26.07.20     Avyakt Bapdada     Punjabi Murli     27.02.86    Om Shanti     Madhuban
 


" ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਨਾ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਦੀ ਵਿਜੇਈ "


ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ, ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ, ਸਦਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਜਦੋਂ ਲੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਸਦਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰ੍ਫ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਜੇਈ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਲਪ - ਕਲਪ ਦੇ ਵਿਜੇਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਯਾਦਗਰ ਕਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ੍ਫ ਅਹਿੰਸਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਧਾਰਨ ਸੈਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਵਾਰਾ ਸੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜੰਤੀ। ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਸ਼ੰਤੀ। ਤਾਂ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ! ਵਿਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜੇਈ ਹੋ ਇਸਲਈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਕਲਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਉਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਨਾ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ, ਦੇਖੀਏ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾਏ ਯੋਗੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾਏ ਹੋ ਨਾ!

ਅੱਜ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਧੁਬਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਮਧੁਬਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ - ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੇ ਮਧੁਬਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਆਦਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਧੁਬਨ ਜਾਂ ਪਰਮਧਾਮ। ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਮਧੁਬਨ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਇਹ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ! ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਰਥ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗਏ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ - ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਡਰ ਬਣ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ - ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ! ਹੋਰ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਮੰਤ੍ਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਮੰਤ੍ਰਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਿਮੰਤ੍ਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਮੰਗ - ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ - ਚੰਗੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛਿਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਮੰਤ੍ਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਫ਼ਰੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਫ਼ਰੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਫ਼ਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਸੈਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਮੈਜ਼ੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ - ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਗਰਬਾ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਗਰਬਾ ਡਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਰਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਵਾਉਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਵੱਧਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁੱਕਰ ਜੇਕਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤੇ ਬੱਚੇ ਮਦਦੇ ਬਾਪ। ਹੈਂਡਸ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਖੁਦ ਜਾਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਗਕੇ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਸ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਜ਼ੋਰਿਟੀ ਸਭ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜੋਨ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਵਰੇਡੀ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਏਵਰੇਡੀ ਹੋ ਨਾ! ਜਦੋਂ ਹਿਮੰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਵਰੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਦਵਾਰਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਣਗੇ, ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਡੇਟ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੰਬਰਵਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਦਾ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਵਸ਼ਚਨ ਆਵੇਗਾ। ਏਵਰੇਡੀ ਹੋ ਨਾ। ਕਹੀਏ ਇਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਬਾਲ - ਬੱਚੇ ਘਰ ਆਦਿ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਤੇ ਇਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਏਵਰੇਡੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਮਿਤ ਬਣਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵ੍ਰਿਧੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ. ਆਈ . ਪੀ. ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨੇੜ੍ਹੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕਲ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ - ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਈ ਬਾਰ - ਬਾਰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਤਨ - ਮਨ - ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਬਿਛੁੜੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਹਨ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਦਮਗੁਣਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਮੰਤ੍ਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਿੱਚੇਗਾ ਜਰੂਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਵਨ, ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਆਫ਼ਰੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਨੰਬਰਵਨ ਸੰਬੰਧ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਰੀਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਆਫ਼ਰੀਨ ਤਾਂ ਆਫ਼ਰੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਵੇਖ ਬਾਪਦਾਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੈਰੋਬੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਗਏ! ਬਾਪਦਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ।

ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਵਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ( ਅਵਿਅਕਤ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ )
1.ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ - ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਓਰਟੀ। ਇਸ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ - ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਵਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਝਲਕ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਕਰੋ। ਸ੍ਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਚੱਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੇਲਟੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਵਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਡ ਸਦਾ ਚਿਅਰਫੁਲ ਅਤੇ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਰੱਖੋ। ਮੂਡ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿਤ ਨਹੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰਵਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਓਰ ਹੈ ਉਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰ੍ਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਨੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵੀ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ - ਮਾਤਰ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਵਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਨ - ਚੈਨ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਦਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ - ਚੈਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਮਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਸਫ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ - ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵ੍ਰਿਤੀ, ਬੋਲ.. ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਧਾਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ - ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ "ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ" ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਓ। ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ - ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਭ - ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਸ੍ਰਵ ਦੀ ਸਨੇਹੀ , ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੁਭ - ਚਿੰਤਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਿਰ੍ਫ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰ੍ਫ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮਤਲਬ ਗਾਇਨ - ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਨ - ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀਏ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮ - ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ - ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਮਾਨ 63 ਜਨਮ ਪੂਜਨੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।

ਵਰਦਾਨ:-
ਕੰਬਾਇੰਡ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੰਪੰਨ ਭਵ

ਸੰਗਮਯੁਗ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਬਾਇੰਡ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸ੍ਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਭਵ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅਤਿੰਦਰੀਏ ਸੁਖ ਦੇ ਝੂਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਰ੍ਫ ਵਿਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।

ਸਲੋਗਨ:-
ਪਾਵਰਫੁਲ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦਵਾਰਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਬਣਾਓ।