19.06.22    Avyakt Bapdada      Sinhala Murli     06.04.91    Om Shanti    Madhuban


කර්මතීට් ස්ථීතියේ ලක‍්ෂණ.


ඔබ නොකඩවා කර්මතීට් ස්ථීතිය සමීපයට පැමිණෙනවාද? ක්‍රියා වැඩි වනවා, නමුත් කර්මතීට් වීම යනු, ක්‍රියාවන්ගේ සියලු බන්දනවල බලපෑම් ඉක්මවා සිටීමයි. මෙම අත්දැකීම නොකඩවා වැඩි කරගන්න. නොබැඳීම තිබිය යුතුයි. මා වන ජීවාත්මය, මෙම සිරුර මඟින් ක්‍රියා සිදුකර ඉන්පසුව වෙන්ව සිටින සේම, කිසිම කාර්යයක ප්‍රතිඵලයේ බලපෑමට හසු නොවන්න ඔබ සිදු කරන කුමන ක්‍රියාවක වුවද, ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත්, එම කාර්යයේ ඵලය අත්කර ගැනීමට ඇල්මක් නොතිබිය යුතුයි. ක්‍රියාවේ ඵලය යනු, ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත් ඉන් බලපෑමක් ඇති නොවීම සහ සම්පූර්ණ නොබැඳීම අඛණ්ඩව අත්විඳීමය. වෙනත් කෙනෙක් ඔබ ලවා එය කරවූ අතර ඔබ එය සිදුකළා පමණයි, සේ විය යුතුයි. කෙනෙක් ඔබ ලවා එය කරවූ අතර ඔබ උපකරණය පමණක් විය. කෙසේවෙතත්, උපකරණයක් වීම ගැනත් ඔබ නොබැඳී සිටිය යුතුයි. ඔබගේ කර්මතීට් ස්ථීතිය මේ ආකාරයෙන් වැඩි වන බව ඔබට හැඟෙනවාද?

මහාරතීන්ගේ ස්ථීතිය, වෙන අය සමග සැසඳීමේදි පැහැදිලිව නොකඩවා වෙනස් වනවා, එමෙන්ම ආදරණීය වනවා, එහෙම නේද? බ්‍රහ්ම පියා ඉතා පැහැදිලි වූ ආකාරයෙන්ම ශාරීරික ස්වරූප වල සිටින උපකරණ ජීවාත්මත් අංක පිළිවෙලට ඔවුන්ගේ ශාරීරික ස්වරූප සමග පැහැදිලි වනවා. කර්මතීට් යනු ආදරණීය වීම සහ නොබැඳීමයි. වෙන අය ක්‍රියා සිදු කරන අතර ඔබද ක්‍රියා සිදු කරයි, නමුත් ඔබ එම ක්‍රියා සිදු කරන අන්දම වෙනස්ය. මනෝ ස්ථීතියේ වෙනසක් තිබේ. කුමක් සිදු වුනත් ඔබ එයින් වෙන්ව නොබැඳී සිටියි. ඔබ ක්‍රියා සිදුකරන අතර, එම ක්‍රියා සිදු කිරීමෙන් පසුව, ඔබ කිසිවක් නොකළා මෙන් ඔබට දැනෙයි. ඔබව දිරිගැන්වූ කෙනා ඔබ ලවා එය සිදුකළා. ඔබ අඛණ්ඩව එවන් මනෝ ස්ථීතියක් අත්විඳියි. ඔබට සැහැල්ලුවක් දැනෙයි. ක්‍රියා සිදු කරන අතර සිරුරේ සැහැල්ලු බව තිබෙන අතර ඔබගේ මනසේ ස්ථීතියේද සැහැල්ලු බව තිබේ, එමෙන්ම ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ඔබගේ මනස ඇද ගන්නේ නැත. ඔබට එවන් ස්ථීතියක් තිබෙනවාද? කාර්යය වැඩි වන තරමට ඔබගේ සැහැල්ලුවද නොකඩවා වැඩි වෙයි. ක්‍රියාවන්, ඔබව ඒවා දෙසට ඇද නොගන්නා අතර ඔබ ඒවා කරන්නේ, පාලකයා ක්‍රියා සිදුකිරීම දිරිගන්වන අතර, උපකරණයක් විලසින් උපකරණය ඒවා සිදුකරන ආකාරයටයි.

ජීවාත්මයේ සැහැල්ලු බවේ සලකුණ වන්නේ, ජීවාත්මයේ විශේෂ බලද - මනස, බුද්ධිය සහ සංස්කාර - ඒ ආකාරයෙන්ම නොකඩවා සැහැල්ලු වීමය. ඔබගේ සිතිවිලි, සම්පූර්ණ සැහැල්ලු ස්ථීතියක අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙයි. බුද්ධියේ තීරණ ගැනීමේ බලයද, එය කිසිම දෙයක් නොකළ ආකාරයකට ක්‍රියා කරයි, එමෙන්ම කිසිම සංස්කාරයක් ඔබව ආකර්ෂණය නොකරයි. එය පරම පියාගේ සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වනවා මෙන් දැනෙයි. ඔබ සූක‍්ෂම බල තුනේම සැහැල්ලු බව අත්දකිවි - මනස, බුද්ධිය සහ සංස්කාර. සියලු දෙනාගේ හදවතින් සහ මුවගින් ඉබේටම මෙය මතුවෙයි පියා කෙබඳුද, දරුවන්ද එවැනිය, ආදරණීයයි එමෙන්ම නොබැඳී සිටියි, මන්ද, කාලයට අනුව, දිනෙන් දින පිටත වාතාවරණය නොකඩවා බැරෑරුම් වෙයි. පිටත වාතාවරණය වඩාත් බැරෑරුම් වන තරමට, විශේෂ ආදරණීය දරුවන්ගේ සිතිවිලි, ක්‍රියා සහ සම්බන්ධතා නොකඩවා වඩාත් සැහැල්ලු වෙයි. මෙම සැහැල්ලුව නිසා ඔබගේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ සැහැල්ලු අන්දමකින් නොකඩවා සිදු වෙයි. වාතාවරණය තමෝප්‍රධාන් නිසා වෙනත් අය බොහෝ විවිධ ආකාර වලින් පීඩනය අත්විඳීයි. සොබා දහම බැරෑරුම් වන අතර මනුෂ්‍ය ජීවාත්මයන්ගේ ආකල්ප වල බරක් ඇති වෙයි. මෙය වෙනුවෙන්ද ඔබගේ සැහැල්ලු බව අන් අයවත් සැහැල්ලු කරවයි. අච්චා. සෑම දෙයක්ම හොඳින් සිදු වීගෙන යනවා නේද? ඔබ ක්‍රියාකාරකම් වල බලපෑමට හසු නොවන නමුත් ක්‍රියාකාරකම් මත බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඔබට හැකිය. ඔබ කුමක් කළත්, ඇසුවත්, ඔබගේ සැහැල්ලු බවේ ස්ථීතිය කාර්යය මත බලපෑමක් ඇති කරයි. ක්‍රියාකාරකම් වල ඇති වන කුමන හෝ චංචලත්වයක් ඔබ මත බලපෑමක් ඇති නොකරයි. නොසැලෙන මනෝ ස්ථීතියක්, කාර්යයද නොසැලෙන එකක් බවට පත් කරවයි. කුමන ආකාරයකින් වත් කිසිසේත් කළ නොහැකි කාර්යයක් වුවද, පහසුවෙන් කළ හැකි දෙයක් බවට පත් වන අතර එය අඛණ්ඩව එසේ වෙයි. අච්චා.

2022/06/19 | මධුබන් | අව්‍යක්ත් බාප්දාදා | ඕම් ශාන්ති | 1991/04/10

හදවත් සිංහාසනයේ සහ ලෝක සිංහාසනයේ අසුන් ගැනීම සඳහා සතුට දෙන්න, එමෙන්ම සතුට ගන්න.

කර්මතීට් ස්ථීතියේ ලක‍්ෂණ.

ඔබ නොකඩවා කර්මතීට් ස්ථීතිය සමීපයට පැමිණෙනවාද? ක්‍රියා වැඩි වනවා, නමුත් කර්මතීට් වීම යනු, ක්‍රියාවන්ගේ සියලු බන්දනවල බලපෑම් ඉක්මවා සිටීමයි. මෙම අත්දැකීම නොකඩවා වැඩි කරගන්න. නොබැඳීම තිබිය යුතුයි. මා වන ජීවාත්මය, මෙම සිරුර මඟින් ක්‍රියා සිදුකර ඉන්පසුව වෙන්ව සිටින සේම, කිසිම කාර්යයක ප්‍රතිඵලයේ බලපෑමට හසු නොවන්න ඔබ සිදු කරන කුමන ක්‍රියාවක වුවද, ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත්, එම කාර්යයේ ඵලය අත්කර ගැනීමට ඇල්මක් නොතිබිය යුතුයි. ක්‍රියාවේ ඵලය යනු, ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත් ඉන් බලපෑමක් ඇති නොවීම සහ සම්පූර්ණ නොබැඳීම අඛණ්ඩව අත්විඳීමය. වෙනත් කෙනෙක් ඔබ ලවා එය කරවූ අතර ඔබ එය සිදුකළා පමණයි, සේ විය යුතුයි. කෙනෙක් ඔබ ලවා එය කරවූ අතර ඔබ උපකරණය පමණක් විය. කෙසේවෙතත්, උපකරණයක් වීම ගැනත් ඔබ නොබැඳී සිටිය යුතුයි. ඔබගේ කර්මතීට් ස්ථීතිය මේ ආකාරයෙන් වැඩි වන බව ඔබට හැඟෙනවාද?

මහාරතීන්ගේ ස්ථීතිය, වෙන අය සමග සැසඳීමේදි පැහැදිලිව නොකඩවා වෙනස් වනවා, එමෙන්ම ආදරණීය වනවා, එහෙම නේද? බ්‍රහ්ම පියා ඉතා පැහැදිලි වූ ආකාරයෙන්ම ශාරීරික ස්වරූප වල සිටින උපකරණ ජීවාත්මත් අංක පිළිවෙලට ඔවුන්ගේ ශාරීරික ස්වරූප සමග පැහැදිලි වනවා. කර්මතීට් යනු ආදරණීය වීම සහ නොබැඳීමයි. වෙන අය ක්‍රියා සිදු කරන අතර ඔබද ක්‍රියා සිදු කරයි, නමුත් ඔබ එම ක්‍රියා සිදු කරන අන්දම වෙනස්ය. මනෝ ස්ථීතියේ වෙනසක් තිබේ. කුමක් සිදු වුනත් ඔබ එයින් වෙන්ව නොබැඳී සිටියි. ඔබ ක්‍රියා සිදුකරන අතර, එම ක්‍රියා සිදු කිරීමෙන් පසුව, ඔබ කිසිවක් නොකළා මෙන් ඔබට දැනෙයි. ඔබව දිරිගැන්වූ කෙනා ඔබ ලවා එය සිදුකළා. ඔබ අඛණ්ඩව එවන් මනෝ ස්ථීතියක් අත්විඳියි. ඔබට සැහැල්ලුවක් දැනෙයි. ක්‍රියා සිදු කරන අතර සිරුරේ සැහැල්ලු බව තිබෙන අතර ඔබගේ මනසේ ස්ථීතියේද සැහැල්ලු බව තිබේ, එමෙන්ම ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ඔබගේ මනස ඇද ගන්නේ නැත. ඔබට එවන් ස්ථීතියක් තිබෙනවාද? කාර්යය වැඩි වන තරමට ඔබගේ සැහැල්ලුවද නොකඩවා වැඩි වෙයි. ක්‍රියාවන්, ඔබව ඒවා දෙසට ඇද නොගන්නා අතර ඔබ ඒවා කරන්නේ, පාලකයා ක්‍රියා සිදුකිරීම දිරිගන්වන අතර, උපකරණයක් විලසින් උපකරණය ඒවා සිදුකරන ආකාරයටයි.

ජීවාත්මයේ සැහැල්ලු බවේ සලකුණ වන්නේ, ජීවාත්මයේ විශේෂ බලද - මනස, බුද්ධිය සහ සංස්කාර - ඒ ආකාරයෙන්ම නොකඩවා සැහැල්ලු වීමය. ඔබගේ සිතිවිලි, සම්පූර්ණ සැහැල්ලු ස්ථීතියක අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙයි. බුද්ධියේ තීරණ ගැනීමේ බලයද, එය කිසිම දෙයක් නොකළ ආකාරයකට ක්‍රියා කරයි, එමෙන්ම කිසිම සංස්කාරයක් ඔබව ආකර්ෂණය නොකරයි. එය පරම පියාගේ සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වනවා මෙන් දැනෙයි. ඔබ සූක‍්ෂම බල තුනේම සැහැල්ලු බව අත්දකිවි - මනස, බුද්ධිය සහ සංස්කාර. සියලු දෙනාගේ හදවතින් සහ මුවගින් ඉබේටම මෙය මතුවෙයි පියා කෙබඳුද, දරුවන්ද එවැනිය, ආදරණීයයි එමෙන්ම නොබැඳී සිටියි, මන්ද, කාලයට අනුව, දිනෙන් දින පිටත වාතාවරණය නොකඩවා බැරෑරුම් වෙයි. පිටත වාතාවරණය වඩාත් බැරෑරුම් වන තරමට, විශේෂ ආදරණීය දරුවන්ගේ සිතිවිලි, ක්‍රියා සහ සම්බන්ධතා නොකඩවා වඩාත් සැහැල්ලු වෙයි. මෙම සැහැල්ලුව නිසා ඔබගේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ සැහැල්ලු අන්දමකින් නොකඩවා සිදු වෙයි. වාතාවරණය තමෝප්‍රධාන් නිසා වෙනත් අය බොහෝ විවිධ ආකාර වලින් පීඩනය අත්විඳීයි. සොබා දහම බැරෑරුම් වන අතර මනුෂ්‍ය ජීවාත්මයන්ගේ ආකල්ප වල බරක් ඇති වෙයි. මෙය වෙනුවෙන්ද ඔබගේ සැහැල්ලු බව අන් අයවත් සැහැල්ලු කරවයි. අච්චා. සෑම දෙයක්ම හොඳින් සිදු වීගෙන යනවා නේද? ඔබ ක්‍රියාකාරකම් වල බලපෑමට හසු නොවන නමුත් ක්‍රියාකාරකම් මත බලපෑමක් ඇති කිරීමට ඔබට හැකිය. ඔබ කුමක් කළත්, ඇසුවත්, ඔබගේ සැහැල්ලු බවේ ස්ථීතිය කාර්යය මත බලපෑමක් ඇති කරයි. ක්‍රියාකාරකම් වල ඇති වන කුමන හෝ චංචලත්වයක් ඔබ මත බලපෑමක් ඇති නොකරයි. නොසැලෙන මනෝ ස්ථීතියක්, කාර්යයද නොසැලෙන එකක් බවට පත් කරවයි. කුමන ආකාරයකින් වත් කිසිසේත් කළ නොහැකි කාර්යයක් වුවද, පහසුවෙන් කළ හැකි දෙයක් බවට පත් වන අතර එය අඛණ්ඩව එසේ වෙයි. අච්චා.

2022/06/19 | මධුබන් | අව්‍යක්ත් බාප්දාදා | ඕම් ශාන්ති | 1991/04/10

හදවත් සිංහාසනයේ සහ ලෝක සිංහාසනයේ අසුන් ගැනීම සඳහා සතුට දෙන්න, එමෙන්ම සතුට ගන්න.

අද, ලෝක පාලකයා, දරුවන් වන (බාලක්) සහ පාලකයන් වන (මාලික්) ඔහුගේ දරුවන්ව දකිනවා. සියලුම දරුවන් වර්තමානයේ තමන්ගේ පාලකයන් වන අතර වෙනත් උපත් වලදී ඔවුන් ලෝක පාලකයන් වෙයි. දේවමය දරුවන් පාලකයන් වෙයි. බ්‍රහ්මින් ජීවාත්ම යනු පාලකයන් වන ජීවාත්මයි. වර්තමානයේ ඔබ ඔබගේ සියලුම ඉන්ද්‍රියන්ගේ පාලකයන්ය ඔබ යැපී සිටින ජීවාත්ම නොවෙයි. ඔබ අයිතියක් ඇති අයයි, එනම්, ඔබ පාලකයන්ය. ඔබ ඔබගේ භෞතික ඉන්ද්‍රියන්ගේ බලපෑම යටතේ නොමැත. මේ නිසයි ඔබ පාලකයන් වන දරුවන් වන්නේ. දරුවෙක් වීමේ දේවමය කුල්මත් බව මෙන්ම ස්ව-අධිරාජයෙක් වීමේ කුල්මත් බවද ඔබ අත්විඳියි. ඔබට දෙගුණයක කුල්මත් බවක් තිබේ. කුල්මත් බවේ ලක‍්ෂණය වන්නේ අවිනාශී ආධ්‍යාත්මික සතුටය. තමන් මුළු ලෝකය අතරින් සතුටේ භාග්‍යය ඇති එකම ජීවාත්ම බව ඔබ නිරන්තරයෙන් අත්දකිනවාද? අපූරුය! මගේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාග්‍යය, එනම්, මගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වාසනාව. ඔබට සතුටේ භාග්‍යය තිබෙන අතර ඔබ නිරන්තරයෙන් සතුටේ පෝෂණය බුදින අතර අන් අයටත් එය බෙදා දෙයි. එයත් සමගම, ඔබ සෑම විටම සතුටු ඔංචිල්ලාවේ පැද්දෙයි. ඔබ අන් අයට සතුටේ මහා දානය ලබා දී ඔවුන්ගේ සතුටේ භාග්‍යය නිර්මාණය කරයි. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබ ඔබගේ ජීවිතය දියමන්තියක් තරම් අමිල එකක් බවට පත් කරගෙන තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ තවම එය කරමින් සිටිනවාද? ඔබ දැනටමත් එය බවට පත් කරගෙන තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ තවමත් සිදුකරමින් සිටිනවාද? බ්‍රහ්මින් ජීවිතය යනු සතුටින් සිටීම, සතුටේ පෝෂණය කෑම සහ සතුටු ඔංචිල්ලාවේ සිටීමය. ඔබ එවන් බ්‍රහ්මින්වරුන් නේද? සතුට හැරෙන්නට ජීවිතයේ තිබෙන්නේ මොනවාද? ඔබගේ ජීවිතයම සතුටක්. ඔබට සතුට නොමැති නම් ඔබට බ්‍රහ්මින් ජීවිතයක් නැත. සතුටින් රැඳී සිටීම යනු ජීවත් වීමට තරම් වටින දිවියක් ජීවත් වීමයි.

අද දින බාප්දාදා සියලුම දරුවන්ගේ පුණ්‍යකර්ම ගිණුම දෙස බලමින් සිටිනවා, මන්ද, ඔබ සියලු දෙනාම පුණ්‍යාත්මයි. ඔබ අනේක උපත් සඳහා පුණ්‍යකර්ම ගිණුම් රැස් කරගන්නවා. දවස පුරාම ඔබ කෙතරම් පුණ්‍යකර්ම රැස් කළාද? තමන් වෙනුවෙන් ඔබට මෙය පරීක‍්ෂා කළ හැකියි, නේද? එකක් දානයක් දීම වන අතර අනෙක පුණ්‍යකර්ම සිදු කිරීමය. දානයකට වඩා පුණ්‍යකර්ම වලට වැඩි වැදගත්කමක් තිබේ. පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් පරහිතකාමී සේවයේ ක්‍රියාවක්. පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් පෙනුමට කරන එකක් නොවෙයි එය සිදු කරන්නේ ඔබගේ හදවතින්ය. දානයක් පෙනුමට හෝ හදවතින් කළ හැක. පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් යනු ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයකදි ඔබ ජීවාත්මයන්ට සහයෝගය ලබා දීමේ ක්‍රියාවක්, එනම්, ඔබ ඔවුන්ට ප්‍රයෝජනවත් වීමයි. පුණ්‍ය ක්‍රියා සිදු කරන ජීවාත්මයක්, බොහෝ ජීවාත්මයන්ගේ හදවත් වලින් ආශිර්වාද ලබා ගනී. ඔවුන්ගේ දෙතොල් වලින් ඔවුන් ස්තූතියි නොකියන නමුත් ඔවුන්ගේ හදවත් වල ආශිර්වාද වල ලැබීම් අදෘෂ්‍යමාන අන්දමකින් එක්රැස් වෙයි. ඔහුට පරමාත්ම දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාද සහ ජීවාත්මයන්ගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාද වල ක‍්ෂණික ඵලයෙන් පුණ්‍යාත්මයක් පිටාර ගලයි. පුණ්‍යාත්මයකගේ ද්‍රිෂ්ඨිය සහ ආකල්පය අන් අයට ආශිර්වාද වල අත්දැකීම ලබා දෙයි. තෘප්තියේ සහ සෑහිමට පත්ව සිටීමේ දිස්නය පුණ්‍යාත්මයකගේ මුහුණේ නිරන්තරයෙන් දිස් වෙයි. ඔහු හිමි කරගෙන ඇති ඵලය නිසා පුණ්‍යාත්මයක් නිරන්තරයෙන් අහංකාරකමින් හෝ නින්දාවට පත් වීමේ හැඟීම් ඉක්මවා සිටියි, මන්ද, එම ජීවාත්මය පිටාර ගලන අධිරාජයෙකි. ඔහු අහංකාරකම හෝ නින්දාවේ හැඟීම් ඉක්මවා ගිය සැහැල්ලු අධිරාජයෙකි. පුණ්‍යාත්මයක්, කැලඹීමක් ඇති සෑම මොහොතකදීම ඔහුගේ සෑම සිතිවිල්ලක සහ සෑම ක්‍රියාවකදි වටිනා අන්දමකින් ඔහුගේ පුණ්‍යවන්තකමේ බලය භාවිතා කරයි. පුණ්‍ය ගිණුම එකතුවීමේ සලකුණ වන්නේ නිෂ්ඵලත්වය අවසන් වීමයි. එවන් පුණ්‍යාත්මයක් ලෝක රාජධානියේ සිහසුන හිමි කරගනී. එබැවින් ඔබගේ ගිණුම පරීක‍්ෂා කරන්න මා කුමන ප්‍රමාණයකට එවන් පුණ්‍යාත්මයක් වී තිබේද? ඔබගෙන් මෙසේ විමසන්නේ නම්, ඔබ සියලු දෙනා පුණ්‍යාත්මද? ඔබ සියලු දෙනාම මෙසේ පිළිතුරු දෙයි, හා ජී එහෙම නේද? ඔබ සියලු දෙනාම පුණ්‍යාත්මයි, නමුත් අංක පිළිවෙලටයි. නැත්නම් ඔබ සියලු දෙනාම අංක එකද? ඔබ අංකානුරූපයි, නේද? ස්වර්ණමය සහ රිදී යුගයන්හි කී දෙනෙක් සිහසුන මත අසුන් ගන්නවාද? ඔබ සියලු දෙනාම එකට එහි අසුන් ගන්නවාද? එබැවින්, ඔබ සියලු දෙනාම අංක පිළිවෙලයි, එහෙම නේද? අංකය නිර්මාණය වන්නේ ඇයි? හේතුව කුමක්ද? බාප්දාදා දරුවන්ගේ එක විශේෂ කාරණාවක් පරීක‍්ෂා කළා. එම එක දෙය, ඔබ අංක එකට පත්වීමට බාධකයක් වෙයි.

දැන්, තපස්යා වර්ෂයේදි පරිසමාප්ත වීමේ අරමුණ සියල්ලන්ට තිබෙනවාද, නැත්නම් ඔබ පත්වන්නේ අංක පිළිවෙලටද? ඔබට අවශ්‍ය පරිසමාප්ත වීමටයි, එහෙම නේද? ඔබ සියලු දෙනාම එක පාඨයක් පවසන අතර ඔබ එය ලියා සැමට පෙනෙන තැනකත් තබයි. එම පාඨය වන්නේ සතුට ලබා දී, සතුට ගන්න. දුක නොදෙන්න, එමෙන්ම දුක ගන්න එපා. මෙම පාඨය ස්ථීරයි ඉතිං බාබා දුටු ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? දුක නොදීමට, වැඩි දෙනෙක් අවධානය යොමු කරයි. කෙසේවෙතත්, සිදුවන්නේ පාඨයෙන් භාගයයි. දීම අතින්, ඔබ දුක නොදිය යුතු බව සිතයි, නමුත් ගැනීමේදී ඔබ පවසන්නේ, අර කෙනා මට දුක් දුන්නා, මෙය සිදු වුණේ ඒ නිසයි. අරයා මෙය පැවසුවා, මෙයා එය සිදු කළා, මෙය වුණේ ඒ නිසයි. ඔබ මේ ආකාරයෙන් විනිශ්චයක් සිදු කරනවා, එහෙම නේද? ඔබ තමන්ගේම නීතිඥයා වී, මේ දේවල් වලින් ඔබගේ නඩුව ඉදිරිපත් කරයි. ඉතිං ඔබ පාඨයෙන් භාගයකට හොඳින් අවධානය යොමු කරයි ඔබ ඊටත් වඩා එය වැදගත් බව සැලකිය යුතුයි. අඩු තරමින් පාඨයෙන් භාගයකටවත් අවධානය යොමු කෙරෙනවා! කෙසේවෙතත්, පාඨයේ අනෙක් භාගයට අවධානය යොමු කරන්නේ නමට පමණයි. ඒ කෙනා දුක දුන්නා, නමුත් ඔබ එය ගත්තේ ඇයි? ඔබට එය ගන්න කීවේ කවුද? දුක ගැනීම, ඔබගේ ඒප්‍රනය දුකින් පුරවා ගැනීම, පරම පියාගේ ශ්‍රීමත්ද? එබැවින් දුක් දෙන්න එපා, ඒ වගේම දුක ගන්න එපා. ඔබ පුණ්‍යාත්මයක් වන්නේ එවිට පමණයි ඔබ තපස්වි ජීවාත්මයක් වන්නේ එවිට පමණයි. තපස්වි කෙනෙක් වීම යනු පරිවර්ථනය ගෙන ඒමයි. එබැවින් ඔවුන් ඔබට සිදු කරන ඕනෑම දුකක්, සතුටේ ස්වරූපයෙන් අරගන්න. පරිවර්ථනය ගෙන එන්න ඔබ තපස්වි කෙනෙක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ එවිට පමණයි. අපහාසය, ප්‍රශංසාව බව සලකන්න. එවිට ඔබ පුණ්‍යාත්මයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. ජගදම්බා මාතාව නිරන්තරයෙන් මෙම පාඩම සියලු දරුවන්ට ස්ථීර කළා ඔබට දුක් දෙන හෝ අපහාස කරන ජීවාත්ම දෙස දයාවේ ප්‍රතිමූර්තියකගේ ද්‍රිෂ්ඨියෙන් බලන්න. අපහාසයේ ද්‍රිෂ්ඨියෙන් ඔවුන් දෙස නොබලන්න. ඔවුන් ඔබට අපහාස කරයි, නමුත් ඔබ ඔවුන්ට මල් පිදිය යුතුයි. එවිට ඔබ පුණ්‍යාත්මයක් ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔබට අපහාස කරන අයව ඔබගේ හදවතින් වැළඳ ගන්න. ඔවුන්ව පිටතින් වැළඳ නොගන්න නමුත් ඔබගේ හදවතින් ඔබගේ මනසින් ඔවුන්ව වැළඳ ගන්න. ඉතිං ඔබගේ පුණ්‍ය ගිණුම රැස් කරගැනීමට බාධකයක් වන කාරණාව මෙයයි. මා දුක් නොදිය යුතුයි. මා එය සිදු නොකළ යුතුයි, නමුත් ඒ සමගම මා එය නොගෙනද සිටිය යුතුයි. එය හොඳ දෙයක් නොවන නිසා ඔබ එම කසල ගෙන රැස් කරගන්නේ කුමටද? ඔබ දුක් ගන්නා විට ඔබ කසල එක්රැස් කරගනී. කසල ගොඩින් මතු වන්නේ කුමක්ද? පාපයේ සලකුණු ස්වරූපයෙන් විෂබීජ. ඔබ විශාල පාපයන් සිදු නොකරයි. පාපයේ සලකුණු දැන් ඉතිරිව ඇත, නමුත් සලකුණක්වත් නොතිබිය යුතුයි. බොහෝ දරුවන් බාබාට ඉතා මිහිරි දේවල් පවසයි. සියලු දෙනාම හදවතට සමීප කතාබහක යෙදී ඉතා මිහිරි දේවල් කියයි. එක පාඨයක් සියලු දෙනාටම ස්ථීර වී තිබේ. එය සිදුවීම අපට අවශ්‍ය වූණේ නැහැ, නමුත් එය සිදු වුනා. එම සිදුවීම ඔබට අවශ්‍ය වුණේ නැත්නම්, එය සිදු වුණේ කාගේ උවමනාවටද? වෙනත් ජීවාත්මයක් සිටිනවාද? එය සිදු නොවිය යුතුයි, නමුත් එය සිදු වෙනවා. මෙසේ කියන්නේ කවුද? වෙනත් ජීවාත්මයක් මෙය කියනවාද, නැත්නම් එසේ කියන්නේ ඔබද? මේ දේවල් වලින් ඔබගේ තපස්යාව ඔබ ඔප්පු කරන්නේ නැහැ. සිදු නොවිය යුතු කුමක් වුනත්, නොකළ යුතු කුමක් වුනත් එය සිදු නොවීම හෝ නොකිරීම, පුණ්‍යාත්මයකගේ ලක‍්ෂණයක්. බාප්දාදාට දිනපතාම බොහෝ දරුවන්ගෙන් එවන් කතන්දර ලැබෙයි. ඔවුන් කතා කරන විට, ඔවුන් කතන්දරයක් බොහෝ සිත්ගන්නා අන්දමකින් කියන නිසා කෙනෙක් එය දිගටම අසා සිටියි. ඔබගෙන් සමහරෙකුට දිග කතාන්දර නිර්මාණය කිරිමේ පුරුද්දක් තිබෙනවා, තවත් අය කෙටි කතා කියයි, නමුත් ඔබ බොහෝ කතන්දර කියයි. අද දින, මේ වසරේ හමුවීම් වල අවසන් ගිලීමයි. ඔබ සියලු දෙනාම ගිලෙන්නට ඇවිත් එහෙම නේද? භක්ති මාර්ගයේද, ඔවුන් අවසන් ගිලීම සිදුකරන විට, ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් එක හෝ තව සිතිවිල්ලක් ඇති වෙයි. ඔවුන් යමක් බිලි දෙයි, එසේ නැත්නම් ඔවුන්ට යම් ආත්මාර්ථකාමී චේතනා තිබෙයි. ඔවුන්ට දෙයාකාරයේම සිතිවිලි තිබෙයි. තපස්යා වර්ෂයේදී, මෙම සිතිවිල්ල ඇති කරගන්න, දවස පුරාම මගේ සිතිවිලි වලින්, මගේ වචන වලින් සහ මගේ ක්‍රියා තුළින් මා පුණ්‍යාත්මයක් වී පුණ්‍යකර්ම සිදු කරනවා. ඔබට පැවසුවේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවල ලක‍්ෂණයක් ගැනයි. පුණ්‍යකර්ම වල ක‍්ෂණික ඵලය වන්නේ සෑම ජීවාත්මයකගෙන්ම ආශිර්වාද ලැබීම සහ සෑම සිතිවිල්ලක් තුළින්ම පුණ්‍යකර්ම එක්රැස් වීමය. ඔබගේ වදන් තුළින් ආශිර්වාද එක්රැස් වන අතර ඔබගේ නෑ සබඳතාවන්හි ඔබගේ සහයෝගය වෙනුවෙන් සියලු දෙනාගේ හදවත් වලින් තුති පිදුම් මතු විය යුතුයි. මෙය තපස්යාව ලෙස හැඳින්වෙයි. එවන් තපස්යාව ලෝක පරිවර්ථනයට පදනම වෙයි. එවන් ප්‍රතිඵලයකින් ඔබට තිළිණයක් ලැබෙයි. එසේ නම් සිදු වූ දේවල් ගැන කිසිම කතන්දර නොකියන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම සියලුම ගුරුවරුන් ප්‍රථම තෑග්ග හිමි කරගත යුතුයි. ඔවුන් සමගම මධුබාන් නිවැසියන්ද එය හිමි කර ගත යුතුයි. එයට හේතුව කුමක්ද? මධුබන් වල රැල්ල සහ උපකරණ ගුරුවරුන්ගේ රැල්ල පහසුවෙන්ම ගෘහවාසීන් සහ දේවමය ශිෂ්‍යයන් වෙතට ළඟා වෙයි. එබැවින් ඔබ සියලු දෙනාම කොහොමත් ඉදිරි අංකයක් හිමි කරගනි. තෑග්ග වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන්නේ කාගේ නම්ද කියා දැන් පෙනෙයි. එය ගුරුවරුන්ගේ නම්ද, මධුබාන් නිවැසියන්ගේ නම්ද, දේවමය ශිෂ්‍යයන්ගේ නම්ද? ද්විත්ව විදේශිකයන්ද තීව්‍ර උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. බාප්දාදාට තෑගි බොහෝ තිබේ. ඒවා හිමි කරගැනීමට අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට එය කළ හැක. තෑගි වල අඩුවක් නැහැ. සම්පත් ගබඩාව පිරි තිබේ. අච්චා.

ඔබ සියලු දෙනාම මෙම සමූහයට ඇවිත්. ඔබ ඉන් විනෝදයක් ලැබුවාද නැත්නම් යම් අපහසුතා තිබුණාද? වර්ෂාව ඔබව පිළිගත්තා, මන්ද සොබාදහමද ඔබට සෙනෙහස දක්වයි. ඔබ බිය වුණේ නැහැ නේද? ඔබට හොඳ බ්‍රහ්ම භෝජන ලැබුණා නේද? උපත් 63ක් ඔබව එහෙට මෙහෙට තල්ලු වූ අතර දැන් ඔබට ගමනාන්තය හමු වී තිබේ. ඔබට අඩු තරමින් වර්ග අඩි තුනක බිම් ප්‍රමාණයක් තිබේ! බොහෝ විශාල ශාලාවක් ගොඩ නැගී තිබේ, එබැවින් ඔබ ශාලාවේ සුන්දරත්වය වැඩි කළා. ශාලාව වටිනා අන්දමකින් භාවිත කෙරෙනවා. කිසිම අපහසුතාවයක් තිබුණේ නැහැ නේද? කෙසේවෙතත්, මින් අදහස් වන්නේ ඔබ මෙවන් සමූහ දිගින් දිගටම පැවැත්විය යුතු බව නොවෙයි. නිර්මාණය සමගම පහසුකම්ද පැමිණිය යුතුයි. අච්චා.

දරුවන් බවින් පාලකයන් වන සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවාත්මයන්ට, සෑම පියවරකින්ම නිරන්තරයෙන් පුණ්‍යකර්ම රැස් කරගන්නා පුණ්‍යාත්මයන්ට, නිරන්තරයෙන් හදවත් සිහසුන මත අසුන්ගෙන සිටින සහ ලෝක සිංහාසනයට අයිතියක් ඇති විශේෂ ජීවාත්මයන්ට, මාස්ටර් සතුටු සාගර වී, නිරන්තරයෙන් සතුට දී, සතුට ලබා ගන්නා ජීවාත්මයන්ට, මාස්ටර් පිරිනමන්නන් වී සියලු දෙනාටම සතුට ලබා දෙමින් නිරන්තරයෙන් සතුටින් සිටින දරුවන්ට, බාප්දාදාගේ සෙනෙහස, ස්මරණය සහ නමස්කාරය.

බාප්දාදා දාදීන්ට කතා කරමින්

සියලුම මහාරතීන්, සියලු දෙනාව ශක්තිමත් කිරීමේ ඉතා හොඳ සේවය තම හදවතින් සිදු කළ බව බාප්දාදා දුටුවා, එබැවින් ඔබට ස්තූති කිරීමට බාබාට අවශ්‍ය නොවෙයි, මන්ද, ඔබගේ ගිණුම් වල බොහෝ රැස් කරගෙන තිබේ. ඔබ ඉතා විශාල ගිණුම් රැස් කරගෙන ඇත. මහාවීර දරුවන්ගේ එඩිතරකම, උනන්දුව සහ උද්යෝගය දැකීමෙන් බාප්දාදා කෝටි ගුණයකටත් වඩා සතුටු වනවා. ඔබ එඩිතරකම පවත්වා ගත් අතර ඒ නිසා සමූහය සෙනෙහස් රැහැනකින් නිරන්තරයෙන් බැඳී සිටියා, එබැවින් සාර්ථකත්වය ඇති විය. සමූහය ශක්තිමත්, එහෙම නේද? කුඩා මාලාව ශක්තිමත්ය. අත් වළල්ල සූදානම්ය. මාලාව සූදානම් නැති වුවද අත් වළල්ල සූදානම්, එහෙම නේද? කුඩා මාලාවක් වුවද වන්දනාවට ලක් වන්නේ මේ නිසයි. විශාල එක තවමත් සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. එයත් සූදානම් වෙයි එය සූදානම් විය යුතුයි. ඇතැම් පබුළු, විශාල මාලාව වෙනුවෙන් සූදානම් බව ඔබට පවසන ලදි. පබුළු එකට ගෙනඒම සඳහා තවමත් කුඩා ඉඩක් තිබේ. කුඩා මාලාව ඉතා හොඳින් පිළියෙල කෙරෙනවා. මේ මාලාව නිසා පහසු සාර්ථකත්වය තිබෙන අතර මාලාවේ පබුළු වල ගෙල වටා, සෑම විටම සාර්ථකත්වයේ මල්දම තිබේ. ජයග්‍රාහී තිලකයක් තබයි. බාප්දාදා සතුටු වනවා. කෝටි ගුණයක සුබ පැතුම්. උපකරණ ඔබයි. පියා කරවන්හාර්ය (දිරිගන්වන කෙනා). එය කරන අය කවුද? උපකරණ වන ඔබයි එය සිදු කරන්නේ. පරම පියා කොඳු නාරටියයි. එය ඉතා හොඳ වන්නේ මේ නිසයි. ඔබ සෙනෙහසේ සහ පෝෂණයේ වගකීම ඉතා හොඳින් ඉටු කර ඇත. අච්චා.

වරදානය:
යහපත් සිතිවිලි වල බීජ මඟින් හොඳ ඵල ලබා ගැනීමෙන් ඔබ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිමූර්තියක් වේවා.

සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිමූර්ති වන ජීවාත්ම, තමන් වෙනුවෙන් සහ අන් අය වෙනුවෙන් ඇති කරන සෑම සිතිවිල්ලක්ම ඵල දරයි. ඔවුන් සිදු කරන සෑම ක්‍රියාවකින්ම ඔවුන් සාර්ථකත්වය අත්කර ගනී. ඔවුන් පවසන වදන් ප්‍රායෝගික වෙයි, ඒවා සත්‍ය වදන් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඒ නිසයි. සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිමූර්ති වන ජීවාත්මයන්ගේ සෑම සිතිවිල්ලක්, වදනක් සහ ක්‍රියාවක්ම ඔවුන්ට සාර්ථකත්වය ගෙන දෙයි ඒවා නිෂ්ඵල නොවෙයි. සිතිවිල්ලේ බීජය ඉතා යහපත් වන නමුත් ඉන් මතු වන ඵලය හොඳ නැත්නම්, එවිට අධිෂ්ඨානගත ධාරණය නම් භූමිය හොඳ නැත, හෝ ඔවුන් එයට යොමු කරන අවධානයේ යම් අඩුවක් ඇති.

පාඨය:
ඔබට දුක් රළ වලින් ආරක‍්ෂිත වීමට අවශ්‍ය නම් සෑම ක්‍රියාවක්ම කර්ම යෝගීවරයෙක් ලෙස සිදු කරන්න.

දැන්වීම: අද තුන්වන ඉරු දින ලෝක භාවනා පැය පැවැත්වෙන අතර සියලුම රාජ යෝගි තපස්වි සහෝදර සහෝදරියන් විශේෂ භාවනාව සඳහා ප.ව. 6.30 - ප.ව. 7.30 දක්වා අසුන් ගෙන සිටියි. විශේෂයෙන් යෝගාවේ සිටින වෙලාවේ ඔබගේ සූ