16.09.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, by usunąć cierpienie każdego i dać szczęście. Dlatego, skoro jesteście dziećmi Tego, który usuwa cierpienie, nie wolno wam nikomu sprawiać cierpienia.

Pytanie:
Jakie są główne znaki tych dzieci, które wezmą wzniosłe pozycje?

Odpowiedź:
1) One zawsze stosują śrimat.
2) Nie są odnośnie niczego uparte.
3) Same się uczą i galopują naprzód, aby nadać sobie tilak zwierzchnictwa.
4) Nigdy nie powodują strat dla siebie.
5) Są miłosierne i dobroczynne dla każdego. Bardzo się interesują służeniem.
6) Nigdy nie wykonują żadnego zdegradowanego czynu. Nie walczą ani się nie kłócą.

Piosenka:
Zmarnowałeś noc na spaniu, a dzień na jedzeniu.

Om śanti.
Duchowe dzieci siedzą przed Duchowym Ojcem. Dzieci, tylko wy rozumiecie ten język. Nikt nowy nie potrafi tego zrozumieć. Nikt inny nie mówi „duchowe dzieci”. Nikt inny nawet nie wiedziałby, jak to powiedzieć. Wiecie, że siedzicie przed Duchowym Ojcem, Ojcem, którego nikt naprawdę dokładnie nie zna. Pomimo, że rozumiecie, że jesteście braćmi, duszami, że wszyscy jesteśmy duszami i że Ojciec jest Jeden, nikt tak naprawdę nie wie o tym dokładnie. Dopóki osobiście nie przyszliście, aby zrozumieć, w jaki sposób moglibyście to zrozumieć? Tylko kiedy osobiście przychodzisz do Ojca potrafisz zrozumieć. Jesteście braminami. Wasze imię to: Brahma Kumar i Brahma Kumari (synowie i córki Brahmy), należący do bramińskiego klanu. Wszystkie dusze należą do Śiwy. Nie jesteście zwani Śiw Kumar i Śiw Kumari (synami i córkami Śiwy). Te słowa są niewłaściwe. Są zarówno synowie jak i córki. Jako dusze wszyscy należycie do Śiwy. Kiedy stajecie się dziećmi ludzkich istot, jesteście zwani kumar (synami) i kumari (córkami). Dziećmi Śiwy są oczywiście bezcielesne dusze. W świecie duchowym zamieszkują tylko dusze, które są zwane saligramami. Kiedy przychodzicie tutaj, stajecie się fizycznymi kumar i kumari. Tak naprawdę jesteście synami, dziećmi Śiw Baby. Stajecie się synami i córkami, kiedy wchodzicie w ciało. Natomiast wy jesteście synami i córkami Brahmy i dlatego jesteście zwani braćmi i siostrami. Obecnie otrzymujecie tę wiedzę. Wiecie, że Baba nas oczyści i zabierze nas z powrotem ze Sobą. W jakim stopniu dusze pamiętają Ojca, tak zgodnie z tym, staną się czyste. Wy dusze uczycie się tej wiedzy, przekazywanej ustami Brahmy. Wiedza o Ojcu jest także jasno wytłumaczona na obrazach. Sam Śiw Baba nas uczy. Ani Kriszna nas nie uczy, ani nie uczy nas Ojciec poprzez Krisznę. Kriszna jest księciem nieba. Dzieci, to także zostało wam wyjaśnione. Kriszna jest dzieckiem swoich rodziców w złotym wieku. On jest dzieckiem złotowiecznego ojca. On jest księciem nieba. Nikt go nie zna. W dniu urodzin Kriszny ludzie w swoich domach i świątyniach robią dla niego huśtawki. Matki udają się do świątyń i wkładają tam pieniądze i czczą. Obecnie Chrystus jest pokazywany w taki sam sposób jak Kriszna. Jest mu zakładana korona i jest przedstawiany w objęciach matki tak jak Kriszna. Imię Kriszna i Chrystus brzmią podobnie. Jednak jest wielka różnica pomiędzy narodzinami Kriszny, a narodzinami Chrystusa. Narodziny duszy Chrystusa nie następują jako narodziny małego dziecka. Dusza Chrystusa przychodzi i wchodzi w kogoś innego. On nie może się urodzić poprzez występek żądzy. Wcześniej nigdy nie pokazywali Chrystusa jako małe dziecko. Zawsze pokazywali go na krzyżu. Teraz pokazują go jako małe dziecko. Dzieci, wiecie, że nikt, kto zakłada religię, nie może być zabity w ten sposób. A więc kogo oni zabili? Ból otrzymał ten, w którego ciało weszła dusza Chrystusa. Ponieważ, w jaki sposób satopradhan dusza mogłaby doświadczyć bólu? Jaką karmę on musiałby wykonać, aby otrzymać tyle bólu? Dusze przychodzą do świata fizycznego w całkowicie czystym, satopradhan stanie. Konta każdego muszą być wyrównane. Ojciec teraz oczyszcza każdego. Całkowicie czysta, satopradhan dusza nie może po przyjściu stamtąd (ze świata duchowego) doświadczać bólu. To dusza przechodzi przez cierpienie. Kiedy dusza jest w swoim ciele, doświadcza bólu i cierpienia. Kto powiedział: „czuję ból”? Ten, który mieszka w tym ciele. Oni mówią, że w każdym jest Najwyższa Dusza. Jednak Najwyższa Dusza nie powie „czuję ból”. W jaki sposób Najwyższa Dusza mogłaby być obecna w każdym? W jaki sposób Najwyższa Dusza mogłaby cierpieć i doświadczać bólu? Dusze wołają: Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo usuń nasze cierpienie! Dusze wołają do parlokik Ojca. Wiecie, że Ojciec teraz przyszedł i pokazuje wam drogę, jak usunąć wasze cierpienie. Wy dusze stajecie się wiecznie zdrowe i bogate, kiedy jesteście w ciałach. Nie powiecie: „zdrowy i bogaty” w świecie duchowym. W świecie duchowym nie ma żadnego świata. Tam jest tylko spokój. Tam jesteście w stanie oryginalnej religii spokoju. Ojciec teraz przyszedł, by usunąć ból każdego i każdemu dać szczęście. On mówi do dzieci: Stałyście się Moimi. Dlatego nikogo nie rańcie. To jest pole bitwy, ale jest ono incognito. Inne pola bitwy są widoczne. Macie wyjaśniać znaczenie powiedzenia ,,Ci, którzy umierają na tym polu bitwy, pójdą do nieba”. Popatrzcie, jak ważna jest ta bitwa! Dzieci, wiecie, że nikt nie może pójść do nieba umierając w innej bitwie. W Gicie mówi się: „Bóg mówi”. Wierzycie w Niego, prawda? Do kogo Bóg mówi? Czy Bóg mówił do tych, którzy byli zaangażowani w fizyczna bitwę, czy też On mówił do was? On mówi to i do nich i do was. Im także jest mówione: uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. To służenie także musi być wykonywane. Jeśli chcesz pójść do nieba, musisz czynić starania! Na wojnie są ci ze wszystkich religii. Są również sikhowie. Oni pójdą do religii sikhów. Możliwe jest by poszli do nieba tylko, jeśli przyjdą i wezmą wiedzę od was, braminów. Kiedy sikhowie przychodzili do Baby, to Baba im wyjaśniał, że jeżeli będą przebywać w pamiętaniu Śiw Baby, kiedy walczą, to będą mogli pójść do nieba. Jednak to nie jest tak, że staną się w niebie królem. Nie. Za dużo nie można im wyjaśnić. Tylko trochę wiedzy można im wyjaśnić. Oni z całą pewnością będą pamiętać swoje ulubione bóstwo na polu bitwy. Jeśli ktoś jest sikhem on powie: „zwycięstwo dla guru Gowindy”. Nikt nie uważa się za duszę i nie pamięta Najwyższej Duszy. Jednak ci, którzy wezmą wiedzę o Ojcu, pójdą do nieba. Ojcem wszystkich jest Ten sam jeden Oczyściciel. On mówi do nieczystych: pamiętając Mnie, twoje grzechy zostaną usunięte i pójdziesz do świata szczęścia, które Ja zakładam. Jeżeli będziesz pamiętać Śiw Babę uczestnicząc w tej bitwie, pójdziesz do nieba. Tamte fizyczne bitwy różnią się od tej bitwy. Ojciec mówi: tej wiedzy nigdy nie można zniszczyć. Wszyscy są dziećmi Śiw Baby. Teraz Śiw Baba mówi: pamiętając tylko Mnie, przyjdziesz do Mnie, do rejonu wyzwolenia. Studiując tę wiedzę, która jest teraz uczona, możesz wziąć królestwo nieba. Jest to tak łatwe! Znajdujecie ścieżkę do nieba w jednej sekundzie. Ja dusza, pamiętam Ojca. Z takim szczęściem idź na pole bitwy! Musimy wykonywać czyny. Wszystko musi być wykonywane, by ratować swój kraj. Tam, w złotym wieku jest tylko jedna religia. Tam nie ma żadnej różnicy opinii. Tutaj jest tak wiele różnych opinii. Są kłótnie z powodu wody i z powodu ziemi. Jeśli np.: zostanie odcięta im woda, zaczynają obrzucać się kamieniami. Jeśli nie dzielą się zbożem, zaczynają się kłócić. Dzieci, wiecie, że zakładamy nasze samozwierzchnictwo. To dzięki tej nauce bierzemy królestwo. Nowy świat z całą pewnością musi być założony. Jest to przeznaczeniem. Powinniście mieć tyle szczęścia! Nie ma żadnej potrzeby, by z jakiegokolwiek powodu walczyć czy się kłócić. Mamy żyć z wielką prostotą. Baba wyjaśnił, że idziemy do domu swoich teściów i dlatego teraz jesteście na wygnaniu. Wszystkie dusze odejdą, ciała nie odejdą. Ego ciała musi być przełamane. Jesteśmy duszami i teraz kończą się nasze 84 życia. Mówcie ludziom Bharatu, że Bharat był niebem, a teraz jest wiekiem żelaznym. W żelaznym wieku jest niezliczona ilość religii. W złotym wieku jest tylko jedna religia. Bharat powtórnie staje się niebem. Niektórzy ludzie rozumieją, że Bóg przyszedł. Z upływem czasu oni przepowiedzą przyszłość. Oni zobaczą atmosferę, prawda? Dlatego dzieci, Ojciec wyjaśnia wam. Ojciec należy do każdego. Każdy ma do Niego prawo. Ojciec mówi: teraz, kiedy Ja przyszedłem, mówię wam wszystkim abyście pamiętali tylko Mnie tak, abyście mogli pozbyć się swoich grzechów. Ludzkie istoty rozumieją, że wojna może wybuchnąć teraz w każdej chwili. Ona może nawet wybuchnąć jutro. Nie potrzeba czasu na to, by wojna się rozpętała. Jednak wy dzieci, rozumiecie, że nasze królestwo jeszcze nie zostało założone. Dlatego, jak może odbyć się zniszczenie? Jak dotychczas nie przekazaliście każdemu posłannictwa Ojca. Oczyściciel Ojciec mówi: myśl o Mnie i pozbędziesz się swoich grzechów. To posłannictwo musi dotrzeć do uszu każdego. Nawet jeśli wojna wybuchnie i bomby eksplodują, wy macie wiarę, że nasze królestwo z całą pewnością będzie założone. Do tego czasu nie może nastąpić zniszczenie. Ludzie mówią, że musi być spokój na świecie; mówią, że jeżeli będzie światowa wojna, to cały świat ulegnie zniszczeniu. To jest Duchowy Uniwersytet. Wy dajecie wiedzę całemu światu. Tylko jeden Ojciec przychodzi i przekształca świat. Tamci ludzie mówią, że cykl trwa miliony lat. Wy wiecie, że on trwa 5000 lat. Mówi się, że 3000 lat przed Chrystusem było niebo. Oni obliczają wiek islamu i buddyzmu. Przed tymi dwoma religiami nie mówią o nikim innym. Możecie ujawnić wszystko dokładnie operując datami. Zatem wy powinniście mieć tyle upojenia! Nie ma kwestii kłótni. Kłócą się tylko ci, którzy są sierotami. Jakie wysiłki czynisz teraz, one staną się twoją nagrodą na 21 żyć. Jeśli walczysz czy się kłócisz, to nie weźmiesz wzniosłej pozycji. Musisz także doświadczyć kary. Cokolwiek się dzieje, czegokolwiek potrzebujesz – przyjdź do Ojca. Rząd także mówi: „nie bierz prawa w swoje ręce”. Niektórzy z was mówią, że chcieliby mieć buty z zagranicy. Baba mówi: dzieci, wy jesteście teraz na wygnaniu. Tam (w złotym wieku) będziecie otrzymywać wiele bardzo dobrych rzeczy. Ojciec będzie mówił wam tylko to, co jest prawe. On powie: to nie jest prawe. Dlaczego masz nadzieję, że zdobędziesz takie rzeczy tutaj? Tutaj masz żyć z wielką prostotą, bo inaczej pozostanie w tobie świadomość ciała. W tym aspekcie nie wolno ci stosować własnych wskazówek. Baba mówi: jeśli jesteś chory, możesz zawołać lekarza. Każdego można wyleczyć lekarstwami. Jednak tak czy inaczej jest tutaj Ojciec. Śrimat przecież jest śrimatem. Tam gdzie jest wiara, jest zwycięstwo. Rozumiecie to wszystko. Jest korzyść w stosowaniu rad Ojca. My mamy również wnosić korzyść dla siebie. Jeżeli nie potrafisz uczynić kogoś wartym funta, to znaczy, że ty sam wciąż pozostajesz niewart funta i nadal nie jesteś godny stania się funtem. Jeżeli nie masz żadnej wartości tutaj, nie będziesz mieć żadnej wartości tam. Usłużne dzieci bardzo interesują się służeniem. Stale podróżują i służą. Jeśli nie służysz, nie możesz być zwany dobroczyńcą ani miłosiernym. Jeżeli nie pamiętasz Baby, jeśli stale wykonujesz zdegradowane czyny, weźmiesz niską pozycją. Nie jest tak, że masz jogę z Śiw Babą tak czy inaczej, albo, że tak czy inaczej jesteś braminem. Tylko poprzez Brahmę Babę, Śiw Baba daje ci wiedzę. Jeżeli pamiętasz tylko Śiw Babę, to jak będziesz słuchać murli? Jaki będzie tego wynik? Jeśli się nie uczysz, to jaką pozycję weźmiesz? Wiecie również, że nie każdy może mieć wzniosłą fortunę. Tam także pozycje będą w kolejności. Każdy musi stać się czysty. Dusze nie mogą pójść do rejonu spokoju, bez stania się czystym. Ojciec mówi: stale dawajcie tę wiedzę każdemu. Jeżeli ktoś nie słucha jej teraz, z całą pewnością będzie jej słuchał w przyszłości. Bez względu na to, ile wielkich przeszkód i sztormów przyjdzie z wielką siłą, nie wolno ci się obawiać, ponieważ zakładana jest nowa religia. Wy zakładacie incognito królestwo. Baba cieszy się widząc usłużne dzieci. Masz stosować śrimat i nałożyć sam sobie tilak samozwierzchnictwa. W tym aspekcie nie wolno ci być upartym. Nie pozwól sobie na żadne straty. Ojciec mówi: dzieci, bądźcie usłużne i dobroczynne. Nauczyciel mówi studentom: ucz się dobrze i pędź naprzód. Masz otrzymać dyplom nieba na 21 żyć. Wejście do tej dynastii słońca jest samo w sobie wielką nagrodą. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. W tym zbieżnym wieku żyj z wielką prostotą i w sposób bardzo zwyczajny, ponieważ obecny czas jest czasem przebywania na wygnaniu. Nigdy nie miej tutaj żadnych oczekiwań. Nigdy nie bierz prawa w swoje ręce. Nigdy nie walcz i się nie kłóć.

2. Aby założyć nowe królestwo, zanim nastąpi zniszczenie, dawajcie każdemu posłannictwo Ojca, że Ojciec mówi: pamiętaj Mnie a usuniesz swoje grzechy, oraz staniesz się czysty.

Błogosławieństwo:
Zawsze bądź posłuszny i otrzymuj tilak sukcesu od Ojca zasiadając na tronie serca.

Każdego dnia w amrit weli, Ojciec Dawca Fortuny daje tilak sukcesu wszystkim swoim posłusznym dzieciom. Posłuszne bramińskie dzieci nie mogą używać słów „ciężka praca”, czy „trudne” w mowie, a nawet w swoich myślach. One stają się łatwymi joginami, a więc nigdy nie staję się zniechęcone. One zawsze zasiadają na tronie serca i są miłosierne. One kończą z jakąkolwiek świadomością „Ja”, z jakimkolwiek uczuciem wątpliwości.

Hasło:
Nie myśl na temat daty przekształcenia świata, ale ustal moment własnego przekształcenia.