16.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกได้รับการรู้แจ้งเป็นอย่างดีด้วยความรู้ ลูกรู้จัก 84 ชาติเกิดของลูก พ่อที่ไม่มีตัวตนและพ่อทางร่างของลูก การเร่ร่อนของลูกได้จบสิ้นแล้ว

คำถาม:
เหตุใดหนทางและการชี้นำของพระเจ้าถึงได้รับการจดจำว่าพิเศษสุด

คำตอบ:
1. ท่านให้การชี้นำที่ทำให้ลูกๆบราห์มินกลับมาพิเศษสุด ลูกทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการชี้นำของผู้เป็นหนึ่งเดียว 2. เป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ประทานการหลุดพ้นให้แก่ทุกคน ท่านทำให้ลูกจากผู้กราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เหตุนี้เองหนทางและการชี้นำของท่านจึงพิเศษสุด ไม่มีใครนอกจากลูกๆ สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้น

เพลง:
ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ

โอมชานติ
ลูกๆ รู้ว่าถ้าสุขภาพของลูกไม่ดี พ่อจะพูดว่า: ไม่เป็นไร ไปนอนที่นี่ ไม่มีปัญหาในสิ่งนี้เพราะลูกๆ ได้จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง นั่นคือลูกได้มาพบบาบาอีกครั้งหลังจาก 5000 ปี ลูกได้พบใคร? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ผู้มีศรัทธารู้สิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน มีเพียงสองพ่อเท่านั้น หนึ่งคือพ่อที่มีขีดจำกัด และสองคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่ออยู่ในความทุกข์ทุกคนจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ในยุคทองทุกคนเพียงแค่จดจำพ่อทางร่างกายของพวกเขาเพราะเป็นดินแดนแห่งความสุขที่นั่นอย่างแน่นอน ลูกได้รับชาติเกิดในโลกนี้ผ่านพ่อทางร่าง อย่างไรก็ตามพ่อเหนือโลกมาเพียงครั้งเดียวและทำให้ลูกกลายเป็นของท่าน ลูกอาศัยอยู่กับพ่อในดินแดนแห่งความเป็นอมตะด้วยเช่นกัน นั่นเรียกว่าอาณาเขตสูงสุดดินแดนที่อยู่เหนือ นั่นคือดินแดนที่อยู่เบื้องบน สวรรค์ไม่ได้เรียกว่าเป็นดินแดนที่อยู่เหนือ ทั้งสวรรค์และนรกอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน โลกใหม่เรียกว่าสวรรค์และโลกเก่าเรียกว่านรก เวลานี้นี่คือโลกไม่บริสุทธิ์ พวกเขาร้องเรียกว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา ในยุคทองพวกเขาไม่ได้พูดในลักษณะนั้น พวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์เมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้น สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอาณาจักรของกิเลสทั้งห้า เป็นอาณาจักรที่ไม่มีกิเลสอยู่ในยุคทองอย่างแน่นอนคำยกย่องของบารัตยิ่งใหญ่มาก แต่เนื่องจากมีกิเลสพวกเขาไม่รู้จักคำยกย่องของบารัต บารัตปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์เมื่อลักษมีและนารายณ์ปกครองที่นั่น ขณะนี้อาณาจักรนั้นไม่ได้คงอยู่ อาณาจักรนั้นหายไปไหน? ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินไม่รู้สิ่งนี้ ที่เหลือทั้งหมดรู้จักผู้ก่อตั้งศาสนาของพวกเขาเอง ผู้คนชาวบารัตคือผู้ที่ไม่รู้จักศาสนาของพวกเขาและไม่รู้จักผู้ก่อตั้งศาสนาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้คนของศาสนาอื่นๆ รู้จักผู้ก่อตั้งศาสนาของพวกเขา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาจะมาก่อตั้งศาสนาเหล่านั้นอีกครั้ง ชาวซิกข์รู้ว่า ก่อนหน้านี้ศาสนาซิกข์ของพวกเขาไม่ได้คงอยู่ และรู้ว่ากูรูนานากได้มาและก่อตั้งศาสนานั้น ดังนั้นกูรูนานากไม่ได้มาในยุคทองอย่างแน่นอน เป็นในภายหลังที่กูรูนานากมาและก่อตั้งศาสนานั้นอีกครั้งเพราะว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอย ศาสนาคริสต์ไม่ได้คงอยู่เช่นกัน มีการก่อตั้งในภายหลัง ในตอนเริ่มแรกได้เป็นโลกใหม่ มีเพียงศาสนาเดียว มีเพียงผู้คนชาวบารัตเท่านั้น มีเพียงศาสนาเดียว ต่อมาในขณะที่ใช้ชาติเกิด 84 ชาติเกิด ลูกก็ได้ลืมว่าลูกได้เป็นเทพอย่างแน่นอน และลูกใช้ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: ลูกไม่รู้ถึงชาติเกิดของลูก พ่อบอกลูก เป็นเวลาครึ่งวงจรที่เป็นอาณาจักรของราม และแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรของราวัน ในตอนแรกเป็นครอบครัวของสุริยวงศ์ จากนั้นเป็นครอบครัวของจันทราวงศ์ อาณาจักรของราม สุริยวงศ์เป็นครอบครัวของลักษมีและนารายณ์ ผู้ที่ได้เป็นของสุริยวงศ์ ครอบครัวของลักษมีและนารายณ์ได้ใช้ 84 ชาติเกิด และเวลานี้เป็นของครอบครัวราวัน ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นของครอบครัวดวงวิญญาณบุญ เวลานี้พวกเขาได้มาเป็นของครอบครัวของดวงวิญญาณบาป พวกเขาได้ใช้ 84 ชาติเกิด พวกเขาพูดว่าเราใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด เวลานี้ใครจะนั่งและคิดเกี่ยวกับ 8.4 ล้านชาติเกิด เหตุนี้เองไม่มีใครคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้เลย เวลานี้พ่อได้อธิบายแก่ลูกว่า: ลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ ทั้งพ่อที่ไม่มีตัวตนและพ่อทางร่างเป็นที่รู้จักดีในบารัต ผู้คนร้องเพลงถึงพ่อแต่พวกเขาไม่รู้จักท่าน พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ในการนอนหลับของความไม่รู้ ด้วยความรู้มีการรู้แจ้ง มนุษย์นั้นไม่เคยสะดุดพลาดพลั้งไปทั่วเมื่อมีแสงสว่าง ในความมืดพวกเขายังคงสะดุดพลาดพลั้งต่อไป ชาวบารัตนั้นเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้ เวลานี้พวกเขาเป็นผู้กราบไหว้ ลักษมีและนารายณ์เคยมีค่าต่อการกราบไหว้ พวกเขาจะกราบไหว้ใคร? พวกเขาจะไม่สร้างรูปปั้นของตัวเองและกราบไหว้บูชารูปปั้นนั้น สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ ลูกๆรู้ว่าลูกเคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างแน่นอน แล้วต่อมาเราคนเดิมนั้นได้กลายเป็นผู้กราบไหว้ได้อย่างไร? ไม่มีใครอื่นเข้าใจประเด็นเหล่านี้ เพียงพ่อเท่านั้นอธิบาย เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดด้วยเช่นกันว่า: การชี้นำและหนทางของพระเจ้านั้นพิเศษสุด เวลานี้ลูกๆรู้ว่าบาบาได้ทำให้หนทางและการชี้นำของพวกเรานั้นพิเศษสุดไม่เหมือนใครในทั้งโลก มีคำแนะนำมากมายหลายประเภทในโลก ที่นี่คำแนะนำของลูกๆบราห์มินนั้นเป็นหนึ่งเดียว เหล่านี้คือคำการชี้นำและหนทางของพระเจ้า หนทางหมายถึงการหลุดพ้น เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ให้การหลุดพ้น พวกเขาร้องเพลงด้วยเช่นกันว่า: ผู้ให้การหลุดพ้นคือราม อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่ารามเป็นใคร พวกเขาพูดว่า : ไม่ว่าฉันจะมองดูที่ใดก็ตาม รามและเพียงรามเท่านั้นที่อาศัยอยู่ นั่นเรียกว่าเป็นความมืดของความไม่รู้ ในความมืดมีความทุกข์และในแสงสว่างมีความสุข พวกเขาเพียงแค่ร้องเรียกหาในความมืด การสวดภาวนาหมายถึงการร้องเรียกหาพ่อ พวกเขาร้องขอใช่ไหม? การไปที่วัดของเทพหมายถึงการร้องขอทานใช่ไหม? ไม่จำเป็นต้องร้องขอทานในยุคทอง ขอทานจะถูกเรียกว่าล้มละลาย ในยุคทองลูกเคยมีความมั่งคั่งอย่างมาก ที่เรียกว่ามั่งคั่ง เวลานี้บารัตล้มละลาย ไม่มีใครแม้กระทั่งจะเข้าใจสิ่งนี้ เนื่องจากได้มีการเขียนช่วงระยะเวลาของวงจรผิด หัวของพวกเขาจึงกลับมาสับสนอย่างแน่นอน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายด้วยความรักอย่างมาก ท่านได้อธิบายแก่ลูกๆ ในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกันว่า: จดจำพ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์และลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไร? อัลลอยของกิเลสได้ปะปนในลูก มนุษย์ทั้งหมดนั้นเป็นสนิม เวลานี้สนิมนั้นจะถูกขจัดออกไปได้อย่างไร? จดจำพ่อ! จงปล่อยจิตสำนึกของการเป็นร่างกายและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ในตอนเริ่มแรกลูกเป็นดวงวิญญาณ และต่อมาลูกได้นำร่างกายมาใช้ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณนั้นคงอยู่ตลอดไป ร่างกายตาย ยุคทองได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ยุคเหล็กเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งความตาย ไม่มีใครในโลกรู้ว่าดินแดนแห่งความเป็นอมตะเคยคงอยู่ และดินแดนที่เป็นอมตะนั้นต่อมาได้กลายเป็นดินแดนแห่งความตาย ดินแดนของความเป็นอมตะหมายถึงความตายก่อนเวลาอันควรไม่เคยเกิดขึ้นที่นั่น ที่นั่นช่วงชีวิตยืนยาว นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ลูกคือราชฤาษี ผู้ที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นฤาษี ใครได้ทำให้ลูกบริสุทธิ์? พวกเขาได้กลายเป็นฤาษีโดยสังคราจารย์ ลูกกำลังได้รับการทำให้บริสุทธิ์โดยชีวาจารย์ (ชีวาผู้เป็นครู) ผู้เดียวนั้นไม่ได้ศึกษาสิ่งใดเลย ชีพบาบามาและสอนลูกโดยผ่านผู้นี้ สังคราจารย์ถือกำเนิดโดยผ่านครรภ์ เขาไม่ได้จุติอวตารมาจากเบื้องบน อย่างไรก็ตามพ่อเข้ามาในผู้นี้ ท่านมาและท่านไป ท่านคือผู้เป็นนาย ท่านสามารถเข้ามาในใครก็ได้ที่ท่านปรารถนา บาบาได้อธิบายว่า: พ่อเข้ามาในใครบางคนเพื่อนำมาซึ่งคุณประโยชน์ พ่อเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน พ่อให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย ได้มีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่า มายาเช่นกันก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย บางครั้งมายาเข้ามาในพวกเขาในระหว่างที่เข้าฌานและทำให้พวกเขาพูดสิ่งที่ผิด ดังนั้นลูกๆลูกต้องระมัดระวังอย่างมาก เมื่อมายาเข้ามาในบางคน พวกเขาก็พูดว่า: ฉันคือชีวา ฉันคือผู้นี้ผู้นั้น มายานั้นชั่วร้ายมาก ลูกๆที่รู้คิดจะเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าใครเข้ามา ร่างนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับท่าน และแล้วทำไมลูกถึงฟังผู้อื่น? หากลูกฟังสิ่งนั้น ลูกสามารถถามบาบาว่าประเด็นนั้นถูกหรือไม่ พ่อจะอธิบายในทันที ลูกสาวหลายคนเช่นกันก็ไม่สามารถเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร บางคนจุติในคนอื่นในลักษณะเช่นนั้นที่พวกเขาแม้กระทั่งตบตีผู้อื่นและเริ่มพูดคำหยาบ เวลานี้พ่อจะพูดคำหยาบหรือไม่? ลูกๆ มากมายไม่แม้จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกๆชั้นหนึ่งบางครั้งก็ลืมเช่นกัน ลูกควรถามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามายาเข้ามาในคนมากมาย จากนั้นพวกเขาก็เข้าฌานและพูดเรื่องไร้สาระอยู่เรื่อยๆ จำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในสิ่งนี้ พ่อควรได้รับข่าวที่เต็ม มาม่าเข้ามาในผู้นั้นผู้นี้ และบาบาเข้ามาในผู้นั้นผู้นี้ ลืมทุกสิ่งเหล่านั้นให้หมด พ่อมีเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น: จดจำฉันเพียงผู้เดียว จดจำพ่อและวงจรโลก ใบหน้าของผู้ที่จดจำผู้สร้างและสิ่งสร้างจะคงอยู่อย่างร่าเริงแจ่มใสเสมอ หลายคนไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงได้ บ่วงพันธะของกรรมนั้นรุนแรงอย่างมาก จิตสำนึกก็บอกว่า: เวลานี้ฉันได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว และท่านก็พูดว่า จดจำพ่อ ทำไมฉันถึงไม่จดจำท่าน? เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก็ถามพ่อ พ่อจะอธิบาย: ยังคงมีความทุกข์ทรมานของกรรมอยู่ เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม ลูกจะคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะถึงวันนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะยังคงเกิดขึ้น ลูกรู้เช่นกันว่า: มีความตายสำหรับเหยื่อและความรุ่งโรจน์สำหรับนักล่า การทำลายล้างจะเกิดขึ้น ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้า ลูกอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่วัน จากนั้นลูกก็จะไม่ชอบดินแดนทางกายภาพนี้ ลูกจะชอบอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและโลกที่ไม่มีตัวตนมากกว่า ผู้ที่อยู่ในดินแดนที่ละเอียดอ่อนเรียกว่าเทวดานางฟ้า เมื่อลูกบรรลุถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกจะกลายเป็นคนเหล่านั้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก จะไม่มีเนื้อหรือกระดูกในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ยังคงมีอะไรอีกถ้าไม่มีเนื้อหรือกระดูก? มีเพียงร่างที่ละเอียดอ่อนเท่านั้นที่เหลืออยู่ ไม่ใช่ว่าลูกจะกลับมาไม่มีตัวตน ไม่เลย รูปที่ละเอียดอ่อนยังคงเหลืออยู่ ภาษาของที่นั่นเป็นภาษาของภาพยนตร์เงียบ ดวงวิญญาณนั้นอยู่เหนือเสียง นั่นเรียกว่าโลกที่ละเอียดอ่อน มีเสียงที่ละเอียดอ่อนที่นั่น ที่นี่เป็นโลกของเสียงพูดแต่ที่นั่นเป็นโลกของการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเสียง จากนั้นก็จะมีโลกแห่งความเงียบ ที่นี่เป็นโลกของเสียงพูด บทบาทนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ที่นั่นมีความเงียบสงบ และนั่นเป็นโลกที่มีความเงียบและนี่คือโลกที่มีเสียง ผู้ที่จดจำสามโลกนี้มีน้อยมาก พ่ออธิบายว่า: ลูกๆ เพื่อที่จะเป็นอิสระจากการลงโทษ จงกลายเป็นคาร์มาโยคีและทำงานของลูกเป็นเวลาอย่างน้อยเป็นเวลา 8 ชั่วโมง พักผ่อนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง และจดจำระลึกถึงพ่อเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพียงด้วยการฝึกฝนนี้ที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อลูกไปนอนหลับ นั่นไม่ได้เป็นการจดจำระลึกถึงพ่อ ไม่มีใครควรคิดว่า: ถึงอย่างไรเราก็เป็นลูกของบาบาอยู่แล้ว แล้วทำไมเราควรจดจำท่าน? ไม่เลย พ่อพูดว่า: จดจำพ่อที่นั่น จงพิจารณาว่าตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกไม่สามารถกลับบ้านได้จนกว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ มิฉะนั้นลูกจะได้รับการลงโทษและจึงไป ลูกต้องไปสู่อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนรวมถึงโลกที่ไม่มีตัวตน จากนั้นลูกก็เข้าไปสู่สวรรค์ บาบาได้อธิบายว่า: หลังจากนี้จะมีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เช่นกัน ขณะนี้มีเวลามากมาย อาณาจักรที่ใหญ่โตเช่นนั้นกำลังได้รับการก่อตั้ง ใต้ เหนือ ตะวันออก และตะวันตก- บารัตมีขนาดใหญ่มาก เสียงจะปรากฏออกมาทางหนังสือพิมพ์ พ่อพูดว่า: จดจำฉันและบาปของลูกจะถูกตัดไป พวกเขาร้องเรียกหาด้วยเช่นกันว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ให้การหลุดพ้น โปรดปลดปล่อยเราจากความทุกข์ ลูกๆลูกรู้ว่าตามแผนของละครการทำลายล้างต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน หลังจากสงครามนี้จะมีความสงบและมีเพียงความสงบเท่านั้น และจะกลายเป็นดินแดนแห่งความสุข ทุกสิ่งจะกลับหัวกลับหาง มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นในยุคทอง ในยุคเหล็กมีศาสนามากมาย ใครๆก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ตอนแรกมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เมื่อสุริยวงศ์คงอยู่ จันทราวงศ์ก็ไม่ได้คงอยู่ จากนั้นต่อมาจันทราวงศ์ก็มีอยู่ ต่อมาศาสนาเทพนี้ก็หายไป หลังจากนั้นผู้คนของศาสนาอื่นก็มา พวกเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อองค์กรของพวกเขาขยายตัวแล้วเท่านั้น พวกเขาก็ไม่รู้ จนกระทั่งมีการขยายตัว เวลานี้ลูกๆรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก พวกเขาถามลูกว่า: เหตุใดจึงมีการแสดงเพียงผู้คนของบารัตเท่านั้นในรูปบันได? จงบอกพวกเขาว่า ละครนี้เกี่ยวกับบารัต บทบาทของพวกเขาคงอยู่เป็นเวลาครึ่งวงจร ต่อมาศาสนาที่เหลืออื่นๆ เข้ามาในยุคทองแดงและยุคเหล็ก ทั้งหมดของความรู้นี้อยู่ในรูปวงจร รูปวงจรเป็นรูปชั้นหนึ่งอย่างแท้จริง ในยุคทองและยุคเงินเป็นโลกที่สูงส่ง ในยุคทองแดงและยุคเหล็กเป็นโลกที่คดโกง เวลานี้ลูกอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกัน เหล่านี้คือประเด็นของความรู้ ไม่มีผู้ใดรู้ว่าวงจรของสี่ยุคนี้หมุนไปอย่างไร ในยุคทองเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาเช่นกันไม่รู้ล่วงหน้าว่าหลังจากยุคทอง ยุคเงินจะมาถึง และแล้วหลังจากยุคเงิน ยุคทองแดงและยุคเหล็กจะมาถึง ที่นี่เช่นกันมนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้เลย พวกเขาอาจพูดว่าเขารู้แต่ไม่มีใครรู้ว่าวงจรหมุนไปอย่างไร เหตุนี้เองบาบาได้อธิบายว่า: จงให้ความสำคัญทั้งหมดต่อกีตะ โดยการฟังกีตะที่แท้จริง ลูกจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ที่นี่ชีพบาบาเองพูดว่า ที่นั่นมนุษย์อ่าน ลูกศึกษากีตะก่อนสิ่งใดทั้งหมด ลูกเข้าไปสู่หนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาชีวาก่อน ลูกคือกลุ่มแรกสุดผู้ที่ทำการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนต่อชีพบาบาผู้เดียว อย่างไรก็ตามมีใครที่มีพลังในการสร้างวัดโสมนาถ ลูกสามารถเขียนสิ่งเหล่านี้ไว้บนกระดาน ลูกสามารถเขียนสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันว่า : ชาวบารัตสามารถกลายเป็นนายของดินแดนแห่งสัจจะโดยการฟังกีตะ เวลานี้ลูกๆ รู้แล้วว่าลูกกำลังกลายเป็นชาวสวรรค์โดยการฟังกีตะที่แท้จริง เมื่อลูกอธิบาย พวกเขาพูดว่า: ใช่ นี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน และเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกทุกสิ่งก็จบสิ้น สิ่งที่พวกเขาได้ยินจากที่นั่นถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ไตร่ตรองความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างและคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ ตัดบ่วงพันธะของกรรมเก่าของลูกทั้งหมดด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง และทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรม

2. มายารบกวนอย่างมากในขณะที่เข้าฌานและนิมิต ดังนั้นจงระมัดระวัง! ให้ข่าวของลูกแก่พ่อและขอคำแนะนำของท่าน อย่าได้ทำความผิดใดๆ

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ทรงพลังอย่างสม่ำเสมอและมีความรักต่อ Murli ของ Murlidhar

ลูกๆผู้มีความรักในการศึกษาเล่าเรียนนั่นคือต่อ murli จะได้รับพรจากการมีพลังอย่างสม่ำเสมอ เบื้องหน้าของพวกเขาจะไม่มีอุปสรรคใดๆ การมีความรักต่อ Murlidhar หมายถึงการมีความรักต่อ Murli ของท่าน หากมีใครบางคนบอกว่าเขามีความรักมากมายต่อ Murlidhar แต่เขาไม่มีเวลาศึกษาเล่าเรียน พ่อก็จะไม่ยอมรับสิ่งนั้น เพราะที่ใดมีความรัก ที่นั่นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ การศึกษาเล่าเรียนและความรักของครอบครัวจะกลายเป็นป้อมปราการที่พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัย

คติพจน์:
หล่อหลอมตนเองในทุกสถานการณ์และลูกจะกลายเป็นทองคำแท้