05-11-2019      प्रभात: मराठी मुरली        ओम शान्ति        बापदादा मधुबन


'गोड मुलांनो या डोळ्यांनी जे काही दिसते त्याला पाहून पण न पाहिल्या सारखे करा, त्यामधून ममत्व काढून टाका, कारण या दुनियेला आग लागणार आहे.

प्रश्न:-
ईश्वरीर सरकारचे गुप्त कर्तव्य कोणते आहे,ज्याला दुनिया जाणत नाही?

उत्तर:-
ईश्वरीय सरकारचे कर्तव्य आहे,आत्म्यांना पावन बनवून देवता बनवणे, हे खुपच गुप्त कर्तव्य आहे,ज्याला मनुष्य समजू शकत नाहीत. जेव्हा मनुष्य देवता बनतील,तेव्हाच नरका पासून स्वर्गवासी बनू शकतील.मनुष्यांचे चरित्र विकारांनी बिघडवले आहे.आता तुम्हा सर्वांना श्रेष्ठ चरित्रवान बनवण्याची सेवा करायची आहे, हेच तुमचे मुख्य कर्तव्य आहे.

ओम शांती।
जेव्हा ओम शांती म्हणले जाते तर आपला स्वधर्म आणि आपले घर आठवणीत येतो, परत घरी तर बसायचे नाही ना.पित्याची मुलं बनले आहात तर,जरूर स्वर्गाचा वारसा पण आठवणीत येईल.ओम शांती म्हणल्यामुळे सर्व ज्ञान बुद्धीमध्ये येते.मी आत्मा शांत स्वरूप आहे,जे शांतीचे सागर आहेत,त्या पित्याचा मुलगा आहे. जे पिता स्वर्गाची स्थापना करतात, तेच पिता आम्हाला पवित्र,शांत स्वरूप बनवत आहेत. पवित्रतेची मुख्य गोष्ट आहे.पवित्र दुनिया आणि अपवित्र दुनिया आहे.पवित्र दुनियेमध्ये एक पण विकारी नसतात.अपवित्र दुनियेमध्ये पाच विकार आहेत म्हणून त्याला विकारी दुनिया म्हटले जाते.ती निर्विकार दुनिया आहे.निर्विकारी दुनियेमध्ये शिडी उतरत उतरत,परत तुम्ही विकारी दुनियेमध्ये आले.ती पावन दुनिया आहे,ही पतीत दुनिया आहे.राम राज्य आणि रावण राज्य आहे ना. वेळेनुसार दिवस आणि रात्र गायन केले जाते. ब्रह्माचा दिवस आणि ब्रह्माची रात्र.दिवसांमध्ये सुख तर रात्रीमध्ये दुःख असते.रात्रीमध्ये मनुष्य भटकतात. तसे तर रात्री मध्ये कोणी भटकत नाहीत,परंतु भक्तीला भटकणे म्हणले जाते.तुम्ही मुलं येथे सद्गगती मिळवण्यासाठी आले आहेत. तुमच्या आत्म्यामध्ये पाच विकारामुळे पाप जमा झाले आहे,त्यामध्ये पण मुख्य काम विकार आहे. यामुळेच मनुष्य पाप आत्मा बनले आहेत.हे तर प्रत्येक जण जाणतात,आम्ही पतित आहोत, भ्रष्टाचारा द्वारे संतती होते. एका काम विकारामुळे सारे चरित्र बिघडले आहे,म्हणून बाबा म्हणतात या कामविकारा ला जिंका,तर तुम्ही जगतजीत नवीन दुनियेचे मालक बनाल.मनामध्ये खूपच खुशी राहायला पाहिजे.मनुष्य पतीत बनतात तर काहीच समजत नाहीत,या काम विकारा मुळेच खूप गोंधळ होतो,किती अशांती हाहाकर होतो.यावेळेत दुनिया मध्ये हाहाकार आहे,कारण सर्व पापात्माआहेत. विकारामुळेच मनुष्याला असुर म्हणले जाते.आता बाबा द्वारे समजतो आम्ही तर बिकुलच कवडीतुल्य होतो.जी गोष्ट कामाची नसते त्याला जाळली जाते, आता तुम्ही मुलं समजता या दुनिया मध्ये कोणतीच गोष्ट कामाची नाही.सर्व मनुष्य मात्राला आग लागणार आहे,जे काही या डोळ्याने दिसते सर्वांना आग लागेल.आत्म्याला तर आग लागू शकत नाही, आत्म्याचा जसा कायम स्वरूपी विमा उतरवलेला आहे. तसे तर आत्म्याचा विमा उतरवतात का? विमा तर शरीराचा उतरवतात,मुलांनी समजले आहे हा खेळ आहे.आत्मे तर पाच तत्वा पेक्षाही वरती राहतात.पाच तत्वा द्वारेच दुनियेतील सर्व सामान बनते,आत्मा तर बनत नाही.आत्मा तर सदैव आहेच, आत्मा फक्त पुण्य आत्मा आणि पापात्मा बनते.पाच विकारामुळे आत्मा खूपच खराब बनते.आत्ता बाबा पापा पासून मुक्त करण्यासाठी आले आहेत.विकारामुळे मनुष्य चरित्रहीन बनतात. चरित्रवान कुणाला म्हणले जाते हे पण माहिती नाही.गायन पण आहे,पांडव राज्य आणि कौरव राज्य.आत्ता पांडव कोण आहेत,हे पण कोणी जाणत नाहीत.आता तुम्ही समजता आम्ही ईश्वरीय सरकारचे आहोत.बाबा रामराज्याची स्थापना करण्यासाठी आले आहेत.यावेळेत ईश्वरीय सरकार काय करत आहे,आत्म्यांना पावन बणवून देवता बनवत आहे,नाहीतर देवता कुठून येतील.हे कोणी जाणत नाही म्हणून तुम्हाला गुप्त सरकार म्हटले जाते.तसे तर हे पण मनुष्यच आहेत परंतु देवता कसे बनले,कोणी बनवले? देवी-देवता तर स्वर्गा मध्ये असतात,त्यांना स्वर्गवासी कोणी बनवले? स्वर्गवासी पासून परत नर्कवासी बनतात, परत नर्कवासी पासुन स्वर्गवासी बनतात.हे पण तुम्ही जाणत नव्हते,परत दुसरे मनुष्य कसे जाणतील स्वर्ग सतयुगाला,नर्क कलियुगाला म्हणले जाते,हे पण तुम्ही आत्ताच समजता.हे नाटक बनलेले आहे. हे शिक्षण आहेच पतीता पासून पावन बनण्याचे.आत्माच पतित बनते,पतीत पासून पावन बनायचे आहे,हा धंदा बाबांनी तुम्हाला शिकवला आहे.पावन बनाल तरच पावन दुनिये मध्ये जाऊ शकाल.आत्माच पावन बनेल, तेव्हाच स्वर्गाच्या लायक बनेल.हे ज्ञान तुम्हाला या संगम युगामध्येच मिळते.पवित्र बनण्याचे जसे हत्यार मिळते.पतित पावन एका बाबांनाच म्हणतात.आम्हाला पावन बनवा असे म्हणतात.लक्ष्मीनारायण स्वर्गाचे मालक होते परत ८४ जन्म घेऊन पतित बनले आहेत. श्याम आणि सुंदर त्यांचे नाव पण ठेवले आहे,परंतु मनुष्य अर्थ थोडेच समजतात. कृष्णाचे अगदी स्पष्ट ज्ञान मिळते.यामध्ये दोन दुनिया केल्या आहेत, वास्तव मध्ये दुनिया तर एकच आहे,तीच नवी आणि जुनी होते.जसे मुलं लहान असतात परत मोठे बणुन वृद्ध होतात.दुनिया पण नवीन पासून जुनी होती.तुम्हाला ज्ञान देण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात.तुम्ही आपली राजधानी स्थापन करत आहत ना,यांनी पण समजले आहे,ज्ञानामुळेच खूप गोड बनले आहेत.कोणी समजवले? स्वयम् भगवंतांनी.लढाई इत्यादीची तर गोष्ट नाही.भगवान खूपच समजदार,ज्ञानवान बनवतात.शिवाच्या मंदिरांमध्ये जाऊन नमस्ते करतात परंतु ते कोण आहेत, हे कोणीही जाणत नाहीत. शिव काशी, विश्वनाथ गंगा इत्यादी म्हणत राहतात,अर्थ जरा पण समजत नाहीत.आपण समजवले तर म्हणतात, तुम्ही आम्हाला काय समजवणार,आम्ही तर वेद ग्रंथ इत्यादी सर्व वाचले आहेत.तुम्हा मुलांमध्ये पण नंबरानुसार आहेत,जे धारणा करतात.काही मुलं तर विसरतात कारण बिल्कुलच पत्थर बुद्धी बनले आहेत.तर आत्ता जे पारस बुद्धी बनले आहेत त्यांचे कर्तव्य आहे दुसऱ्यांना पण पारस बुद्धी बनवणे.पत्थर बुद्धीचा कारभारच असा चालतो,कारण हंस आणि बगळे एकत्र आहेत ना. हंस कधीच कोणालाही दुःख देत नाहीत,बगळे दुसऱ्यांना दुःख देतात,त्यांना असुर म्हटले जाते,ओळख राहत नाही.अनेक सेवा केंद्रावरती असे विकारी मनुष्य असतात,ते खोटेच सांगतात आम्ही पवित्र राहतो.असे पण म्हणले जाते खोटी माया,खोटी काया, खोटा सर्व संसार.आत्ता संगम युग आहे,खूप फरक पडतो. जे खोटे बोलतात, खोटे काम करतात,तेच तिसऱ्या वर्गाचे बनतात.पहिला वर्ग,दुसरा वर्ग आणि तिसरा वर्ग असतो ना.बाबा सांगू शकतात हा तिसऱ्या दर्जाचा आहे.बाबा समजवतात पवित्रतेचा पुरावा द्यायचा आहे, काहीजण म्हणतात तुम्ही दोघे एकत्र राहत पवित्र राहतात,हे तर असंभव आहे.परंतु मुलांमध्ये योग बळ नसल्यामुळे इतकी सहज गोष्ट पण,पूर्ण रीतीने समजवू शकत नाहीत.ही गोष्ट कोणीच समजत नाहीत,येथे आम्हाला स्वयम् भगवान शिकवत आहेत,ते म्हणतात पवित्र बनल्यामुळे तुम्ही २१ जन्म स्वर्गाचे मालक बनाल.खुपच जबरदस्त लॉटरी मिळत आहे,आम्हाला खूपच खुशी होत आहे.काही मुलं गंधर्व विवाह करून पवित्र राहून दाखवतात,देवी-देवता पवित्र आहेत ना.अपवित्र पासून पवित्र,एक बाबाच बनवतात.हे पण समजले जाते ज्ञान,भक्ती आणि वैराग्य.ज्ञान आणि भक्ती अर्धा-अर्धा आहे, परत भक्तीच्या नंतर वैराग्य आहे.आता या दुनिया मध्ये राहायचे नाही, शरीर रुपी कपडे उतरून घरी जायचे आहे.८४चे चक्र पूर्ण झाले आहे,आता आम्ही शांतीधाम मध्ये जात आहोत.प्रथम मुख्य गोष्ट मी आत्मा आहे,हे विसरायचे नाही.हे मुलं समजतात की ही जुनी दुनिया आत्ता जरूर नष्ट होणार आहे.बाबा नवीन दुनियाची स्थापना करत आहेत.बाबा अनेक वेळेस नवीन दुनिया स्थापन करण्यासाठी आले आहेत,परत नर्काचा विनाश होतो.नर्क खूपच मोठा आहे,त्याच्या तुलनेत स्वर्ग खूपच लहान आहे.नवीन दुनिये मध्ये एकच धर्म आहे,येथे तर अनेक धर्म आहेत.शंकरा द्वारे विनाश असे लिहिले आहे.अनेक धर्माचा विनाश होतो,परत ब्रह्मा द्वारे एक धर्माची स्थापना होते.हा धर्म कोणी स्थापन केला, ब्रह्मांनी तर केला नाही.ब्रह्माच पतित पासुन पावन बनतात.माझ्यासाठी तर म्हणत नाहीत पतीत पासून पावन बनतात.पावन आहेत तर, नाव लक्ष्मीनारायण आहे, हेच पतीत बनतात तर नाव ब्रह्मा होते.ब्रह्मा चा दिवस ब्रह्मा ची रात्र असे म्हणतात.बाबांना अनादी निर्माता म्हणले जाते.आत्मा तर आहेच,आत्म्याची निर्मिती केली असे म्हणत नाहीत,म्हणून अनादी म्हटले जाते.बाबा अनादि आहेत, तर आत्मे पण अनादि आहेत.हा खेळ पण अनादि आहे,हे पूर्वनियोजित अनादी नाटक आहे.स्व आत्म्याला सृष्टिचक्राच्या आदी मध्य अंताच्या कालावधीचे ज्ञान मिळाले आहे. हे ज्ञान कोणी दिले, बाबांनी. तुम्ही २१ जन्मासाठी धनीचे बनतात,परत रावण राज्यांमध्ये विनाधनीचे बनतात,परत चरित्र बिघडत जाते, विकार असातात ना. मनुष्य समजतात स्वर्ग आणि नर्क सर्व एकत्रित पणे चालतात.आता तुम्हा मुलांना खूपच स्पष्ट समजवले जाते.आता तुम्ही गुप्त आहात.ग्रंथांमध्ये खुपच दंतकथा लिहिल्या आहेत.सर्व सुतच एकमेकात गुंतले आहे.आम्ही कोणत्याच कामाचे नाहीत,तुम्ही येऊन आम्हाला पावन बनवा,आमचे चरित्र सुधारा,यासाठीच बाबांना बोलवतात.तुम्ही खूपच चरित्रवान बनतात, काही तर सुधारण्या ऐवजी खूपच बिघडतात, चलनाद्वारे माहिती होते. आज हंस आहेत, उद्या दगडा सारखे बनतात,उशीर लागत नाही.माया पण खूपच गुप्त आहे.येथे सर्व काही दिसून येत नाही, बाहेर गेल्यानंतर दिसून येते.ज्ञान आश्चर्यवत ऐकतात, दुसऱ्यांना सांगतात, परत ज्ञान सोडून जातात.इतके जोरात विकारात पडतात,ज्यामुळे सेवाकेंद्रा कडे फिरकत पण नाहीत.इंद्रप्रस्थची गोष्ट आहे ना,माहिती तर होते ना.अशाना परत सभामध्ये यायला नको.थोडेफार ज्ञान ऐकले तरीही स्वर्गा मध्ये येऊ शकतात, ज्ञानाचा विनाश तर होत नाही.आता बाबा म्हणतात पुरुषार्थ करून श्रेष्ठ पद मिळवा. जर विकारांमध्ये गेले तर पद भ्रष्ट होईल.आता तुम्ही समजता चक्र कसे फिरत राहते. आता तुमच्या बुद्धीमध्ये खूपच परिवर्तन झाले आहे, तरीही माया धोका जरूर देते. इच्छा मात्र अविद्या. कोणती इच्छा ठेवली तर ज्ञान सोडुन जातात. कवडी तुल्य बनतात, चांगल्या चांगल्या महारथींना पण माया, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे धोका देते,परत हृदयावर ते चढू शकत नाहीत. काही तर असे मुल असतात जे वडिलांना पण मारण्यास ऊशीर करत नाहीत,परिवाराला पण नष्ट करतात,त्यांना महान पापात्मा म्हणले जाते.रावण काय काय करतो, खूपच नफरत येते,कारण दुनिया फारच खराब बनली आहे. यामुळे कुणाशीही मन लावायचे नाही.पवित्र बनण्यासाठी खूपच हिंमत पाहिजे. विश्वाच्या बादशाहीचे बक्षीस घेण्यासाठी पवित्रता मुख्य आहे.पवित्रता वरतीच खूप गोंधळ होतो. गांधी पण म्हणत होते पतित पावन या.आत्ता बाबा म्हणतात इतिहास भूगोलाची पुनरावृत्ती होत आहे. सर्वांना परत जायचे आहे,तेव्हा तर एकत्र जातील.बाबा सर्वांना घरी घेऊन जाण्यासाठीच आले आहेत ना. बाबांच्या शिवाय कोणीही ही परत, घरी घेऊन जाऊ शकत नाहीत.अच्छा गोड गोड फार वर्षानंतर भेटलेल्या मुलांप्रती बाप दादांची प्रेमपूर्वक आठवण आणि सुप्रभात. आत्मिक मुलांना,आत्मिक पित्याचा नमस्ते.

धारणेसाठी मुख्य सारांश:-
(१) मायेच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी, कोणतीही इच्छा ठेवायची नाही. इच्छा मात्र अविद्या बनवायचे आहे.
(२) विश्वाच्या बादशाहीचे बक्षीस घेण्यासाठी मुख्य पवित्रता आहे,म्हणून पवित्र बनण्यासाठी हिम्मत ठेवायची आहे.आपले चरित्र सुधारायचे आहे.

वरदान:-
दयेच्या भावना द्वारे निमित्त बणुन सेवा करणारे सर्व लगाव मुक्त भव.

वर्तमान वेळेत जेव्हा सर्व आत्मे थकुन निराश होऊन दया मागतात,तर तुम्ही दाताची मुलं, आपल्या भावा बहिणी वरती दया करा.कोणी कितीही वाईट असेल,तरीही त्याच्या प्रती दयेची भावना ठेवा,तर कधीच घ्रणा किंवा क्रोधाची भावना येणार नाही.दयेची भावना सहज,निमित्त भाव निर्माण करते.लगावा द्वारे दया नाही परंतु खरी दया लगाव मुक्त बनवते.कारण त्यामध्ये देहाचे भान नसते.

बोधवाक्य:-
दुसऱ्यांना सहयोग देणे म्हणजेच, स्वतःचे खाते वृद्धिंगत करणे आहे.