07.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, musicie oczyścić cały świat potęgą jogi. Pokonując Maję potęgą jogi możecie stać się zwycięzcami świata.

Pytanie:
Jaka jest rola Ojca? Dzieci, na podstawie czego rozpoznałyście tę rolę?

Odpowiedź:
Rolą Ojca jest usunąć cierpienie każdego i obdarzyć ich szczęściem, uwolnić każdego z łańcuchów Rawana. Noc czczenia kończy się, gdy przychodzi Ojciec. Ojciec Sam się wam przedstawia, a także przedstawia Swoją posiadłość. Poznając jednego Ojca, poznajecie wszystko.

Piosenka:
Ty Jesteś Matką i Ty jesteś Ojcem.

Om śanti.
Dzieci, zrozumiałyście znaczenie „om śanti”. Ojciec wyjaśnił, że każdy z was jest duszą i że macie główne role w tej sztuce świata. Czyja to jest rola? Dusze przyjmują ciała i odgrywają swoje role. Dlatego On teraz czyni was, dzieci, świadomymi duszy. Przez tak długi czas byliście świadomi ciała. Teraz uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca. Nasz Baba teraz przyszedł zgodnie z planem sztuki życia. Ojciec przychodzi w nocy. Nie ma ustalonej daty ani czasu, kiedy On przychodzi. Jest data i czas dla tych, którzy rodzą się w sposób fizyczny. Ten Jeden jest parlokik Ojcem. On nie rodzi się w sposób fizyczny. Oni podają datę, czas itd. narodzin Kriszny. Odnośnie Tego Jednego (Śiwy) mówi się, że On rodzi się w sposób boski. Ojciec wchodzi w tego i mówi nam, że to jest nieograniczona sztuka życia. W tej sztuce życia połowa cyklu jest nocą. Przychodzę, kiedy jest noc, kiedy panuje największa ciemność. Nie ma daty ani czasu Mojego przyjścia. Obecnie czczenie jest także tamopradhan. Przez połowę cyklu panuje nieograniczony dzień. Ojciec Sam mówi: Wszedłem w tego. Jest powiedziane w Gicie, że Bóg mówi. Jednak żadna ludzka istota nie może być Bogiem. Kriszna jest także ludzką istotą, ale posiada boskie cnoty. Ten świat jest światem ludzkich istot, to nie jest świat bóstw. Oni śpiewają: Pokłony dla bóstwa Brahmy. On jest mieszkańcem subtelnego rejonu. Dzieci, wiecie, że w subtelnym rejonie nie ma kości ani ciała. Tam jest subtelne białe światło. Gdy dusze są w świecie bezcielesnym, nie mają ani subtelnych ciał, ani ciał z kośćmi. Żadna ludzka istota o tym nie wie. Tylko Ojciec przychodzi i mówi wam to wszystko. Tylko wy,bramini słuchacie tego, nikt inny tego nie słucha. Klan bramiński istnieje tylko w Bharacie i on może istnieć tylko wtedy, gdy Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zakłada religię bramińską poprzez Pradżapitę Brahmę. On nie powinien być zwany Stwórcą. To nie jest tak, że On stwarza nowe stworzenie. Nie, On je tylko odnawia. Wy wołacie do Niego: O, Baba, przybądź do tego nieczystego świata i uczyń nas czystymi. On teraz czyni was czystymi, a następnie wy oczyszczacie ten świat potęgą jogi. Pokonując Maję, stajecie się zwycięzcami świata. Potęga jogi jest także zwana potęgą ciszy. Mędrcy i święci chcą spokoju, ale nie znają znaczenia spokoju. Tutaj, z całą pewnością macie odgrywać role. Rejon ciszy jest waszym słodkim domem ciszy. Dusze, teraz wiecie, że wasz dom jest rejonem ciszy. Przyszliśmy tutaj, by grać nasze role. Oni także wołają do Ojca: Oczyścicielu, Ty, który usuwasz cierpienie, Ty, który jesteś Dawcą Szczęścia, przybądź i uwolnij nas z tych więzów Rawana. Czczenie jest nocą, wiedza jest dniem. Gdy kończy się noc, następuje zwycięstwo wiedzy. To jest sztuka na temat szczęścia i cierpienia. Wiecie, że na samym początku byliście w niebie, a potem stopniowo schodziliście w dół, a następnie dotarliście do piekła. Nikt nie wie, kiedy skończy się wiek żelazny ani kiedy zacznie się wiek złoty. Gdy poznajecie Ojca, dowiadujecie się wszystkiego od Niego. Ludzie tak bardzo błądzą w swoich poszukiwaniach Boga. Oni nie znają Ojca. Tylko, gdy On Sam przychodzi i Sam się przedstawia oraz przedstawia Swoje bogactwo, tylko wtedy oni mogą Go poznać. Dziedzictwo otrzymuje się od Ojca, nie od matki. Ten jest także zwany Mamą, matką, ale nie otrzymujecie od niego dziedzictwa. Nie wolno wam go pamiętać. Brahma, Wisznu i Śankar są również dziećmi Śiwy. O tym też nikt nie wie. Tylko jeden Ojciec jest Stwórcą całego nieograniczonego świata. Wszyscy inni są Jego stworzeniem. Oni są ograniczonymi stwórcami. Teraz Ojciec mówi: Dzieci, pamiętajcie Mnie i wasze grzechy zostaną usunięte. Ludzkie istoty nie znają swojego Ojca, kogo więc pamiętają? Dlatego Ojciec mówi: Oni stali się całkowitymi sierotami. To również jest ustalone w sztuce życia. Zarówno w czczeniu jak i w wiedzy najwznioślejszym działaniem jest dawanie darów. Na ścieżce czczenia ludzie dają dary w imię Boga. W jakim celu? Oni niewątpliwie czegoś pragną. Rozumieją, że w następnym życiu otrzymają owoc za to, co teraz robią. Cokolwiek robią w swoim obecnym życiu, otrzymają owoc za to w swoim następnym życiu. Nie będą tego otrzymywać życie po życiu (przez wiele wcieleń). Otrzymują owoc tylko na jedno życie. Najlepszym czynem jest dawanie. Dawca jest zwany dobroczynną duszą. O Bharacie mówi się, że jest wielkim dawcą. W żadnym innym lądzie nie dają tyle darów, ile w Bharacie.Ojciec przychodzi i daje wam, dzieci, a potem wy dajecie Ojcu. Mówi się: Baba, gdy Ty przyjdziesz, oddamy Ci wszystko - ciało, umysł i bogactwo. Nie mamy nikogo oprócz Ciebie. Ojciec mówi: Ja także mam tylko was, dzieci. Nazywacie Mnie Niebiańskim Bogiem Ojcem, to znaczy Tym, który stwarza niebo. Przychodzę i daję wam zwierzchnictwo nad niebem. Dzieci, dajecie wszystko Mnie, mówiąc: Baba, wszystko to jest Twoje. Na ścieżce czczenia mówiliście: Baba, to wszystko Ty nam dałeś. Potem, gdy to przemija, jesteście nieszczęśliwi. To jest przemijające szczęście z powodu czczenia. Ojciec wyjaśnia: Na ścieżce czczenia pośrednio składaliście dary i wykonywaliście dobroczynność. Stale otrzymywaliście owoc za to. Teraz, obecnie, wyjaśniam wam znaczenie czynu, grzesznego czynu i neutralnego czynu. Jakiekolwiek czyny wykonaliście na ścieżce czczenia, za to przeze Mnie otrzymaliście przemijające szczęście. Nikt inny na świecie nie zna tych aspektów. Tylko Ojciec przychodzi i przekazuje wam głębię filozofii karmy. W złotym wieku nikt nie wykonuje złych czynów. Tam jest szczęście i tylko szczęście. Ludzie pamiętają niebo jako ziemię szczęścia. Każdy teraz znajduje się w piekle, ale i tak mówią, że ta i ta osoba poszła do nieba. Dusze bardzo lubią niebo! To dusza mówi, że ktoś poszedł do nieba. Jednak, ponieważ dusze są teraz tamopradhan, one nie wiedzą, co to jest niebo ani też, co to jest piekło. Nieograniczony Ojciec mówi: Wszyscy staliście się tamopradhan! Nie znacie sztuki życia. Rozumiecie, że cykl świata kręci się, a więc on musi obracać się identycznie. Ludzie to mówią tylko po to, by tak mówić. Teraz jest zbieżny wiek. Istnieje chwała tylko tego jednego zbieżnego wieku. Królestwo bóstw trwa przez połowę cyklu. Następnie, gdzie znika to królestwo? Kto je zdobył? Tego nikt nie wie. Ojciec mówi: Rawan je zdobył. Potem oni pokazali wojnę pomiędzy bóstwami a diabłami. Ojciec teraz wyjaśnia, że zostaliście pokonani przez 5 występków Rawana, ale potem odnosicie zwycięstwo nad Rawanem. Byliście godni czci, a potem staliście się czcicielami; staliście się nieczyści. Dlatego więc zostaliście pokonani przez Rawana. Ponieważ Rawan jest waszym wrogiem, dlatego przez cały czas paliliście jego wizerunek. Jednak nie wiedzieliście o tym. Teraz Ojciec wyjaśnia: Staliście się nieczyści z powodu Rawana. Te występki są zwane Mają. Ci, którzy pokonują Maję stają się panami świata. Rawan jest waszym najstarszym wrogiem. Teraz odnosicie zwycięstwo nad pięcioma występkami dzięki przestrzeganiu śrimatu. Ojciec przyszedł, by uczynić was zwycięskimi. To jest gra. Ci, którzy tracą z powodu Mai, tracą wszystko. Ci, którzy wygrywają z Mają, wygrywają wszystko. Tylko Ojciec umożliwia wam zwycięstwo. Dlatego On jest zwany Wszechmocnym Autorytetem. Rawan także jest nie mniejszym wszechmocnym autorytetem. Jednak, ponieważ on sprawia cierpienie, nie jest chwalony. Rawan jest bardzo potężny. On kradnie wasze królestwo. Teraz rozumiecie, w jaki sposób je tracicie i jak je odzyskujecie. Dusze także pragną spokoju: Chcę powrócić do swojego domu. Czciciele pamiętają Boga, ale ponieważ ich intelekty są jak kamień, nie rozumieją, że Bóg jest Ojcem i że oni z całą pewnością muszą otrzymać dziedzictwo od Niego. Wy z całą pewnością je otrzymujecie, ale nie wiecie, kiedy je otrzymujecie i w jaki sposób tracicie. Ojciec mówi: Siadam w tym ciele Brahmy i wam wyjaśniam. Ja także potrzebuję fizycznych organów. Nie mam swoich fizycznych organów. Organy zmysłów istnieją także w subtelnym rejonie. Wy chodzicie i poruszacie się tak jak w niemym filmie. Zostały wynalezione nieme i dźwiękowe filmy, a więc dla Ojca wtedy łatwiej jest wyjaśniać. Oni mają fizyczną siłę, podczas gdy wy macie potęgę jogi. Jeżeli ci dwaj bracia (Rosja i Ameryka) zeszliby się razem, mogliby władać całym światem. Jednak obecnie oni są podzieleni. Dzieci, powinnyście mieć czystą dumę z powodu ciszy. Panujecie nad światem dzięki ciszy i w oparciu o manmanabhaw. Oni mają dumę z powodu nauki, podczas gdy wy macie dumę z powodu ciszy, w której uważacie się za dusze i pamiętacie Ojca. Dzięki temu pamiętaniu stajecie się satopradhan. Baba pokazuje wam bardzo łatwą metodę. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba przyszedł po to, by raz jeszcze dać wam wasze dziedzictwo nieba. Bez względu na to, jakie masz żelazno-wieczne niewole, Ojciec mówi: Zapomnij o nich! Oddaj Mi nawet swoich 5 występków! Przez tak długi czas mówiliście „moje, moje”: „mój mąż”, „moje to”, „moje tamto”. Zapomnijcie to wszystko. Gdy widzicie wszystko, nie powinno być żadnego przywiązania do czegokolwiek. Dzieci, Baba wyjaśnia to tylko wam. Ci, którzy nie znają Ojca, nie są w stanie zrozumieć tego języka. Ojciec przychodzi i zmienia zwykłe ludzkie istoty w bóstwa. Bóstwa istnieją w złotym wieku. W żelaznym wieku są zwykłe ludzkie istoty. Nawet teraz nadal istnieją znaki bóstw, istnieją wizerunki. Nazywacie Mnie Oczyścicielem. Ja się nie degraduję. Mówicie: Byliśmy czyści, a potem zdegradowaliśmy się i staliśmy się nieczyści. Teraz przyjdź i oczyść nas tak, abyśmy mogli powrócić do naszego domu. To jest duchowa wiedza, to są niezniszczalne klejnoty wiedzy. To jest nowa wiedza. Teraz uczę was tej wiedzy i przekazuję wam tajemnice o Stwórcy, początku, środku i końcu stworzenia. Teraz to jest stary świat. Usuń całe swoje przywiązanie do każdego, do swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, nawet do swojego ciała. Dzieci, teraz dajecie wszystko Ojcu. Ojciec potem daje wam zwierzchnictwo nad niebem na 21 wcieleń. Cały czas odbywa się dawanie i branie. Ojciec daje ci fortunę królestwa na 21 wcieleń. Ludzie mówią o 21 wcieleniach, o 21 pokoleniach. To oznacza, że macie pełną długość życia przez 21 wcieleń. Tam nie pozostawiacie swojego ciała w średnim wieku. Nie ma przedwczesnej śmierci. Stajecie się nieśmiertelni, stajecie się panami lądu nieśmiertelności. Śmierć tam do was nigdy nie przychodzi. Teraz czynicie starania, by umrzeć. Ojciec mówi: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych związków, łącznie ze swoim ciałem. Miej wszystkie związki z Jednym Ojcem. Teraz macie wejść w związki szczęścia. Będziecie stale zapominać niewole cierpienia. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, macie stać się czyści. Ojciec mówi: Stale pamiętajcie tylko Mnie i razem z tym wdrażajcie sobie boskie cnoty. Stawajcie się tacy jak te bóstwa. To jest wasz cel i zadanie. Lakszmi i Narajan byli panami nieba. W jaki sposób oni zdobyli to królestwo? Co potem się z nimi stało? Dokąd oni odeszli? Nikt tego nie wie. Dzieci, teraz macie sobie wdrażać te boskie cnoty. Nigdy nikomu nie sprawiajcie cierpienia. Ojciec usuwa cierpienie i daje szczęście, a więc macie każdemu pokazywać tę ścieżkę szczęścia. To znaczy, że macie stać się laską dla ślepych. Wy także byliście ślepi. Byliście dziećmi ślepych. Ojciec dał wam trzecie oko wiedzy. Teraz wiecie, w jaki sposób Ojciec odgrywa Swoją rolę. Wszystko, czego teraz Ojciec was uczy, później zaniknie. Bóstwa nie posiadają tej wiedzy. Tylko wy, bramini, zrodzone poprzez słowa dzieci Brahmy, znacie tę wiedzę o Stwórcy i stworzeniu. Nikt inny nie może jej poznać. Jeśli Lakszmi i Narajan mieliby tę wiedzę, to oznaczałoby, że ona trwa od samego początku czasu. Tam nie ma potrzeby na wiedzę, ponieważ każdy znajduje się w stanie zbawienia. Teraz wszystko dajecie Ojcu, a potem Ojciec daje wam wszystko na 21 wcieleń. Nikt inny nie może złożyć takiego daru. Wiecie, że macie dać wszystko Ojcu. Baba, to wszystko należy do Ciebie. Jesteś dla nas wszystkim. Jesteś Matką i jesteś Ojcem. On odgrywa Swoją rolę. Dzieci, On nas adoptuje, a potem On Sam nas uczy. Potem Sam staje się Przewodnikiem i zabiera nas z powrotem do domu. On mówi: Pamiętaj Mnie, a staniesz się czysty. Wtedy zabiorę cię z powrotem ze Sobą do domu. Ten ofiarny ogień, który został stworzony jest ofiarnym ogniem wiedzy Śiwy. W nim poświęcacie swoje ciała, umysły i bogactwo. Oddajecie wszystko ze szczęściem. Tylko dusza pozostaje. Baba, teraz będziemy przestrzegać tylko Twojego śrimatu. Ojciec mówi: Żyjąc w domu, ze swoją rodziną, masz stać się czysty. Gdy ktoś osiąga wiek 60 lat, przygotowuje się do przejścia na emeryturę. Jednak, on nie przygotowuje się, by powrócić do domu. Teraz otrzymujecie od Prawdziwego Przewodnika mantrę: Manmanabhaw! Bóg mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy zostaną usunięte. Mówcie każdemu, że teraz dla was wszystkich jest wiek emerytury. Pamiętajcie Śiw Babę! Teraz macie powrócić do swojego domu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Uczyń duszę satopradhan poprzez usunięcie ze swojego intelektu wszystkich żelazno-wiecznych niewoli karmy i oddanie 5 występków. Utrzymuj czystą dumę z powodu ciszy.

2. Używaj swojego ciała, umysłu i bogactwa w wartościowy sposób, poświęcając je ze szczęściem w ofiarnym ogniu Rudry. Obecnie oddaj wszystko Ojcu i bierz od Niego prawo do swojego królestwa na 21 wcieleń.

Błogosławieństwo:
Stale bądź niezachwiany i nieporuszony i zakończ wszystkie zaburzenia ze świadomością, że jesteś instrumentem.

Gdy jesteś świadomy, ze jesteś instrumentem z łatwością zakończysz wszystkie rodzaje „ja” i „moje”. Ta świadomość uwalnia cię od wszelkiego rodzaju zaburzeń i daje ci doświadczenie stanu niezachwiania i nieporuszenia. Nie musicie ciężko pracować w usłudze, ponieważ intelekty tych, którzy stają się instrumentami są zawsze świadome, że cokolwiek oni robią, to inni widząc ich będą robili to samo. Być instrumentem w usłudze, to znaczy wyjść na scenę. Wzrok każdego jest automatycznie przyciągany na scenę. Ta świadomość staje się czynnikiem waszego bezpieczeństwa.

Hasło:
Uwolnij się od (wpływu) wszystkich sytuacji i doświadczysz wpływu Boga, Ojca.