02.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของดินแดนของความตาย เพราะดินแดนของความเป็นอมตะกำลังได้รับการก่อตั้ง ดังนั้นลูกต้องไม่จดจำผู้ที่เป็นของดินแดนของความตาย

คำถาม:
พ่อเตือนลูกที่ยากจนของท่านในเรื่องอะไร?

คำตอบ:
ลูกๆ เมื่อลูกบริสุทธิ์และปราศจากกิเลสลูกเคยมีความสุขอย่างมาก ไม่มีใครที่เคยมั่งคั่งเท่ากับลูก ลูกได้มีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ท้องฟ้า ผืนดินทุกสิ่งเคยอยู่ในมือของลูก เวลานี้พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่ง

เพลง:
โปรดชี้หนทางให้แก่คนตาบอด พระเจ้าที่รัก!

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตผู้อ่อนหวานที่สุด ดวงวิญญาณ ได้ยินเพลงแล้ว ใครได้พูดสิ่งนี้? พ่อทางจิตของดวงวิญญาณ ลูกทางจิตได้พูดกับพ่อทางจิตว่า: บาบา! ท่านได้ชื่อว่าอิศวร(พระเจ้า) และพ่อด้วยเช่นกัน พ่อใด? พ่อสูงสุด มีสองพ่อ หนึ่งคือพ่อทางร่างและอีกหนึ่งคือพ่อทางจิต ลูกๆ ของพ่อทางร่างร้องเรียกหาพ่อทางจิต: โอ บาบา! ชื่อของบาบาคืออะไร? ชีวา! ชีวาที่ไม่มีตัวตนได้รับการกราบไหว้บูชา ท่านเรียกได้ว่าเป็นพ่อสูงสุด พ่อทางร่างไม่สามารถเรียกได้ว่าสูงสุด สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อของทุกดวงวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายจดจำพ่อ ดวงวิญญาณได้ลืมว่าพ่อของพวกเขาเป็นใคร พวกเขาร้องเรียกว่า: โอ พระเจ้า พ่อ! โปรดให้ดวงตาแก่เราผู้ที่ตาบอดเพื่อที่เราสามารถตระหนักรู้จักพ่อได้ บนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเราได้กลับมาตาบอดและได้แต่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว เวลานี้ปลดปล่อยเราจากการล้มลุกคลุกคลานนี้! พ่อมาทุกวงจรและทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ เวลานี้เป็นยุคเหล็กและยุคทองกำลังจะมา ช่วงเวลาระหว่างยุคเหล็กและยุคทองเรียกว่ายุคแห่งการบรรจบพบกัน นี้คือยุคแห่งการบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดมาและทำให้ผู้ที่ได้กลับมาคดโกงกลายเป็นผู้ที่สูงส่งอีกครั้งหนึ่ง ท่านทำให้พวกเขามีชีวิตที่สูงที่สุด ลักษมีและนารายณ์เคยมีชีวิตที่สูงที่สุด เคยมีอาณาจักรราชวงศ์ของลักษมีและนารายฌ์ พ่อมาและเตือนความจำลูกถึงสิ่งนั้น ผู้คนชาวบารัตเคยเป็นชาวสวรรค์ 5000 ปีที่แล้ว และเวลานี้เป็นชาวนรก 5000 ปีที่แล้วบารัตเคยเป็นสวรรค์และบารัตได้รับการยกย่องอย่างมาก เคยมีปราสาทราชวังทองคำประดับด้วยทองและเพชร เวลานี้ไม่มีสิ่งใด ในเวลานั้นไม่มีศาสนาใดเลย มีเพียงสุริยวงศ์เท่านั้น ผู้ที่เป็นของจันทราวงศ์มาในภายหลัง พ่ออธิบายว่า: เพียงลูกเท่านั้นที่ได้เป็นของสุริยวงศ์ แม้เวลานี้พวกเขายังคงสร้างวัดให้แก่ลักษมีและนารายณ์ อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดที่อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์คงอยู่หรือพวกเขาได้รับอาณาจักรอย่างไร พวกเขาเฝ้าแต่กราบไหว้บูชาลักษมีและนารายณ์แต่ไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับพวกเขา และดังนั้นจึงเป็นศรัทธาที่งมงาย ผู้คนกราบไหว้บูชาชีวาและลักษมีและนารายณ์ แต่ไม่มีใครรู้ถึงชีวประวัติของพวกเขา ผู้คนชาวบารัตพูดว่าพวกเขาไม่บริสุทธิ์: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ บาบา โปรดมา! มาและปลดปล่อยเราจากความทุกข์และอาณาจักรของราวัน พ่อมาและปลดปล่อยทุกคน ลูกๆรู้ว่ามีเพียงอาณาจักรเดียวในยุคทองเท่านั้น พรรคชาตินิยมของอินเดียและบาบูคานทีจีต้องการก่อตั้งอาณาจักรของรามอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน เราต้องการที่จะกลายเป็นชาวสวรรค์ ลูกสามารถมองเห็นว่าสภาพการณ์ของชาวนรกเป็นเช่นไรเวลานี้ นี้เรียกว่านรก เป็นโลกปีศาจ บารัตเดียวกันนี้เคยเป็นโลกของเทพ เวลานี้กลายเป็นโลกของปีศาจ บาบาอธิบายว่าลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ไม่ใช่ 8.4 ล้านชาติเกิด พวกเขาได้เขียนสิ่งที่โกหกไว้ในคัมภีร์ 5000 ปีก่อนวันนี้เคยเป็นหนทางการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาใดเลยหรือชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์ใดที่นั่น นั้นเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุข พ่ออธิบายว่า: โดยดั้งเดิมแล้ว ลูกเคยเป็นผู้อยู่อาศัยของดินแดนแห่งความสงบ ลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ไม่ใช่ 8.4 ล้านชาติเกิด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้มาเวลานี้เพื่อให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูกๆ พ่อกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณ ในการชุมนุมทางจิตอื่นเป็นมนุษย์ผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวหนทางความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่มนุษย์ เมื่อเป็นสวรรค์ไม่มีมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้เพียงคนเดียวเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร เวลานี้ไม่มีมนุษย์ที่บริสุทธิ์แม้เพียงคนเดียว นี้คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พ่ออธิบายว่า: ในกีตะมีการเขียนว่าพระเจ้ากฤษณะพูด กฤษณะไม่ใช่พระเจ้าและไม่ใช่ผู้ที่ถ่ายทอดกีตะ ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้ถึงคัมภีร์ศาสนาของพวกเขา พวกเขาได้ลืมศาสนาของพวกเขาไปแล้ว มีสี่ศาสนาหลัก อันดับแรกคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของสุริยวงศ์และแล้วก็มีจันทราวงศ์ ทั้งสองรวมกันเป็นศาสนาเทพ ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ที่นั่น ลูกได้อยู่ในดินแดนของความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด และแล้วในอาณาจักรของราวันหนทางความเลื่อมใสศรัทธาได้เริ่มขึ้น เมื่อใดที่ชีพบาบามา? เวลากลางคืน บาบามาเมื่อผู้คนชาวบารัตอยู่ในความมืดมิดที่สุด พวกเขาเฝ้าแต่กราบไหว้ตุ๊กตา พวกเขาไม่รู้ถึงชีวประวัติแม้ของคนเดียว พวกเขาเฝ้าแต่ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาได้วนเวียนไปยังสถานที่จาริกแสวงบุญ แต่ไม่ได้มีการบรรลุผลใดเลยที่นั่น พ่อพูดว่า: พ่อมาและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ลูกโดยผ่านบราห์มา ผู้คนร้องเรียกว่า: โปรดชี้หนทางไปสู่ดินแดนของความสุขและดินแดนของความสงบแก่เราเถิด พ่อพูดว่า: 5000 ปีที่แล้วพ่อได้ทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก พ่อได้ให้ความทรัพย์สมบัติอย่างมากแก่ลูก ลูกได้สูญเสียสิ่งนั้นทั้งหมดไปที่ใด? ลูกเคยมั่งคั่งอย่างมาก ใครที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าบารัต? บารัตเป็นดินแดนที่สูงส่งมากที่สุด แท้จริงแล้วนี่คือสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นสถานที่เกิดของพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้ที่เป็นของทุกศาสนา เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวันที่ครอบคลุมทั้งโลก ไม่ใช่เพียงแต่ลังกาเท่านั้น กิเลสเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่เมื่อเป็นอาณาจักรของสุริยวงศ์ บารัตเคยปราศจากกิเลสและเวลานี้เต็มไปด้วยกิเลส ทั้งหมดเป็นผู้อาศัยในนรก ผู้ที่เป็นของชุมนุมเทพในยุคทองใช้ 84 ชาติเกิดและแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมปีศาจ เวลานี้พวกเขาจะต้องกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมเทพอีกครั้งหนึ่ง บารัตเคยมั่งคั่งอย่างมากและเวลานี้ได้กลับมายากจน เหตุนี้เองบารัตจึงกำลังร้องขอ พ่อเตือนลูกๆ ผู้ยากจนว่า: ลูกๆ เคยมีความสุขอย่างมาก! ไม่มีใครสามารถได้รับความสุขมากเท่ากับลูก ผืนดิน ท้องฟ้า ทุกสิ่งเคยอยู่ในมือของลูก โดยการให้ช่วงเวลาของวงจรที่ยาวนานในคัมภีร์ พวกเขาได้ทำให้ทุกคนหลับในการหลับใหลที่ชั่วร้ายของกุมภกรรณ บารัตเคยเป็นวัดของชีวา ก่อตั้งโดยชีพบาบา เคยมีความบริสุทธิ์ที่นั่นและเหล่าเทพเคยปกครองในโลกใหม่นั้น มนุษย์ไม่แม้กระทั่งรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราเด้และกฤษณะเป็นเช่นใด แต่ละคนมาจากต่างอาณาจักร และแล้วหลังจากการแต่งงาน เขากลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ไม่มีมนุษย์ใดที่มีความรู้นี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่ให้ความรู้ทางจิตนี้ พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ จดจำฉัน พ่อสูงสุดของลูก! ลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานด้วยการจดจำระลึกถึง ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ นั่นคือจากไม่บริสุทธิ์ไปสู่บริสุทธิ์ เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของราวันเริ่มต้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนที่ทำความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในกรงเล็บของราวัน ทั้งโลกอยู่ในกรงขังของราวัน กิเลสทั้งห้า พวกเขาอยู่ในกระท่อมของความทุกข์ พ่อมาและปลดปล่อยทุกคน พ่อกลายเป็นผู้นำทางและพาพวกเขากลับบ้าน เหตุนี้เองมีสงครามมหาภารตะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน เวลานี้พ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์อีกครั้ง ไม่ใช่ว่าผู้ที่มีความมั่งคั่งอย่างมากอยู่ในสวรรค์ เวลานี้เป็นนรก พ่อ ไม่ใช่แม่น้ำ จึงถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ทั้งหมดเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพียงบาบาเท่านั้นที่มาและอธิบายสิ่งเหล่านี้ ลูกรู้ว่าหนึ่งนั้นคือพ่อทางร่างกายและอีกหนึ่งนั้นคือพ่อทางจิตวิญญาณและอันดับสามคือพ่อที่ละเอียดอ่อน พ่อทางจิตวิญญาณจากที่เหนือขึ้นไป ชีพบาบาก่อตั้งศาสนาบราห์มินโดยผ่านบราห์มา ท่านสอนราชาโยคะเพื่อที่จะทำให้บราห์มินไปเป็นเทพ เป็นดวงวิญญาณที่ใช้ชาติเกิดใหม่ ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันได้ละร่างกายและไปรับอีกร่างหนึ่ง พ่อพูดว่า: พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ พ่อของลูก แล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ อย่าได้จดจำชีวิตที่มีร่างกาย เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของดินแดนของความตายและเป็นดินแดนของความเป็นอมตะที่กำลังได้รับการก่อตั้ง ศาสนาที่นับไม่ถ้วนทั้งหมดจะต้องถูกทำลาย ในยุคทองเคยมีเพียงศาสนาเทพศาสนาเดียวและแล้วมีรามและสีดาแห่งจันทราวงศ์ในยุคเงิน พ่อมาเตือนลูกๆถึงทั้งวงจร เพียงพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งดินแดนของความสงบและดินแดนของความสุข มนุษย์ไม่สามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้แก่มนุษย์ได้ กูรูทั้งหมดนั้นเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกคือลูกๆ ของพระเจ้า ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในโชคแห่งอาณาจักรของลูกจากบาบา อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง ปวงประชามากมายจะถูกสร้างขึ้น จำนวนน้อยนิดจะกลายเป็นราชา ยุคทองถูกเรียกว่าสวนแห่งดอกไม้ เวลานี้เป็นป่าแห่งหนาม เวลานี้อาณาจักรของราวันกำลังเปลี่ยนแปลง การทำลายต้องเกิดขึ้น เวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้ ลักษมีและนารายณ์ไม่ได้มีความรู้นี้ ความรู้นี้ได้หายไป ไม่มีใครในหนทางความเลื่อมใสศรัทธารู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำ พ่อคือผู้สร้าง แม้กระทั่งบราห์มา วิษณุและชางก้าก็เป็นสิ่งสร้าง เมื่อลูกพูดถึงการอยู่ในทุกแห่งในเวลาเดียวกัน สิทธิ์ที่มีต่อมรดกก็สูญหายไป บาบามาและให้มรดกของท่านแก่ทุกคน เพียงผู้ที่มาในตอนต้นของยุคทองเท่านั้นที่ใช้ 84 ชาติเกิด ชาวคริสต์ใช้ประมาณ 40 ชาติเกิด ผู้คนล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอย่างมากเพื่อแสวงหาพระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว ลูกไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วอีกต่อไป จดจำพ่อผู้เดียวแล้วลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน นี่คือการจาริกแสวงบุญ นี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ ลูกดวงวิญญาณกำลังศึกษา ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาพูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ อย่างไรก็ตามเป็นดวงวิญญาณที่ใช้อีกชาติเกิดหนึ่งตามการกระทำของเขา เป็นดวงวิญญาณที่ทำการกระทำดีหรือเลว เวลานี้ในยุคเหล็ก การกระทำของลูกเต็มไปด้วยบาป ขณะที่ในยุคทองการกระทำของลูกเป็นกลาง ไม่มีบาปใดเลยที่นั่น นั้นคือโลกของดวงวิญญาณบุญ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. จงประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อผู้เดียว ทำการกระทำที่สูงส่ง เวลานี้ลูกได้พบพ่อแล้ว ลูกต้องไม่ล้มลุกคลุกคลานไปในหนทางใด

2. คงอยู่อย่างตระหนักรู้ว่าพ่อได้เตือนความจำลูกในเรื่องอะไร และคงความสุขที่ไม่สิ้นสุดไว้ อย่าได้จดจำชีวิตที่มีร่างกาย

พร:
ขอให้ลูกตระหนักถึงการเป็นเครื่องมือและด้วยเหตุนี้จึงใส่ใจกับทุกความคิดของลูกและกลายเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา

สายตาของทุกคนอยู่ที่ดวงวิญญาณเครื่องมือ และดังนั้นผู้ที่เป็นเครื่องมือจึงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับความคิดของพวกเขา หากเครื่องมือมีข้ออ้างเกี่ยวกับสิ่งใดๆ และแล้วผู้ที่ทำตามพวกเขาก็จะมีข้ออ้างด้วยเช่นกัน ถ้าผู้เป็นเครื่องมือขาดสิ่งใดๆไปก็มิอาจปิดบังไว้ได้ ดังนั้นจงให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับความคิด คำพูด และการกระทำของลูก และกลายเป็นตัวของการแก้ไขปัญหา

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่สามารถใช้ความรู้คือผู้ที่ไม่มีความหลงทะนงตนเกี่ยวกับคุณธรรมและความพิเศษของเขา


คำพูดที่ล้ำค่าของมาเทชวารี

1) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของมนุษย์คืออะไร? วิธีการที่ถูกต้องที่จะบรรลุสิ่งนั้น

มนุษย์ทุกคนต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสมเพื่อทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ชีวิตมนุษย์มีไว้เพื่ออะไร? เราควรทำอย่างไรในสิ่งนั้น? ให้ฉันถามหัวใจของฉัน: ฉันมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันหรือไม่? ประการแรก เราต้องการความรู้ในชีวิตมนุษย์ของเรา และแล้วเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตนี้คืออะไร? ลูกจะยอมรับอย่างแน่นอนว่าลูกต้องการความสุขและความสงบที่สมบูรณ์ตลอดเวลา ฉันจะได้รับสิ่งนั้นตอนนี้ไหม? ในความมืดยุคเหล็กนี้ ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์และความไม่สงบ ดังนั้น เราต้องคิดเกี่ยวกับว่าเราจะมีความสงบและความสุขได้อย่างไร คำ 2 คำที่ว่า "ความสงบและความสุข" นั้นเกิดขึ้น ต้องมีอยู่ในโลกนี้อย่างแน่นอน และเหตุนี้เองผู้คนจึงร้องขอทั้งสองนั้น ถ้ามีคนมาพูดว่าเขาไม่เคยเห็นโลกแบบนี้ และแล้วลูกจะเชื่อในโลกนี้ได้อย่างไร? มีการอธิบายว่าลูกมีคำสองคำคือ "กลางวันและกลางคืน" ดังนั้นจึงต้องมีทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างแน่นอน ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าเขาเห็นแต่กลางคืนแล้วเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่ากลางวันมีอยู่จริง? อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสองชื่อ สิ่งเหล่านี้จึงต้องมีส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน อันที่จริงฉันเคยได้ยินมาว่ามีสภาพที่สูงกว่ายุคเหล็ก ซึ่งถูกเรียกว่ายุคทอง หากเวลายังคงดำเนินต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ และแล้วทำไมจึงถูกให้ชื่อว่า ยุคทอง? โลกนี้ยังเปลี่ยนสภาพต่อไป เช่นเดียวกับที่ลูกมีลูกเล็กๆ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และพวกเขายังเปลี่ยนแปลงต่อไป โลกยังเปลี่ยนแปลงต่อไปในลักษณะเดียวกัน มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างชีวิตในวันนี้และชีวิตนั้น ดังนั้น เราต้องพยายามและสร้างชีวิตที่สูงส่งเช่นนั้น

2) การขยายของโลกที่ไม่มีตัวตน อานาเขตที่ละเอียดอ่อน และโลกที่มีตัวตน

มีสามโลก หนึ่งคือโลกที่ไม่มีตัวตน สองคืออานาเขตที่ละเอียดอ่อน และสามคือโลกที่มีตัวตน เวลานี้ลูกรู้ว่าดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนและชุมชนมนุษย์ทางกายภาพอาศัยอยู่ในโลกที่มีตัวตน และแล้วก็มีเพียงโลกของอานาเขตที่ละเอียดอ่อน ความคิดเกิดขึ้นว่า: อานาเขตที่ละเอียดอ่อนนี้คงอยู่ตลอดเวลาหรือส่วนนั้นดำเนินไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น? ชาวโลกคิดว่าอานาเขตที่ละเอียดอ่อนนั้นอยู่เหนือขึ้นไป มีเทวดานางฟ้าอาศัยอยู่ที่นั่นและถูกเรียกว่าสวรรค์ พวกเขานั้นจะไปที่นั่นและสัมผัสกับความสุข อย่างไรก็ตาม เวลานี้ชัดเจนว่าสวรรค์และนรกมีอยู่ในโลกนี้ อานาเขตที่ละเอียดอ่อน โลกของเทวดานางฟ้าที่เรามีนิมิตของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์เริ่มขึ้นในยุคทองแดง เมื่อหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น สิ่งนั้นชัดเจนว่าโลกที่ไม่มีตัวตนและโลกที่มีตัวตนมีอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถพูดได้ว่าอานาเขตที่ละเอียดอ่อนมีอยู่ตลอดเวลา เฉพาะในเวลานี้เท่านั้นที่เรามีนิมิตของบราห์มา พระวิษณุ และชางก้าร์ เพราะเวลานี้พระเจ้าสร้าง 3 รูปเพื่อดำเนินภารกิจทั้งสามของท่าน อัจชะ