02.02.20     Avyakt Bapdada     Punjabi Murli     18.11.85     Om Shanti     Madhuban
 


ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ


ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸ੍ਤਕ ਤੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸ੍ਤਕ ਤੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ - ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ - ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ, ਭਗਵਾਨ ਅਰਥਾਤ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਅਰਥਾਤ ਦਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਇਸਲਈ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਗਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਵਰਸਾ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੰਬਰਵਾਰ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਪਰ ਭਾਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਵੈ ਵੀ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ - ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ ਚਲਨ ਨਾਲ ਭਾਗਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੜੀ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗਿਆ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਿਆ ਨੂੰ ਵਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵਰਸਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਲੌਕਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਵਰਸੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਤ: ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਭਾਗਿਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜਦਾ ਅਤੇ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਰਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੀ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗਿਆ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫ਼ਲਕ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਝੱਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਵੇ। ਫ਼ਲਕ ਅਤੇ ਝੱਲਕ ਦੋਨੋ ਹਨ? ਮਰਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ? ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ - ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਚਾਹੋ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ, ਚਾਹੋ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਸਦਾ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਸਦਾ ਸੰਪੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਲਈ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿੱਦਿਆ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਮਹਾਦਾਨੀ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਬਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਤਾਜ਼, ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗਧਾਰੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਭਾਗਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ, ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਰਾਕਾਰੀ, ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਦੀ ਲਿਸ੍ਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸ੍ਰਵਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ? ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਸ੍ਰਵਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਸ੍ਰਵਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਫ਼ੇਰ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ? ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ । ਯਥਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ ਸਮਝਾ।

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਸਭ ਵਰਦਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਰਦਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਦਾਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੱਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਅਨਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੱਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਤੀਰਥ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਯਥਾਸ਼ਕਤੀ? ਜੋ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵਿਅਰ੍ਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਾ!

ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਰਦਾਨੀ, ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਸਵ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸਾਹ ਭਰਿਆ ਉੱਤਸਵ ਸਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਮਹਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਵੀ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਣਗੇ? ਸਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸ੍ਰਵ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰੋ। ਅੱਛਾ!

ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਗਿਆ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾਧਾਰੀ ਸਦਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਸ੍ਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਪੰਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਝੱਲਕ ਅਤੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਫ਼ਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਬਣ ਭਾਗਿਆ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ।

ਵੱਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ - ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਦਾ ਬਾਪਦਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸੰਗਮਯੁਗ ਦੇ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਮਯੁਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਕ਼ਤ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰ੍ਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਕ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਲਪ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ! ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ! ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ! ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਪ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਬਾਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਵੈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਨੰਯੇ, ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਸਭ ਇਵੇਂ ਹੋ ਨਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਹਨ ਨਾ! ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਰ ਨਿਆਰਾ ਵੀ। ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਣ। ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਵੀ। ਇਵੇਂ ਗ੍ਰੁਪ ਹੈ ਨਾ! ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੈ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ - ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ..ਇਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਨਾ! ਇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਡਿਵਾਇਨ ਯੂਨਿਟੀ। ਡਿਵਾਇਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਵਾਏ ਡਿਵਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸਲਈ ਡਿਵਾਇਨ ਯੂਨਿਟੀ। 50 ਵਰ੍ਹੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਭਵ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਨਾਦਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਾਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ। ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਣਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਅਵਿਅਕਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਅਥੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ!

ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ :- ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਜ਼ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਕ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕ਼ਤ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰ੍ਟ ਚਲਿਆ - ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਰੀ ਪਾਰ੍ਟ ਚਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਪਾਰ੍ਟ ਚਲਿਆ, ਸਭ ਪਾਰ੍ਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੋ ਇਸਲਈ ਅਵਿਅਕਤ ਪਾਰ੍ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਧਾਰੀ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਰ੍ਟ ਹੈ। ਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰ੍ਟ ਹੈ ਇਸਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼, ਤਿਲਕ ਸਭ ਦੇਕੇ ਗਏ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦਗ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਧਾਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਭ ਸਾਥੀ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਧਾਰੀ ਹੋ। ਸਾਥ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।

" ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ "
ਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ :- ਕੁਮਾਰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਬੰਧਨ। ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿਅਰ੍ਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਬੰਧਨ। ਕਦੀ - ਕਦੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਬੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ! ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਅਰ੍ਥ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਕੁਮਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਤੇਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਰਬੰਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਵੈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਹਲ਼ਕਾ ਸਦਾ ਤੇਜ਼ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਕ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਬਣ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

2. ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅਰ੍ਥ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਸਮਰਥ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਵਿਅਰ੍ਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਤਾ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ। ਬਾਪ ਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਾਲੋ ਫ਼ਾਦਰ ਕਰ ਸਮਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ :- ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? (ਤਿਆਗ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ) ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ? ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਮਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੋ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣੀ ਅਰਥਾਤ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਟਾਇਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਮੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ! ਸਵੈ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਮੰਗ - ਉਤਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ? ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਮੰਗ ਉਤਸਾਹ ਸਵੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ? ਸੰਗਮਯੁਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਗਤਮਾਤਾ ਬਣ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੋ। ਹੱਦ ਵਿੱਚ 63 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ।

ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਵਕ਼ਤ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਪਿਆਰ
ਸਭ ਵੱਲ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਸੰਪੰਨ ਯਾਦਪਿਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਬਣ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਕਲਪ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸਵੈਉਨਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਾਪਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੋ। ਸਵੈਉਨਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦੋਨੋ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ - ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਪਿਆਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ! ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।

ਵਰਦਾਨ:-
ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰੇ ਭਵ :

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖ਼ਾਜ਼ਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸਮਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਰ੍ਥ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਵੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਲੋਗਨ:-
ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖੋ।