08.09.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, tegyétek a kezeteket a szívetekre, és kérdezzétek meg magatoktól: Ismertem korábban mindezeket a dolgokat, amiket Baba magyaráz nekem? Értsétek meg a jelentését annak, amit most hallotok és maradjatok boldogok.

Kérdés:
Mi a Brahmin vallásotok legnagyobb ereje, és hogyan?

Válasz:
A Brahmin vallásotok olyan, hogy azon keresztül az egész világ megkapjaaz üdvösséget a shrimat alapján, amit követtek. A Brahminok teszik az egész világot békéssé. Ti, a Brahmin klán díszei sokkal emelkedettebbek vagytok, mint az istenségek. Ezt az erőt az Atyától kapjátok. Ti, Brahminok váltok az Atya segítőivé; ti megkapjátok a legnagyobb díjat. Nemcsak Brahmand mestereivé váltok, hanem a világ mestereivé is.

Om shanti.
A szellemi Atya itt ül, és nektek, legédesebb, rég-elvesztett és most megtalált szellemi gyerekeknek magyaráz. Ti, szellemi gyerekek megértitek, hogy a szellemi Atya csak egyszer jön el minden 5.000 évben. A „ciklus” nevet használni kell. Ennek a drámának a kora, azaz a világciklus időtartama, 5.000 év. Csak az egy Atya ül itt, és magyarázza el ezeket a dolgokat. Emberi lények szájából ezt soha nem hallanátok. Ti, szellemi gyerekek, akik itt ültök, tudjátok, hogy minden lélek Atyja az az Egyetlen. Az Atyát, akit egyetlen emberi lény sem ismeri, itt ül, és átadja nektek, gyerekeknek a Saját bemutatását. Senki sem tudja, hogy ki Isten, vagy ki Ishwar. Mivel Őt Istennek, az Atyának hívják, nagyon nagy szeretetnek kellene lenni iránta. Ő a korlátlan Atya, tehát biztosan korlátlan örökséget kell kapnotok Tőle. A „Mennyei Isten, az Atya”, nagyon jó szavak, amiket az angolban használnak. Az új világot mennyországnak nevezik, és a régit pokolnak. Azonban a mennyországot senki nem ismeri. A sannyiasik nem hisznek benne. Ők soha nem mondják azt, hogy az Atya a mennyország Teremtője. A „Mennyei Isten, az Atya” nagyon édes szavak, és a mennyország is híres. A mennyország és a pokol ciklusa, a világ kezdete, közepe és vége ott forog nektek, gyerekeknek az intellektusában. Azaz, mind-ezek ott forognak azoknak az intellektusában, akik szolgálatkészek. Nem mindenki válik egyforma mértékben szolgálatkésszé. Ti újra megalapítjátok a saját királyságotokat. Azt mondjátok: Mi, szellemi gyerekek az Atya legemelkedettebb utasításait követjük. Azok a magasak közt legmagasabb Atya shrimatja. Emlékeznek a Shrimad Bhagawad Gítára: ez az egyes számú szentírás. Aki meghallja az Atya nevét, azonnal az örökségre emlékszik. A világon senki nem tudja, mit lehet kapni Istentől, az Atyától. Használják az „ősi jóga” szót, de senki sem érti, hogy ki tanította ezt az ősi jógát. Azt mondják, hogy az Krishna volt, mivel Krishna nevét említették meg a Gítában. Ti most megértitek, hogy az Atya tanított nektek rádzsa jógát, amin keresztül mindannyian elnyertétek a felszabadulást és az életben való felszabadulást. Azt is megértitek, hogy Shív Baba Bharatba jött el. Megünnepelik a születésnapját is, de mivel a neve eltűnt a Gítából, így a dicsérete is eltűnt. Elfelejtették, hogy az egy Atya az, akitől az egész világ boldogságot és békét kap. Ezt nevezik az egyetlen tévedés játékának. A legnagyobb hiba, hogy nem ismerik az Atyát. Néha azt mondják, hogy Ő túl van a néven és formán, vagy azt mondják, hogy a halakba, a krokodilba inkarnálódik, vagy, hogy benne van a kavicsokban és a kövekben. Folyamatosan hibát, hibára halmoznak. Folyamatosan lefelé jönnek a létrán. A fokaik folyamatosan csökkennek. Folyamatosan tamopradháná válnak. A dráma tervei szerint az Atyára, aki a mennyország Teremtője, az Egyetlenre, aki Bharatot a mennyország mesterévé tette, azt mondják, hogy benne van a kövekben és a kavicsokban. Az Atya most elmagyarázza, hogy folyamatosan hogyan jöttetek le a létrán. Senki nem tud semmit; folyamatosan azt kérdezik, hogy mi a dráma. Mikor teremtődött ez a világ? Amikor megkérdezitek tőlük: „Mikor kezdett az új világ létezni?”, akkor azt válaszolják, hogy „Több százezer évvel ezelőtt”. Úgy gondolják, hogy a régi világból még sok év van hátra. Ezt nevezik a tudatlanság sötétségének. Arra emlékeznek: A Satguru átadta a tudás olaját, és a tudatlanság sötétsége szertefoszlott. Ti megértitek, hogy az Atya, a mennyország Teremtője biztosan megteremti a mennyországot. Egyedül az Atya jön el, és a poklot mennyországgá változtatja. Egyedül az Atya, a Teremtő jön el, és adja át a tudást a világ kezdetéről, közepéről és végéről. Ő csak a végén jön el. Természetesen ez időt vesz igénybe. Azt is elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy a tudás nem vesz annyi időt igénybe, mint az emlékezés zarándoklata. A 84 születés számlája olyan, mint egy történet. Kinek a királysága volt 5.000 évvel ezelőtt? Hová lett az a királyság? Ti, gyerekek most rendelkeztek a teljes tudással. Nagyon hétköznapiak vagytok. Ő (az Atya) az olyan bűnösöket, mint Ajamil, és a kőintellektusúakat, a hajlott hátúakat és a bennszülötteket is nagyon emelkedetté teszi. Az Atya elmagyarázza, hogy mivé váltatok abból, amik voltatok. Az Atya eljön és elmondja nektek, hogy nézzétek meg a régi világ állapotát, hogy hová jutott mostanra. Az emberi lények semmit nem tudnak arról, hogy a világciklus hogyan forog. Az Atya azt mondja: Tegyétek a kezeteket a szívetekre, és kérdezzétek meg magatoktól, hogy vajon tudtatok-e ezekről korábban. Egyáltalán nem! Most tudjátok csak, hogy Baba újra eljött, hogy átadja nekünk a világ fölötti uralkodást. Nem lép be akárki intellektusába, hogy mit jelent a világ fölötti uralkodás. A világ az egész világot jelenti. Ti tudjátok, hogy az Atya egy olyan királyságot ad nekünk, hogy fél ciklusra, azt senki nem kaparinthatja meg tőlünk. Tehát, gyerekek, nagyon boldognak kellene lennetek. Már olyan sokszor igényeltétek az Atyától a királyságot. Az Atya az Igazság. Ő az igaz Tanár. Ő a Satguru is. Ezt nem hallottátok korábban. Most megértitek ennek a jelentését is. Az Ő gyerekei vagytok, tehát képesnek kellene lennetek emlékezni az Atyára. Manapság az emberek már gyerekkorban gurut fogadnak maguknak. Egy képet készítenek a gurujukról, amit a nyakukban viselnek, vagy otthon tartsák. Itt az a csodálatos, hogy az Atya, a Tanár és a Satguru, mind egy Valaki. Az Atya azt mondja: Haza foglak vinni benneteket Magammal. Amikor azt kérdezik tőletek, hogy „Mit tanultok?”, válaszoljátok nekik: Rádzsa jógát tanulunk, azért, hogy az új világ királyságát igényeljük. Mint ahogyan létezik jóga az ügyvédekkel, így ez rádzsa jóga. Az ügyvédek intellektusának jógája biztosan egy ügyvédhez fog kapcsolódni, azaz, ők biztosan a tanárukra fognak emlékezni. Ti azt mondjátok, hogy azért tanultok, hogy elérjétek a mennyország királyságát. Minket ki tanít? Isten, Shíva Atya. Neki folyamatosan csak egy neve van. Ez a név nem a szekér neve. Az Én nevem Shíva. Ti azt mondjátok „Shíva Atya”, és „Brahma, a szekér”. Ti tudjátok, hogy milyen csodálatos ez. A test csak egy. Miért nevezik őt a „Szerencsés Szekérnek”? Mert Shív Baba belelépett. Biztosan két lélek van. Ezt csak ti tudjátok; senki más, még csak nem is gondolkodik ezen. Azt írják a Szerencsés Szekérről (Bhagirathról), hogy elhozza a Gangeszt. A vizet hozzák el? Ti most gyakorlatban is láthatjátok, hogy ki hozza azt el, és Ő mit hoz el (a tudást)? Ki lépett be ebbe a testbe? Az Atya, aki belépett. Víz nehezen lépne be egy emberi lénybe. A víz nehezen tudna valaki hajtincséből a felszínre jönni. Az emberi lények soha nem gondolkodnak el ezeken a dolgokon. Azt mondják: „A vallás hatalom”. A vallásban erő van. Mondjátok meg, hogy melyik vallásban van a legtöbb erő! (A Brahmin vallásban). Igen, ez helyes. Bármilyen erőről van szó, az a Brahmin vallásban megvan. Egyetlen más vallásban sincs erő. Ti most Brahminok vagytok. Ti, Brahminok most erőt kaptok az Atyától, amin keresztül a világ mestereivé váltok. Nektek nagyon sok erőtök van. Ti azt is mondjátok, hogy a Brahmin valláshoz tartoztok. Ez nem fog beülni akárki intellektusába. Bár létrehozták a variációs forma képmását, de az nem teljes. A fő dolog, hogy senki nem ismeri a Teremtőt, és az első teremtményét. Az Atya a Teremtő, és a Brahminok a fejdísz. Ebben erő van. Csak az Atyára való emlékezéssel kaptok erőt. Ugye a gyerekek biztosan sorszámszerintiek? Ezen a világon ti vagytok a legemelkedettebb Brahmin klán díszei. Még az istenségekénél is sokkal emelkedettebbek vagytok. Most hatalmat kaptok. A legnagyobb erő a Brahmin vallásban van. Mit tesznek a Brahminok? Az egész világot békéssé teszik. A ti vallásotok olyan, hogy mindenkit felszabadít annak alapján, hogy követitek a shrimatot. Ezért mondja az Atya: Benneteket még Magamnál is emelkedettebbekké teszlek. Ti Brahmand mestereivé, és a világ mestereivé is váltok. Ti az egész világ felett fogtok uralkodni. Azt éneklik: „Bharat a mi országunk”. Néha a dicséret énekeit énekelik, néha azt mondják: „Nézzétek meg, hogy Bharat állapota milyenné vált.” Nem tudják, hogy mikor volt Bharat olyan emelkedett. Az emberi lények azt hiszik, hogy a pokol és a mennyország egyszerre, együtt vannak itt. Akik gazdagok és autójuk, stb. van, azt gondolják, hogy a mennyországban vannak. Nem értik, hogy az új világot nevezik mennyországnak. Itt mindent meg kell tanulni. A tudomány eszközei majd később hasznosak lesznek ott. Ott a tudomány boldogságot ad. Itt minden dolgon keresztül csak időleges boldogság van. Ott a tudomány állandó boldogsággá válik nektek, gyerekeknek. Mindent itt kell megtanulni, és így azok a sanskarák oda átvihetők. Az új lelkek ott nem fogják megtanulni ezeket. A gyerekek innen fogják megtanulni a tudományt, és elmennek oda. Nagyon okosakká fognak válni. Minden sanskarát át fognak vinni, ami ott hasznos lesz. Most időleges a boldogság. Ezek a bombák, stb., mindent el fognak pusztítani. Hogyan jöhet létre a béke uralma halál nélkül? Itt most a békétlenség királysága van. Abban is sorszámszerinti a megértésetek, hogy először majd hazamentek, és azután elmentek a boldogság földjére. Az Atya nem lép a boldogság földjére. Az Atya azt mondja: Nekem egy öreg szekérre van szükségem. Az imádat ösvényén mindenki vágyát teljesítem. A hírhozók már megmutatták, hogy az imádók hogyan hajtják végre az intenzív imádatot. Feldíszítik az istenségeket, imádják őket, majd elsüllyesztik őket a tengerbe. Nagyon sok a kiadás. Kérdezzétek meg tőlük: Mikor kezdődött ez? Azt válaszolják, hogy mindez az idők kezdetétől tart. Ők nagyon sokat körbe vándorolnak. Mindaz a dráma. Az Atya ismételten elmagyarázza nektek, gyerekeknek, hogy eljött, hogy nagyon édessé tegyen benneteket. Azok az istenségek nagyon édesek. Most az emberi lények olyan keserűek. Akik annak idején sokat segítettek az Atyának, azokat folyamatosan imádják. Titeket imádnak. Ti egy emelkedett státuszt is igényeltek. Az Atya saját Maga mondja: Még Magamnál is emelkedettebbekké teszlek benneteket. Ezek a magasak közt legmagasabb Atya emelkedett utasításai. Azt nem mondjátok, hogy ezek Krishna utasításai. Még a Gítában is nagyon jól ismert a shrimat. Krishna ebben az időben igényli az Atyától az örökségét. Az Atya belépett Krishna lélek szekerébe. Ez egy csodálatos dolog! Ez soha nem lép be akárki intellektusába. Sok erőfeszítésbe kerül még azoknak is, akik megértik, hogy hogyan magyarázzák ezt. Az Atya ezt nagyon jól elmagyarázza nektek, gyerekeknek. Baba azt írja: A Brahminok legemelkedettebbek, Brahma száján keresztül született teremtmények. Ha emelkedett szolgálatot végeztek, akkor megkapjátok ezt a díjat. Ha az Atya segítőivé váltok, akkor sorszám szerint mind díjat kaptok, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Bennetek olyan sok erő van, hogy az emberi lényeket a mennyország mestereivé tehetitek. Ti, vagytok a szellemi hadsereg. Ha nem viselitek ezt a kitűzőt, akkor hogyan fogják az emberek megérteni, hogy a szellemi hadsereghez tartoztok? A katonaságnál az emberek mindig viselnek egy jelvényt. Shív Baba az új világ Teremtője. Ott az istenségek királysága volt; ami most nem létezik. Ezért az Atya azt mondja: Manmanabhav! Felejtsétek el a testeteket, és az összes testi kapcsolatotokat, és egyedül Rám emlékezzetek! Utána majd Krishna dinasztiájába mentek. Ebben a szégyellni való kérdése nem merül fel. Ti emlékezni fogtok az Atyára. Az Atya Brahmáról azt mondja, hogy annak idején Narayan imádó volt, és Narayan képét állandóan magánál tartotta. Séta és mozgás közben mindig azt a képet nézte. Most, hogy nektek, gyermekeknek tudásotok van, biztosan viselnetek kellene egy kitűzőt. Ti vagytok azok, akik hétköznapi emberekből Narayanná változtok. Ti vagytok azok, akik raja jógát tanítanak. Elvégezitek azt a szolgálatot, hogy az emberilényeket Narayánná változtassátok. Ellenőrizzétek magatokat: Van bennem bármilyen hiányosság? Ti, gyerekek eljöttök BapDadához. Az Atya (Bap) Shív Baba; Dada pedig a szekere. Az Atya biztosan a szekéren keresztül találkozik veletek. Ti, gyerekek azért jöttök az Atyához, hogy felfrissüljetek. Amikor előtte ültök, akkor könnyű Rá emlékezni. Baba azért jött, hogy hazavigyen benneteket. Az Atya most előttetek ül, tehát még többet kellene emlékeznetek Rá. Minden nap növelhetitek az emlékezés zarándoklatát, még Madhubanon kívül is. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég-elvesztett és most-megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A szellemi Atya namastét mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ellenőrizzétek magatokat: Van még bennem valamilyen hiányosság? Az istenségek nagyon édesek. Ugyanolyan édessé váltam már?

2. Kövessétek az Atya legemelkedettebb utasításait, hogy megalapítsátok a saját királyságotokat. Annak érdekében, hogy szolgálatkésszé váljatok, késztessétek az intellektusotokat arra, hogy forgassa a tudást a világ kezdetéről, közepéről és végéről, valamint a mennyországról és a pokolról.

Áldás:
Legyetek világjótevők, akik mindenkinek a béke és az erő sugarait adják, az emelkedett érzéseik alapján.

Mint ahogy az Atya gondolataiban és szavaiban mindig jótékony érzések és kívánságok vannak, ugyanilyen módon nektek, gyermekeknek is a gondolatai a világ iránt, jótékony érzésekkel és kívánságokkal legyenek feltöltve. Miközben ezt a munkát végezitek, a világ minden lelke merüljön fel. Legyetek a tudás mester napjai, és a tiszta érzéseitek és emelkedett kívánságaitok alapján, folyamatosan adjátok a béke és erő sugarait, és aztán azt fogják mondani, hogy világjótevők vagytok. Azonban ehhez szabadnak és felszabadultnak kell lennetek minden kötéstől.

Slogen:
Az „én” és „enyém” tudatosság ajtók a test tudatossághoz. Most zárjátok be ezeket az ajtókat.