08.03.20    Avyakt Bapdada     Thai Murli     04.12.85     Om Shanti     Madhuban


ภาษาของความคิดเป็นภาษาที่สูงส่งที่สุด


วันนี้มีการชุมนุมของสองชุมนุมในสองรูปเบื้องหน้าบัพดาดา ทั้งสองเป็นชุมนุมของลูกๆผู้เป็นที่รัก หนึ่งคือชุมนุมของลูกๆในรูปที่มีร่างกาย และอีกหนึ่งคือชุมนุมของลูกผู้เป็นที่รักในรูปที่ละเอียดอ่อนของพวกเขา ในขณะที่เฉลิมฉลองการพบปะกับพ่อมหาสมุทรแห่งความรัก ลูกทุกคนในทุกหนแห่งในรูปที่ละเอียดอ่อนกำลังเปิดเผยความรักของพวกเขาต่อหน้าบัพดาดา บัพดาดากำลังฟังความคิดเกี่ยวกับความรักของลูกทุกคน ความคิดต่าง ๆ ของความจริงจังและความกระตือรือร้นในหัวใจของพวกเขา และพร้อมกับความรู้สึกต่าง ๆ ในหัวใจของพวกเขา บัพดาดายังได้ฟังสิ่งที่แสนหวานที่ลูกพูดถึงสิทธิ์ของลูกด้วย เพราะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีความรัก ลูกแต่ละคนวางสภาพของหัวใจของเขา สภาพของสถานการณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา และข่าวงานรับใช้ของพวกเขาไว้เบื้องหน้าหน้าพ่ออย่างชัดเจนด้วยภาษาของดวงตาและภาษาของความคิดที่สูงส่งและที่มีความรัก บัพดาดากำลังฟังการสนทนาจากใจถึงใจของลูกๆ ในทั้งสามรูปแบบ การสนทนาในรูปที่หนึ่งคือผ่านภาษาของดวงตา ในรูปที่สองคือภาษาของความรู้สึก และในรูปที่สามคือภาษาของความคิด ภาษาของคำพูดเป็นภาษาธรรมดาทั่วไป ในขณะที่ทั้งสามภาษานี้เป็นภาษาของชีวิตโยคีทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีเพียงลูกทางจิตวิญญาณและพ่อทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่รู้และมีประสบการณ์ ยิ่งลูกสำรวจตนและอยู่อย่างมั่นคงในความเงียบที่แสนหวานมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งสามารถให้ประสบการณ์กับดวงวิญญาณทั้งหมดผ่านสามภาษาเหล่านี้ได้มากเท่านั้นภาษาทางจิตเหล่านี้มีพลังมาก ผู้คนส่วนใหญ่เวลานี้เบื่อที่จะฟังและพูดภาษาของคำพูด การพูดภาษาของคำพูดต้องใช้เวลาในการชี้แจงและอธิบายสถานการณ์ ในขณะที่ภาษาของดวงตาเป็นภาษาของการให้สัญญาณ ภาษาของความรู้สึกในจิตใจถูกเปิดเผยโดยการแสดงออกบนใบหน้าของลูก การแสดงออกบนใบหน้าของลูกเผยให้เห็นความรู้สึกในจิตใจของลูก ตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครบางคนไปอยู่เบื้องหน้าใครคนหนึ่ง ดวงตาและลักษณะของบุคคลนั้นจะบอกได้ว่าบุคคลนั้นมาด้วยความรัก ด้วยความเกลียดชัง หรือด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ดังนั้นลูกสามารถรู้และพูดภาษาของความรู้สึกผ่านการแสดงออกบนใบหน้า ในทำนองเดียวกันภาษาของความคิดเป็นภาษาที่สูงส่งมากที่สุด เพราะพลังของความคิดเป็นพลังที่สูงส่งที่สุด เป็นพลังดั้งเดิมและภาษาที่เร็วที่สุดของทั้งหมดคือภาษาของความคิด ไม่ว่าใครจะอยู่ไกลแค่ไหนและแม้ว่าลูกจะไม่มีวิธีการสื่อสารใดก็ตาม ลูกสามารถส่งข้อความด้วยภาษาของความคิดนั้นได้ ในเวลาสุดท้ายจะเป็นภาษาของความคิดที่จะเป็นประโยชน์ เมื่ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ล้มเหลว สิ่งอำนวยความสะดวกของความเงียบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อกัน สายจะต้องถูกเก็บไว้อย่างชัดเจนเสมอ ยิ่งลูกฝึกฝนที่จะยุ่งอยู่กับพ่อผู้เดียวตลอดเวลา ยุ่งอยู่กับความรู้ที่ท่านให้กับลูก และอยู่กับการทำงานรับใช้ด้วยความรู้นั้น สายที่ชัดเจนของลูกจะอยู่กับความคิดที่สูงส่งเหล่านั้น การรบกวนใด ๆ มีสาเหตุมาจากความคิดที่ไร้ประโยชน์ ยิ่งลูกจบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดและมีความคิดที่ทรงพลังมากเท่าไหร่ ผู้คนก็จะยิ่งได้สัมผัสกับภาษาของความคิดที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับที่ผู้คนได้สัมผัสกับภาษาของคำพูด ในหนึ่งวินาทีภาษาของความคิดสามารถให้ประสบการณ์กับใครๆได้มากกว่าภาษาของคำพูด ลูกสามารถให้ประสบการณ์ของสาระสำคัญของการพูดสามนาทีในหนึ่งวินาทีด้วยภาษาของความคิด ลูกสามารถทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับ "การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที" ที่ได้รับการจดจำ

ภาษาของดวงวิญญาณที่สำรวจตนคือภาษาทางจิตนี้ ขณะนี้ตามเวลาแล้วลูกจะประสบกับความสำเร็จอย่างง่ายด้วยด้วยภาษาทั้งสามเหล่านี้ จะใช้ความพยายามน้อยลงและใช้เวลาน้อยลงแต่ความสำเร็จจะง่ายดาย ดังนั้นเวลานี้จงฝึกฝนภาษาทางจิตนี้ ดังนั้นวันนี้บัพดาดาก็กำลังฟังลูกๆ ผ่านสามภาษานี้และให้การตอบรับกับลูกๆทุกคน เมื่อเห็นความรักที่ลึกซึ้งของทุกคนบัพดาดาจึงหลอมรวมความรักทั้งหมดเข้าด้วยกันในมหาสมุทรแห่งความรัก ท่านกำลังให้พรที่สูงส่งกับทุกคนของการทำให้การจดจำระลึกเป็นอนุสรณ์ความทรงจำ เมื่อรู้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันในจิตใจของแต่ละคน บัพดาดากำลังให้การตอบสนองต่อความรู้สึกที่บริสุทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูกทุกคนด้วยความปรารถนาที่บริสุทธิ์: ขอให้ลูกเป็นอิสระจากอุปสรรคเสมอ ขอให้ลูกเข้มแข็ง ขอให้ลูกเต็มไปด้วยพลังทั้งหมด ด้วยความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของพ่อ สิ่งใดก็ตามที่เป็นความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของลูกๆ สิ่งใดก็ตามที่เป็นความรู้สึกของความร่วมมือและความปรารถนาดีของลูก ตามสถานการณ์ความปรารถนาอันบริสุทธิ์เหล่านั้นทั้งหมดจะได้รับการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาที่สูงส่งของบัพดาดา ในขณะที่เคลื่อนไปบางครั้งบัญชีกรรมของอดีตที่ผ่านมาก็ปรากฏต่อหน้าลูกๆบางคนในรูปของข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของความเจ็บป่วยของร่างกาย, พายุที่ไร้ประโยชน์ในจิตใจ หรือในรูปของความสัมพันธ์และสายใย บางครั้งแทนที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด กลับมีความขัดแย้งเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบัญชีเก่าและหนี้เก่าทั้งหมดจะถูกชำระสะสาง ดังนั้นแทนที่จะจมอยู่กับความปั่นป่วน จงทำให้สติปัญญาของลูกมีพลัง และแล้วด้วยพลังของสติปัญญาของลูก แทนที่จะสัมผัสว่าหนี้เก่านั้นเป็นหนี้ ลูกจะได้รับประสบการณ์ว่าหนี้เก่าเหล่านั้นเป็นความรับผิดชอบที่จะทำให้ลูกสอบผ่านได้ตลอดเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากสติปัญญาของลูกไม่มีพลัง ลูกจึงรู้สึกว่าหนี้นั้นเป็นภาระ และแล้วเนื่องจากมีภาระนั้น ลูกจึงไม่สามารถมีการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาของลูก และเนื่องจากการไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ภาระก็จะทำให้ลูกยิ่งต่ำลงไปอีก แล้วลูกก็ไม่สามารถบรรลุความสำเร็จที่สูงได้ และเหตุนี้เองในบางกรณีแทนที่หนี้จะได้รับการชำระสะสางกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นวิธีที่จะชำระหนี้เก่าทั้งหมดของลูกคือการทำให้สติปัญญาของลูกชัดเจนอยู่เสมอ อย่าได้เก็บภาระใด ๆ ไว้ในสติปัญญาของลูก ยิ่งลูกทำให้สติปัญญาเบาสบายขึ้นมากเท่าไหร่ พลังของสติปัญญาก็จะยิ่งช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัว จบสิ้นความคิดที่ไร้ประโยชน์ซึ่งสร้างภาระเช่น "ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น? เกิดอะไรขึ้น? บางทีอาจเป็นเช่นนี้ ..." และรักษาเส้นของสติปัญญาของลูกให้ชัดเจน ทำให้มันเบาสบาย และแล้วด้วยความกล้าหาญและความช่วยเหลือของพ่อ ลูกจะประสบความสำเร็จต่อไป ลูกเข้าใจไหม?

แทนที่จะมีความเบาสบายเป็นสองเท่า ลูกกลับแบกภาระเป็นสองเท่า ภาระเป็นสองเท่าของบัญชีในอดีตและความคิดที่ไร้ประโยชน์จะทำให้ลูกขึ้นหรือทำให้ลูกลง? เหตุนี้เองบัพดาดาจึงดึงดูดความสนใจของลูก ๆ ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง: ให้ชำระสะสางภาระใดๆที่อยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ภาระประเภทใดก็ตามเปลี่ยนโยคะของสติปัญญาไปสู่ความทุกข์ทรมานของบัญชีกรรม ดังนั้นจงรักษาสติปัญญาให้เบาสบายอยู่เสมอ ดังนั้นพลังของโยคะและพลังของสติปัญญาจะทำให้ความทุกข์ทรมานทุกประเภทจบสิ้นลง

ความกระตือรือร้นในงานรับใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันได้มาถึงบัพดาดาแล้ว ไม่ว่าใครบางคนจะทำงานรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ในระดับใดหรือมากแค่ไหนก็ตาม พระเจ้าก็ยินดี สิ่งชี้บอกของพระเจ้าที่มีความยินดีคือความพอใจในหัวใจของลูกและความสำเร็จในการรับใช้ สิ่งใดก็ตามที่ลูกได้ทำมาจนถึงตอนนี้ก็ดี และสิ่งที่ลูกยังคงทำอยู่ก็ดี เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปก็จะดียิ่งขึ้น เหตุนี้เองบัพดาดาจึงให้ความรักและความทรงจำระลึกถึงในรูปของพรแก่ลูกทุกคนในทุกหนแห่ง จงก้าวหน้าต่อไปและเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอโดยการใช้วิธีการที่ถูกต้อง พร้อมกับพรนี้บัพดาดามอบความรักและความทรงจำระลึกถึงหลายร้อยล้านเท่า บัพดาดาให้การตอบรับรวมถึงขอแสดงความยินดีกับลูกทุกคนที่ส่งจดหมายหรือจดหมายที่เขียนด้วยมือผ่านจิตใจของพวกเขา: ขอให้ลูกดำเนินชีวิตที่สูงส่งต่อไปในขณะที่เพียรพยายามที่สูงส่ง ด้วยความรู้สึกที่สูงส่งของความรัก ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเตของบัพดาดา

เป็นเด็กและเป็นนาย
วันนี้บัพดาดากำลังเห็นกองทัพชักตีของท่าน และกองทัพชักตีทางจิตวิญญาณนี้เป็นผู้เอาชนะจิตใจและผู้เอาชนะโลก การเป็นผู้เอาชนะจิตใจหมายถึงการเป็นผู้เอาชนะความคิดที่ไร้ประโยชน์และความคิดในด้านลบของจิตใจ ลูกๆที่ได้รับชัยชนะในลักษณะนี้จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลก เหตุนี้เองจึงมีการจดจำว่า: เมื่อลูกเอาชนะจิตใจได้ ลูกก็เอาชนะโลกได้ ยิ่งลูกรักษาพลังความคิดของลูกนั่นคือจิตใจของลูกให้อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกได้มากเท่านั้น ในเวลานี้ลูกเป็นลูกของพระเจ้าและมีเพียงผู้ที่เป็นลูกในเวลานี้เท่านั้นที่จะกลายเป็นนายของโลก ลูกไม่สามารถกลายเป็นนายโดยที่ไม่กลายเป็นลูกได้ จบสิ้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นความซาบซึ้งที่มีขีดจำกัดที่ลูกมีในการเป็นนายที่มีขีดจำกัดและกลับมาเป็นเด็ก แล้วเมื่อนั้นลูกก็จะกลายเป็นนาย เหตุนี้เองในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ว่าผู้นำของประเทศจะยิ่งใหญ่เพียงใด ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้านาย(เป็นเจ้าของ)ของทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่และเป็นนายของครอบครัว เมื่ออยู่เบื้องหน้าพ่อในขณะที่กำลังสวดภาวนาเขาจะพูดว่า ฉันเป็นลูกของท่าน! เขาจะไม่มีวันพูดว่า: ฉันเป็นเจ้านายเช่นนั้นเช่นนี้ ลูกบราห์มินก็กลายเป็นเด็กเช่นกันและเหตุนี้เองเวลานี้ลูกจึงเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลและเป็นนายของโลกในอนาคตนั่นก็คือลูกกลายเป็นจักรพรรดิ สำนึกรู้ถึงการเป็นเด็กและเป็นนายจะทำให้ลูกได้รับประสบการณ์ของสภาพที่ไม่มีตัวตนและปราศจากความหลงทะนงตนอยู่เสมอ การเป็นเด็กหมายถึงการเปลี่ยนชีวิตที่มีขีดจำกัดของลูก เมื่อลูกกลายเป็นบราห์มินสิ่งแรกและบทเรียนแรกที่ง่ายที่สุดของชีวิตบราห์มินที่ลูกได้เรียนรู้คืออะไร? ลูก ๆ พูดว่า บาบา! และพ่อพูดว่า ลูกๆ! บทเรียนของคำพูดนี้ทำให้ลูกเต็มไปด้วยความรู้ หากลูกได้ศึกษาบทเรียนของคำๆเดียวว่า "ลูก/เด็ก" ลูกได้เรียนรู้ความรู้ทั้งหมดที่ไม่ใช่เพียงแค่โลกนี้ แต่ในทั้งสามโลกนี้ ในโลกปัจจุบันไม่ว่าผู้คนจะมีความรู้มากเพียงใด พวกเขาก็ไม่สามารถรู้เกี่ยวกับความรู้ของทั้งสามโลกได้ ในประเด็นนี้ ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้เป็นอย่างมากจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเบื้องหน้าลูกผู้ที่ได้ศึกษาคำๆเดียวนั้น ลูกได้กลายเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้อย่างง่ายดาย บาบาและลูก ๆ ทุกสิ่งรวมอยู่ในคำสองคำนี้ เมื่อต้นไม้ทั้งต้นรวมอยู่ในเมล็ดแล้วการเป็นลูกหรือการเป็นเด็ก (บัดเช) หมายถึงการอยู่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ (บัดเชฮู) จากมายา

08/12/85

อยู่อย่างปลอดภัยจากมายานั่นคือมีความตระหนักเสมอว่าลูกเป็นเด็ก มีความตระหนักรู้อยู่เสมอว่า:ฉันคือลูก,ฉันเป็นเด็ก! นั่นคือฉันได้รับความปลอดภัย บทเรียนนี้ยากไหม? มันง่ายใช่ไหม? แล้วทำไมลูกถึงลืม? ลูกบางคนคิดว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะลืม แต่พวกเขาก็ยังลืม ทำไมลูกถึงลืม? พวกเขาตอบว่า: มันเป็นซันสการ์ที่หยั่งรากลึกหรือซันสการ์ที่เก่ามาก อย่างไรก็ตามเมื่อลูกตายไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกตาย? ลูกมีพิธีเผาศพใช่ไหม? เมื่อลูกได้เผาสิ่งที่เก่าไปแล้วลูกก็ไปเกิดใหม่ได้ หากลูกมีพิธีเผาร่างไปแล้วซันสการ์เก่ามาจากไหน? เมื่อร่างกายถูกเผา ร่องรอยของชื่อและรูปทั้งหมดก็จบสิ้นลง ดังนั้นถ้าลูกพูดถึงบุคคลนั้น ลูกจะพูดว่าเคยมีคนนั้นอยู่ ลูกจะไม่พูดว่ามีคนนั้น (ในปัจจุบันกาล) ดังนั้น เมื่อร่างกายถูกเผาไปแล้ว ร่างกายก็ได้จบสิ้นไปแล้ว ลูกเผาอะไรในชีวิตบราห์มิน? ลูกมีร่างเดิมที่เหมือนกัน แต่ลูกได้เผาซันสการ์เก่า ความทรงจำเก่าๆ และธรรมชาติเก่าของลูก ด้วยเหตุนี้เองจึงเรียกว่าการตายในขณะที่มีชีวิต เมื่อลูกได้มีพิธีเผาแล้ว ซันสการ์เก่ามาจากที่ไหน? ลูกจะเรียกว่าอะไรถ้าคนที่ถูกเผาไปแล้วปรากฏขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าลูก? ลูกจะเรียกผู้นั้นว่าผี ดังนั้นที่นี่เช่นกัน ถ้าซันสกาที่ถูกเผาไปแล้วถูกปลุกขึ้นมาใหม่ลูกจะพูดว่าอะไร? นั่นเป็นผีของมายาเช่นกันใช่ไหม? ผีจะถูกขับไล่ไป พวกเขาแม้กระทั่งจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ ลูกเพียงแค่หลอกตัวเองโดยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าซันสการ์เก่าของลูก หากลูกชอบสิ่งเก่าๆ ก็จงจดจำสิ่งที่เก่าอย่างแท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงเป็นซันสการ์ดั้งเดิมของลูก ซันสการ์เหล่านั้นเป็นซันสการ์ในช่วงตอนกลาง ไม่ใช่ซันสการ์ที่เก่าที่สุด ตอนกลางหมายถึงช่วงกลางและดังนั้นการจดจำในช่วงตอนกลางหมายถึงการมีความทุกข์ในใจกลางมหาสมุทร ดังนั้นอย่าคิดถึงเรื่องที่อ่อนแอเช่นนั้น จดจำคำสองคำนี้ไว้เสมอ เป็นลูก/เป็นเด็กและเป็นนาย การตระหนักถึงการเป็นเด็กจะนำมาซึ่งการตระหนักรู้ถึงการเป็นนายโดยอัตโนมัติ ลูกไม่รู้วิธีที่จะเป็นเด็กหรือ?

กลายเป็นเด็กนั่นคือกลับมาเบาสบายในภาระทั้งหมด การพูดว่า บางครั้งของท่าน และบางครั้งของฉัน ทำให้มันยากลำบาก เมื่อลูกพบว่างานนั้นยาก ลูกจะพูดว่า ท่านรู้จักงานของท่าน เมื่อลูกพบว่างานนั้นง่าย ลูกก็พูดว่าของฉัน การจบสิ้นสำนึกของคำว่า ของฉัน หมายถึง การเป็นเด็กและการเป็นนาย พ่อพูดว่า จงเป็นขอทาน แม้กระทั่งบ้านนั้น ร่างกายนั้นก็ไม่ใช่ของลูก ลูกยืมมาใช้ชั่วคราว บาบาได้ให้ลูกยืมใช้เพื่องานรับใช้ของพระเจ้าและทำให้ลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นสมบัติที่มีค่าของพระเจ้าที่มอบให้กับลูกด้วยความไว้วางใจ สำหรับทุกสิ่งที่ลูกมี ลูกพูดว่า นี่คือของท่าน และลูกได้มอบสิ่งนั้นให้กับพ่อ ลูกได้ทำสัญญานี้ใช่ไหม? หรือลูกลืมไปแล้ว? ลูกได้ทำสัญญานี้หรือไม่? หรือเป็นของท่านครึ่งหนึ่งและของฉันครึ่งหนึ่ง? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกใช้สิ่งที่ลูกได้พูดกับบาบาไปแล้วว่าเป็น"ของท่าน"ในขณะที่ยังคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของลูกเอง? ลูกจะได้สัมผัสกับความสุขจากสิ่งนั้นหรือไม่? ลูกจะประสบความสำเร็จหรือไม่? ดังนั้นหากลูกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มอบให้กับลูกด้วยความไว้วางใจและนั่นเป็นของบาบา ลูกจะมีความสุขและความซาบซึ้งของการอยู่อย่างเป็นลูกและเป็นนายโดยอัตโนมัติ ลูกเข้าใจไหม? ดังนั้นจงทำให้บทเรียนนี้มั่นคงเสมอ ลูกได้ทำให้บทเรียนนี้มั่นคงแล้วใช่ไหม? หรือลูกจะลืมเมื่อลูกกลับไปยังสถานที่ของลูก? จงกลายเป็นผู้ที่ไม่ลืมสิ่งใดเลย อัจชะ

ถึงลูกๆผู้ที่มีความซาบซึ้งทางจิตของการอยู่อย่างเป็นเด็กและเป็นนายเสมอ ถึงลูกๆผู้ที่มีการตระหนักเสมอของการเป็นลูกนั่นคือผู้ที่มีการตระหนักถึงการเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวล ถึงลูกๆผู้ที่ใช้สิ่งต่างๆในงานรับใช้ที่มอบให้กับพวกเขาด้วยความไว้วางใจในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ถึงลูกๆผู้ที่มีความจริงจังใหม่และความกระตือรือร้นใหม่ ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสเตจากบับดาดา

พร:
ขอให้ลูกเปลี่ยนแปลงตนเองและบรรลุเป้าหมายของความสมบูรณ์พร้อมของลูกด้วยสำนึกรู้ของคำว่า "พิเศษ"

มีความตระหนักเสมอว่า: ฉันเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่เป็นเครื่องมือสำหรับงานพิเศษ และแสดงให้เห็นคุณสมบัติพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดจำคำว่า "พิเศษ" ให้การพูดของลูกมีความพิเศษ ให้การมองเห็นของลูกมีความพิเศษ ให้สิ่งที่ลูกทำนั้นพิเศษ และให้ความคิดของลูกพิเศษ ด้วยการทำให้ทุกสิ่งที่พิเศษ ลูกจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตนเองและผู้เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างง่ายดาย และเติมเต็มเป้าหมายในการบรรลุความสมบูรณ์พร้อมได้อย่างง่ายดาย นั่นคือการไปถึงจุดหมายปลายทางของลูก

คติพจน์:
แทนที่จะกลัวอุปสรรค ให้พิจารณาว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็นข้อทดสอบและก็ผ่านมันไป