05.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มองแต่ไม่เห็นสิ่งที่ลูกเห็นด้วยตาของลูก ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกไปจากสิ่งเหล่านั้น เพราะทุกสิ่งกำลังจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ

คำถาม:
งานที่แฝงตัวใดของรัฐบาลพระเจ้าที่ไม่มีใครในโลกรู้?

คำตอบ:
รัฐบาลของพระเจ้าชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์และทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ นี่เป็นงานที่แฝงตัวอย่างมากที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจ ต่อเมื่อมนุษย์กลายเป็นเทพเท่านั้นที่พวกเขาเปลี่ยนจากชาวนรกเป็นชาวสวรรค์ กิเลสได้ทำลายลักษณะนิสัยของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เวลานี้ลูกกำลังทำงานรับใช้ที่จะทำให้ลักษณะนิสัยของทุกคนสูงส่ง นี่คืองานหลักของลูก

โอมชานติ
ลูกเข้าใจว่าด้วยการพูดว่า โอมชานติ ลูกก็จดจำศาสนาดั้งเดิมของลูกเองและบ้านของลูก แต่ลูกไม่จำเป็นต้องนั่งในบ้านนั้นในเวลานี้ เพราะเมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกจะจดจำมรดกแห่งสวรรค์ของลูกเช่นกันอย่างแน่นอน เมื่อลูกพูดว่า โอมชานติ ความรู้ทั้งหมดนี้ก็เข้าไปในสติปัญญาของลูก ฉัน,ดวงวิญญาณเป็นตัวแห่งความสงบ ฉันคือลูกของพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบ พ่อผู้สร้างสวรรค์คือพ่อที่ทำให้พวกเราบริสุทธิ์และกลายเป็นตัวแห่งความสงบ ความบริสุทธิ์คือประเด็นหลัก มีโลกที่บริสุทธิ์และโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีแม้แต่กิเลสเดียวในโลกที่บริสุทธิ์ มีกิเลสทั้งห้าในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ดังนั้นโลกนี้จึงเรียกว่าโลกที่มีกิเลส นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ในขณะที่ลงบันไดมาเรื่อยๆจากโลกที่ปราศจากกิเลส ลูกก็ลงมาสู่โลกที่มีกิเลส นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ มีอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน ในบางครั้งพวกเขาเรียกว่าเป็นกลางวันและกลางคืน มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา มีความสุขในช่วงกลางวันและความทุกข์ในช่วงกลางคืน กลางคืนเป็นไปสำหรับการเร่ร่อนไปทั่ว ไม่ใช่ว่าลูกจะเร่ร่อนไปทั่วในเวลากลางคืน แต่เป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่เรียกว่าการเร่ร่อน ลูกๆ มาที่นี่เพื่อได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญาณเต็มไปด้วยบาปของกิเลสทั้งห้า ในบรรดาบาปเหล่านั้นบาปหลักคือกิเลสของตัณหาราคะ เป็นเพราะกิเลสนี้ที่มนุษย์กลายเป็นดวงวิญญาณบาป ลูกทั้งหมดรู้ว่าลูกไม่บริสุทธิ์ ที่ลูกเกิดมาด้วยความตกต่ำ เนื่องจากกิเลสของตัณหาราคะ คุณสมบัติทั้งหมดของลูกจึงถูกทำลาย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า เอาชนะกิเลสตัณหาราคะนี้แล้วลูกจะเอาชนะโลกและจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ ลูกควรมีความสุขอย่างมากอยู่ภายในลูก เมื่อมนุษย์กลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย มีความปั่นป่วนอย่างมากเนื่องจากตัณหาราคะ มีความไม่สงบและเสียงร้องของความทุกข์อย่างมากมาย เหตุใดจึงมีเสียงร้องของความทุกข์ในโลกในเวลาปัจจุบัน? เพราะทุกคนคือดวงวิญญาณบาป พวกเขาเรียกว่าเป็นปีศาจเนื่องจากกิเลส เวลานี้พ่อได้ทำให้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเช่นเปลือกหอยอย่างแท้จริงและไม่มีค่าแม้แต่เศษสตางค์ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ถูกเผาในไฟ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ในโลกนี้ มนุษย์ทั้งหมดจะลุกเป็นไฟ สิ่งที่ลูกสามารถเห็นได้ด้วยดวงตาของลูกนั้นจะลุกไหม้ ดวงวิญญาณไม่สามารถที่จะลุกไหม้ได้ ราวกับว่าดวงวิญญาณได้รับการประกันไว้แล้ว ดวงวิญญาณสามารถได้รับการประกันได้หรือไม่? เป็นร่างกายที่ได้มีการประกัน ลูกๆได้รับการบอกว่านี่คือการละเล่น ดวงวิญญาณอาศัยอยู่เบื้องบนไกลออกไปเหนือวัตถุธาตุทั้งห้า เครื่องประกอบของโลกนี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากวัตถุธาตุทั้งห้า ดวงวิญญาณไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ดวงวิญญาณคงอยู่เสมอ แต่ดวงวิญญาณกลายเป็นดวงวิญญาณบุญและดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณกลับมาสกปรกเพียงใดด้วยกิเลสทั้งห้า! เวลานี้พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากการทำบาป ลักษณะนิสัยทั้งหมดของลูกถูกทำลายด้วยกิเลส ไม่มีใครจะรู้ว่าคำว่าลักษณะนิสัยหมายถึงอะไร อาณาจักรของพันดาวาสและอาณาจักรของฆราวาสได้รับการจดจำกันมา ไม่มีใครแม้แต่จะรู้ว่าพันดาวาสเป็นใคร ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกเป็นของรัฐบาลของพระเจ้า พ่อมาเพื่อก่อตั้งอาณาจักรของราม รัฐบาลของพระเจ้ากำลังทำอะไรในเวลาปัจจุบัน? กำลังชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์และกำลังทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ ไม่เช่นนั้นแล้วเทพจะมาจากไหน? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ดังนั้นสิ่งนี้เรียกว่ารัฐบาลที่แฝงตัว พวกเขาเป็นมนุษย์เช่นกัน ดังนั้นพวกเขากลายเป็นเทพได้อย่างไร? ใครทำให้พวกเขากลายเป็นเทพ? เหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ ใครทำให้พวกเขากลายเป็นชาวสวรรค์? จากชาวสวรรค์พวกเขาก็กลายเป็นชาวนรก และจากชาวนรกพวกเขาก็กลายเป็นชาวสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ลูกไม่รู้สิ่งใดเหล่านี้ ดังนั้นคนอื่นจะรู้ได้อย่างไร? ยุคทองเรียกว่าสวรรค์และยุคเหล็กเรียกว่านรก เวลานี้ลูกเข้าใจเช่นกันว่าละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว การศึกษานี้คือการกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อได้สอนลูกเกี่ยวกับธุรกิจของการเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์มาบริสุทธิ์ หากลูกกลับมาบริสุทธิ์ลูกก็จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นที่พวกเขามีค่าที่จะไปสวรรค์ เป็นเพียงในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้นี้ ลูกได้รับอาวุธที่จะกลับมาบริสุทธิ์ เพียงบาบาผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สำหรับท่านที่พวกเขาพูดว่า ทำให้พวกเราบริสุทธิ์! ลักษมีและนารายณ์เป็นนายของสวรรค์ จากนั้นในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิดพวกเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้นี้ (กฤษณะ) ได้รับสมญาว่า น่าเกลียดและสวยงาม (ชยัมซุนด้า) แต่ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฤษณะด้วยเช่นกัน พวกเขาทำให้โลกเดียวนี้เป็นสองโลก อันที่จริงแล้วมีเพียงโลกเดียวนี้เท่านั้นที่กลับมาใหม่และเก่า เด็กเล็กๆเริ่มแรกก็เยาว์วัยและจากนั้นเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาก็แก่ชรา โลกก็ใหม่ในตอนแรกเช่นกันและจากนั้นก็กลับมาเก่า ลูกต้องเพียรพยายามอย่างหนักมากที่จะอธิบาย! ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูก ผู้นี้ก็เข้าใจสิ่งนี้เช่นกันใช่ไหม? ด้วยการเข้าใจทุกสิ่งที่เขากลับมาอ่อนหวานมาก ใครอธิบายแก่เขา? พระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของสงครามฯลฯ พระเจ้าทำให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้และรู้คิด ผู้คนไปที่วัดของชีวาและก้มศีรษะของตนแต่ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่รู้ว่าท่านเป็นอะไรหรือท่านคือใคร พวกเขาเพียงแต่พูดว่า ชีวาจากคาจี ผู้เดียวที่เป็นนายของโลกที่นำคงคามา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย เมื่อลูกพยายามที่จะอธิบายให้พวกเขา พวกเขาก็พูดว่า: ท่านจะอธิบายอะไรแก่พวกเราหรือ? พวกเราเคยศึกษาคัมภีร์พระเวทย์ฯลฯ ลูกๆซึมซับสิ่งนี้ตามลำตับกันไป ผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินอย่างแท้จริงก็ลืมสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งในเวลานี้มีงานของการทำให้สติปัญญาของผู้อื่นสูงส่ง กิจกรรมของผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินก็เป็นเช่นนั้น! มีหงส์และนกกระสา หงส์จะไม่มีวันทำให้ใครไม่มีความสุข นกกระสาเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ บุคคลเหล่านั้นเรียกอีกอย่างว่าปีศาจเช่นกัน พวกเขาไม่ได้มีการตระหนักรู้ ผู้ที่มีกิเลสหลายคนมาที่ศูนย์ พวกเขาบอกเรื่องราวที่พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการพูดเท็จ มีการกล่าวด้วยเช่นกันว่าโลกหลอกลวง ในเวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน มีความแตกต่างอย่างมาก! ผู้ที่พูดเท็จ,ผู้ที่มีความประพฤติที่ผิดๆ คือผู้ที่เข้ามาในเกรดสาม มีเกรดหนึ่ง เกรดสองและสาม พ่อสามารถบอกลูกได้ว่าลูกคนไหนอยู่ในเกรดสาม พ่ออธิบายว่าลูกต้องให้ข้อพิสูจน์ที่สมบูรณ์ของความบริสุทธิ์ของลูก หลายคนพูดว่า เป็นไปไม่ได้ที่ลูกสองคนจะอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์ เนื่องจากไม่มีพลังโยคะใดๆ ลูกบางคนไม่สามารถอธิบายเรื่องง่ายๆเช่นนั้นได้อย่างเต็มที่ ไม่มีใครสามารถอธิบายให้พวกเขารู้ว่าเป็นพระเจ้าที่สอนพวกเรา ท่านพูดว่าด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกจถกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ถึง 21 ชาติเกิด ลูกถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ มีความสุขมากยิ่งกว่า ลูก หลายคนมีการแต่งงานที่บริสุทธิ์และคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ เหล่าเทพนั้นบริสุทธิ์ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ความรู้,ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉยก็มีการอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกัน ญาณและความเลื่อมใสศรัทธาเป็นครึ่งต่อครึ่งและการวางเฉยมาหลังจากความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกจะไม่อยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้อีกต่อไป ลูกต้องถอดเสื้อผ้า(ร่างกาย)ของลูกออกและกลับบ้าน เวลานี้เมื่อวงจรของ 84 ชาติเกิดของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เราต้องกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบของเรา ลูกไม่ควรลืมประเด็นแรก, อัลฟ่า ลูกๆเข้าใจด้วยเช่นกันว่าโลกเก่านี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอน พ่อกำลังก่อตั้งโลกใหม่ ท่านมาหลายต่อหลายครั้งเพื่อก่อตั้งโลกใหม่และจากนั้นการทำลายล้างนรกก็เกิดขึ้น นรกใหญ่มากในขณะที่สวรรค์นั้นเล็กมาก มีศาสนาเดียวในโลกใหม่ เวลานี้มีศาสนามากมายที่นี่ มีการเขียนไว้ว่า: การทำลายล้างด้วยชางก้า จะมีการทำลายล้างศาสนามากมายทั้งหมดเหล่านั้นและการก่อตั้งศาสนาเดียวด้วยบราห์มา ใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนานี้? ไม่ใช่บราห์มา บราห์มากลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้กล่าวถึงพ่อ(ชีวา)ว่าพ่อเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลเหล่านี้บริสุทธิ์พวกเขาก็ถูกเรียกว่าลักษมีและนารายณ์ เมื่อเขาไม่บริสุทธิ์ชื่อของเขาคือบราห์มา มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา ท่าน(ชีพบาบา)เรียกว่าผู้สร้างที่คงอยู่ตลอดไป ถึงอย่างไรดวงวิญญาณก็คงอยู่อยู่แล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้สร้างดวงวิญญาณ ดังนั้นดวงวิญญาณจึงเรียกว่าคงอยู่ตลอดไป พ่อคงอยู่ตลอดไปและดวงวิญญาณก็คงอยู่ตลอดไปเช่นกัน ละครนี้ก็คงอยู่ตลอดไปเช่นกัน นี่คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้วตลอดไป ลูกดวงวิญญาณได้รับความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของระยะเวลาของวงจรโลกแล้ว ใครให้ความรู้นี้แก่ลูก? พ่อ ลูกเป็นของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายถึง 21 ชาติเกิด และแล้วลูกก็กลายเป็นลูกกำพร้าในอาณาจักรของราวันและทำลายนิสัยของลูกให้เสียไปด้วยกิเลสเหล่านี้ มนุษย์เชื่อว่านรกและสวรรค์อยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน เวลานี้ทุกสิ่งได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนมากแก่ลูกๆ เวลานี้ลูกนั้นแฝงตัว ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ เส้นด้ายก็พันกันยุ่งเหยิงโดยสิ้นเชิง พวกเราเรียกหาพ่อ: พวกเราไม่มีประโยชน์เลย มาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของพวกเราด้วย! ลักษณะนิสัยของลูกกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แทนที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของพวกเขา บางคนก็ทำให้ลักษณะนิสัยของเขาเสียมากยิ่งขึ้น ลูกสามารถบอกสิ่งนี้ได้จากพฤติกรรมของพวกพวกเขา วันนี้พวกเขาเป็นหงส์และพรุ่งนี้พวกเขาก็กลายเป็นนกกระสา สิ่งนี้ไม่ได้ใช้เวลานานเลย มายาก็แฝงตัวมากด้วยเช่นกัน ไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นที่นี่ แต่ทันทีที่พวกเขาออกไป ทุกสิ่งก็ปรากฏให้เห็น พวกเขาประหลาดใจพวกเขารับฟังแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีไป! พวกเขาตกลงมาด้วยความแรงอย่างมากที่กระดูกของเขาแหลกละเอียด สิ่งนี้อ้างถึงท้องพระโรงของอินทรา,อินทราพัสธ์ ลูกรู้ว่าไม่ควรจะนำคนไหนเข้ามาในชุมนุม เมื่อพวกเขาได้ยินความรู้เพียงเล็กน้อย พวกเขาก็จะไปสู่สวรรค์ ความรู้ไม่สามารถถูกทำลายได้ พ่อพูดว่า ทำความเพียรพยายามในเวลานี้และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง หากลูกข้องแวะในกิเลสสถานภาพของลูกจะถูกทำลาย เวลานี้ลูกเข้าใจว่าวงจรนี้หมุนไปอย่างไร สติปัญญาของลูกๆเวลานี้ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามมายาก็ยังคงหลอกลวงลูก ลูกควรจะมีความไม่รู้ต่อความปรารถนาอย่างสมบูรณ์ หากลูกเก็บความความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ลูกก็จะสูญเสียทุกสิ่งและกลายเป็นผู้ที่ไม่มีค่าแม้แต่หนึ่งสตางค์ มายาหลอกลวงมหาระตีบางคนที่ดีมากในทางใดทางหนึ่งและพวกเขาก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปสู่หัวใจของบาบาได้ ลูกบางคนไม่ลังเลเลยแม้กระทั่งที่จะฆ่าพ่อของเขาเอง พวกเขาจะทำลายครอบครัวของพวกเขาด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บาปหนาอย่างมาก ราวันทำให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ทุกรูปแบบ มีความไม่ชอบพวกเขาอย่างมาก มันช่างเป็นโลกที่แสนจะสกปรก! ลูกไม่ควรจะปล่อยให้หัวใจของลูกถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งนั้น ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้รับรางวัลของโลก ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลัก มีความปั่นป่วนมากมายเนื่องจากความบริสุทธิ์ คานธีเคยพูดเช่นกันว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! พ่อพูดว่า ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะซ้ำรอยอีกครั้งในเวลานี้ ทุกคนต้องลงมาอย่างแน่นอน และแล้วเมื่อนั้นพวกเขาทั้งหมดสามารถกลับบ้านด้วยกันได้ พ่อมาเพื่อพาลูกๆ ทั้งหมดกลับบ้าน ไม่มีใครสามารถกลับไปก่อนที่พ่อจะมา อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากมายา อย่าได้มีความปรารถนาในรูปใด เพิกเฉยต่อความปรารถนาทั้งหมด

2. เพื่อที่ลูกจะได้รับรางวัลของอำนาจในการปกครองโลก ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลัก ดังนั้นลูกต้องมีความกล้าหาญที่จะรักษาความบริสุทธิ์ ลูกต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของลูก

พร:
ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นและรับใช้ด้วยความรู้สึกของความเมตตาและจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือ

ในปัจจุบันเมื่อดวงวิญญาณทั้งหมดเหนื่อยและท้อแท้และขอความเมตตา ลูกๆของผู้ประทานจะต้องมีความเมตตาต่อพี่น้องชายหญิงของลูก ไม่ว่าบางคนจะเลวแค่ไหน ก็จงเมตตาต่อคนนั้นเช่นกันและลูกจะไม่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบ,อิจฉาหรือโกรธ เมื่อความรู้สึกของความเมตตาปรากฏออกมาลูกก็จะมีจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมืออย่างง่ายดาย อย่ามีความเมตตาที่มาจากความผูกพันยึดมั่นเพราะความเมตตาที่แท้จริงทำให้ลูกเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นเพราะไม่มีจิตสำนึกที่เป็นร่างในสิ่งนั้น

คติพจน์:
การให้ความร่วมมือกับผู้อื่นคือการสะสมในบัญชีของลูกเอง