04.12.18       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน โยคะทางจิตของลูกเป็นไปเพื่อกลับมาบริสุทธิ์ตลอดกาล เพราะลูกมีโยคะอยู่กับมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ เพื่อก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์

คำถาม:
ลูกผู้มีศรัทธาที่มั่นคงในสติปัญญาของพวกเขาควรมีศรัทธาใดเป็นอันดับแรก สิ่งชี้บอกของศรัทธานั้นคืออะไร

คำตอบ:
ก่อนอื่น ลูกต้องมีศรัทธาที่มั่นคงว่า ลูกคือลูกของพ่อผู้เดียวและลูกจะได้รับอำนาจในการปกครองแห่งเทพจากพ่อ เมื่อลูกมีศรัทธานี้ สิ่งนี้จะเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกทันทีว่า การกราบไหว้บูชาที่ลูกได้ทำมาเวลานี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเวลานี้ลูกได้พบพระเจ้าแล้ว เพียงลูกที่มีศรัทธาอันมั่นคงในสติปัญญาเท่านั้นที่จะกลายเป็นทายาท

เพลง:
โอ นักเดินทางจากดินแดนอันไกลโพ้น

โอมชานติ
พ่อนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายว่า ทุกคนคือนักเดินทางจากดินแดนอันไกลโพ้น ทุกดวงวิญญาณคือผู้อาศัยของอาณาเขตสูงสุดที่อยู่ไกลโพ้น สิ่งนี้ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์เช่นกัน ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ในที่อันไกลโพ้นซึ่งไม่มีแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ ไม่มีละครในโลกที่ไม่มีตัวตนหรือในอาณาเขตละเอียดอ่อน มีละครของโลกที่มีตัวตนซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์ ไม่มีวงจร 84 ชาติเกิดในโลกที่ไม่มีตัวตนหรือในอาณาเขตละเอียดอ่อน วงจรได้ถูกแสดงให้เห็นในโลกมนุษย์ โลกมนุษย์คืออะไรและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากอะไร มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากดวงวิญญาณและร่างกาย หุ่นกระบอก(ร่างกาย)ถูกสร้างขึ้นมาจากวัตถุธาตุทั้งห้า และดวงวิญญาณก็เข้ามาในร่างกายและเล่นบทบาทของตน ดังนั้น ทุกคนจึงเป็นผู้อาศัยจากดินแดนอันไกลโพ้น อย่างไรก็ตาม ลูกมีศรัทธา มนุษย์ไม่ได้มีศรัทธา พ่ออธิบายว่า ลูกเรียกหาพ่อผู้อาศัยจากดินแดนอันไกลโพ้น แต่ที่อยู่อาศัยของลูกๆทุกดวงวิญญาณทั้งหลายนั้นก็คือสถานที่เดียวกัน ผู้ที่เล่นบทบาทในละครอื่นๆนั้นทุกคนต่างก็มีบ้านของตนเอง พวกเขามาจากที่นั่นเพื่อแสดงบทบาทของเขา ลูกเข้าใจว่า ลูกทุกคนคือลูกของพ่อผู้เดียวและลูกทุกคนคือผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน อาณาเขตสูงสุด นั่นคือธาตุบราห์มที่ยิ่งใหญ่และนี่คือธาตุของท้องฟ้า ลูกเล่นบทบาทที่นี่ ยังมีกลางคืนและกลางวันด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองจึงมีพระอาทิตย์และพระจันทร์ ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนในโลกที่ไม่มีตัวตน พระอาทิตย์หรือพระจันทร์นั้นไม่ใช่เทพ พระอาทิตย์และพระจันทร์คือแสงที่ทำให้เวทีสว่างขึ้น พระอาทิตย์ให้แสงในช่วงกลางวันและมีแสงจันทร์ในตอนกลางคืน เวลานี้ มนุษย์ทั้งหลายต้องการไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น ลูกรู้ว่าพระเจ้าอาศัยอยู่เบื้องบน เมื่อผู้คนจดจำพระเจ้าและพูดว่า โอ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดสติปัญญาของเขาก็ขึ้นไปสู่เบื้องบน ลูกๆดวงวิญญาณเข้าใจว่ามีความไม่รู้อยู่ทุกหนแห่ง ลูกรู้ว่าลูกไม่ใช่ผู้อาศัยของสถานที่นี้ ผู้นั้นคือพ่อของเรา พวกเขาพูดออกมาจากปากว่า โอ พระเจ้า พ่อ! แล้วพวกเขาก็พูดว่า ทุกคนคือพ่อ พระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกได้รับการอธิบายว่าทุกคนนั้นไม่ใช่พ่อ ทุกดวงวิญญาณเป็นพี่ชายน้องชายกัน พวกเขาทะเลาะและต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่รู้ในสิ่งนี้ ลูกๆดวงวิญญาณคือพี่ชายน้องชายกัน แล้วได้กลายลูกของพ่อคนเดียวกัน ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญานั้นตามลำดับกันไป ในความสัมพันธ์ทางโลกลูกมีศรัทธาเสมอว่า ลูกจะได้รับมรดกของลูกจากพ่อของลูก ที่นี่ มายาหันใบหน้าของลูกออกไปจากพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกๆเป็นของพ่อผู้ทรงอำนาจ และมายาก็ยังต่อสู้กับลูกในฐานะผู้ทรงอำนาจด้วยเช่นกัน นี่คือสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า สงครามนั้นโด่งดังอย่างมาก แต่ไม่มีสิ่งใดเหมือนพวกฆราวาสและพันดาวาสที่ถูกแสดงไว้ในคัมภีร์ สงครามกับราวันนี้รุนแรงมาก เราดวงวิญญาณต้องการอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและกลับมาเพียบพร้อมและบริสุทธิ์ นอกจากโยคะแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นใด คนอื่นๆทั้งหมดที่ศึกษาโยคะก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ ทั้งหมดนั้นคือโยคะทางร่างสำหรับระยะเวลาชั่วคราว ในขณะที่ นี่คือโยคะทางจิตเพื่อการกลับมาบริสุทธิ์ตลอดกาล ด้วยการมีโยคะอยู่กับมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ เราจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า บาปจากหลายชาติเกิดของลูกจะถูกเผาด้วยไฟของโยคะนี้ สติปัญญาของลูกยังพูดด้วยว่าโลกนี้ไม่บริสุทธิ์ จงถามใครๆว่านี่คือยุคทองหรือยุคเหล็ก จะไม่มีใครเรียกยุคนี้ว่ายุคทอง ยุคทองอยู่ในโลกใหม่ นั่นคือยุคทองและนี่คือยุคเหล็ก โลกเก่าคือยุคเหล็กและโลกใหม่คือยุคทอง ลูกไม่อาจพูดได้ว่าเวลานี้เป็นยุคทองและเป็นยุคเหล็กด้วย ไม่ใช่เลย ชาวนรกหมายถึงชาวนรก โลกเก่าคือโลกที่ไม่บริสุทธิ์และโลกใหม่คือโลกที่บริสุทธิ์ การอธิบายนี้สำหรับมนุษย์ สัตว์จะไม่พูดว่า โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โปรดมาด้วยเถิด! จงถามใครๆและเขาก็จะพูดว่านี่คือนรก บารัตเคยเป็นโลกใหม่ สวรรค์ และเวลานี้บารัตเป็นโลกเก่า นรก จงให้ความสำคัญแก่บารัตอย่างต่อเนื่อง อื่นๆทั้งหมดนั้นมาในช่วงกลาง เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขา ศาสนาของเราที่ได้หายไปในเวลานี้ก็แตกต่างออกไป เวลานี้เรากลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญา ลูกรู้ว่าลูกคือลูกของพ่อผู้เดียว ลูกได้รับอำนาจในการปกครองตนเองจากพ่อ ก่อนอื่น ลูกต้องมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ ลูกฟังความรู้และนั่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะประชากรจะถูกสร้างขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ลูกต้องมีศรัทธาอีกด้วยว่าลูกคือลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกเข้าใจว่าลูกเคยกราบไหว้บูชาเพื่อพบพระเจ้า เวลานี้การกราบไหว้บูชานั้นจบลงแล้ว พระเจ้ามาด้วยตนเองและพบกับเราเวลานี้ เราจะได้รับสถานภาพสุริยะวงศ์แห่งอำนาจในการปกครองตนเองจากท่าน เราจะรับสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้น คนรวยจะรับอุปถัมภ์เด็กและพวกเขาก็อุปถัมภ์เด็กคนเดียวเท่านั้น ในขณะที่ ที่นี่ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดต้องการลูกจำนวนนับไม่ถ้วน ท่านพูดว่า ผู้ที่มาเป็นลูกของพ่อจะได้รับมรดกสวรรค์ ผู้ที่ไม่ได้มาเป็นของพ่อไม่อาจรับสิทธิ์ในมรดกนั้นได้ พวกเขาจะไม่ทำตามศรีมัท ผู้ที่มีศรัทธาพูดว่า บาบา เรามาอีกครั้งและเวลานี้เราจะไม่ปล่อยมือท่านเลย พ่ออธิบายให้แก่ลูกๆ จากนั้นลูกก็อธิบายให้แก่ผู้อื่นว่าพวกเขากลายเป็นลูกของพ่อเหนือโลกแล้ว เรากำลังทำตามศรีมัทของท่าน พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนเรา ผู้คนจำนวนมากกลายเป็นบีเค และแน่นอนว่าพวกเขามีศรัทธา แล้วทำไมเราจึงไม่ควรที่จะเป็นเช่นพวกเขาด้วย ลูกควรเขียนว่า เวลานี้ฉันเป็นของท่านและส่งมาให้บาบา พ่อก็จะพูดว่า พ่อไม่ได้อยู่ไกล พ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่ พ่อปรากฏตัวที่นี่ พ่อกำลังนั่งอยู่ที่นี่ในทางปฏิบัติ มีคนพูดถึงประธานาธิบดีผู้นี้ว่าเขาปรากฏตัวอยู่บนโลกนี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีผู้นี้อยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ทำนองเดียวกันพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ที่ถูกเรียกว่าผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขนั้นไม่สามารถอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้ เมื่อไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะอยู่อย่างไร้ความสุขเมื่อไม่มีพ่อ(ในสวรรค์) แล้วมนุษย์จะไม่มีความสุขได้อย่างไรกับการปรากฏตัวของท่าน พ่อสร้างรังเพื่อลูกๆ เช่นที่นกสร้างรังให้กับลูกๆของมัน พ่อก็ยังสร้างรังให้กับลูกๆด้วย ท่านสร้างรังให้กับลูกๆโดยผ่านทางลูกๆ รังแห่งสวรรค์กำลังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกอยู่ พ่อพูดว่า หากลูกทำตามคำสั่งของพ่อ ลูกจะปกครองในสวรรค์ หากลูกมีศรัทธาที่มั่นคง ลูกจะจับสิ่งนี้ไว้แน่น ไม่ใช่แค่เพียงว่าลูกต้องนั่งอยู่ที่นี่ ลูกต้องไม่ทิ้งบ้านและครอบครัวของลูก ผู้คนเหล่านั้นทิ้งบ้านและครอบครัวของเขา พวกเขาคิดว่ากูรูของพวกเขาคือพระเจ้าของเขา พวกเขาไม่ได้ตายขณะมีชีวิต ลูกต้องตายในขณะที่มีชีวิตและไปอาศัยอยู่ในยุคทอง ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อ ลูกมีศรัทธาว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกและให้มรดก 21 ชาติเกิดแก่ลูก ดังนั้นลูกจึงควรทำตามคำสั่งของท่าน เมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อ ท่านจะให้คำสั่ง ก่อนอื่น จงนั่งอยู่ในบัทตีหนึ่งสัปดาห์ ลูกจะได้รับความรู้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าใจได้มากเท่ากัน แต่ละคนจะได้รับตามความเพียรพยายามและโชคของตนเอง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและโชคของลูก ลูกยังบอกได้ว่าอะไรอยู่ในโชคของลูกและลูกจะได้รับสิทธิ์ในสถานภาพใด หลังจากมาเป็นของพ่อแล้ว ลูกยังคงต้องอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก อัจชะ หากลูกไม่มีครอบครัว จงมาเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอด แน่นอนว่าลูกต้องไปถ่ายทอดเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง ดูสิ ลูกสาวเปรมไปทำงานรับใช้ ผู้ที่เชิญเธอนั้นต้อนรับเธออย่างสมเกียรติ และแนะนำเธอให้แก่ผู้คนจำนวนมาก พวกเขาประทับใจทีเดียว อย่างไรก็ตาม พ่อพูดว่า ไม่มีพวกเขาแม้แต่คนเดียวที่มีศรัทธาในสติปัญญาว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้ที่สอนลูกทุกคน และลูกจะได้รับมรดก 21 ชาติเกิดจากท่าน พวกเขาประทับใจแต่ก็ไม่มีศรัทธาว่า แท้จริงแล้ว พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้คือผู้ที่กำลังสอนลูก ใช่ พวกเขาพูดว่าสิ่งนี้ดีมากแต่ทันทีที่พวกเขาออกไป ทุกสิ่งก็จบสิ้น แทบจะไม่มีใครทำความเพียรพยายามนี้ แม้ว่าพวกเขามีการชุมนุมทางจิตในกลุ่มของตน แต่ผู้ที่มารวมตัวกันก็ไม่ได้มีศรัทธานั้นในสติปัญญา พวกเขาคือพวกกึ่งวรรณะ มีศรัทธาและความสงสัย ช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาก็พูดว่าพ่อกำลังสอนพวกเขา และช่วงเวลาต่อมาพวกเขาก็ถามว่า นี่เป็นไปได้อย่างไร ใช่ เป็นเรื่องดีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ แต่การอยู่อย่างบริสุทธิ์นั้นยากมาก ก่อนอื่น ต้องมีศรัทธาและพวกเขาควรเขียนด้วยความสุขนั้นอยู่ภายใน ผู้ที่ไม่มีบ่วงพันธะไม่เคยเขียนจดหมายเหมือนโกปิก้าที่ตกอยู่ในบ่วงพันธะ บาบาเขียนว่า ลูกไม่ได้ทำให้แม้แต่คนเดียวมีศรัทธาในสติปัญญา ใช่ ลูกสร้างประชากรธรรมดาแต่ไม่ได้สร้างทายาท ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญา ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาเท่านั้นที่จะมาเป็นทายาท แม้ว่าสติปัญญาของบางคนมีศรัทธา แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับความรู้ พวกเขาก็เข้าไปสู่ราชวงศ์นั้นและกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะได้รับนิมิตที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกยังจะรู้ด้วยว่าลูกจะกลายเป็นสาวใช้และคนใช้อันดับใด จากนั้นก็จะมีความเสียใจอย่างยิ่ง ฉันไม่ได้ทำตามศรีมัทและเหตุนี้เองฉันจึงมาสู่สภาพนี้ แต่กระนั้นก็ตาม ทุกสถานการณ์ก็คือละคร ผู้นี้มีบทบาทนี้อยู่ในละครทุกวงจร แน่นอนว่าลูกจะมีนิมิต จะมีการประกาศผลในเวลาสุดท้าย แล้วนั่นก็คือชะตากรรม สิ่งนี้เคยอยู่ในโชคของฉัน ผลการศึกษาเล่าเรียนของลูกจะได้รับการประกาศ นี่คือโรงเรียนที่สูงมาก ผู้ที่กำลังสอนคือผู้เดียวเท่านั้น มีการศึกษาเดียวและการสอบเดียวเท่านั้น ครูรู้ว่านักเรียนเป็นเช่นไร ทุกคนจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็ว เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะได้รู้มากมาย ลูกจะเข้าฌานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่ลูกเคยเป็นในตอนต้น ลูกจะเข้าใจอยู่เรื่อยๆและพ่อก็จะอธิบายอย่างต่อเนื่อง ลูกทำความผิดด้วยการไม่ทำตามศรีมัท ด้วยการเคลื่อนไหวไปด้วยวิธีนั้น ลูกก็พัฒนานิสัยนั้นขึ้นมา ลูกอาจจะถามว่า ชีพบาบา ลูกกำลังทำตามศรีมัทของท่านหรือไม่ บาบาก็จะบอกลูกว่า ลูกไม่ได้ทำตามศรีมัทและเหตุนี้เองโชคของลูกจึงเป็นอย่างที่เห็น เป็นที่เข้าใจว่าขณะนี้ลูกมีลางร้าย อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกสร้างความก้าวหน้ามากขึ้น ลางร้ายเหล่านั้นจะถูกกำจัดออกไป บางคนตกอยู่ในความซาบซึ้งเล็กๆน้อยๆกับตัณหา บารัตเคยบริสุทธิ์และสูงส่งและเวลานี้คดโกง มีคำสรรเสริญของเหล่าเทพที่สูงส่งนั้น พ่อพูดว่า นี่คือชุมนุมปีศาจ พ่อมาเพื่อก่อตั้งชุมนุมเทพ ศาสนาเทพนี้สูงที่สุด พ่อผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์แต่ผู้คนก็ไม่เข้าใจอะไรเลย แน่นอนว่าทุกคนที่มาก่อตั้งศาสนานั้นบริสุทธิ์ ทุกสถานการณ์มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี มีทั้งผู้ที่มีโชคน้อยและผู้ที่มีโชคที่ดี อาณาจักรของราวันนี้กำลังจะจบลงในเวลานี้ เมืองของราวันนี้ต้องถูกเผา ลูกๆ กองทัพของรามกำลังนั่งอยู่ที่นี่ ผู้ที่เป็นของศาสนานี้จะเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ลูกเข้าใจต่างลำดับกันไป บางคนถูกยิงด้วยธนูเพียงดอกเดียวเหมือนกษัตริย์จนากและพวกเขาก็อุทิศตน พวกเขาไม่เคยมีข้ออ้าง ที่นี่ข้ออ้างจะใช้การไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีพายุมากมายของมายาอีกด้วย เธอทำให้ลูกลืมสกุลของตนเอง และลืมว่าลูกเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นลูกจึงต้องอ่อนหวานมาก จะต้องไม่มีความซาบซึ้งในตัณหาแม้เพียงเล็กน้อย ตัณหาคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นี่คือการสอบที่สำคัญสุด บาบาพูดว่า ลูกๆ จงอาศัยอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์และแสดงให้เห็นสิ่งนี้ พ่อรู้สภาพของลูกๆ ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะส่งข่าวให้พ่อว่า บาบา ลูกจดจำท่านและลูกก็กำลังทำงานรับใช้ด้วย เมื่อพวกเขาเขียนเกี่ยวกับข่าวงานรับใช้ของตนเท่านั้น พ่อก็จะมีศรัทธาในพวกเขา เมื่อพวกเขาให้การพิสูจน์ในงานรับใช้เท่านั้นที่จะทำให้บาบารู้สึกถึงความหวังอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพวกเขา แล้วลูกควรที่จะเข้าใจด้วยว่า บาบามีคนเดียวและเราลูกๆ มีจำนวนมาก อย่าคิดว่าบาบาต้องตอบลูกทุกวัน อย่า พ่อคือเจ้าของคนจน มีการให้ทานแก่คนจน ดินแดนของบารัตนี้ยากจน จากที่ร่ำรวย บารัตกลายเป็นผู้ที่ยากจน ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ บารัตนี้เป็นดินแดนที่ไม่สูญสลายที่พระเจ้าอวตาร บารัตเคยเป็นนกกระจอกทองคำ นั่นคือ เป็นคลังสมบัติแห่งความสุขที่สมบูรณ์ และเราทุกคนกำลังทำความเพียรพยายาม เพื่อไปยังดินแดนแห่งความสุขนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าได้มีข้ออ้างแต่จงเฝ้าแต่ทำตามศรีมัทของพ่ออย่างต่อเนื่อง ให้ข้อพิสูจน์ในงานรับใช้

2. อย่าลืมว่าลูกๆคือลูกของพระเจ้าและสกุลของลูกสูงที่สุด ให้มีศรัทธาในสติปัญญาและดลใจผู้อื่นให้มีศรัทธาด้วยเช่นกัน

พร:
ขอให้ลูกรับใช้อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางในขณะที่รักษาคุณสมบัติพิเศษและความพิเศษของชาติเกิดบราห์มินไว้ในสำนึกรู้ของลูก

ชาติเกิดบราห์มินนี้คือชาติเกิดที่สูงส่ง ดวงวิญญาณทั่วไปจะเฉลิมฉลองวันเกิด วันแต่งงาน วันเพื่อน ของพวกเขา แยกต่างหากกัน แต่วันเกิด วันแต่งงาน วันแม่ วันพ่อ วันหมั้นของลูก ทั้งหมดวันเดียวกัน เพราะลูกทุกคนได้ทำสัญญาที่จะเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น ดังนั้นจงเล่นบทบาทของลูกในการทำงานรับใช้ขณะที่เก็บคุณสมบัติพิเศษและความพิเศษของชาติเกิดนี้ไว้ในสำนึกรู้ จงเป็นเพื่อนร่วมทางกันในงานรับใช้ แต่เป็นเพื่อนร่วมทางกันในขณะที่อยู่อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง อย่าให้มีภาวะจำยอมต่อผู้ใดแม้เพียงเล็กน้อย

คติพจน์:
จักรพรรดิที่ไร้กังวลคือผู้ที่มีความสมดุลระหว่างความถ่อมตนและอำนาจในชีวิตของเขา