19.07.20     Avyakt Bapdada     Punjabi Murli     25.02.86    Om Shanti     Madhuban
 


" ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੈਣਾਂ - ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ "


ਅੱਜ ਬਾਪਦਾਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨੇਹ ਭਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੇ ਉਮੰਗ- ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾਰਾਮ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੰਗ - ਉਤਸਾਹ ਭਰਿਆ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਰੋਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਜ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਬਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰ੍ਫ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ! ਡਬਲ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ? ਇੱਕ ਸੀ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਟੇਜ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ੍ ਦੀ ਸਟੇਜ਼, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ਼। ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ। ਸਿਰ੍ਫ ਇਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਇਆ? ਸਫ਼ਲਤਾ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਡਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ੍ਫ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸਟੇਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਾਲਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਬਲ ਮਾਲਾ ਡਬਲ ਸਟੇਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਰਸ ਸਥਿਤੀ ਸਵਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਲਈ ਸ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਬੰਨੀ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰ੍ਫ ਮੁੱਖ 3 ਸੰਬੰਧ ਹਨ? ਸ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰਵ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੰਗ - ਉਤਸਾਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਭਵ।

ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਸਾਕਾਰ ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਿਮੰਤਰਨ ਦੇਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਕੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ - ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਕੀਲੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਕੀਲੱਧੇ ਬੱਚੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ - ਚੰਗੇ ਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਵਾਨਟਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਵਾਲਿਟੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ - ਹੋਲੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਨੇਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਲਵਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਾਪਦਾਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਅਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੱਭ ਹੈ। ਸਿਰ੍ਫ ਇੱਕ ਰਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰ੍ਫ 8 ਪਟਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀਵਲੱਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਵਾੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਗਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਦਮਾਪਦਮ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹੇ ਕੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ। ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ! ਤਾਂ ਕੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਭਾਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਲੱਧੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਵੈਰਾਇਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਡਬਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਟੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਚੈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਹਿਜ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ - ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਥੋਂ - ਕਿਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਗਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਦਾਨੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸ੍ਟ ਸੋ ਫਾਸਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਮਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੋਰ ਕਰਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਡਬਲ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾ - ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਿਫਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਰਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲ਼ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ- ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ - ਵੱਡੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ!

ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲ :- ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ! ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ - ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਓ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤ - ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਸ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਰਾਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ।

ਤੁਸੀੰ ਦਾਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਦਰ ਦਾਦੀ ਨਾਲ :- ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੌਕਿਕ ਵਿੱਚ, ਅਲੌਕਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ - ਕਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਵੇਂ ਹੈ ਨਾ! ਬਾਪਦਾਦਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਤਨ ਹੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਉੱਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਤ੍ਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਵ਼ੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਛਤ੍ਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਛਤ੍ਰ ਨਾ ਪਹਿਣੇ ਤਾਂ ਕਿਵ਼ੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛਤ੍ਰ ਹੋ।

ਨਿਰਮਲਸ਼ਾਂਤਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ :- ਆਪਣੇ ਯਾਦਗਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਧੁਬਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ। ਯਾਦਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਯਾਦਗਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ - ਫਿਰਦੇ ਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਮੂਰਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੂਰਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵ੍ਰਿਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਨਤੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ? ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ !

" ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣੋ ( ਅਵਿਅਕਤ ਮੁਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ )
ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕਾਪਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ।

ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਉਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਬਲ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੌਕਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਦੇ ਥਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟੀ ਹੋ। ਟਰਸਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਥਕਾਵਟ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਲਿਕ ਸੋ ਮਾਲਿਕ।

ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਲਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ - ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਨਾਂ ਸਹਿਜ ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ - ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਉੱਡਦੇ ਰਹੋ।

ਸਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਵੇਂ ਡਬਲ ਲਾਈਟ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀ ਫਾਦਰ, ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰੋ। ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਧਨ ਸਿਰ੍ਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ - 'ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ'। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ 'ਤੇਰਾ' ਕਰ ਦੋ। ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ( ਹਲਕੇ ) ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ - ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ - ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਓ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਟ ਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ - ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ।

ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ - ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀੰ ਸਭ ਹਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਚਲਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇਪਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਟਰਸਟੀਪਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਾ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ( ਪੰਖ਼ ) ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ।

ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਘਨ ਹਰਤਾ ਜਾ ਸਭ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਸਮਝਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਉਡੋਗੇ ਅਤੇ ਉਡਾਵੋਗੇ। ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਲਾਈਟ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਹੈ! ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਹਲਚਲ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬੁੱਧੀ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਭਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਡਬਲ ਲਾਈਟ ਬਣ ਦਿਵਯ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਵਿਮਾਨ ਦਵਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ੍ਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾਓ। ਇਸ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪਦਾਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਫਾਈਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਜਨ- ਮਤ, ਪਰਮਤ ਦਾ ਕਿਚੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਰਦਾਨ:-
ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ , ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੁੰਨਯ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਮਾਪਦਮਪਤੀ ਭਵ

ਤੁਸੀੰ ਪੁੰਨਯ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਰਾ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ - ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰ੍ਫ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪੁੰਨਯ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪਦਮਾਪਦਮਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਲੋਗਨ:-
ਹਰ ਕਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸੂਚਨਾ :- ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਯੋਗੀ ਤਪੱਸਵੀ ਭਾਈ - ਭੈਣਾਂ 6.30 ਤੋਂ 7. 30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟਦੇਵ ਰਹਿਮਦਿਲ, ਦਾਤਾ ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਭਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।