16.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานบารัตที่เคยเป็นเช่นเพชรได้อยู่อย่างยากจนข้นแค้น ด้วยการกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกต้องทำให้บารัตบริสุทธิ์เช่นเพชรอีกครั้ง ลูกต้องเพาะต้นอ่อนของต้นไม้เทพที่แสนหวาน

คำถาม:
อะไรคืองานของพ่อที่ซึ่งลูกๆ ต้องกลายเป็นผู้ช่วยของท่าน?

คำตอบ:
การก่อตั้งรัฐบาลเทพทั่วทั้งโลก การทำลายศาสนานับไม่ถ้วนและก่อตั้งศาสนาที่แท้จริงเดียวคืองานของพ่อ ลูกๆ ต้องกลายเป็นผู้ช่วยในงานเหล่านี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามเพื่อประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง อย่าได้คิดว่าถึงอย่างไรลูกก็จะไปสวรรค์

เพลง:
ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ

โอมชานติ
ผู้คนในโลกร้องเพลง: ท่านคือแม่และท่านคือพ่อ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังอ้างอิงถึงใคร นี่เป็นบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์ด้วย พวกเขาเพียงแต่พูดเช่นนี้เพียงเพื่อที่จะพูด อย่างแท้จริงที่อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าแม่และพ่อนี้คือใคร ท่านเป็นผู้อาศัยของอาณาเขตสูงสุด มีอาณาเขตสูงสุดเดียวเท่านั้น ยุคทองไม่สามารถถูกเรียกว่าอาณาเขตสูงสุด ยุคทองอยู่ที่นี่ ในขณะที่เราทั้งหมดคือผู้ที่อยู่อาศัยในอาณาเขตสูงสุด ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกได้มาจากอาณาเขตสูงสุด ดินแดนนิพพาน สู่โลกที่มีตัวตนนี้ สวรรค์นั้นไม่ได้อยู่เบื้องบน ลูกมาจากอาณาเขตสูงสุด เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าลูกๆ ดวงวิญญาณกำลังเล่นบทบาทของลูกด้วยร่างกายของลูก เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกใช้กี่ชาติเกิดและลูกเล่นบทบาทของลูกอย่างไร ผู้เดียวนั้นคือผู้อาศัยของดินแดนไกลโพ้นและได้มาสู่ต่างแดนนี้ เหตุใดจึงถูกเรียกว่าต่างแดน? ลูกมายังบารัตใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่นใด ลูกไปสวรรค์ที่พ่อสร้างขึ้นและต่อมากลายเป็นนรก อาณาจักรของราวัน มีศาสนานับไม่ถ้วนและรัฐบาลนับไม่ถ้วน และแล้วพ่อก็มาและสร้างอาณาจักรเดียว เวลานี้มีรัฐบาลมากมาย พวกเขาทั้งหมดเฝ้าแต่พูดว่าทั้งหมดควรรวมกันและกลายเป็นหนึ่งเดียว พวกเขาทั้งหมดจะสามารถรวมกันและกลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไร 5,000 พันปีที่แล้วเคยเป็นรัฐบาลเดียวในบารัต ลักษมีและนารายณ์คือผู้ทรงอำนาจของโลก ไม่มีผู้มีอำนาจอื่นใดที่สามารถปกครองโลก ศาสนาทั้งหมดไม่สามารถเข้ามาในศาสนาเดียวได้ มีเพียงรัฐบาลเดียวในสวรรค์และเหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดว่าทั้งหมดควรกลายเป็นหนึ่งเดียว พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อดลใจการทำลายล้างรัฐบาลอื่นและพ่อก่อตั้งรัฐบาลเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียว ลูกเองก็พูดด้วยว่า: เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรของรัฐบาลเทพเดียวในบารัตตามการชี้แนะของผู้ทรงอำนาจโลก ผู้เดียวที่มีทุกพลัง ไม่สามารถมีรัฐบาลเดียวที่ไหนนอกเหนือจากรัฐบาทเทพ 5,000 ปีที่แล้ว เคยเป็นรัฐบาลเทพเดียวในบารัต นั่นคือ ในทั้งโลก เวลานี้พ่อได้มาอีกครั้งเพื่อก่อตั้งรัฐบาลเทพในโลกอีกครั้งหนึ่ง เราลูกๆ เป็นผู้ช่วยของท่าน ความลับนี้อ้างอิงอยู่ในกีตะ นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเรียกว่ารูดร้า กฤษณะไม่สามารถเรียกเช่นนั้น ชื่อ รูดร้า นั้นเป็นชื่อของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน จากการได้ยินชื่อมากมาย ผู้คนนั้นคิดว่ารูดร้าแยกห่างจากโสมนาถ ดังนั้น รัฐบาลเทพเดียวนั้นในเวลานี้ต้องมีการสร้างขึ้น อย่าได้อยู่อย่างมีความสุขด้วยการคิดว่าถึงอย่างไรลูกก็จะไปสวรรค์ มองดูว่าผู้คนนั้นเพียรพยายามอย่างหนักมากเพียงไรเพื่อสถานภาพในนรก! อันดับแรกพวกเขาได้รับสถานภาพและสิ่งที่สอง พวกเขาหาเงินทองมากมาย ต้องเป็นพระเจ้าเดียวสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธา ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะล้มลุกคลุกคลานไปทั่ว ที่นี่พวกเขาเรียกทุกคนว่าพระเจ้า พวกเขาคิดว่าผู้คนมากมายนั้นเป็นการอวตาร พ่อพูดว่า: พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พวกเขาร้องเพลง: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ทั้งโลกนั้นไม่บริสุทธิ์ และในสิ่งนั้น บารัตไม่บริสุทธิ์ที่สุด บารัตยากจนแสนเข็ญแต่บารัตเคยเป็นเช่นเพชร ลูกกำลังจะได้รับอาณาจักรในโลกใหม่ พ่ออธิบายว่ากฤษณะไม่สามารถเรียกว่าพระเจ้า เพียงพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนเดียวเท่านั้น ผู้ที่อยู่เหนือการเกิดและการตายจะสามารถถูกเรียกว่าพระเจ้า ผู้คนพูดว่า: ท่านเป็นพระเจ้าและฉันเป็นพระเจ้า เรามาที่นี่เพียงเพื่อทำให้ตนเองนั้นสนุกสนาน พวกเขาอยู่อย่างซาบซึ้งอย่างมาก ที่ไหนก็ตามที่ฉันมองไป ฉันเห็นแต่ท่านเท่านั้น นี่คือความอัศจรรย์ทั้งหมดของท่าน! ฉันคือท่านและท่านคือฉัน พวกเขาเพียงแต่เฝ้าแต่ร่ายรำและพวกเขาก็มีสาวกนับพันๆ พ่อพูดว่า: ผู้เลื่อมใสศรัทธาสวดมนต์ภาวนาให้กับพระเจ้า ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขากราบไหว้บูชาพระเจ้าด้วยความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธามากมาย บาบาพูดว่า: พ่อประทานนิมิตแก่พวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้พบพ่อ พ่อเป็นผู้สร้างสวรรค์ ไม่ใช่ว่าพ่อให้มรดกแห่งสวรรค์แก่พวกเขา มีพระเจ้าเดียวเท่านั้น พ่อพูดว่า: จากการกลับมาใช้ชาติเกิด เวลานี้ทุกคนได้อยู่อย่างอ่อนแอ เวลานี้พ่อได้มาจากอาณาเขตสูงสุด พ่อไม่ได้เข้าไปในสวรรค์ที่พ่อสร้างขึ้น ผู้คนมากมายพูดว่าพวกเขาทำงานรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่ไม่ว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ก็ตาม แน่นอนที่พวกเขาได้รับผลของสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาทำทานและดังนั้นแน่นอนที่พวกเขาได้รับผลของสิ่งนั้น ลูกกลับมามั่งคั่งเพราะลูกให้ทานและทำบุญในอดีต เวลานี้ลูกกำลังทำความเพียรพยายาม ยิ่งลูกทำความเพียรพยายามมากเพียงไร ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในอนาคตมากขึ้นตามนั้น เวลานี้ลูกกำลังได้รับการสอนให้ทำการกระทำที่ดีเพื่อหลายชาติเกิดในอนาคตของลูก ผู้คนทำสิ่งนั้นเพื่อชาติเกิดถัดไปของพวกเขา พวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่านี่เป็นผลของการกระทำในอดีตของพวกเขา ลูกจะไม่พูดเช่นนี้ในยุคทองและยุคเงิน ผลของการกระทำสำหรับ 21 ชาติเกิดกำลังมีการเตรียมการในเวลานี้ ผลรางวัลของความเพียรพยายามของยุคบรรจบพบกันดำเนินไปถึง 21 ชั่วอายุ ซันยาสซีไม่สามารถพูดว่าพวกเขากำลังสร้างผลงานเช่นนั้นสำหรับลูกที่ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขถึง 21 ชาติเกิด พระเจ้าต้องให้ผลที่ดีและไม่ดี ดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำความผิดเดียวเท่านั้นที่พวกเขายืดระยะเวลาของวงจรออกไป มีผู้คนมากมายที่พูดว่าวงจรนั้น 5,000 ปี ชาวมุสลิมมาหาลูกและพูดว่าระยะเวลาของวงจรคือ 5,000 ปี อย่างแท้จริง เขาเคยได้ยินสิ่งต่างๆ ที่เราพูดถึงที่นี่ รูปภาพเหล่านั้นไปทั่วทุกหนแห่ง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อสิ่งนี้ ลูกรู้ว่านี่เป็นไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าที่ทำให้เกิดเปลวไฟของการทำลายล้าง มีการสอนราชาโยคะที่ง่ายดายที่นี่ ดวงวิญญาณกฤษณะอยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของเขาในเวลานี้และกำลังได้รับมรดกของเขาจากชีวา(รูดร้า) ท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่ บาบานั้นแยกห่างจากผู้นี้ เมื่อพวกเขาเลี้ยงดูพราหมณ์และปลุกเรียกดวงวิญญาณ และแล้วดวงวิญญาณนั้นก็เข้าไปในร่างกายของพราหมณ์แล้วพูด ผู้คนไปในการจาริกแสวงบุญเป็นพิเศษและปลุกเรียกดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนั้นได้จากไปแล้วเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นเขาจะมาได้อย่างไร? อะไรเกิดขึ้น? ดวงวิญญาณพูดว่า: ฉันมีความสุขอย่างมาก ฉันถือกำเนิดในบ้านนั้นบ้านนี้ อะไรเกิดขึ้นที่นั่น? เป็นดวงวิญญาณที่จากสถานที่นั้นไปแล้วมาที่นี่หรือ? พ่ออธิบาย: พ่อได้ให้ผลของความภัคดีของพวกเขาแก่พวกเขาและพวกเขาอยู่อย่างมีความสุข สิ่งนี้เป็นความลับในละครด้วย พวกเขาพูดและดังนั้นบทบาทนั้นจึงดำเนินไป หากใครบางคนไม่พูด เป็นเพราะนั่นไม่ถูกกำหนดไว้ อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อแล้วบาปของลูกจะถูกเผาไป ไม่มีวิธีการอื่นใด ทุกคนต้องไปผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโม พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกใหม่ พ่อได้มาอีกครั้งจากอาณาเขตสูงสุดสู่โลกเก่าและเข้าไปในร่างเก่า ผู้นี้คือผู้ที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เขากลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาและเวลานี้กำลังจะกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอีกครั้ง สิ่งเดียวกันนั้นใช้กับลูก พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกันด้วย ผู้นี้คือผู้เพียรพยายามอันดับหนึ่ง เหตุนี้เองลูกจึงพูดว่า มาเตชวารี ปิตาศรี พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า: ทำความเพียรพยายามที่จะนั่งบนบัลลังก์ จากัดอัมบานี้ทำให้ความปรารถนาของทุกคนสมหวัง ในเมื่อมีแม่ ต้องมีพ่อและลูกๆ ด้วยเช่นกัน ลูกแสดงหนทางแก่ทุกคน ความปรารถนาทั้งหมดของลูกสมหวังในยุคทอง บาบาพูดว่า: หากขณะอยู่ที่บ้าน ลูกมีโยคะที่สมบูรณ์ ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ มีลูกๆ มากมายที่อยู่ในบ่วงพันธะ เมื่อคืนก่อน บาบาได้อธิบายให้กับรัฐมนตรีการเคหะว่าควรจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับสิ่งนี้เพื่อที่ผู้ที่อ่อนแอนั้นจะไม่ถูกทำร้าย อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อพวกเขาได้ยิน 2-4 ครั้งเท่านั้น พวกเขาจะยอมรับสิ่งนี้หากอยู่ในโชคของพวกเขา ความรู้นี้ลื่นไหลอย่างมาก หากผู้คนของศาสนาซิกข์จะรู้สิ่งนี้ พวกเขาก็เข้าใจวลีที่ว่า ไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะสร้างเทพจากมนุษย์ ใครที่ทำสิ่งนั้น? พวกเขาร้องสรรเสริญท่าน: ผู้ทีไม่มีตัวตนคือผู้เดียวเท่านั้น ผู้เดียวที่ชื่อของท่านคือสัจจะ สัญลักษณ์อมตะ ธาตุบราห์มนั้นเป็นบัลลังก์ของท่าน พวกเขาพูดว่า: ละบัลลังก์ของท่านและมาที่นี่เถิด! พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูก ท่านรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของทั้งโลก ไม่ใช่ว่าท่านรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคน ผู้คนจดจำพระเจ้าเพื่อให้ท่านพาพวกเขาไปสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ บาบาพูดว่า: พ่อกำลังก่อตั้งรัฐบาลเทพที่ทรงอำนาจของโลก การแบ่งแยกเหล่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกขจัดออกไป ต้นอ่อนของผู้ที่เคยเป็นของศาสนาเทพของเราต้องมีการเพาะหว่าน ต้นไม้นั้นใหญ่โตอย่างมาก ต้นไม้ที่อ่อนหวานที่สุดในบรรดาต้นไม้คือเหล่าเทพ ต้นอ่อนของพวกเขาต้องถูกเพาะหว่าน ผู้คนของศาสนานับไม่ถ้วนอื่นๆ ผู้ที่มาไม่ได้เพาะหว่านต้นอ่อน อัจชะ

วันนี้เป็นวันสัตกูรู พ่อพูดว่า: ลูกๆ ทำตามศรีมัทและกลับมาบริสุทธิ์และพ่อจะพาลูกกลับไปกับพ่อ และแล้ว ไม่ว่าลูกนั้นจะกลายเป็นราชินีกำมะหยี่หรือราชินีไหม หากลูกต้องการประกาศสิทธิ์ในมรดก ให้ทำตามการชี้แนะของพ่อ เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ อัจชะ..รัก ระลึกถึงและขอคารวะจากบัพดาดาและมาม่าที่แสนหวาน ถึงลูกๆ ที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ผลรางวัลของความเพียรพยายามของยุคแห่งการบรรจบพบกันนั้นคงอยู่ถึง 21 ชาติเกิด ทำการกระทำที่สูงส่ง ขณะที่เก็บสิ่งนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูก สร้างผลรางวัลของลูกโดยการให้ทานความรู้

2. ต้นอ่อนของต้นไม้เทพที่แสนหวานกำลังมีการเพาะหว่าน ดังนั้น ให้กลับมาอ่อนหวานอย่างที่สุด

พร:
ขอให้ลูกรับใช้อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางขณะที่รักษาความพิเศษและเอกลักษณ์ของชาติเกิดบราห์มินของลูกไว้ในการตระหนักรู้ของลูก

ชาติเกิดบราห์มินนี้เป็นชาติเกิดที่สูงส่ง ดวงวิญญาณธรรมดาเฉลิมฉลองวันเกิด วันแต่งงาน วันเพื่อน ของพวกเขา แยกจากกัน แต่ วันเกิด วันแต่งงาน วันแม่ วันพ่อ วันหมั้นหมายของลูกเป็นวันเดียวกันทั้งหมด เพราะลูกทั้งหมดได้ทำสัญญาที่จะเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่น ดังนั้นเล่นบทบาทของลูกในการทำงานรับใช้ขณะที่รักษาความพิเศษและเอกลักษณ์ของชาติเกิดนี้ไว้ในการตระหนักรู้ของลูก จงเป็นมิตรร่วมทางชีวิตของผู้อื่นในการทำงานรับใช้ แต่เป็นมิตรร่วมทางชีวิตขณะอยู่อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง อย่ายอมจำนนต่อใครเลยแม้แต่น้อย

คติพจน์:
จักรพรรดิที่ไร้กังวล คือผู้ที่มีสมดุลของความถ่อมตนและอำนาจในชีวิตของเขา


คำพูดที่สูงส่งของมาเตชวารี

ความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณ และดวงวิญญาณสูงสุด

ดวงวิญญาณทั้งหลายและดวงวิญญาณสูงสุดอยู่อย่างแยกห่างเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และการพบปะที่สวยงามได้เกิดขึ้นเมื่อดวงวิญญาณได้พบสัตกูรูในรูปของสื่อกลาง เมื่อเราพูดคำเหล่านี้ ความหมายที่ถูกต้องแม่นยำคือว่าดวงวิญญาณทั้งหลายได้แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลาที่ยาวนาน เวลานาน หมายความว่า ดวงวิญญาณทั้งหลายนั้นได้แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดนานมาแล้ว และดังนั้นคำพูดเหล่านี้พิสูจน์ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายและดวงวิญญาณสูงสุดเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แยกจากกัน มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างทั้งสอง แต่เพราะผู้คนของโลกไม่ได้รู้จักท่าน พวกเขาให้ความหมายของคำเหล่านี้ว่า ฉัน ดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณสูงสุด เพราะดวงวิญญาณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมายา พวกเขาได้ลืมรูปดั้งเดิมของพวกขาไปแล้ว เมื่ออิทธิพลของมายาถูกขจัดออกไป ดวงวิญญาณกลับมาเป็นเหมือนดวงวิญญาณสูงสุด ดังนั้น พวกเขาพิจารณาว่าดวงวิญญาณแยกออกไปในลักษณะนั้น และแล้วมีคนอื่นๆผู้ที่พูดว่า ฉัน ดวงวิญญาณ เป็นพระเจ้า แต่เพราะดวงวิญญาณได้ลืมตัวของพวกเขาเองไปแล้ว พวกเขาได้กลับมาไม่มีความสุข เมื่อดวงวิญญาณรู้จักตัวเขาเองและกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วดวงวิญญาณนั้นหลอมรวมเข้ากับดวงวิญญาณสูงสุดและกลายเป็นหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณแยกห่างในลักษณะนั้น แต่เรารู้ว่าแต่ละดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดเป็นสองสิ่งที่ดำรงอยู่ที่แยกจากกัน ดวงวิญญาณไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ และดวงวิญญาณไม่สามารถหลอมรวมกับดวงวิญญาณสูงสุดได้ ดวงวิญญาณสูงสุดไม่สามารถอยู่ภายใต้อิทธิพล (ถูกครอบคลุม) ในทางใดๆ