19.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, pamiętać fizyczne ciało tzn. być świadomym żywiołu (złego ducha), ponieważ ciała są zbudowane z pięciu żywiołów. Macie stać się świadomi duszy i pamiętać tylko bezcielesnego Ojca.

Pytanie:
Jakie najwznioślejsze zadanie, które tylko Ojciec przeprowadza?

Odpowiedź:
Uczynienie całego tamopradhan świata satopradhan i stale szczęśliwym jest najwznioślejszym zadaniem, które przeprowadza tylko Ojciec. Z powodu tego wzniosłego zadania, stworzono Jego bardzo wielkie memoriały.

Pytanie:
W jakich dwóch określeniach zawarte są tajemnice całej sztuki życia?

Odpowiedź:
Godny czci i czciciel. Gdy jesteście godni czci, jesteście najwznioślejsi. Potem stajecie się średniej jakości, a potem najniższej. Maja zmienia was z godnych czci w czcicieli.

Piosenka:
Na zgromadzeniu ciem zapłonął Płomień.

Om śanti.
Dzieci, Bóg jest tutaj i wyjaśnia wam, że ludzkie istoty nie mogą być nazywane Bogiem. Nawet Brahma, Wisznu i Śankar mają wizerunki, ale także nie mogą być nazwani Bogiem. Miejsce przebywania Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy jest wyżej niż ich. Tylko On jest nazywany Prabhu, Iśwar, Bhagwan itp. Kiedy ludzie wołają, nie są w stanie zobaczyć przed sobą subtelnej lub fizycznej formy. Dlatego nazywają ludzką istotę Bogiem. Nawet, gdy widzą sannjasina, mówią, że jest on Bogiem, ale Sam Bóg wyjaśnia: Ludzkie istoty nie mogą być nazywane Bogiem. Wielu ludzi bardzo pamięta bezcielesnego Boga. Ci, którzy nie mają guru lub są małymi dziećmi, są również uczeni, by pamiętać Najwyższą Duszę. Jednak nie mówi się im, jaką Najwyższą Duszę powinni pamiętać. Nie mają obrazu w swoich intelektach. W czasie cierpienia mówią: O, Prabhu! Ale nie pojawia się przed nimi żaden obraz guru czy bóstwa. Chociaż mieli wielu guru, to kiedy mówią „O, Boże”, nigdy nie pamiętają swojego guru. Nawet, jeśli ludzie pamiętają swojego guru i nazywają go Bogiem, to i tak jest on ludzką istotą, która rodzi się i umiera. Oznacza to, że pamiętają ciało zbudowane z pięciu żywiołów, które nazywane są pięcioma złymi duchami. Duszy nie nazywa się złym duchem. Jest to więc czczenie żywiołów. Joga ich intelektów zwrócona jest ku ciału. Jeśli ludzie uważają ludzką istotę za Boga, to nie znaczy, że pamiętają duszę, która jest w ciele, nie. Dusza jest w każdym z nich: w tym, który pamięta i tym, który jest pamiętany. Mówią, że Bóg jest wszechobecny. Jednak nie możecie grzesznej duszy nazywać Bogiem. W rzeczywistości, gdy oni mówią „Najwyższa Dusza”, ich intelekty kierują się ku Bezcielesnemu. Bezcielesne dusze pamiętają bezcielesnego Ojca. Jest to zwane świadomością duszy. Ci, którzy pamiętają fizyczne ciało, są świadomi żywiołu (złego ducha). Złe duchy pamiętają złe duchy, ponieważ zamiast uważać siebie za dusze, uważają siebie za ciała złożone z pięciu pierwiastków. Ich imiona są także nadawane ciałom. Uważają siebie za duchy (ludzkie istoty) z pięciu żywiołów i pamiętają ciała innych. Nie są świadomi duszy. Gdyby uważali siebie za bezcielesne dusze, pamiętaliby bezcielesnego Boga. Wszystkie dusze mają przede wszystkim związek z Bogiem. Dusze pamiętają Boga wtedy, gdy cierpią. Mają z Nim związek. On uwalnia dusze od całego cierpienia. On jest także zwany Płomieniem. To nie jest kwestia światła itp. On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Gdy ludzie nazywają Go Płomieniem, myślą, że On jest światłem. Sam Ojciec wyjaśnił: Jestem Najwyższą Duszą i jestem zwany Śiwą. Śiwa jest także nazywany Rudrą. Bezcielesny ma wiele imion. Nikt inny nie ma tak wielu imion. Brahma, Wisznu i Śankar – każdy posiada jedno imię. Wszystkie cielesne istoty mają tylko jedno imię. Tylko Bogu nadawanych jest dużo imion. Jego chwała jest nieograniczona. Ludzkie istoty mają jedno ustalone imię. Teraz umarliście za życia, jest więc wam nadawane inne imię, abyście zapomnieli wszystko z przeszłości. Umieracie za życia przed Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, więc jest to życie, w którym umarliście żyjąc. Dlatego, z pewnością rodzicie się u Matki i Ojca. Ojciec jest tu i wyjaśnia wam te głębokie kwestie. Świat nie zna Śiwy. Oni znają Brahmę, Wisznu i Śankara. Mówią nawet o dniu Brahmy i nocy Brahmy. Oni właśnie usłyszeli, że założenie odbywa się poprzez Brahmę, ale nie wiedzą jak. On jest Stwórcą i z pewnością stwarza nową religię i nowy świat. Stwarza bramiński klan tylko poprzez Brahmę. Wy, bramini, pamiętacie Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, nie Brahmę, ponieważ poprzez Brahmę należycie do Niego. Świadomi ciała bramini z zewnątrz nie nazywają siebie dziećmi Brahmy i wnukami Śiwy. Oni nawet świętują narodziny Śiw Baby, ale ponieważ nie znają Go, nie cenią Go. Idą do Jego świątyni i rozumieją, że nie jest On Brahmą, Wisznu czy Śankarem ani Lakszmi czy Narajanem. On z pewnością jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Wszyscy aktorzy mają swoje role. Nawet gdy rodzą się na nowo, mają własne imiona. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest jedynym, który nie ma cielesnego imienia ani postaci. Jednak ludzie z niemądrymi intelektami nie rozumieją tego. Skoro istnieje pamięć o Bogu, to On z pewnością musiał przyjść i stworzyć niebo. Bo inaczej, kto stworzyłby niebo? On przyszedł i jeszcze raz stworzył ten ofiarny ogień wiedzy Rudry. To jest ofiarny ogień, ponieważ tutaj macie w nim poświęcić siebie. Wielu ludzi rozpala ofiarne ognie. To wszystko są fizyczne ofiarne ognie ścieżki czczenia. Sam Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi i tworzy ofiarny ogień. Dzieci, On was uczy. Gdy tworzony jest ofiarny ogień, tamci bramini przekazują wiedzę pism i religijne historie itd. Ten Ojciec jest pełen wiedzy. Tamta Gita, Bhagawad i wszystkie pisma należą do ścieżki czczenia. Fizyczne ofiarne ognie należą do ścieżki czczenia. To jest czas ścieżki czczenia. Gdy nadchodzi koniec żelaznego wieku, czczenie także zbliża się do końca. Dopiero wtedy Bóg przychodzi i wychodzi wam na spotkanie, ponieważ On jest Tym, który daje wam owoc waszego czczenia. On jest zwany Słońcem Wiedzy. Jest Słońce Wiedzy, księżyc wiedzy i fortunne gwiazdy. Aćća, Ojciec jest Słońcem Wiedzy. Potem musi być matka, księżyc wiedzy. Ciało, w które On wszedł jest matką, księżycem wiedzy. Cała reszta to dzieci, fortunne gwiazdy. Zgodnie z tym obliczeniem, Dżagadamba jest fortunną gwiazdą, ponieważ wy jesteście dziećmi. Wśród gwiazd niektóre są jaśniejsze. Tak samo jest tutaj, w kolejności. Tamto to fizyczne słońce, księżyc i gwiazdy na niebie, podczas gdy to są aspekty wiedzy. Podobnie, tamte rzeki są rzekami wody, a tutaj są rzeki wiedzy, które wypłynęły z Oceanu Wiedzy. Ludzie świętują narodziny Śiwy, więc Ojciec całego świata z pewnością przychodzi. On z pewnością musi przyjść i stworzyć niebo. Ojciec przychodzi i ustanawia oryginalną, wieczną, boską religię, która zanikła. Rząd nie wierzy w religię. Mówią, że nie mają religii. Mają rację. Ojciec także mówi, że oryginalna, wieczna, boska religia Bharatu zanikła. Religia jest mocą. Ludzie Bharatu byli bardzo szczęśliwi, gdy należeli do boskiej religii. Było to królestwo wszechmocnego autorytetu świata, kiedy władały nim najwznioślejsze istoty. Śri Lakszmi i Śri Narajan są zwani najwznioślejszymi istotami. Istnieją najwyżsi i najniżsi, w kolejności. Istnieją najwznioślejsze istoty, wzniosłe istoty, ludzkie istoty średniego poziomu i ludzkie istoty najniższego poziomu. Ci, którzy pierwsi stają się najwznioślejszymi istotami później stają się istotami średniego i najniższego poziomu. Lakszmi i Narajan są najwznioślejsi. Są najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Potem schodzą niżej i zmieniają się z bóstw w wojowników, z wojowników w kupców, potem w śudrów i najniższych. Sity i Ramy nie można nazwać najwznioślejszymi istotami. Królem i królową wszystkich królów, najwznioślejszymi, satopradhan istotami są Lakszmi i Narajan. Macie to wszystko w swoich intelektach. Jak obraca się ten cykl świata? Najpierw oni są najwyżsi, a potem schodzą na poziom średni i najniższy. Obecnie cały świat jest tamopradhan. Wyjaśnia to Ojciec, którego narodziny teraz świętujecie. Możecie powiedzieć ludziom, że 5000 lat temu przybył tutaj Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa. W przeciwnym razie, dlaczego mieliby świętować urodziny Śiwy? Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza z pewnością przynosi prezent dla dzieci i z pewnością przeprowadza najwznioślejsze zadanie. On czyni ten tamopradhan świat satopradhan i stale szczęśliwym. Tak jak On jest wzniosły, tak wielki jest Jego memoriał. Splądrowali tę Świątynię. Ludzie atakują innych dla bogactwa. Ludzie w celu wzbogacenia się przyjeżdżają nawet z zagranicy. Nawet wtedy było wielkie bogactwo. Ale Maja, Rawan uczyniła Bharat nic niewartym, a teraz Ojciec przyszedł, aby uczynić go tak wartościowym jak diament. Nikt nie zna takiego Śiw Baby. Mówią, że jest wszechobecny. Błędem jest tak mówić. Satguru, który zabiera waszą łódź na drugi brzeg jest Jeden, podczas gdy jest wielu, którzy sprawiają, że toniesz. Wszyscy toną w oceanie trucizny, dlatego mówią: Zabierz nas z tego pozbawionego smaku oceanu trucizny na drugi brzeg, tam, gdzie jest ocean mleka. Jest zapamiętane, że Wisznu żył w oceanie mleka. Niebo, gdzie władają Lakszmi i Narajan jest zwane oceanem mleka. To nie jest tak, że Wisznu odpoczywa na oceanie mleka. Ci ludzie tworzą wielkie jezioro i na jego środku umieszczają Wisznu. Tworzą wielką postać Wisznu. Postacie Lakszmi i Narajana nie są tak duże, mają najwyżej 6 stóp wysokości. Ludzie robią także wielkie postacie Pandawów. Tworzą także wielkie figury Rawana. Ich imiona są ważne i dlatego tworzy się ich wielkie wizerunki. Choć imię Baby jest najważniejsze, Jego wizerunek jest mały. Nadano Mu wielką formę, by móc wyjaśniać. Ojciec mówi: Moja postać nie jest tak duża. Tak jak dusza jest mała, Ja, Najwyższa Dusza jestem także jak gwiazda. Jestem zwany Najwyższą Duszą. On jest najwyższy ze wszystkich. On ma w sobie całą wiedzę. Śpiewa się Jego chwałę: On jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. Jest Oceanem Wiedzy. Jest żywą duszą. Jednak może wypowiadać wiedzę tylko wtedy, gdy ma organy ciała. Dziecko nie jest w stanie mówić, bo ma małe organy ciała, ale gdy dorasta i widzi pisma, przypomina sobie sanskary z przeszłości. Tak samo Ojciec jest tutaj i wyjaśnia dzieciom: Przyszedłem po 5000 lat, by uczyć was tej samej radża jogi. Kriszna nie uczył radża jogi. Oni tylko doświadczali swojej nagrody. Przez 8 żyć byli w dynastii słońca, przez 12 żyć w dynastii księżyca, a potem przez 63 życia w dynastiach kupców i siudrów. To jest ostatnie życie każdego. Słucha tego dusza Kriszny i wy także słuchacie. To jest klan braminów zbieżnego wieku. Potem odejdziecie i z braminów staniecie się bóstwami. Jedynie Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza ustanawia trzy religie: Religię braminów, religię bóstw dynastii słońca i religię wojowników dynastii księżyca. Dlatego pismo dla wszystkich trzech (religii) powinno być jedno. Nie ma różnych pism. Brahma, najwyższy, jest ojcem wszystkich, Pradżapitą. Nie ma żadnych jego pism. Tylko w Gicie jest wzmianka: „Bóg mówi”. Nie mówi się: Bóg Brahma mówi. To Bóg Śiwa mówi poprzez Brahmę i zmienia śudrów w braminów. To bramini staną się bóstwami, a ci, którzy nie zdają, stają się wojownikami. Oni mają o 2 stopnie mniej. On tłumaczy wszystko bardzo jasno! Najwyższym ze Wszystkich jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. A potem są Brahma, Wisznu i Śankar. Oni także nie mogą być zwani najwznioślejszymi istotami. Ci, którzy stają się najwznioślejszymi istotami potem są najniżej. Spośród wszystkich ludzkich istot najwznioślejsi są Lakszmi i Narajan i jest ich świątynia. Jednak nikt nie wie, jaka jest ich chwała. Ludzie tylko ich czczą jak czciciele. Teraz z czcicieli stajecie się godnymi czci. Maja znowu uczyni was czcicielami. Sztuka życia stworzona jest w taki sposób. Gdy sztuka kończy się, muszę przyjść i ekspansja automatycznie zatrzymuje się. A potem wy, dzieci, musicie przyjść i powtórzyć swoje role. Sam Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zasiada tutaj i tłumaczy wam. Na ścieżce czczenia ludzie świętują Jego narodziny. Stale to świętują. W niebie nie świętują niczyich urodzin. Oni nawet nie świętują urodzin Kriszny lub Ramy. Oni istnieli tam w żywej postaci. Oni byli i odeszli i dlatego tutaj ludzie to świętują. Tam nie świętują każdego roku urodzin Kriszny. Tam oni zawsze żyją w szczęściu, dlaczego więc mieliby świętować urodziny? Dzieciom są dawane imiona przez rodziców. Tam nie ma żadnych guru. W rzeczywistości te rzeczy nie mają żadnego związku z wiedzą i jogą. Jednak gdybyście chcieli zapytać, jakie systemy tam istnieją, Baba powiedziałby wam: Jakiekolwiek są tam systemy, one będą trwać. Nie ma potrzeby o nie pytać. Przede wszystkim, czyń starania, by osiągnąć swoją pozycję. Stań się godny i wtedy pytaj. W sztuce życia musi być taki lub inny system. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Uważaj siebie za bezcielesną duszę i pamiętaj bezcielesnego Ojca, a nie cielesne istoty. Umrzyj za życia i usuń z intelektu stare rzeczy z przeszłości.

2. W tym ofiarnym ogniu wiedzy Rudry, który stworzył Ojciec, poświęć się całkowicie. Służ, nawracając siudrów na religię braminów.

Błogosławieństwo:
Bądź dobroczyńcą świata, który wykonuje każde działanie dokładnie, przy właściwie ustalonym rozkładzie dnia i w towarzystwie Ojca.

Ważni ludzie na świecie mają ustalone swoje rozkłady dnia. Zadanie jest dokładne, gdy jest właściwie ustalone w rozkładzie dnia. Przy właściwym zaplanowaniu, oszczędzasz czas i energię oraz jedna osoba może wtedy wykonać 10 zadań. Wy, dobroczyńcy świata, jesteście odpowiedzialnymi duszami. Żeby osiągać sukces w każdym zadaniu, ustal swój rozkład dnia i bądź stale połączony z Ojcem. Gdy Ojciec z tysiącem ramion jest z tobą, wówczas, zamiast jednego zadania, możesz dokładnie wykonać tysiąc zadań.

Hasło:
Posiadanie czystych myśli dla wszystkich dusz, oznacza bycie uosobieniem błogosławieństw.