19.05.2020       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, most Isten földjén ültök azért, hogy elmenjetek a béke földjére és a boldogság földjére. Ez az Igazság társasága, ahol a legemelkedettebb emberi lényekké váltok.

Kérdés:
Hogy van az, hogy ti, gyerekek emelkedettebbek vagytok, mint az Atya, és nem pedig kevesebbek?

Válasz:
Baba azt mondja: Gyerekek, Én nem válok a Világ Mesterévé. Azzal együtt, hogy a világ mestereivé teszlek benneteket, Brahmand mestereivé is teszlek titeket. Én, a Magasak közt Legmagasabb Atya köszöntelek titeket, gyerekeket. Ezért még Nálam is emelkedettebbek vagytok. Köszöntelek titeket, mestereket. Aztán ti köszöntitek az Atyát, aki benneteket ezzé tesz.

Om shanti.
Baba azt mondja „Namaste” nektek, legédesebb szellemi gyerekeknek. De ti még csak nem is válaszoltok erre, és nem mondjátok azt: Baba, namaste. Gyerekek, tudjátok, hogy Baba Brahmand mestereivé és a világ mestereivé is tesz benneteket. Az Atya egyszerűen csak Brahmand mesterévé válik, Ő nem válik a világ mesterévé. Ő titeket, gyerekeket mindkettő – Brahmand és a világ – mestereivé is tesz. Tehát, mondjátok meg Nekem, ki a nagyszerűbb? Ti, gyerekek nagyszerűbbek vagytok. Ezért ti, gyerekek azt mondjátok: Namaste. Baba, csak Te teszel minket a Brahmand és a világ mestereivé. Ezért mi azt mondjuk Neked, „Namaste”. A muzulmánok azt mondják: Üdvözlet Allahnak. Ti gyerekek, akiknek hitük van, boldogok vagytok. Senki nem jönne ide, akinek nincs hite. Akik eljönnek ide, azok tudják, hogy ők nem egy emberi guruhoz jönnek; nem egy emberi atyához, egy emberi tanárhoz, vagy egy emberi guruhoz jönnek. Ti a Szellemi Atyához, a Szellemi Tanárhoz és a Szellemi Satguruhoz jöttök. Megszámlálhatatlan emberi lény van, míg az az Egyetlen csak egy. Korábban senki nem ismerte az Ő bemutatását. Azt megemlítik az imádat ösvényén szentírásokban, hogy senki nem ismeri a Teremtőt vagy a teremtményt. Mivel nem ismerik Őt, ezért árváknak nevezik őket. Akik tanultak (műveltek), azok képesek megérteni, hogy minden lélek Atyja csak az egy testetlen Egyetlen. Ő eljön és az Atyánkká, a Tanárunkká és Satgurunkká válik. Krishna nevét dicsőítették a Gitában. A Gita minden szentírások ékszere; minden szentírás anyja; a legemelkedettebb szentírás. Csak a Gitát tekintik az anyának és az atyának. Más szentírások közül egyiket sem neveznének az anyának és az atyának. A Shrimad Bhagawad Gitára emlékeznek az anyaként. A Gita tudása merült fel Isten lótusz szájából. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ezért az biztos, hogy a Gita, amit a Magasak közt Legmagasabb, a Teremtő mondta el; minden más szentírás annak a levelei, annak a teremtménye. Soha nem kapnak egy örökséget egy teremtménytől. Ha azt meg is kapnátok, az csak egy ideiglenes időszakra lenne. Olyan sok más szentírás van, amit emberi lények tanítanak más emberi lényeknek. Azzal, hogy azokat tanulmányozzák, csak ideiglenes boldogságot kapnak egy születésre. Minden más tanulmányt emberi lények tanítanak emberi lényeknek egy ideiglenes időszakra. Ők csak ideiglenes boldogságot kapnak. Aztán a következő születésükben újból egy más tanulmányt kell folytatniuk. Itt csak az egy testetlen Atya van, akitől 21 születésre megkapjátok az örökséget. Ezt semmilyen emberi lény nem adhatja nektek. Ők még egy fillér értékűvé sem tesznek titeket, míg az Atya font értékűvé tesz benneteket. Az Atya most itt ül, és magyaráz nektek, gyerekeknek. Ti mind Isten gyermekei vagytok. Mivel Őt mindenütt jelenvalónak mondják, ezért semminek nem értik a jelentését. Ha a Legfelső Lélek ott lenne mindenkiben, akkor az atyaiság lenne. Ha mindenki az Atya lenne, akkor hogyan kaphatnátok egy örökséget? Kinek a szomorúságát távolítanák el, és ki? Csak az Atyát nevezik a Szomorúság Eltávolítójának és a Boldogság Adományozójának. Nincs értelme mindenkit Atyának nevezni. Az Atya itt ül, és elmagyarázza, hogy ez Ravan királysága. Ez is rögzítve van a drámában. Ezért ezt világosan megmutatják a képeken. Nektek, gyerekek ott van az intellektusában, hogy a legjelentőségteljesebb átmeneti korban vagytok. Az Atya eljött, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké tegyen benneteket. Ugyanúgy, ahogy egy státuszt kaptok azzal, hogy azért tanultok, hogy egy ügyvéddé vagy egy orvossá váljatok, így azt is megértitek, hogy mivé fogtok válni ezen a tanulmányon keresztül. Itt az Igazság társaságában ültök, amin keresztül elmentek a boldogság földjére. Az igazságnak két földje van; az egyik a boldogság földje és a másik a béke földje, ami Isten otthona. Az Atya a Teremtő. Akik bölccsé válnak azzal, hogy az Atyával tanulnak, azoknak az a kötelességük, hogy szolgálatot végezzenek. Az Atya azt mondja: Most, hogy mindent megértettetek okosakká váltatok. Ezért menjetek el Shíva templomaiba, és magyarázzatok nekik. Kérdezzétek meg tőlük: Miért ajánlotok fel Shívának különböző gyümölcsöket, virágot, vajat, ghit, uck virágot és rózsát? Krishna templomában nem ajánlanak fel uck virágokat. Ott nagyon jó, illatos virágokat ajánlanak fel. Shíva templomában csak uck virágokat vagy rózsákat ajánlanak fel. Azonban egyikük sem érti annak a jelentését. Az Atya most titeket, gyerekeket tanít. Nem egy emberi lény az, aki tanít benneteket. A világ többi részén emberi lények tanítanak emberi lényeket, míg itt Isten tanít benneteket. Egyetlen emberi lényt sem lehet Istennek nevezni. Még Lakshmit és Narayant sem lehet Istennek nevezni. Őket istenségeknek nevezik. Brahmát, Vishnut és Shankart is istenségeknek nevezik. Csak az egy Atya Isten. Ő minden lélek Atyja. Minden lélek így kiált: Óh, Legfelső Atya, Legfelső Lélek! Az Ő igazi neve Shíva, és titeket, gyerekeket saligramoknak hívnak. Amikor a punditok egy áldozati tüzet teremtenek, akkor egy nagyon nagy Shíva lingamot és sok kicsi saligramot készítenek. A lelkeket hívják saligramoknak, és a Legfelső Lelket Shívának. Ő minden lélek Atyja és mi mind testvérek vagyunk. Az emberek még a testvériességről is beszélnek. Mi, az Atya gyerekei, testvérek vagyunk. Hogyan váltunk fivérekké és nővérekké? Ti, emberek Prajapita Brahma száján keresztül kerültök megteremtésre; ti Brahminok vagytok; Prajapita Brahma gyerekei. Ezért hívnak benneteket kumároknak és kumariknak. Achcha. Ki teremtette meg Brahmát? Isten. Brahma, Vishnu és Shankar a teremtmény része. A szubtilis régió is egy teremtmény. Ti, gyerekek Brahma lótusz ajkain keresztül merültetek fel. Titeket neveznek Brahminoknak. Ti szájon keresztül született, örökbe fogadott gyerekek vagytok. Prajapita Brahma hogyan teremt gyermekeket? Neki biztosan örökbe kell fogadnia őket, ugyanúgy, ahogy a guruk is örökbe fogadják a követőiket; őket nevezik tanítványoknak. Prajapita Brahma az egész világ atyja, Őt a nagy-nagy-nagyapának is nevezik. Brahmára, az Emberiség Atyjára itt van szükség. Van egy Brahma a szubtilis régióban is. Bár emlékeznek a Brahma, Vishnu és Shankar nevekre a szubtilis régió lényeiként, de a szubtilis régióban nincsenek emberek. Ki Prajapita Brahma? Az Atya itt ül és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. A brahmin papok is Brahma gyermekeinek nevezik magukat. Most hol van Brahma? Ti azt mondjátok, hogy itt ül, ellenben ők azt mondják, hogy a múltban létezett. Azok a brahminok imádóknak nevezik magukat. Ti most gyakorlati módon Brahminok vagytok. Ti, Prajapita Brahma gyermekei, mind egymás fivérei és nővérei vagytok. Shív Baba örökbe fogadta Brahmát. Ő azt mondja: Én belépek ebbe az öreg testbe, és raja jógát tanítok nektek. Az embereket istenségekké változtatni nem egy emberi lény feladata. Csak az Atyát hívják a Teremtőnek. Bharat emberei tudják, hogy Shíva születésnapja megünneplésre kerül. Shíva az Atya. Az emberek nem tudják, hogy ki adta ezt a királyságot az istenségeknek. A mennyország Teremtője a Legfelső Lélek, az Egyetlen, akit a Tisztítónak is neveznek. Ti, lelkek eredetileg tiszták vagytok, aztán keresztülmentek a sato, rajo és tamo állapotokon. Most, a vaskorban mindenki tamopradhan, míg az aranykorban mindenki satopradhan. Lakshmi és Narayan királysága 5.000 évvel ezelőtt kezdődött, és az istenségek dinasztiája 2.500 éven át tartott. Az ő gyerekeik is uralkodtak abban a királyságban. Ott volt I., II., stb. Lakhsmi és Narayan. Az emberek ezekről a dolgokról semmit nem tudnak. Most mindenki tamopradhan és tisztátalan. Itt egyetlen egy emberi lény sem lehet tiszta. Mindenki így kiált: Óh, Tisztító, jöjj el! Ezért ez a világ tisztátalan. Ezt hívják a vaskori pokolnak. Az új világot hívják mennyországnak, a tiszta világnak. Aztán hogyan váltok tisztátalanná? Ezt senki nem tudja. Bharatban nincs egyetlen egy emberi lény sem, aki ismeri a 84 születését. Az emberek maximum 84 és minimum 1 születést vesznek. Bharatot tekintik a múlhatatlan földnek, mert ez az a föld, ahova Shív Baba inkarnálódik. Bharat földje soha nem semmisülhet meg, míg minden más föld meg fog semmisülni. Az eredeti örökkévaló istenségi vallás mostanra eltűnt. Itt senki nem nevezné magát egy istenségnek, mert az istenségek tiszták és satopradhanok voltak. Ők mind tisztátalan imádókká váltak. Az Atya itt ül, és mindezt elmagyarázza. Isten beszél: Isten mindenki Atyja, és csak egyszer jön el Bharatba. Mikor jön el? A legemelkedettebb átmeneti korban. Csak ezt az átmeneti kort nevezik a legemelkedettebb kornak. Ez az átmeneti kor a vaskorból aranykorrá, a tisztátalanból tisztává válás kora. A tisztátalan emberi lények a vaskorban élnek, míg a tiszta istenségek az aranykorban élnek. Ezért hívják ezt a kort a legemelkedettebb átmeneti kornak, amikor az Atya eljön, és tisztátalanból tisztává változtat benneteket. Ti eljöttetek ide, hogy hétköznapi emberekből istenségekké, a legemelkedettebb lényekké váljatok. Az emberi lények még azt sem tudják, hogy mi, lelkek a Nirvána földjén élünk. Onnan eljövünk ide azért, hogy eljátsszuk a saját szerepeinket. Ennek a játéknak az időtartama 5.000 év. El kell játszanunk a szerepeinket ebben a korlátlan játékban. Minden emberi lény színész. A drámának ez a ciklusa folyamatosan forog, az soha nem állhat meg. Először az istenségek jönnek, hogy eljátsszák a szerepeiket az aranykorban. Aztán ott vannak az ezüst kor harcosai. Ezt a játékot meg kell érteni. Ez a világ most a tüskék dzsungele; minden emberi lény boldogtalan. Ezután, a vaskor után az aranykor jön. A vaskorban olyan sok emberi lény van. Mennyi lenne az aranykorban? Nagyon kevés. Ott csak az eredeti és örökkévaló napdinasztia istenségei lennének. Ennek az öreg világnak most át kell alakulnia. Az, a hétköznapi emberi lények világából az istenségek világává fog változni. Annak idején az eredeti örökkévaló istenségi vallás létezett, de most senki nem nevezné magát istenségnek. Ők elfelejtették a saját vallásukat. Csak Bharat emberei felejtették el a saját vallásukat. Mivel Hindusztánban élnek, ezért a vallásukat hindunak nevezik. Az istenségek tiszták, míg a hinduk tisztátalanok. Ezért nem nevezhetik magukat istenségeknek. Ők folyamatosan az istenségeket imádják. Magukat bűnösnek és degradáltnak nevezik. Az Atya elmagyarázza: Imádatra méltók voltatok, de mostanra tisztátalan imádókká váltatok. A „hum so” jelentése is elmagyarázásra került nektek. Ők azt mondják, hogy minden egyes lélek a Legfelső Lélek. Azt helytelenül értelmezték. A test hamis, és Maya is hamis. Ezt nem mondanátok az aranykorban. Az Atya megteremti az igazság földjét, aztán Ravan eljön, és azt a hamisság földjévé teszi. Az Atya most eljön, és mindezt elmagyarázza nektek. Mi a lélek, és mi a Legfelső Lélek? Ezt senki nem tudja. Az Atya azt mondja: Ti, lelkek fénypontok vagytok. Mindenki 84 születésének a szerepe rögzített. Senki nem tudja, hogy mi, lelkek milyenek vagyunk. Csak azt tudják, hogy ez és ez egy ügyvéd, vagy, ez vagy az, de senki nem tud semmit a lélekről. Csak amikor az Atya eljön, akkor adja át nektek a felismerést. A 84 születésetek örökkévaló szerepei fel vannak véve bennetek, lelkekben. A szerepeitek soha nem semmisülhetnek meg. Ez a Bharat virágoskert volt, ahol nem volt más, csak boldogság. Most nincs más, csak bánat. Az az Atya most tudást ad nekünk. Ti, gyerekek most meghallgatjátok az új dolgokat az Atyától. A legújabb dolog az, hogy hétköznapi emberekből istenségekké kell válnotok. Tudjátok, hogy nem egy emberi lény tanítja nektek a tanulmányt azért, hogy emberi lényekből istenségekké változzatok; Isten tanítja ezt a tanulmányt. Istent mindenütt jelenvalónak nevezni, ami azt jelenti, hogy megsértik Őt. Az Atya most elmagyarázza: Bharatot Én mennyországgá teszem minden 5.000 évben. Ravan eljön, és azt pokollá teszi. A világon senki nem tudja ezeket a dolgokat. Csak az Atya jön el, és hétköznapi emberekből istenségekké változtat benneteket. Arra emlékeznek, hogy Isten kimosta a piszkos ruhákat. Ott nincs bűn; az a világ teljesen bűntelen. Most a világ bűnös. Az emberek így kiáltanak: Óh, Tisztító jöjj el! Ravan tett minket tisztátalanná. Azonban azt nem tudják, hogy Ravan mikor jött és mi történt. Ravan olyan nincstelenné tett benneteket. 5.000 évvel ezelőtt Bharat olyan gazdag volt; ott gyémántokkal és ékszerekkel díszített aranypaloták voltak; olyan nagy gazdagság volt! Nézzétek meg, hogy most milyen az állapot! Senki más, csak az Atya tudja Bharatot a koronává (a legmagasabb földdé) tenni. Most azt mondjátok, hogy Shív Baba mennyországgá teszi Bharatot. Az Atya azt mondja: A halál most ott áll előttetek. Ti mind a visszavonulás állapotában vagytok. Most haza kell térnetek. Ezért tekintsétek magatokat lelkeknek, és állandóan csak Rám emlékezzetek, és így a bűneitek el fognak égni. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Mi, Brahminok, Brahma szájon keresztül született gyermekei vagyunk. Isten Maga tanítja nekünk ezt a tanulmányt, hogy hétköznapi emberi lényekből istenségekké változzunk. Maradjatok ebben a mámorban és boldogságban. Ebben a legjelentőségteljesebb átmeneti korban erőfeszítést kell tennetek azért, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké váljatok.

2. Ez most a visszavonulásunk állapota. A halál ott áll előttünk. Haza kell térnünk. Ezért el kell égetnünk minden bűnünket azzal, hogy az Atyára való emlékezésben maradunk.

Áldás:
Állandóan legyetek abban a tudatosságban, hogy egy szellemi zarándoklaton vagytok és maradjatok túl, elszakadottan és szabadon a ragaszkodástól.

Egy szellemi zarándok állandóan, folyamatosan előrehalad az emlékezés zarándoklatán. Ez a zarándoklat mindig boldogságot ad. Akik a szellemi zarándoklaton maradnak, azoknak nincs szükségük semmilyen más zarándoklatra. Minden más zarándoklat elmerül ebben a zarándoklatban. A tudatnak és a testnek minden vándorlása véget ér. Tehát mindig legyetek abban a tudatosságban, hogy szellemi zarándokok vagytok egy zarándoklaton, akiknek semmilyen ragaszkodásuk nincs senkihez. Megkapjátok az áldást, hogy könnyen túl maradtok, elszakadottak és szabadok vagytok a ragaszkodástól.

Slogen:
Állandóan, folyamatosan azt az éneket énekeljétek, „Wah Baba! Wah, a szerencsém! Wah, édes család!”