, ન કૃષ્ણ દ્વારા બાપ ભણાવી શકે છે. કૃષ્ણ તો વૈકુંઠ નો પ્રિન્સ (રાજકુમાર) છે, આ પણ આપ બાળકોએ સમજાવવાનું છે. કૃષ્ણ તો સ્વર્ગ માં પોતાનાં મા-બાપ નો બાળક હશે. સ્વર્ગવાસી બાપ નો બાળક હશે, તે વૈકુંઠ નો પ્રિન્સ છે. તેમને પણ કોઈ જાણતું નથી. કૃષ્ણ જયંતી પર પોત-પોતાનાં ઘરો માં કૃષ્ણ નાં માટે ઝૂલો (હીંચકો) બનાવે છે કે મંદિરો માં ઝૂલા બનાવે છે. માતાઓ જઈને ગોલક માં પૈસા નાખે છે, પૂજા કરે છે. આજકાલ ક્રાઈસ્ટ ને પણ કૃષ્ણ જેવાં બનાવે છે. તાજ વગેરે પહેરાવી ને મા નાં ખોળા માં દેખાડે છે. જેમ કૃષ્ણ ને દેખાડે છે. હવે કૃષ્ણ અને ક્રાઈસ્ટ રાશિ તો એક જ છે. તે લોકો કોપી (નકલ) કરે છે. નહીં તો કૃષ્ણ નાં જન્મ અને ક્રાઈસ્ટ નાં જન્મ માં ખુબ ફરક છે. ક્રાઈસ્ટ નો જન્મ કોઈ નાનાં બાળકનાં રુપ માં નથી થતો. ક્રાઈસ્ટ ની આત્માએ તો કોઈ માં જઈને પ્રવેશ કર્યો છે. વિષ થી પેદા થઇ ન શકે. પહેલાં ક્રાઈસ્ટ ને ક્યારેય નાનો બાળક નહોતા દેખાડતાં. ક્રોસ પર દેખાડતાં હતાં. આ હમણાં દેખાડે છે. બાળકો જાણે છે ધર્મસ્થાપક ને કોઈ આમ મારી ન શકે, તો કોને માર્યા? જેમાં પ્રવેશ કર્યો, તેમને દુઃખ મળ્યું. સતોપ્રધાન આત્માને દુઃખ કેવી રીતે મળી શકે છે. તેણે શું કર્મ કર્યુ જે આટલું દુઃખ ભોગવ્યું. આત્મા જ સતોપ્રધાન અવસ્થા માં આવે છે. બધાનો હિસાબ-કિતાબ ચૂકતું થાય છે. આ સમયે બાપ બધાને પાવન બનાવે છે. ત્યાંથી સતોપ્રધાન આત્મા આવી ને દુઃખ ભોગવી ન શકે. આત્મા જ ભોગવે છે ને. આત્મા શરીર માં છે તો દુઃખ થાય છે. મને પીડા છે-આ કોણે કહ્યું? આ શરીર માં કોઈ રહેવાવાળું છે. તેઓ કહે છે પરમાત્મા અંદર છે તો એવું થોડી કહેશે - અમને દુઃખ છે. સર્વમાં પરમાત્મા વિરાજમાન છે તો પરમાત્મા કેવી રીતે દુઃખ ભોગવશે. આ આત્મા પોકારે છે. હેં પરમપિતા પરમાત્મા અમારા દુઃખ હરો, પારલૌકિક બાપ ને જ આત્મા પોકારે છે.

હમણાં તમે જાણો છો બાપ આવેલાં છે, દુઃખ હરવાની યુક્તિઓ બતાવી રહ્યાં છે. આત્મા શરીર ની સાથે જ એવરહેલ્દી (સદા સ્વસ્થ) વેલ્દી (સંપન્ન) બને છે. મૂળવતન માં હેલ્દી-વેલ્દી નહીં કહેશે. ત્યાં કોઈ સૃષ્ટિ થોડી છે. ત્યાં તો છે જ શાંતિ. શાંતિ સ્વધર્મ સ્થિત છે. હમણાં બાપ આવ્યાં છે, બધાનાં દુઃખ હરીને સુખ આપવાં. તો બાળકો ને પણ કહે છે - તમે મારાં બન્યાં છો, કોઈને દુઃખ નથી આપતાં. આ લડાઈ નું મેદાન છે, પરંતુ ગુપ્ત. તે છે પ્રત્યક્ષ. આ જે ગાયન છે - યુદ્ધનાં મેદાન માં જે મરશે તે સ્વર્ગ માં જશે, તેનો અર્થ પણ સમજાવો પડે. આ લડાઈ નું મહત્વ જુઓ કેટલું છે. બાળકો જાણે છે આ લડાઈમાં મરવાથી કોઈ સ્વર્ગ માં જઈ ન શકે. પરંતુ ગીતા માં ભગવાનુવાચ છે તેમને માનશે તો ખરા ને. ભગવાને કોને કહ્યું? તે લડાઈ વાળાઓ ને કહ્યું કે તમને કહ્યું? બંનેવ ને કહ્યું. તેમને પણ સમજાવાય છે, સ્વયં ને આત્મા સમજી બાપ ને યાદ કરો. આ સર્વિસ (સેવા) પણ કરવાની છે. હવે તમે સ્વર્ગ માં જવા ઈચ્છો છો તો પુરુષાર્થ કરો, લડાઈ માં તો બધાં ધર્મ વાળા છે, સિક્ખ પણ છે, તે તો સિક્ખ ધર્મ માં જ જશે. સ્વર્ગ માં તો ત્યારે આવી શકશે જ્યારે આપ બ્રાહ્મણો થી આવીને જ્ઞાન લે. જેમ બાબાની પાસે આવતાં હતાં તો બાબા સમજાવતાં હતાં - તમે લડાઈ કરતાં શિવબાબા ની યાદમાં રહેશો તો સ્વર્ગમાં આવી શકશો. બાકી એવું નહીં કે સ્વર્ગ માં રાજા બનશે. ના, વધારે તેમને સમજાવી પણ ન શકાય. તેમને થોડું જ જ્ઞાન સમજાવાય છે. લડાઈ માં પોતાનાં ઈષ્ટ દેવતા ને યાદ જરુર રાખે છે. સિક્ખ હશે તો ગુરુ ગોવિંદ ની જય કહેશે. એવું કોઈ નથી જે પોતાને આત્મા સમજી પરમાત્મા ને યાદ કરે. બાકી હાં જે બાપ નો પરિચય લેશે તો સ્વર્ગ માં આવી જશે. સર્વ નાં બાપ તો એક જ છે - પતિત-પાવન. એ પતિતો ને કહે છે મને યાદ કરવાથી તમારાં પાપ કપાઈ જશે અને હું જે સુખધામ સ્થાપન કરું છું તેમાં તમે આવી જશો. લડાઈ માં પણ શિવબાબા ને યાદ કરશે તો સ્વર્ગમાં આવી જશે. તે યુદ્ધ નાં મેદાન ની વાત બીજી છે, અહીંયા બીજી છે. બાપ કહે છે જ્ઞાન નો વિનાશ નથી થતો. શિવબાબા નાં બાળકો તો બધાં છે. હવે શિવબાબા કહે છે મામેકમ્ યાદ કરવાથી તમે મારી પાસે આવી જશો મુક્તિધામ. પછી જે જ્ઞાન શીખવાડાય છે તે ભણશો તો સ્વર્ગ ની રાજાઈ મળી જશે. કેટલું સહજ છે, સ્વર્ગ માં જવાનો રસ્તો સેકન્ડ માં મળી જાય છે. આપણે આત્મા બાપ ને યાદ કરીએ છીએ, લડાઈનાં મેદાન માં તો ખુશી થી જવાનું છે. કર્મ તો કરવાનું જ છે. દેશ નાં બચાવ માટે બધુંજ કરવું પડે છે. ત્યાં તો છે જ એક ધર્મ. મતભેદ ની કોઈ વાત નથી. અહીંયા કેટલાં મતભેદ છે. પાણી પર, જમીન પર ઝઘડા. પાણી બંધ કરી દે છે, તો પત્થર મારવા લાગી જાય છે. એક-બીજા ને અનાજ નથી આપતાં તો ઝઘડા થઈ જાય છે.

આપ બાળકો જાણો છો આપણે પોતાનું સ્વરાજ્ય સ્થાપન કરી રહ્યાં છીએ. ભણતર થી રાજ્ય પામીએ છીએ. નવી દુનિયા જરુર સ્થાપન થવાની છે, નોંધ છે તો કેટલી ખુશી થવી જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ માં લડવા-ઝઘડવા ની કોઈ વાત નથી. રહેવાનું પણ ખુબ સાધારણ છે. બાબાએ સમજાવ્યું છે તમે સસુરઘર જાઓ છો એટલે હમણાં વનવાહ માં છો. બધી આત્માઓ જશે, શરીર થોડી જશે. શરીર નું અભિમાન પણ છોડી દેવાનું છે. આપણે આત્મા છીએ, ૮૪ જન્મ હવે પૂરા થયાં છે. જે પણ ભારતવાસી છો-બોલો ભારત સ્વર્ગ હતું, હવે તો કળયુગ છે. કળયુગ માં અનેક ધર્મ છે. સતયુગ માં એક જ ધર્મ હતો. ભારત ફરી થી સ્વર્ગ બનવાનું છે. સમજે પણ છે ભગવાન આવેલાં છે. આગળ ચાલી ભવિષ્યવાણી પણ કરતાં રહેશે. વાયુમંડળ જોશે ને. તો બાપ બાળકો ને સમજાવે છે. બાપ તો બધાનાં છે ને. બધાનો હક છે. બાપ કહે છે હું આવ્યો છું અને બધાને કહું છું - મામેકમ્ યાદ કરો તો તમારાં વિકર્મ વિનાશ થશે. હવે તો મનુષ્ય સમજે છે - ક્યારેય પણ લડાઈ થઈ શકે છે. આ તો કાલે પણ થઈ શકે છે. લડાઈ જોર ભરવામાં વાર થોડી લાગે છે. પરંતુ આપ બાળકો સમજો છો હમણાં આપણી રાજધાની સ્થાપન થઈ નથી તો વિનાશ કેવી રીતે થઈ શકે છે. હજું બાપનો પૈગામ (સંદેશ) જ ચારે બાજુ ક્યાં આપ્યો છે. પતિત-પાવન બાપ કહે છે મને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થશે. આ પૈગામ બધાનાં કાન પર જવો જોઈએ. ભલે લડાઈ લાગે, બોમ્બસ પણ લાગી જાય પરંતુ તમને નિશ્ચય છે કે આપણી રાજધાની જરુર સ્થાપન થવાની છે, ત્યાં સુધી વિનાશ થઇ નથી શકતો. વિશ્વ માં શાંતિ કહે છે ને. વિશ્વ માં લડાઈ થશે તો વિશ્વ ને ખતમ કરી દેશે.

આ છે વિશ્વ વિદ્યાલય, આખાં વિશ્વને તમે નોલેજ આપો છો. એક જ બાપ આવીને આખાં વિશ્વ ને પલટાવે (પરિવર્તન કરે) છે. તે લોકો તો કલ્પ ની આયુ જ લાખો વર્ષ કહી દે છે. તમે જાણો છો આની આયુ પૂરા ૫૦૦૦ વર્ષ છે. કહે છે ક્રાઈસ્ટ થી ૩ હજાર વર્ષ પહેલાં હેવન (સ્વર્ગ) હતું. ઈસ્લામી, બૌદ્ધિ વગેરે બધાનો હિસાબ-કિતાબ નીકાળે છે. તેમનાં પહેલાં બીજા કોઈનું નામ છે નહીં. તમે અંગે અક્ષરે બતાવી શકો છો. તો તમને કેટલો નશો રહેવો જોઈએ. ઝઘડા વગેરે ની વાત જ નથી. ઝઘડે તે છે જે નિધન નાં હોય છે. તમે હમણાં જે પુરુષાર્થ કરશો ૨૧ જન્મ નાં માટે પ્રાલબ્ધ બની જશે. લડશો-ઝઘડશો તો ઉંચ પદ નહીં મળશે. સજાઓ પણ ખાવી પડશે. કોઈ પણ વાત છે, કાંઈ પણ જોઈએ તો બાપ ની પાસે આવો, ગવર્મેન્ટ (સરકાર) પણ કહે છે ને તમે ફેસલો (નિર્ણય) પોતાનાં હાથમાં નહિં ઉઠાવો. કોઈ કહે છે અમને વિલાયત (વિદેશ) નાં બુટ જોઈએ. બાબા કહેશે બાળકો હમણાં તો વનવાહ માં છો. ત્યાં તમને ખુબ માલ મળશે. બાપ તો રાઇટ (સાચું) જ સમજાવશે ને કે આ વાત ઠીક નથી. અહીંયા તમે આ આશ કેમ રાખો છો. અહીંયા તો ખુબ જ સિમ્પલ (સરળ) રહેવું જોઈએ. નહિં તો દેહ-અભિમાન આવી જાય છે, આમાં પોતાની નથી ચલાવવાની હોતી, બાબા જે કહે, બીમારી વગેરે છે ડોક્ટર વગેરે ને પણ બોલાવે છે, દવા વગેરે થી સંભાળ તો બધાની થાય છે. છતાં પણ દરેક વાત માં બાપ બેઠાં છે. શ્રીમત તો શ્રીમત છે ને. નિશ્ચય માં વિજય છે. એ તો બધુંજ સમજે છે ને. બાપ ની સલાહ પર ચાલવામાં જ કલ્યાણ છે. પોતાનું પણ કલ્યાણ કરવાનું છે. કોઈને વર્થ પાઉન્ડ (હીરાતુલ્ય) બનાવી નથી શકતાં તો વર્થ નોટ એ પેની (કોડીતુલ્ય) થયાં ને. પાઉન્ડ બનવા લાયક નથી. અહીંયા વેલ્યુ નથી તો ત્યાં પણ વેલ્યુ નહીં રહે. સર્વિસએબુલ (સેવાધારી) બાળકોને સર્વિસ નો કેટલો શોખ રહે છે. ચક્ર લગાવતાં રહે છે. સર્વિસ નથી કરતાં તો તેમને રહેમદિલ, કલ્યાણકારી કંઈ પણ નહીં કહીશું. બાબા ને યાદ નથી કરતાં તો તુચ્છ કામ કરતાં રહેશે. પદ પણ તુચ્છ પામશે. એવું નહીં, અમારો તો શિવબાબા થી યોગ છે. આ તો છે જ બી.કે. શિવબાબા બ્રહ્મા દ્વારા જ જ્ઞાન આપી શકે છે. ફક્ત શિવબાબા ને યાદ કરશો તો મુરલી કેવી રીતે સાંભળશો પછી પરિણામ શું થશે? ભણશે નહીં તો પદ શું પામશે. આ પણ જાણે છે બધાની તકદીર ઉંચી બનતી નથી. ત્યાં પણ તો નંબરવાર પદ હશે. પવિત્ર તો બધાએ થવાનું છે. આત્મા પવિત્ર બન્યાં વગર શાંતિધામ જઈ નથી સકતી.

બાપ સમજાવે છે તમે બધાને આ જ્ઞાન સંભળાવતાં ચાલો, કોઈ ભલે હમણાં નથી પણ સાંભળતાં, આગળ ચાલીને જરુર સાંભળશે. હમણાં કેટલા પણ વિઘ્ન, તોફાન જોર થી આવે - તમારે ડરવાનું નથી કારણ કે નવાં ધર્મ ની સ્થાપના થાય છે ને. તમે ગુપ્ત રાજધાની સ્થાપન કરી રહ્યાં છો. બાબા સર્વિસએબુલ બાળકોને જોઇને ખુશ થાય છે. તમારે પોતાને જાતે જ રાજતિલક આપવાનું છે, શ્રીમત પર ચાલવાનું છે. આમાં પોતાની હઠ ચાલી ન શકે. મફત પોતાને ઘાટા માં ન નાખવું જોઈએ. બાપ કહે છે - બાળકો, સર્વિસએબુલ અને કલ્યાણકારી બનો. સ્ટુડન્ટ (વિદ્યાર્થી) ને શિક્ષક કહેશે ને, ભણીને ગેલપ કરો. તમને ૨૧ જન્મોનાં માટે સ્વર્ગ ની સ્કોલરશિપ મળે છે. ડીનાયસ્ટી (રાજધાની) માં જવું આ જ મોટી સ્કોલરશિપ છે. અચ્છા!

મીઠા-મીઠા સિકિલધા બાળકો પ્રતિ માત-પિતા બાપદાદાનાં યાદ-પ્યાર અને ગુડમોર્નિંગ. રુહાની બાપની રુહાની બાળકોને નમસ્તે.

ધારણા માટે મુખ્ય સાર:-
1. સંગમ પર ખુબ સિમ્પલ સાધારણ રહેવાનું છે કારણ કે આ વનવાહ માં રહેવાનો સમય છે. અહીંયા કોઈ પણ આશ નથી રાખવાની. ક્યારેય પોતાનાં હાથમાં લો (કાયદો) નથી લેવાનો. લડવા-ઝઘડવાનું નથી

2. વિનાશ નાં પહેલા નવી રાજધાની સ્થાપન કરવા માટે બધાને બાપ નો પૈગામ (સંદેશ) આપવાનો છે કે બાપ કહે છે મને યાદ કરો તો વિકર્મ વિનાશ થાય અને તમે પાવન બનો.

વરદાન :-
બાપ દ્વારા સફળતા નું તિલક પ્રાપ્ત કરવા વાળા સદા આજ્ઞાકારી , દિલતખ્તનશીન ભવ

ભાગ્યવિધાતા બાપ રોજ અમૃતવેલાએ પોતાનાં આજ્ઞાકારી બાળકો ને સફળતા નું તિલક લગાવે છે. આજ્ઞાકારી બ્રાહ્મણ બાળકો ક્યારેય મહેનત કે મુશ્કેલ શબ્દ મુખ થી તો શું સંકલ્પ માં પણ નથી લાવી શકતાં. તે સહજયોગી બની જાય છે એટલે ક્યારેય પણ દિલશિકસ્ત નહીં બનો પરંતુ સદા દિલતખ્તનશીન બનો, રહેમદિલ બનો. અહેમ ભાવ અને વહેમ ભાવ ને સમાપ્ત કરો.

સ્લોગન :-
વિશ્વ પરિવર્તન ની તારીખ નહીં વિચારો, સ્વયં નાં પરિવર્તન ની ઘડી નિશ્ચિત કરો.