11-01-2017-Nepali

“मीठे बच्चे– २१ जन्मको लागि सदा सुखी बन्नको लागि यस थोरै समयमा देही-अभिमानी बन्ने बानी बसाल।”

Q- दैवी राजधानी स्थापना गर्नको लागि हरेकलाई कुनचाहिँ सोख हुनुपर्छ?

A- सेवाको। ज्ञान रत्नहरूको दान कसरी गर्ने, यो सोख राख। तिम्रो यो पतितलाई पावन बनाउने मिसन हो। त्यसैले बच्चाहरूले राजाईको वृद्धि गर्नको लागि खुब सेवा गर्नुपर्छ। जहाँ मेला आदि लाग्छन्, मनुष्य स्नान गर्न जान्छन्, वहाँ पर्चा छापेर बाँड। सबैलाई सन्देश देऊ।

D- १) देह-अभिमानका जंजीरहरूलाई काटेर देही-अभिमानी बन। आत्म-अभिमानी रहने संस्कार बनाऊ। २) सेवा गर्ने धेरै सोख राख। बाबा समान पतितलाई पावन बनाउने सेवा गर। सच्चा हीरा बन।

V- श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने, विश्व परिवर्तक भव:- जो बच्चाहरूले आफ्नो कमजोर वृत्तिहरूलाई मेटाएर शुभ र श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्ने व्रत लिन्छन्, उनीहरूलाई यो सृष्टि पनि श्रेष्ठ देखिन्छ। वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको पनि कनेक्सन छ। कुनै पनि राम्रो वा खराब पहिले वृत्तिमा धारण हुन्छ फेरि वाणी र कर्ममा आउँछ। वृत्ति श्रेष्ठ हुनु अर्थात् वाणी र कर्म स्वतः श्रेष्ठ हुनु। वृत्तिबाट नै भाइब्रेशन, वायुमण्डल बन्छ। श्रेष्ठ वृत्तिको व्रत धारण गर्नेवाला विश्व परिवर्तक स्वतः बन्छ।

S- विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यौ् भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छौ।