07.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานเมื่อบารัตเป็นสวรรค์ลูกอยู่ในแสงสว่างอย่างสมบูรณ์ เวลานี้มีความมืด ให้เราเข้าไปสู่แสงสว่างอีกครั้ง

คำถาม:
เรื่องใดที่พ่อมาบอกกับลูกๆ ของท่าน?

คำตอบ:
บาบาพูดว่า: ลูกที่แสนหวาน พ่อบอกลูกถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของลูก เมื่อลูกใช้ชาติเกิดแรก มีเพียงศาสนาเทพ และหลังจากนั้นสองยุค ลูกก็เริ่มทำการกราบไหว้บูชาและสร้างวัดที่ใหญ่โต เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของหลายชาติเกิดของลูก ลูกร้องเรียกหา: โอ ผู้ขจัดความทุกข์ ผู้ประทานความสุข ได้โปรดมา! ดังนั้นเวลานี้พ่อมาแล้ว

เพลง:
ผู้คนในวันนี้อยู่ในความมืดมิด

โอมชานติ
ลูกๆ เข้าใจว่าเวลานี้เป็นโลกยุคเหล็กซึ่งทุกคนอยู่ในความมืด ในตอนแรกเมื่อบารัตเป็นสวรรค์ลูกอยู่ในแสงสว่าง ผู้คนเดียวกันของบารัตที่เรียกตนเองว่าฮินดูก็เป็นเทพดั้งเดิม พวกเขาเป็นผู้อาศัยอยู่ในสวรรค์ในบารัตและไม่มีศาสนาอื่นใดในเวลานั้น มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น สวรรค์ ไวคุน บาฮิต สุขาวดีฯลฯ ล้วนเป็นชื่อของบารัตนั้น บารัตโบราณดั้งเดิมมีความบริสุทธิ์และมั่งคั่ง เวลานี้บารัตกลับมายากจนแสนเข็ญเพราะเวลานี้เป็นยุคเหล็ก ลูกรู้ว่าลูกอยู่ในความมืด เมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ลูกอยู่ในความสว่าง จักรพรรดิและจักรพรรดินีของสวรรค์คือศรีลักษมีและนารายณ์ นั่นเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุข ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของสวรรค์ของลูกจากพ่อ และนั่นเรียกว่าการหลุดพ้นในชีวิต เวลานี้ทุกคนอยู่ในชีวิตที่มีบ่วงพันธะ โดยเฉพาะบารัตและโลกโดยทั่วไปอยู่ในกรงขังของราวัน ในกระท่อมของความทุกข์ ไม่ใช่ว่าราวันมีอยู่ในลังกาเท่านั้นและรามมีอยู่ในบารัตและที่เขา(ราวัน)ได้มาลักพาตัวสีดาไป เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เล่ากันมา กีตะคือคัมภีร์ศาสนาหลัก เป็นเพชรพลอยของคัมภีร์ศาสนาทั้งหมดและพูดไว้ในบารัตโดยพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถให้การหลุดพ้นแก่ใครได้ ในยุคทองมีเทพผู้ที่ได้รับการหลุดพ้นในชีวิตและพวกเขาได้รับมรดกนั้นของพวกเขาในตอนปลายของยุคเหล็ก ผู้คนของบารัตไม่รู้สิ่งนี้และไม่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์ใดๆ คัมภีร์มีความรู้ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีมนุษย์คนใดมีความรู้เรื่องการหลุดพ้นเลย พวกเขาทั้งหมดสอนเรื่องความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาขอให้ลูกศึกษาคัมภีร์ ให้ทาน และทำบุญ ความเลื่อมใสศรัทธาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคทองแดง มีรางวัลของความรู้ในยุคทองและยุคเงิน ไม่ใช่ว่าความรู้นี้ดำเนินต่อไปที่นั่นเช่นกัน มรดกที่บารัตได้รับจากพ่อในยุคบรรจบพบกันและเวลานี้ลูกกำลังได้รับอีกครั้ง เมื่อผู้คนของบารัตประสบกับความทุกข์อย่างไม่มีขีดจำกัดและกลายเป็นผู้ที่อาศัยในนรก พวกเขาร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข! สำหรับใคร? สำหรับตนเองเพราะทุกคนในบารัตโดยเฉพาะและทั้งโลกโดยทั่วไปมีกิเลสทั้งห้า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านพูดว่า: พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของวงจร พ่อกลายเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน พ่อต้องยกระดับผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเช่นหิน ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมและกูรู เพราะนี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ยุคทองเรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์ มันเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัต ผู้คนของบารัตไม่รู้ว่าพวกเขาเคยเป็นนายของสวรรค์ ดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์หมายถึงดินแดนแห่งความเท็จ และดินแดนแห่งความบริสุทธิ์หมายถึงดินแดนแห่งสัจจะ บารัตเคยเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ บารัตเป็นดินแดนที่ไม่สูญสลายและไม่มีวันถูกทำลาย เมื่อมันเป็นอาณาจักรของพวกเขา(ลักษมีและนารายณ์)ก็ไม่มีดินแดนอื่นใด ทั้งหมดนั้นมาในภายหลัง มนุษย์เขียนไว้ว่าวงจรนั้นยาวนานหลายแสนปี พ่อพูดว่า: ระยะเวลาของวงจรคือ 5,000 ปี ผู้คนเหล่านั้นพูดว่ามนุษย์ใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด พวกเขาได้ทำให้มนุษย์กลายเป็นสุนัข แมว ลาฯลฯ อย่างไรก็ตามสุนัขและแมวมีชาติเกิดที่แตกต่างกัน สัตว์มี 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ ในขณะที่มนุษย์มีเพียงเผ่าพันธุ์เดียว พวกเขาคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: ตามแผนของละครผู้คนของบารัตได้ลืมศาสนาของตนเอง พวกเขากลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก พ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ในยุคบรรจบพบกัน นี่เรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์ และเมื่อนั้นบารัตจะกลายเป็นดินแดนแห่งความสุข พ่อพูดว่า: โอ ลูกๆ! ลูกๆ ของบารัตผู้ที่อยู่อาศัยในสวรรค์ และแล้วลูกก็ลงบันไดของ 84 ชาติเกิดมา ลูกต้องผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโมอย่างแน่นอน ไม่มีใครที่มีความสุข มีสุขภาพดี และมั่งคั่งเสมอเช่นที่ลูกเคยมี บารัตเคยมั่งคั่งอย่างยิ่ง! เพชรพลอยต่างๆ มีอยู่มากมายพอๆ กับก้อนหิน หลังจากสองยุคพวกเขาได้สร้างวัดที่ใหญ่โตมากในหนทางของความเลื่อมในศรัทธา พวกเขาสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่มาก วัดโสมนาถเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด คงไม่มีเพียงแค่วัดเดียว ราชาอื่นๆ มากมายก็มีวัดด้วยเช่นกัน และวัดเหล่านั้นก็ถูกรูดปล้นไปอย่างมากมาย พ่อเตือนลูกๆ ว่า: ลูกถูกทำให้มีความมั่งคั่งมาก เช่นเดียวกับจักรพรรดิและจักรพรรดินี ดังนั้นลูกก็เต็มไปด้วยคุณธรรม 16 องศาสมบูรณ์เต็มด้วยเช่นกัน และพวกเขาก็เรียกได้ว่าเป็นเทวาและเทวีด้วยเช่นกัน แต่พ่อได้อธิบายว่า: มีเพียงพระเจ้าเดียวเท่านั้นและท่านคือพ่อ เมื่อลูกพูดว่า อิศวร หรือ พระผู้ ลูกไม่ได้จดจำท่านว่าเป็นพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด พ่อนั่งที่นี่และบอกเรื่องราวแก่ลูก: เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูก สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงชาติเกิดเดียวเท่านั้น ไม่มีสนามรบฯลฯ ผู้คนของบารัตได้ลืมไปแล้วว่าเคยเป็นอาณาจักรของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาได้ทำให้ระยะเวลาของยุคทองนั้นยาวมากจึงกลายเป็นเรื่องที่ห่างไกลมาก พ่อมาและอธิบายว่ามนุษย์ไม่สามารถเรียกว่าพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้ใดได้ มีคำกล่าวว่า: ผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ผู้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดคือผู้เดียวเท่านั้น มีบาบาที่แท้จริงผู้เดียวเท่านั้นที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ผู้คนกราบไหว้บูชาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาแต่พวกเขาไม่รู้ชีวประวัติของผู้ที่พวกเขากราบไหว้บูชา เหตุนี้เองพ่อจึงอธิบายว่า: ลูกเฉลิมฉลองการเกิดของชีวาใช่ไหม? พ่อคือผู้สร้างโลกใหม่ พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อ ท่านให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด มีความสุขอย่างมากมายในยุคทอง มีการก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นผู้ก่อตั้ง? มีเพียงพ่อนั่งและอธิบายสิ่งนี้ นี่เป็นงานของพ่อเท่านั้นที่เปลี่ยนผู้ที่อาศัยอยู่ในนรกให้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ เปลี่ยนผู้ที่คดโกงให้เป็นเทพที่สูงส่ง พ่อพูดว่า: พ่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ลูกกลายเป็นนายของสวรรค์ ใครทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์? ราวัน! มนุษย์พูดว่าพระเจ้าทำให้เกิดความทุกข์ด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: พ่อให้ความสุขอย่างมากแก่ลูกทั้งหมดที่ลูกไม่จดจำพระเจ้าเป็นเวลาครึ่งวงจร และแล้วเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นลูกก็เริ่มกราบไหว้บูชาทุกคน นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของลูก บางคนถามว่า: บาบา เราได้ใช้ชาติเกิดมากี่ชาติเกิดแล้ว? บาบาพูดว่า: ผู้คนของบารัตที่สุดแสนหวาน โอ ดวงวิญญาณ เวลานี้พ่อกำลังให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ลูกๆ ได้ใช้ 84 ชาติเกิดเวลานี้ลูกมาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของ 21 ชาติเกิดของลูกจากพ่อ ไม่ใช่ทุกคนจะมาในเวลาเดียวกัน มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่ได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของสุริยวงศ์ของยุคทองอีกครั้ง นั่นคือเพียงลูกฟังพ่อที่แท้จริงบอกความรู้ที่แท้จริงของการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา นี่คือความรู้และนั่นคือความเลื่อมใสศรัทธา คัมภีร์ศาสนาทั้งหมดฯลฯ เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อหนทางของความรู้ นี่คือความรู้ทางจิต ดวงวิญญาณสูงสุดนั่งที่นี่และให้ความรู้นี้แก่ลูก ลูกต้องกลับมามีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างต่อเนื่อง พ่ออธิบายว่า: เป็นดวงวิญญาณที่มีซันสการ์ที่ดีและไม่ดีและตามนั้นที่มนุษย์ได้รับชาติเกิดที่ดีและไม่ดี พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่า: ผู้นี้เคยบริสุทธิ์และเวลานี้ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้าย และลูกก็เช่นเดียวกัน ฉันผู้เป็นพ่อต้องมาในโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ของราวัน พ่อต้องเข้ามาในร่างของผู้นี้ที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่ง มีเพียงผู้ที่เป็นของสุริยวงศ์เท่านั้นที่จะใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม นี่หมายถึงบราห์มาและบราห์มินผู้เป็นสิ่งสร้างของ บราห์มา พ่ออธิบายสิ่งนี้ทุกวัน การที่จะเปลี่ยนผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งนั้นไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! โอ ดวงวิญญาณ เวลานี้จงกลับมามีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ! โอ ดวงวิญญาณ จงจดจำพ่อผู้เดียวและจดจำอาณาจักร! ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่าง! ทุกคนต้องตาย นี่คือสภาพของการปลดเกษียณสำหรับทุกคน ไม่มีใครนอกจากสัตกูรูผู้เดียวนี้สามารถเป็นผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อพูดว่า: โอ ลูกๆ ของบารัต ลูกเป็นผู้ที่แยกห่างจากพ่อก่อนใคร ได้จดจำกันมาว่าดวงวิญญาณได้อยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ก่อนอื่นใดลูกผู้คนของบารัตผู้ที่เป็นของศาสนาเทพมา ผู้ที่มาจากศาสนาอื่นจะใช้ชาติเกิดที่น้อยกว่า พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่าวงจรนั้นหมุนไปอย่างไร มันง่ายมากที่จะซึมซึมสิ่งนี้แม้กระทั่งกับผู้ที่ไม่สามารถซึมซึมได้ ดวงวิญญาณซึมซับทุกสิ่ง ดวงวิญญาณกลายเป็นดวงวิญญาณบุญและดวงวิญญาณบาป นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก เป็นชาติเกิดที่ 84 ของลูก ลูกทั้งหมดอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ ผู้ที่อยู่ในสภาพของการปลดเกษียณจะมีกูรูเพื่อที่จะได้รับมันตรา ลูกไม่จำเป็นต้องมีกูรูทางร่าง พ่อคือพ่อ ครูและกูรูของลูกทั้งหมด ลูกร้องเรียกหาพ่อ: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! ชีพบาบา! เวลานี้ลูกจำได้ว่า ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด ดวงวิญญาณคือสัจจะและเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะดวงวิญญาณเป็นอมตะ บทบาทได้ถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณทั้งหมด พ่อเป็นสัจจะและเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นกัน เพราะท่านเป็นเมล็ดของต้นไม้โลก ท่านพูดว่า: พ่อรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งต้นไม้ และเหตุนี้เองพ่อจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ลูกมีความรู้ทั้งหมดเช่นกันว่าต้นไม้ปรากฏขึ้นมาจากเมล็ดอย่างไร ต้องใช้เวลาสำหรับต้นไม้ที่จะเติบโตขึ้นมา พ่อพูดว่า: พ่อคือเมล็ด ต้นไม้ทั้งหมดมาถึงสภาพของการผุพังอย่างสมบูรณ์ในตอนท้าย รากฐานของเทพไม่ได้คงอยู่เวลานี้ มันหายไปอีกครั้ง พ่อต้องมาเมื่อศาสนาเทพได้หายไปแล้ว ท่านก่อตั้งศาสนาเดียวและดลใจให้มีการทำลายล้างที่เหลือทั้งหมด พ่อกำลังก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปด้วยประชาปิตาบราห์มา ละครนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วและไม่มีที่สิ้นสุด พ่อมาในตอนท้ายของวงจรเมื่อท่านต้องพูดความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ดังนั้นท่านต้องมาในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ลูกมีพ่อเดียว ดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องชายผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตน ทุกคนจดจำพ่อผู้เดียวนั้น ทุกคนจดจำท่านในเวลาของความทุกข์ มีความทุกข์ในอาณาจักรของราวัน ที่นี่ทุกคนจดจำท่าน ดังนั้นพ่อผู้ประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนคือผู้เดียว นี่คือคำยกย่องของท่านเท่านั้น ใครจะทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์หากพ่อไม่มา? เวลานี้ทุกคนนั้นตาโมประธาน ทุกคนจะต้องกลับชาติมาเกิดใหม่อย่างแน่นอน การกลับมาเกิดใหม่อยู่ในนรก ไม่ใช่ว่าใครจะไปสวรรค์ก็ได้ ชาวฮินดูบอกว่าผู้นั้นผู้นี้ได้ไปสวรรค์แล้ว ซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลนั้นไปสวรรค์แล้วเวลานี้เขาต้องอยู่ในนรกอย่างแน่นอน ขอให้มีดอกกุหลาบในปากของลูก (ขอให้เป็นความจริง!) หากบุคคลนั้นกลายเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์แล้วเหตุใดลูกจึงให้อาหารที่ไม่บริสุทธิ์ของนรกแก่เขา? ในเบงกอล พวกเขาแม้กระทั่งให้อาหารปลาแก่พวกเขาฯลฯ มีความจำเป็นใดสำหรับพวกเขาที่ต้องรับกินอาหารเช่นนั้น? พวกเขาพูดว่า: ผู้นั้นผู้นี้ได้จากไปสู่ดินแดนนิพพานแล้ว พ่อพูดว่า: ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเรื่องเท็จ แม้กระทั่งผู้เดียวที่เป็นอันดับแรกยังต้องใช้ 84 ชาติเกิด ยังไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ พ่อพูดว่า: ไม่มีความยากลำบากใดเกี่ยวกับสิ่งนี้ มีความยากลำบากมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในขณะที่สวดมนต์ชื่อรามพวกเขาก็ขนลุก ทั้งหมดนั้นคือของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นำแสงสว่างมา พวกเขาไม่ใช่เทพ ในความเป็นจริงมีพระอาทิตย์แห่งความรู้และพระจันทร์แห่งความรู้และดวงดาวแห่งความรู้ มีคำยกย่องของพวกเขา จากนั้นผู้คนเหล่านั้นพูดว่า: ขอคารวะต่อสุริยเทพ! พวกเขาคิดว่าพระอาทิตย์เป็นเทพและถวายน้ำแก่พระอาทิตย์ ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: สิ่งเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและทั้งหมดจะเกิดขึ้นซ้ำอีก ประการแรกมีความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนของชีพบาบา จากนั้นเป็นการเลื่อมใสศรัทธาของเทพแล้วลูกก็ลงมา เวลานี้พวกเขาแม้กระทั่งจุดตะเกียงดินเผาที่ทางสามแพร่ง พวกเขาโยนเมล็ดงาและเมล็ดธัญพืชไปทั่วทุกทิศทางและแสดงความเลื่อมใสศรัทธาที่นั่น พวกเขากราบไหว้บูชาแม้กระทั่งวัตถุธาตุ พวกเขากระทั่งสร้างรูปเคารพของมนุษย์และกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้น ไม่มีการบรรลุผลใดๆจากสิ่งนั้น เพียงลูกๆ เท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะขจัดซันสการ์ที่ไม่ดีออกไปจากดวงวิญญาณ จงฝึกฝนการกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของ 84 ชาติเกิดของลูก เวลานี้ลูกอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ ดังนั้นจงเพียรพยายามที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญ

2. จงละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวและอาณาจักร ไตร่ตรองความรู้ของเมล็ดและต้นไม้และอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ของการค้ำจุนและอยู่อย่างเป็นแสงที่เบาสบายเป็นสองเท่าในขณะที่ทำตามความรับผิดชอบของงานที่สูงส่งของการเปลี่ยนแปลงโลก

ผู้ที่เป็นภาพลักษณ์แห่งการค้ำจุนมีความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าลูกจะก้าวเท้าไปที่ใดและอย่างไรก็ตาม ดวงวิญญาณอื่น ๆ ก็จะทำตามลูกในลักษณะเดียวกัน นี่เป็นความรับผิดชอบของลูก แต่ความรับผิดชอบนี้ช่วยลูกได้มากในการสร้างสภาพของลูก เพราะการทำเช่นนี้ลูกจะได้รับพรจากดวงวิญญาณมากมายซึ่งความรับผิดชอบจะกลายเป็นความเบาสบาย ความรับผิดชอบนี้ทำให้ลูกหายเหนื่อยล้า

คติพจน์:
ด้วยการรักษาสมดุลของหัวใจและหัว ลูกจะประสบความสำเร็จในงานรับใช้