27.07.20        Punjabi Morning Murli        Om Shanti         BapDada         Madhuban


ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ:- ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ , ਬਾਪ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ , ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਹੈ - ਬੱਚੇ , ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ , ਸੁਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-
ਜੋ ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ:-
ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ - ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ - ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਾਸ ਵਿਦ ਆਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਰਹਿਮਦਿਲ, ਲਿਬ੍ਰੇਟਰ...ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣਾ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਮੱਤ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਲਟਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਤੋਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਪ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ - ਇਵੇਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਿਤ - ਪਾਵਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਬਾਪ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਰ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਧੰਧਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਯੁਕਤੀ ਰਚੋ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਬਾਪ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ - ਮਾਸ਼ੂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਦੋਨੋ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਕਿਓਂਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ - ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਭ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਟਾਰ ਮਿਸਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫ਼ਾਯਰਫਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਮਿਸਲ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ। ਉਹ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਤਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਜਨਮ - ਮਰਨ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੁਕਤੀਧਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ - ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਾਰ੍ਟ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਨਾ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਗਾਰ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪਾਰ੍ਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚ ਆਤਮਾ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲੀਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪਾਰ੍ਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਤੋਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੱਦ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤੋਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਸਤੀ ਇੰਸਾਲਵੈਂਟ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈਂਦੇ - ਲੈਂਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਮੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ - ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਸੀ ਨਾ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ - ਰਾਣੀ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ - ਸਭ ਦੇ ਪਾਂਵ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਥਾਹ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹ ਅਵਲਦੀਨ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਅਲਾਹ ਜੋ ਅਵਲਦੀਨ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਦੇਵੀ - ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਕੇਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਕੇਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੁਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਕ੍ਸ਼ਤ੍ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਾਜ - ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਕਸ਼ਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੜੀ - ਘੜੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਓਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ - ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ - ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਲੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ 84 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ - ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉੰਨਾ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ - ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ - ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਇੱਚ ਬਾਪ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਮਾਂ - ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਆਕੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਬ੍ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਝੂਠਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਝੂਠ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਦ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿਯਰ ਨੋ ਇਵਿਲ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਸ਼ਲਿਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੱਤ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਲੜਨਾ - ਝਗੜਨਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ - ਦੋ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਗੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੇ ਪਤਿਤ - ਪਾਵਨ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਓ। ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਹੈਵਿਨ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਵਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਿਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੇਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵਿਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਤੋਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਤਮੋਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾਕਲਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਪ ਕਹੋ ਕਿਓਂਕਿ ਕਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਝ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਂਗ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਾਇਟਿਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ - ਕਾਮ ਮਹਾਸ਼ਤ੍ਰੁ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਿ - ਮੱਧ - ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੁਲ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ - ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੱਦ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਰਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋ ਵੈਸੇ ਬਾਪ ਵੀ ਅਵਤਰਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਕਿੰਨੀ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਣ - ਕਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਵਣ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ - ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਸ ਵਿਦ ਆਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪ ਸੱਚੀ - ਸੱਚੀ ਨਾਲੇਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਪ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਹੀ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਵੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਡਬਲ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ਮੀ - ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਕੀ! ਜਦ ਪਤਿਤ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੱਦ ਫਿਰ ਵਜੀਰ ਆਦਿ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ। ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਪਤਿਤ - ਪਾਵਨ ਸਰਵ ਦਾ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ!

ਮਿੱਠੇ- ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀਲਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਡਮੋਰਨਿੰਗ । ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ।

ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ:-
1. ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਆਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ...ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਿਯਰ ਨੋ ਇਵਿਲ, ਸੀ ਨੋ ਇਵਿਲ...। ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੁਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਵਰਦਾਨ:-
ਇੱਕ ਸੇਕੇਂਡ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਕਦੀਰਵਾਨ ਭਵ :

ਇਸ ਸੰਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ ਬਾਪ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸ੍ਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਜਾਕੇ ਫਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇਕੇਂਡ ਵਿਚ ਸਾਰ ਸਵਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ - ਹੁਣੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸੇਕੇਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਸੇਕੇਂਡ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲਪ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਲੋਗਨ:-
ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਵਾਯੁਮੰਡਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।