10.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกกำลังรับฟังเรื่องราวทางจิตใหม่ๆจากพ่อทางจิต ลูกรู้ว่าเช่นที่ลูกๆดวงวิญญาณได้มาที่นี่รูปของลูกก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นพ่อได้มาในวิธีการเดียวกันด้วยเช่นกัน

คำถาม:
สมญาใดที่เด็กเล็กๆสามารถประกาศสิทธิ์ หากพวกเขาให้ความใส่ใจอย่างมากต่อคำอธิบายที่พ่อให้?

คำตอบ:
สมญาผู้นำทางจิต หากเด็กเล็กๆทำบางสิ่งที่กล้าหาญและให้ความใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่พ่อพูดและพวกเขาอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่น ทุกคนจะให้ความรักมากมายแก่พวกเขา ชื่อของพ่อจะได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน

เพลง:
ทิ้งบัลลังก์บนท้องฟ้าของท่าน และลงมายังผืนดิน

โอมชานติ
ลูกๆเรียกหาและพ่อก็ตอบรับ ลูกๆพูดอะไรในทางปฏิบัติ? บาบา โปรดมาอีกครั้งหนึ่งในอาณาจักรของราวัน มีคำพูดด้วยเช่นกันว่า: เงาของมายาได้ทอดมาอีกครั้งหนึ่ง ราวันเรียกว่ามายา เหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียก: เวลานี้กลายเป็นอาณาจักรของราวัน ดังนั้นโปรดมาที่นี่อีกครั้ง! มีความทุกข์อย่างมากที่นี่ในอาณาจักรของราวัน เรากลายเป็นดวงวิญญาณบาปและมีความทุกข์อย่างมาก พ่ออยู่ที่นี่ในทางปฏิบัติ ลูกๆรู้ว่าสงครามมหาภารตะเดียวกันนั้นมาอยู่ที่นี่อีกครั้ง พ่อกำลังสอนความรู้และราชาโยคะ ผู้คนเรียกหา: โอ พ่อสูงสุดที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณสูงสุด ได้โปรดมาจากโลกที่ไม่มีตัวตนและใช้รูปที่มีตัวตน! จงเปลี่ยนรูปของท่าน! พ่ออธิบายว่าลูกก็เป็นผู้อาศัยของสถานที่นั้น ซึ่งเป็นธาตุบราห์มที่ยิ่งใหญ่หรือโลกที่ไม่มีตัวตน ลูกได้เปลี่ยนรูปของลูกด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ร่างที่มีตัวตน นั่นคือโลกที่ไม่มีตัวตน นี่คือโลกที่มีตัวตนและอีกหนึ่งนั้นคือโลกที่ละเอียดอ่อน สิ่งนั้นแยกออกไป สิ่งนี้ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกมาที่นี่จากดินแดนแห่งความเงียบสงบ ดินแดนที่อยู่เหนือเสียง เมื่อพ่อต้องสร้างสิ่งสร้างใหม่ ก่อนอื่นท่านสร้างอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนก่อน เป็นเวลานี้เท่านั้นที่ลูกไปสู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนได้ ลูกจะไม่ไปที่นั่นอีกครั้ง เมื่อลูกลงมาเป็นครั้งแรก ลูกไม่ได้มาโดยมาผ่านอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกมาที่นี่โดยตรง เวลานี้ลูกสามารถไปและกลับจากอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ไม่ใช่เรื่องของการไปและมาด้วยเท้า นี่คือนิมิตที่ลูกได้ ลูกสามารถได้นิมิตของโลกที่ไม่มีตัวตนด้วยแต่ลูกไม่สามารถไปที่นั่น ลูกสามารถได้นิมิตของไวกุณฑ์(สวรรค์)ด้วย แต่ลูกไม่สามารถไปที่นั่นจนกว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลูกไม่สามารถพูดว่าลูกสามารถไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนได้ ลูกสามารถได้นิมิตของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน มีชีพบาบา ดาด้า และลูกๆ ดูซิว่าลูกๆกำลังรับฟังเรื่องราวทางจิตใหม่ๆ! ไม่มีใครในโลกรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาพูดถึงโลกที่ไม่มีตัวตน พวกเขาก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นเช่นไร ก่อนอื่นใดพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ ดังนั้นพวกเขาจะรู้จักโลกที่ไม่มีตัวตนได้อย่างไร? พ่อมาและให้การตระหนักรู้ของดวงวิญญาณแก่ลูกเป็นอันดับแรก ลูกคือดวงวิญญาณ ลูกได้เปลี่ยนรูปของลูกแล้ว นั่นคือลูกได้มาจากโลกไม่มีตัวตนมาสู่โลกที่มีตัวตน เวลานี้ลูกๆดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกมีประสบการณ์ของ 84 ชาติเกิดอย่างไร ดวงวิญญาณเต็มไปด้วยบทบาททั้งหมดเหมือนกับแผ่นเสียง ท่านเคยได้บอกลูกถึงสิ่งเหล่านี้มาก่อน พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อบอกสิ่งที่ลึกล้ำและสนุกสนานแก่ลูก เวลานี้ลูกรู้ถึงสิ่งที่ก่อนหน้านั้นลูกไม่รู้ ประเด็นใหม่ๆได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกและเหตุนี้เองลูกจึงสามารถอธิบายแก่ผู้อื่นได้อย่างเร็ว ต้นไม้ของบราห์มินเฝ้าแต่เติบโตในแต่ละวัน และแล้วต่อไปจะกลายเป็นต้นไม้เทพ จำนวนของบราห์มินจะมากขึ้น มีจำนวนน้อยเมื่อมองดู เช่นที่ลูกมองดูประเทศอินเดียในแผนที่โลก อินเดียจะปรากฏให้เห็นว่าเล็กมาก ในความเป็นจริงอินเดียนั้นใหญ่มาก ในทำนองเดียวกันสำหรับความรู้มีคำกล่าวว่า: มานมานะบาฟ นั่นคือจดจำอัลฟ่า เมล็ดนั้นเล็กอย่างมากและต้นไม้ที่เติบโตจากเมล็ดก็ใหญ่โตมาก สกุลบราห์มินนี้ก็เล็กด้วยเช่นกันและจะเฝ้าแต่เติบโต สิ่งนี้ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือบราห์มินเวลานี้และแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพ ภาพบันไดของ 84 ชาติเกิดนั้นดีมาก ลูกๆสามารถอธิบายว่าผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดคือผู้ที่มาและเข้าใจสิ่งนี้ บางคนใช้ 84 ชาติเกิดและผู้อื่นใช้ 80 ชาติเกิด อย่างน้อยที่สุดลูกก็เข้าใจว่าลูกเป็นของสกุลเทพนี้ ลูกจะเป็นของสกุลสุริยวงศ์ หากลูกสอบตกลูกก็มาภายหลัง ไม่ใช่ทุกคนจะลงมาพร้อมกัน แม้ว่ามากมายเฝ้าแต่รับความรู้นี้ แต่ทุกคนจะลงมาไม่พร้อมกัน พวกเขาจะกลับไปพร้อมกันและลงมาเพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้ง นี่คือบางสิ่งที่ต้องเข้าใจ ทุกคนสามารถใช้ 84 ชาติเกิดในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? ลูกเรียกหาพ่อให้มาและพูดความรู้ของกีตะแก่ลูกอีกครั้ง สิ่งนี้แสดงว่าท่านมาและพูดความรู้ของกีตะ เมื่อสงครามมหาภารตะเกิดขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าราชาโยคะ เวลานี้ลูกกำลังศึกษาราชาโยคะ บาบามาทุกวงจรและให้ความรู้แก่เราทุก 5000 ปี เรารับฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง ใช่ไหม? พวกเขามาจากที่ใดและพวกเขาไปที่ใด? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ พ่ออธิบาย: ลูกๆเงามืดของราวันทอดมาที่ลูก ตามละครเวลานี้อาณาจักรของราวันต้องจบสิ้น ในยุคทองมีอาณาจักรของราม ในขณะที่เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ลูกเข้าใจว่าไม่มีใครอื่นในโลกมีความรู้ที่ลูกมีเวลานี้ นี่คือการศึกษาใหม่เพื่อโลกใหม่ของเรา พวกเขาได้เขียนชื่อกฤษณะไว้ในกีตะ แต่นั่นเป็นเรื่องเก่าใช่ไหม เวลานี้ลูกกำลังรับฟังสิ่งใหม่ๆ พวกเขาจะพูดว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินที่จะมีคำกล่าวมาก่อนว่าพระเจ้าชีวาพูด พวกเขาเคยได้ยินคำกล่าวเสมอว่า: พระเจ้ากฤษณะพูด ลูกได้ยินทุกสิ่งใหม่สำหรับโลกใหม่ ลูกทั้งหมดรู้ว่าบารัตนั้นโบราณ อย่างไรก็ตาม เมื่อไรที่เป็นเช่นนั้นและอาณาจักรลักษมีและนารายณ์ดำเนินไปอย่างไร? พวกเขาประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของเขาอย่างไร และแล้วอาณาจักรได้ไปที่ใด? ไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่สติปัญญาของพวกเขา อะไรเกิดขึ้นที่อาณาจักรของพวกเขาได้มาถึงจุดจบ? ใครได้รับชัยชนะ? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด พวกเขาพูดว่ายุคทองคงอยู่หลายแสนปี เป็นไปไม่ได้ที่ลักษมีและนารายณ์จะปกครองอาณาจักรเป็นเวลาหลายแสนปี ในกรณีนั้นจะมีราชาแห่งสุริยวงศ์มากมาย ไม่มีชื่อใครที่ถูกอ้างถึงในบรรดาพวกเขา ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับ 1250 ปี หรือเป็นเวลานานเพียงใดที่อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ดำเนินไป ไม่มีใครรู้สิ่งนี้และดังนั้นจะมีใครรู้สิ่งใดของหลายแสนปีได้อย่างไร? ไม่มีสติปัญญาของใครทำงาน ลูกเล็กๆสามารถอธิบายได้อย่างเร็ว สิ่งนี้ง่ายดายอย่างมาก เรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของบารัต ชาวบารัตเคยเป็นราชาในยุคทองและยุคเงิน มีรูปภาพต่างๆ เคยเป็นเมื่อ 5000 ปีก่อนหน้านี้ แต่พวกเขาพูดถึงหลายแสนปี พ่อพูดว่า: เรื่องราวนี้เป็นของ 5000 ปี นั้นเคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว นั้นเคยเป็นราชวงศ์ของพวกเขาและแล้วพวกเขาต้องกลับมาใช้ชาติเกิด เมื่อลูกเด็กหญิงเล็กๆอธิบายมากเท่านี้ ผู้คนก็จะคิดว่าลูกเคยศึกษาความรู้นี้อย่างดีมาก ไม่มีใครนอกจากพ่อทางจิตมีความรู้ทางจิตนี้ ลูกจะพูดว่า พ่อทางจิตได้มาและได้ให้ความรู้นี้แก่ลูก ดวงวิญญาณรับฟังด้วยร่างกาย ดวงวิญญาณจะพูดว่า: ฉันกำลังจะกลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ มนุษย์ไม่ได้ตระหนักรู้จักตนเอง พ่อได้ทำให้เราตระหนักรู้จักตนเอง ฉัน ดวงวิญญาณใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม เมื่อลูกนั่งและอธิบายสิ่งต่างเช่นนั้น พวกเขาจะคิดว่าลูกมีความรู้ที่ดีมาก พระเจ้าเต็มไปด้วยความรู้ พวกเขาร้องเพลง: พระเจ้าเต็มไปด้วยความรู้ เต็มไปด้วยความปีติ เป็นผู้ปลดปล่อยและเป็นผู้นำทาง แต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านกำลังจะพาเราไปที่ใด ลูกๆสามารถอธิบายสิ่งนี้ พ่อทางจิตเต็มไปด้วยความรู้ ท่านเรียกว่าผู้ที่เต็มไปด้วยความปีติด้วย เมื่อพวกเขามีความทุกข์พ่อมาและปลดปล่อยพวกเขา ที่นี่มีอาณาจักรเดียวของราวัน มีคำกล่าวว่า: พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ อาณาจักรของราวันเรียกว่านรก เมื่อลูกนั่งและอธิบายความรู้นี้แก่ผู้คน พวกเขาจะบอกให้ลูกไปบอกทุกคนในทันที อย่างไรก็ตามลูกต้องเข้าถึงสิ่งนี้อย่างดีมาก มีวารสารที่มีภาพของนิทรรศการในนั้น จงทำความเข้าใจภาพเหล่านี้อย่างดีและแล้วจะสามารถทำงานรับใช้อย่างมากมายด้วยภาพเหล่านั้น ลูกคนนี้ (แจนที เบน)สามารถไปลอนดอนและอธิบายให้กับครูของเธอ ลูกสามารถไปและทำงานรับใช้นี้ในลอนดอน มีการคดโกงมากมายในโลก ราวันได้ทำให้ทุกคนกลายเป็นคนโกง ลูกๆสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของทั้งโลก เป็นเวลานานเพียงใดที่อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ได้ดำเนินไป? และแล้วตั้งแต่เวลาที่ถูกลืมเคยเป็นยุคสมัยของชาวอิสลาม ชาวพุทธ และชาวคริสเตียน ต้นไม้ของความหลากหลายของศาสนาได้เติบโตและใหญ่โตมาก ศาสนาอื่นๆนั้นมาหลังจากครึ่งหนึ่งของวงจร เมื่อเธอ(แจนที เบน)ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเช่นนั้น พวกเขาจะพูดว่าเธอคือผู้นำทางจิต และเธอมีความรู้ทางจิต และแล้วเธอจะพูดว่า: ความรู้นี้ได้มีการให้ในอินเดีย พระเจ้าทางจิต พ่อกำลังให้ความรู้ ท่านคือเมล็ด นี่คือต้นไม้กลับหัว เมล็ดเต็มไปด้วยความรู้ เมล็ดจะมีความรู้ของทั้งต้นไม้ นี่คือต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลาย สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศาสนาเทพของบารัต ก่อนอื่นมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ และแล้วก็มีอาณาจักรของรามและสีดา อาณาจักรเหล่านั้นดำเนินมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร และแล้วชาวอิสลามก็มา ต้นไม้เฝ้าแต่เติบโต ลูกคนนี้ควรที่จะไปและให้คำบรรยายเช่นนี้ และอธิบายว่าต้นไม้โตขึ้นมาอย่างไร เราสามารถอธิบายว่าวงจรโลกหมุนไปอย่างไร ไม่มีใครในต่างแดนอื่นทำเช่นนี้ ลูกผู้นี้ควรจะไปและอธิบายว่าเวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและยุคทองกำลังจะมาถึง และพวกเขาจะกลับมามีความสุขอย่างมาก บาบาได้ชี้วิธีการแก่ลูก ดังนั้นลูกควรจะให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เด็กเล็กๆได้รับความเคารพอย่างมาก เมื่อเด็กเล็กๆทำบางสิ่งที่กล้าหาญ พวกเขาจะได้รับความรักจากผู้คนมากมาย พ่อรู้สึกว่าหากลูกเล็กๆให้ความใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ ลูกสามารถกลายเป็นผู้นำทางจิตได้ เพียงพระเจ้าผู้เป็นพ่อทางจิตเท่านั้นที่นั่งและให้ความรู้นี้แก่ลูก เป็นความผิดที่จะเรียกกฤษณะว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อ พระเจ้านั้นไม่มีตัวตน เราดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้อง และท่านคือพ่อ เมื่อทุกคนมีความทุกข์ในยุคเหล็ก พ่อก็มา เมื่อกลับมาเป็นยุคเหล็กอีกครั้ง พ่อต้องมาเพื่อที่จะก่อตั้งยุคทอง บารัตโบราณคือดินแดนแห่งความสุข ที่นี่เคยเป็นสวรรค์และมีผู้คนน้อยนิดอย่างมาก ดังนั้นดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดไปที่ใด? พวกเขาอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ลูกควรอธิบายในวิธีนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องหวาดกลัวในสิ่งนี้ นี่เป็นเพียงเรื่องราว เรื่องราวได้มีการเล่าด้วยความสุข ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอย่างไรก็เป็นเรื่องราวด้วยเช่นกัน ลูกสามารถเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความรู้ด้วยเช่นกัน ลูกควรจะจดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาก พ่อพูดว่า: ฉัน ดวงวิญญาณนี้ มีความรู้ของทั้งต้นไม้ซึ่งพ่อได้ซ้ำย้ำกับลูก พ่อที่เต็มไปด้วยความรู้กำลังให้ความรู้แก่ลูกๆ เมื่อลูกนี้ไปและให้ความรู้นี้แก่พวกเขา พวกเขาก็จะพูดว่า ขอเรียกผู้อื่นมาด้วยเช่นกัน บอกพวกเขาว่า: ใช่ ฉันสามารถเรียกพวกเขามา เพราะผู้คนต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับราชาโยคะโบราณของบารัตที่จะทำให้บารัตกลายเป็นสวรรค์ ใครบางคนควรจะไปและอธิบายสิ่งนั้น ซันยาสซีจะพูดอะไร? ความรู้ทางจิตอยู่ในกีตะเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงไปและถ่ายทอดกีตะเท่านั้น ผู้คนมากมายอ่านกีตะและเรียนรู้สิ่งนั้นจนขึ้นใจ นั่นเป็นความรู้ทางจิตหรือ? ความรู้นั้นอยู่บนพื้นฐานของมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถให้ความรู้ทางจิตได้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่ามีความแตกต่างเหมือนกับกลางวันและกลางคืน ระหว่างกีตะและความรู้ที่บาบาบอกลูก พ่อได้ให้ความรู้นั้น แต่พวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะ กฤษณะไม่มีความรู้นี้ในยุคทอง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความรู้ ประเด็นเหล่านี้มีเล่ห์เหลี่ยมอย่างมาก! ความรู้นี้ไม่ได้คงอยู่เมื่อดวงวิญญาณของกฤษณะอยู่ในยุคทอง พวกเขาได้ทำให้ทุกสิ่งยุ่งเหยิง ลูกทั้งหมดสามารถไปต่างแดนและประกาศชื่อเสียงของบาบา ลูกสามารถให้คำบรรยาย จงบอกพวกเขา: เราสามารถให้ความรู้ของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกแก่ท่าน เราสามารถอธิบายแก่ท่านว่าพระเจ้าก่อตั้งสวรรค์อย่างไร และสวรรค์กลายเป็นนรกอย่างไร นั่งลงและเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปและตรวจสอบดูว่าลูกไม่ได้ลืมประเด็นใดๆ และแล้วจดจำประเด็นเหล่านั้นและเขียนลงไปด้วยเช่นกัน ด้วยการฝึกฝนในวิธีนี้ลูกจะเขียนได้อย่างดีมาก เมื่อลูกอธิบายอย่างดีมาก ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่อง บาบาสามารถส่งใครบางคนจากที่นี่ไปทำงานรับใช้ข้างนอก เป็นการดีมากหากบุคคลนี้ไปและอธิบายแก่ผู้อื่น ลูกสามารถกลับมาฉลาดมากเพียงใน 7 วัน ซึมซับความรู้ของเมล็ดและต้นไม้ในสติปัญญาของลูกและอธิบายรายละเอียด ลูกสามารถอธิบายได้อย่างดีมากด้วยการใช้ภาพ ควรจะมีความสนใจในการทำงานรับใช้ และแล้วสถานภาพของลูกจะสูงมาก ความรู้ง่ายดายอย่างมาก นี่คือโลกเก่าที่สกปรก เมื่อเปรียบเทียบกับสวรรค์ โลกเก่านี้เป็นเหมือนกับขี้วัวที่มีกลิ่นเหม็น นั่นคือยุคทองในขณะที่นี่คือโลกของขี้วัว ลูกๆรู้ว่าลูกจะละร่างของลูกและกลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงและลูกจะไปและศึกษาในโรงเรียนเช่นนั้น วิมานที่นั่นจะป้องกันความผิดพลาด (foolproof) หากลูกๆมีความสุขนี้อยู่ภายในลูก ลูกจะไม่มีวันร้องไห้เกี่ยวกับสิ่งใด ลูกเข้าใจว่าลูกจะกลายเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชาย ดังนั้นเหตุใดลูกจึงไม่ควรมีความสุขอยู่ภายในลูกเล่า? เราจะไปในโรงเรียนเช่นนั้นในอนาคตและทำสิ่งนี้สิ่งนั้น บาบาไม่เข้าใจว่าเหตุใดลูกๆจึงลืมสิ่งทั้งหมดนี้ ลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขจัดโลกที่สกปรกนี้ที่เป็นเหมือนกับขี้วัวออกไปจากสติปัญญาของลูก จดจำโลกยุคทองและรักษาความสุขและความซาบซึ้งที่ไม่มีขีดจำกัด อย่าได้มีการร้องไห้

2. เข้าถึงสิ่งต่างๆที่น่าสนุกสนานและลึกล้ำที่พ่อบอกลูก และแล้วอธิบายสิ่งเหล่านั้นให้กับทุกคน ประกาศสิทธิ์ในสมญาของการเป็นผู้นำทางจิต

พร:
ขอให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ และเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมขณะทำกรรม

ลูกๆ มหาเวียไม่สามารถถูกดึงด้วยสิ่งดึงดูดใดๆในโลกทางกายภาพได้ พวกเขาทำให้ตัวเขาเองละวางและมีความรักต่อพ่อในหนึ่งวินาที ทันทีที่พวกเขาได้รับการชี้แนะ ผู้ที่มีประสบการณ์อยู่อย่างละวางจากร่างกาย ปราศจากร่าง มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เป็นอิสระจากบ่วงพันธะ และโยคยุกต์คือเป็นโยคีที่ง่าย โยคีที่เป็นธรรมชาติ โยคีสม่ำเสมอ คาร์มาโยคี และโยคีที่สูงส่ง พวกเขาสามารถจดจ่อกับความคิดและลมหายใจในการจดจำระลึกถึงพ่อ เจ้าแห่งชีวิต(ปราเนชวาร์) เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการ นานเท่าไหร่ก็ตามที่พวกเขาต้องการ

คติพจน์:
การได้นั่งบนที่นั่งที่สูงส่งของสภาพที่มั่นคงและสม่ำเสมอคือสิ่งชี้บอกของดวงวิญญาณทาปาสวี